Groot Gouda, dinsdag 16 april 1946

Kapitein Klakkebos op de LeeuwenMjdM H RADIOPROGRAMMA VOOR DINSDAG HILVERSUM 1 301 tn AVRO 18 00 Nieuws 18 18 De Vunst gaat door het vrije land 18 23 5 Romancers 18 45 Hoe stem ik 1000 En n Röntgenkwartet 19 30 Progr voor de Nederl Strijdkrachten 20 00 Nieuws 2005 Bonte Dinsdagavondtrein Snip JnSnap Radiorevue Niet kakelen eieren leggen 21 30 Oeler Koemng Ge e Slang 22 00 Contacf 22 5 èuitenlandsch overzicht 22 30 Vervo g contact 23 00 Nieuws 23 15 épaansch Russische orkestmuz 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m KRO 18 00 Dinermuziek 18 15 Voor de jongeren 18 30 Dinermuziek 18 50 s Avonds als ik slapen ga 1900 Nieuws 19 20 Lichte orkestmuz iq 45 Gezin en tuberculosebestrijdine 20 00 Nieuws 20 05 Lijdensmeditatie pater Lohuis 21 05 Departementen spreken 21 20 Cantate Ach Herr mich armen sunder 21 50 Gramofoonmuziek 22 00 Nieuws 22 15 Avondgebed en Liturgische kalender 22 30 Gramofoonmuziek Ja ue polder gaat eraan 23 00 En tenslotte RADIOPROGRAMMA VOOR WOENSDAG HILVERSUM I 301m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek bij het ontbijt 8 00 Nieuws 8 22 Johan Jong orgel 8 50 Voor de vrouw 9 00 Orkestwerken van Albert Roussel 9 30 Paarlen der muziek VPRO 10 00 Morgenwijdmg VARA 10 20 Voor de vrouw 10 35 Gevarieerd programma 11 25 ten vraacgesprek over de P v d A i i w Grammuz 11 45 Ber over bevrijde Icrijgsgev uit het Verre Oosten 2 00 Jaap Brill s Continental Kwintet 12 30 Kalender 12 35 Dansorkest Ihe RamSfers 13 00 Nieuws 13 18 Eddy Walis speelt afgewisseld door Iwo Happy Days 14 00 Voor de vrouw 14 30 Bas en piano 15 00 Voor de jeugd 17 00 Accordeonorkest U óö Nederlandsch volksherstel 17 35 Benedict Silberman en zijn Novelty Serenaders VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING 44 Al heel gauw kwam de geheele negerbevolking toeloopen ze maakttn alllrlei rare geluiden e gfJJ E maar de kapitein begreep er geen titTe of jota van In dien tusschent d wisten de twee jongens zich uit hun n ige positie te bevrijden met roetzwarte gezichten kwamen ze aanwandelen Ex burgemeesfer Muller tot tien jaar veroordeeld VOLKSTELLING Naar het A N P vemeenrt ü hét ding van den heer Nico Verhoeff uit 5 bedoeBng van de Regeenng te p gewezen N S B burgemeester v Valerius Gedenckklank O Heer die j vorderen dat per 31 December van Rotterdam F E Mülkr is gistermiddaar des hemels tenten spreidt Ver VolksteUtng zal kunnen j oor de Rotterdarnsche Kamei worden gehouden Hieraan zullen dan worden verbonden een befoeps en een wonfaigtdHng BEGROOTING 1946 Tekort van ruim 2 2 milliard da belangrijk nünder dan voor 1945 De Minister vMt Financiën heeft bji de Tweede Kamer de miUioenen nota behoorende hij de Rijksbegrooting over 1946 ingediend unucu Op den gewonen dienst wordt oorj we j tot onder en BU U 1946 een batig saldo v 163 047 648 J me jen minister om m lurant gulden geraamd dat f I taat de besprekingen met de Belgi Met de reeds verrichte aankoopen den BuUengwonw staat aeoep g vastgestelden S bedrae gemoeid van naar sIuH eindehjk me h J lnPr S nadeelig saldo van 2 226 134 267 gul den Dit tekort blijkt dus belangrijk minder te zijn dan het reeds eer aangeduide deficit over 1945 dat thans wordt geraamd op ruim 3 5 mtlliard Buitenlandsche leeningen en buitenlandsche activa kunnen 1 8 mi lardopbrengen De resteerende 2 milliard zSllen moeten worden verkregen uit besparingen daar een inflationistischegeldcreatie anders niet te vermijden zou zijn j Er zijn hoogere bedragen geraamd voor een salarisverbetring bij het onderwijs voor sociale jeugdzorg en voor de bemoeiing van het Rijk op het gebied van muziek tooneel en letteren Naast steun aan jeugdorgamsaties ral ten behoeve van den nieteeorganiseerde jeugd een Rijksbijdrage worden verieend bi de kosten van een centraal apparaat dat de zedelijke verheffing van de jeugd beoogt Tot de Partij van den Arbeid toegetreden Naar het A N P verneemt hebben een aantal personen die uit de C H Unie zijn getreden omdat zij zich met de leiding der partij niet meer konden vereenigen zich bij de Partij v d Arbeid aangesloten Tot hen behooren mr dr A A van Rhijn en mr M Ch de Jong die destijds in de C H Unie het initiatief namen tot het verzet tegen de federatieve samenwerking met de A R Partij De detective was zich bewust dat die vreemde sluwe oogen hem opnamen voor de ander weer sprak In mijn land zei hij komen wevlug terzake Monsieur Poirot ik zougraag willen dat u een zaak voor mijop u nam Hercule Poirot trok zijn wenkbrauwen op UI Mijn clientèle monsieur is beperlct tegenwoordig Ik neem heel weinig gevallen op me Wel natuurlijk dat begrijp ik Maar dit monsieur Poirot beteekent groot geld Hij herhaalde met zijn zachte overredende stem groot geld Hercule Poirot zweeg een oogenblik toen zei hij Wat wertscht u dat ik voor u doe mijnheer Ratschett Monsieur Poirot ik ben een rijk man een heel rijk man Menschen in die positie hebben vijanden Ik heb een vijand Maar één vijand Wat bedoelt u precies met die va arg vroeg Ratchett scherp Monsieur dit is mijn ervaring wanneer een man in een positie ver in afwadittt vati het oogeirfi ontwerp vragen beide Ministers vooT een herzienii van de Dienstplichtwrt aanhangig te maken Art 6 van de Dienstplichtwet verbindt den inschrijvingsplicht aan de woonplaats op een tijdstip van het jaar waarin de voor inschrijving in aanmerking komenden 18 jaar oud wordt Thans nu het gaat o er jongelieden die dezen leeftijd leeds een paar jaar achter zich hebb n liggen kan aan deze bepaling niet worden vastgehouden Ofschoon de wettelijke bepalingen omtrent de keuring wellicht niet behoeven te worden aangetast anders dan in formeel opzicht heeft de wijze van keuring wel een ingrijpende verandering moeten ondergaan een verandering die ook wijziging zal teweeg brengen in andere bepalingen welke met de regeling van de keuring in verband staan De keuring is daartoe belangrijk moeten worden uitgebreid en gesplitst in een medisch en een psychologisch gedeelte De groote verschillen die er vooral bi de legers van den nieuwen tijd bestaan tusschen de eischen die de eene en die welke de andere dienst stelt maken dat menigeen die voor sommige diensten geschikt of zelfs uitermate geschikt is voor andere diensten minder geschikt kan zijn zoo met op de grens van onbruikbaarheid kan Dit leidt ertoe de gekeurden zoodanig te groepeeren naar gelang van hun geschiktheid dat onderscheiden groepen sterker worden dan daarvoor benoodigd zijn terwijl het overschot voor andere groepen minder bruikbaar is In zulke gevallen kunnen diegenen die naar vaste regelen geacht worden het overschot te vormen een soort reserve uitmaken om zooveel noodig bij buitengewone omstandigheden dienst te doen Zij zullen tP buitengewoon dienstplichtigen bestemd moeten worden Voor vrijstelling wegens broederdienst zal geen plaats meer zijn Ook vrijstelling wegens kostwinnerschap zal althans in den naasten tijd buiten toepassing blijven Naast de vrijstelling wegens kostwinnerschap staat die wegens persoonlijke onmisbaarheid Deze vrijstelling waarvoor een geldelijke vergoeding niet in de plaats kan treden wenschen ondergeteekenden niet aan te tasten HILVERSUM II 415 m NCRV 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Parkkerkkoor 7 45 lEen woord voor den dag 8 00 Nieuws 8 20 Morgenconcert 9 15 Ochtendbezoek bij onze jonge zieken 9 30 Waterstanden en politieberichten 9 45 Sopraan en piano 10 15 Bach progr 10 30 Morgendienst 11 00 Orgelkoralen van 1 S Bach 11 15 Concert 12 00 Stafmuziekcorps 12 15 Zangpla ten 12 35 Staf muziekcorps 13 00 Nieuws 13 20 Ensemble Guus Valten 14 00 Het Philharmonisch Ork 1415 Dertig minuten Hans Munodi 14 45 Herinneringen aan twee buitenlandsche gasten 15 15 Kamermuziek 16 02 Paaschdienst voor militairen 17 00 Voor jongens en meisjes 17 45 Wat kinderen 2ingen DELFT 700 JAAR STAD Herdenking in de Nieuwe Kerk te Delft In de Nieuwe Kerk ie Delft is gisteravond een bijeenkomst gehouden ter herdenking van het feit dat de stad Delft 700 jaar geleden haar stadsrechten verkreeg Bij deze samenkomst waren aanwezig de Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen Prof G v d Leeuw de Commissaris der Koningin in Zuid Holland Mr L A Kesper Baron Van Vorst tot Voorst Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Delfland de Burgemeester van Rotterdam Mr P J Oud en de Burgemeesters van tal van gemeenten uit den omtrek De Kerk was tot de laatste plaats gevuld met verdere genoodigden en belangstellenden In zijn openingsrede memoreerde de Burgemeester van Delft Mr G v Baren hoe Nederland vaak in den oorlog betrokken was geweest en hoe il j A Kloof nn r 7Plfs Omtrent de sterkte aan gewone dienstplichtigen zijn de plannen nog in wording Alleen voor de eerst aan de beurt zijnde lichting de lichting 1945 rekent de Regeering voor de landmacht te zullen noodig hebben rond 27 500 man voor de zeemacht slechts een zeer klein getal Wetsontwerp Dienstplichtvoorziening ingediend De Ministers van Oorlog en van Marine hebben bij de Tweede Kamer ingediend een wetswitwerp Dienstplicht voorziening In hun toelichting op het ontwerp vragen beide Miniesters voorloopig de vrije hand bij het tref S Tk nr ïS o cï S iS SVeeds7g pa bieefVook zelfs ÏS van dï ienstplicht inhouden dit tijdens den laatsten oorlog No 9 Feuilleton Het geheim van den insesneeuwden slaapwagen Daar hij vóór Poirot begonnen was was hij al een poosje klaar Ik ga naar mijn coupe terug zei hij Kom straks ook een beetje praten Met plezier Hongaarsche g frant geloof ik zei hij Eer knap paar Er war fti verder nog maar twee lunchers Poirot s medereiziger Mac êueen en zijn patroon Mr Ratchett e laatste zat met zijn gezicht naar Poirot en voor den tweeden keer bestudeerde Poirot dat onaangename gezicht de gehuichelde welwillendheid van het voorhoofd en de kleine wreede oogen 2eker zag monsieur Bouc een verandering in de gelaatsuitdrukking van zijn vriigd Kijkaje naar je wilde dier vroeg hij f Poirot knikte Toen zijn koffie hem gebracht werd stond monsieur Bouc op Poirot dronk zijn koffie en bestelde een likeur De kellner ging met zijn geldkistje van tafel tot tafel om af te rekenen De stem van de bejaarde Amerikaansche dame verhief zich schril en klagend Mijn dochter zei Neem een cou ponboekje voor de maaltijden dan hebt u niets geen last niets geen last Maar dat is niet zoo Het schijnt dat ze 10 percent fooi moeten hebben en dan die flesch mineraalwater en een raar soort ook Ze haaden niet eens Evian of Vichy dat vind Het komt ze moeten hoe zeët u het water geven van het land verklaarde de dame met het nT if vind t gek Ze keek f ke erig naar den hoop kleingeld op de ïafd vJor haar Kijk dat rare goed eens dat hij me gegeven heeft Dmars 43 Na een frissche luchtreis kwam kapitein Klakkebos met n plof pp den grond neer Beduusd keek hij rond Hij zat midden in n negerdorp met van klei gemaakte hutten in den vorm van bijenkorven Bovenin elke waleen schoorsteengat en in twee daarvan stonden de twee lieve neefjes op hun hoofd te spartelen Na deze rede zong het Mannenkoor Die Deutsche Sanghers onder leiding van den heer Nico Verhoeff uit Jitta een rede uit getiteld Delft als stad TWEEDE KAMER Geldleeningen ten laste van Nederlandsch Indië De Ministers van overzeesche gebiedsdeelen en van financiën hebben bii de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp betreffende het aangaan van geldleeningen ten laste van Ned Indië tot een gezamelijk bedrag van ten hoogste driehonderd vijftig millioen gulden Nederlandsch Indisch courant is een bedrag gemoeid va ruwe schatting 65 000000 doUar terwijl de mogelijkheid bestaat tot verdere aankoopen waardoor een veihooging van dit bedrag tot 100 000 000 dolter noodig kan zijn De Diensten van de Nederl Spoorwegen op Paschen De N S autobusdiensten Amersfoort Ede Wageningen Venlo Boxmeer BoxmeerNijmegen en Alphen a d Rijn Leiden zullen op 2en Paaschdag als op werkdagen worden gereden Met de komende Peaschdrukte zullen de Nederlandsche Spoorwegen 89 extra treinen inleggen Deze vooren natreinen zullen voor een groot gedeelte op Zaterdag en Maandag rijden de dagen waarop de grootste drukte verwacht wordt Met de nieuwe dienstregeling op 6 Mei worden de spoorbruggen bij Venlo en Zwolle ook in gebruik genomen wat vooral voor het verkeer met het Noorden van groot belang is Op dien datum zal er naast de bestaande rechtsstreeksch verbinding Amsterdam Brussel tevens een rechtstreeksche verbinding Amsterdam Parijs in dienst worden gesteld en zullen ook de nachtposttreinen weer daan rijden De verbinding Amsterdam Parijs vertrekt van AmsterdamC S om 7 uur aankomst AntwerpenOost 14 33 vertrek 14 35 Aankomst Brussel Midi 15 30 vertrek 15 50 aankomst Parijs Noord 20 10 of zooiets t Lijkt wel een hoop rommel Mijn dochter zei Mary Debenham schoof haar stoel terug en ging weg met een lichte buiging naar de twee anderen Kolonel Arbuthnot stond op en volgd haar haar veracht geld bijeenrapend verdween de Amerikaansche dame en daarna vertrok de schaapachtige De restauratie wagen was ledig op Poirot Ratchett en Macqueen na Ratchett sprak tegen zijn metgezel die opstond en wegging Toen stond hij zelf op maar in plaats van Macqueen te volgen viel hij onverwachts neer op de plaats tegenover Poirot Hebt u ook een vlammetje voor mé zei hij Zijn stem was zacht wat nasaal Mijn naam is Ratchett Poirot boog licht Hij stak zijn hand in zijn zak en bracht een doosje lucifers te voorschijn dat hij den ander toereikte die het aannam maar met lï geloof ging hij door dat ikhet genoegen heb met monsieur Poirot te spreken Is dat zoo Poirot boog weer U bent juist ingelicht monsieur dag uoor ue ivuntiuc van het Haagsch Bijzonder Gerechtshof conform den eisch veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaren met ontzetting uit de beide kiesrechten De besprekingen op de Hooge Veluwe eenige dagen ondeiljrcrften De regeeringsvoorl dienst meldt De besprekingen op de HoogeVeluwe zullen voor eenige dagen worden onderbroken 1 Deze onderbreking zal aan de deel tijd te voeren Arnold Meyer meldt zich Naar da Mtn v Justitie mededeeU heeft Arnold Meijer zich gisterenavond bi den procureur fiscaal te Hertogenboich gemeld Er zal een onderzoek naar liJn gedragingen worden ingesteld BUITENLAND MlAMÜliMAMdaHü Politieke verklaring van Benesj De tsjecho Slowaaksche President Benesj heeft bekend gemaakt dat de overbrenging van Duitschers en Hongaren uit Tsjecho Slowakije naar hun eigen landen dit jaar zal zijn beëindigd De wijze van overbrenging zal humaan zijn Omtrent de politieke situatie zeide Benesj dat hoewel XsJecho Slowakije de oude banden met de Westelijke wereld niet wil verzwakken het een Pan Slavische politiek zal vragen De Boissevain van Ceykm vertrokken Naar wij vernemen is de Boissevain Zondagmorgen van Trincomali op Ceylonj naar Indië vertrokken Aan boord is alles wel Invoeren van zomertijd in Beigië Op Zdndag 21 April 1946 te twee uur huidige tijdregeling worden alle uurwerken een uur vooruitgezet keert om zooals u zegt vijanden te hebben dan bepaalt dit zich gewoonlijk niet tot één vijand Ratchett scheen verlicht door Poirot s antwoord Hij zei snel Vijand of vijanden het doet er niet Nu ja ik apprecieer dat standpunt toe Wat er wel toe doet is mijn veiligheid Veiligheid Mijn leven wordt bedreigd monsieur Poirot Nu ben ik een man die vrij goed ojj zich zelf kan passen Even liet hij een kleine revolver uit zijn jaszak flitsen Hij ging grimmig door Ik ben geen man die in de dut raakt Maar ik ben van opinie dat ik de zekerheid wel dubbel zeker mag maken Ik geloof dat u de man bent voor mijn geld monsieur Poirot En denk er ome groot geld Poirot keek hem een oogenblik nadenkend aan Zijn gezicht was volkomen uit drukkingloos De ander kon niet vermoeden wat voor gedachten in hem omgingen Wordt vttvdgd