Groot Gouda, woensdag 17 april 1946

6 J AV 5 16 s m 26 B B B B B 35 36 0 0 0 B 00 0 OW 46 B B B OJ 46 47 48 49 50 WIT 36 37 38 41 42 43 44 45 50 Wit speelde 37 32 Zwart 16 21 Wit zet en wint Nederland vertelde ons nog dat u Wouters een uitnoodiging va 7 B B C heeft aangenomen oift Z komende maanden regelmatig voor Hm Engelsche radiopubliek te snrek over Music in Holland Hij zal v r de Britsche muziekliefhebbers die Z het Nederlandsche muziekleven weini of niets weten verslag uitbrengen van wat in de Hollandsche muziekwereld leeft en bovendien medehelpen dï Nederlandsche muziek te brengen in het buitenland dat na de successen van V Beinum c s daarvoor groote be langstelling heeft Zoo zal binnenkort in Londen de 2e Symphonie van Andriessen onder leiding van Sir Adrian Boult worden uitgevoerd Dr Van Mook met vacantie naar Engeland Naar wij vernemen zal dr H j van Mook na den uitermate vermoeiendeD tijd die hij in verband met de besprekingen te Batavia en hier te lande voert een korte vacantie nemen welke hij in Engeland zal doorbrengen Dr van Mook zal morgen vertrekken Werkzaamheden DISTRICTS VOORZIENINGS COMMISSIE DAMRUBRIËR Red H Tenwolde Iedereen kan aan deze oploswed meedoen Groot Gouda looft io klasse 2 geldpr zea uit 8e opgave thnisdammers ZWART 22 23 26 33 34 39 12 3 4 5 w wrm oVo 46 47 48 49 50 WIT 36 42 43 47 48 49 Wit zet en wint Opgave no 8 voor club dammtfi beginners ZV RT 7 16 18 19 23 27 29 30 35 12 3 4 5 De Dynamos over hun bezoek aan Engelafid Onze ontvangst was koel Str 00 zakken in plaats van kussens Arsenal werd gek Opgave no 8 voor gev clubdammeri ZWART 11 12 13 16 17 18 21 23 24 25 29 12 3 4 5 b bb b BJ Bi BB 16 OOI 00 0 0 O O IB 0 O 26 36 B B 0 46 49 50 48 46 47 WIT 32 33 36 37 38 39 4k 4g 45 48 9 Wit speelde 36 31 Zwart 17 22 Wit zet en wint n P Oplossingen binnen 14 dagen Bur Groot Gouda Markt 67 a Op de hoker bovenhoek Dafflttt j vermeldeti Voor persoonlijk uX postzegel insliji ten s v p Door den Secretaris van de Kamer van Koophandet werd op 14 Aug 1945 een ultnoodig g gericht tot dhr Langeraer Bos Krom van Vliet en Prison voor een bijeenkomst Op deze bijeenkomst werd door den heer C H Hagedoern aan genoemde heeren verzocht zitting te nemen in de Distr Voorz Comm te Gouda Deze commissie had ten doel de personen welke door oorlogshandelingen beroofd waren van hun have en goed bij voorrang wederom aan het noodzakelijkste wat betreft huishoudelijke goederen keukengerei serviesgoed etc te helpen Alle heeren waren bereid in deze comm zitting te nemen De functies werden als volgt verdeeld C Langeraar voorz 7 H Prison Ie secr E H Krom Penningm G Bos comm v Vliet 2e secr Door de heeren de Graaf en Jansen van de Stichting Centrale voorziening te Rotterdam werd een nadere uiteenzettiag gegeven en hoewel de toestana van de productie niet rooskleurig werd afge childerd zou toch binnenkort een begin gemaakt worden met de aflevering van sommige artikelen door de fabrikanten Volgens deze bespreking werd een oproep in de 5 groote dagbladen geplaatst voor een vergadering met de winkeliers die zich met den verkoop van de artikelen kouden belasten Deze vcrgadelog onder voorztttersschap van den heer Langeraar werd op 22 Aug In hotel Central gehouden Ofschoon slechts weinig winkeliers aan den oproep gehoor gegeven hadden was het resultaat echter zoodanig dat allen die aanwezig waren zich lieten inschrijven Dit kleine aantal is nu echter uitgegroeid tot over de tachtig Voor de £ n vraag van oorlogsgetroffenen werd iU middels bericht verzonden naar de burgemeesters van die plaatsen wdke onder het rayon Gouda ressorteeren om een opgave van bet aantal gezinnen welke onder deze regeling vielen Eveneens werd per advertentie nog bekend gemaakt dat opgaven konden worden gezonden aan het secretariaat Ruim tweehonderd verzoeken kwamen binnen Na alle gezinnen ingeschreven te hebben op registerkaarten was het de liedoeling deze te contoleeren aan de hand van het schade enquëtteburean In den Hi g Echter door de over stelpende drukte was het onmogelijk aan dit bureau een gunstig resultaat te bereiken Daar het in de bedoeling lag van de commissie de hulp waarvoor zij was ingeschakeld ook zoo vlug mo jeliik te doen plaats vinden heeft het Secretariaat deze theorie laten varen en uitgezien naar een practische uitvoering waarmee de gedupeerden zoo vlug mogelijk gebaat zouden zijn Aan de winkeliers werden blanco koopvergunninqen verstrekt De voor gedu peerden beschikbare goederen werden apart qeétaleerd gezien het weinige dat In dezen tijd te koop was en étalages zoo goed als leeg waren bleek verdere bekendmaking overbodig Wat uitgereikt werd Gedurende deze maanden werden door het secretariaat ruim 1200 koopvergun nlngen in behandeling genomen Hierop werden verstrekt 114 waschketels 174 vergassers 2 huisk meubl 1 eetkamer 4 clubfautulls 2 bedstellen 100 strijkijzers 900 emmers 300 voorraadb 1 schrijf bur 104 stoelen 2 dressoirs 1 spiraalmatras 19 strijkplanken 255 tellen 250 haarkammen 4 ledikanten 29 tafels 1 slaapkamer 1 karpet div artikelen keukengerei overeenkomstig een waarde van 13754 punten Servies DE TAALZEEF 15 Een mallotige zegswijze hebben we ons de laatste jaren aangewend Waar die vandaan komt is een raadsel Een Germanisme is het ditmaal niet Ik bedoel de gewoonte om in n met eenige nadruk uitgesproken zin het onderwerp en gezegde te herhalen b v dan ga ik morgen ga ik naar de stad of toen ben ik onmiddellijk ben ik weggegaan Niemand zal het gelukkig nog in zijn hoofd krijgen om zoo n zinnetje op te schrijven maar bijna ieder ma akt er zich in het spreken aan schuldig Men kan het hooren gebruiken op de preekstoel en in een lezing En men betrapt ach zelf er tien maal per dag op Hoe komen we er af Hoort U het woord meerdere nog wel eens zeggen inplaats van meer of verscheidene Ergert U er zich ook al aan Zelf gebruikt U deze Duitsche indringer natuurlijk nooit meer zelfs al zullen verscheidene van Uw kennissen meer moeite hebben het af te leeren goed overeeLkomstig een waaide van 25721 punten Uitgifte van stofzuigers kan binnenkort tegemoet gezien worden 1191 paar Am schoenen werden over 9 omliggende plaatsen verdeeld o m werden in Gouda besprekingen gehouden met hoofden van scholen en geadviseerd een gedeelte in eigendom te nemen en deze voor noodgevéllen te reserveren b v bij schoolverzuim doordat het eenige paar schoenen welke in bezit waren gerepareerd moesten worden of tot verstrekking over te gaan Indien de kinderen in t geheel geen schoenen meer hadden Deze schoenen werden niet op de stamkaart gecodeerd Evkneens werden enkele honderden brieven telefoongesprekken met gedupeerden fabrikanten hoofdbureau etc behandeld Dat door de commissie gestreefd werd aan de noodtoestanden van gedupeerden zooveel mogelijk hulp te verieenèn bleek wel uit het feit dat alles in het werk werd gesteld een partij inbeslaggenomen goederen in handen te krijgen Helaas is dit door een minlstrieele beschikking op het laatste moment niet doorgegaan In het algemeen mag zeker gezegd worden dat het doel waarvoor de commissie in het leven geroepeh is zich tenvolle van haar taak heeft gekweten en wel op dusdanige wijze dat de gedupeerden op de meest vlugge en royale manier in bezit gekomen zijn van de artii kelen welke voor dit doel beschikbaar waren UIT DEN OMTREK REEUWIJK Voor onze water en vischrijke gemeente van belang Door den Hoogen Raad is een arrest gewezen omtrent de samenstelling van den snoekhengel hetwelk van groot belang is Als regel bezigen snoekhengelaars aan hun tuig een kleinen dregvormlgen haak deze behoort tot de verboden vischtulgen De Dordsche Rechtbank had beslist dat de dregvormige baak als onderdeel van den hengel geaasd met visch geen snoekdreg was De Hooge Raad heeft het tegen dit vonnis ingestelde beroep in cassatie verworpen Hiermede is dus nu rechtszekerheid verkregen ten opzichte van dit vischtuig en het staat nu vast dat de snoekvisschtr als onderdeel van zijn hengeltuig een dregvormlgen haak mag bezigen Inwisseling vacantie bonnen Op Zaterdag 20 April a s bestaat voor bouwvakarbeiders de gelegenheid tot inlevering van vacantte bonnen bij C Spreij aan den sGravenbroekscheweg 4 bonnen kunnen ter inwisseling worden ingeleverd en wel voor georganiseerden van 1 30 tot 3 30 uur en voor ongeorganiseerden van 3 30 tot 5 uur Partij van den Arbeid Dinsdag 23 April a s spreken de heeren J P Engels uit Waddinxveen en Allebrandi uit Gouda in de zaal van den heer N van Dam aan de Reeuwifksche brug voor de Partij van den Arbeid Deze vergadering was oorspronkelijk vastgesteld op 16 April Jagers op Zondag Het waren toch geen Zondagsjagers de gebr H v H en A v H te Reeuwijk die zich Zondag op den plas Elfhoeven gewaagd hadden ieder met een geweer De plaspolitie zat er achter en hield de jagers op Zondag staande Beide geweren benevens het geschoten wild in beslag genomen Afd Wit Gele Krnis opgericht Voorgelicht door de hoofdzuster van de prov Zuid Holland van het Wit GeleKrulsmej van Tilburg is te Reeuwijkdorp een afd Wlt Gele Kruis opgericht naast de afd Reeuwijk van het Groene Kruis Het ligt echter in de bedoeling om met de afd van het Groene Kruis samen te werken in het bezitten van de wijkzusters In de grhouden vergadering werd als voorloopig bestuur gekozen de dames T C Vergeer Spruijt en I Veroeer van Tijlinqen en de heeren W J Blom G Groenendijk S J van Tolen W Mastop Een wijkzuster is reeds aangewezen maar deze kan voorloopig nog niet in dienst komen Motorrijden Een broodbakker alhier die zijn knecht er met een oud motorrijwiel op uitstuurde om brood bij de klanten te bezorgen werd door de politie aangehouden Het bleek dat zonder rijbewijs In wegenbe lastingkaart ttd gereden Tegen den bakker werd proces verbaal opgemaakt Verzoek afgewezen Op het verzoek van den beer J J Slingerland om een volledige vergunning tot den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel E 47b is door B en W afwijzend besckikt Het maximum aantal vergunningen in de betrokken wijk was reeds bereikt Uitreiking Bonkaarten en Brandstof f enkaar ten Het hoofd van den distributiekring Boskoop waaronder ook Reeuwijk ressorteert heeft bekend gemaakt dat tot uitreiking van bonkaarten en de brandstoffenkaarten zal worden overgegaan Het brandsto£Fenformulier plus resta nt van de brandstoffenkaart waaraan zich bon 49 moet bevinden en tegen overlegging van de Tweede stamkaart voorzien van een TD 2 zegel en dienststempel mits uit de stamkaart van betrokkene blijkt dat deze is opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente Reeuwijk Slechts ten aanzien van schippers en woonwagenbewoners e a in het Centraal bevolkingsregister opgenomen personen kan hierop een uitzondering gemaakt worden Het publiek wordt verzocht de TD stamkaart waarin alleen het nieuwe inlegvel 605 aanwezig moet zijn per gezin aan te bieden TD van het hoofd bovenop met de ingevulde brardstoffenformuller plus het restant van de brandstoffenkaart T 505 of T 509 waaraan de bon 49 Elk gezin en iedere alleen staande hoofdbewoner komt voor een brandstoffenkaart in aanmerking wanneer zij voldoende bewijzen van het voeren eener zelfstaadige huishouding kannen overleggen Zelfstandige alleen wonende kamerhuurders kunnen niet in aanmerking komen De uitreiking vindt plaats te Reeuwijk van 9 12 en 1 30 3 uuri Dinsdag 30 April 1946 gemeentehuis voor de letters A t m H Woensdag 1 Mei 1946 gemeentehuis i oor de letters I t m P Woensdag 15 Mei 1946 gemeentehuis voor de letters Q t m Z Voor zelf verzorgers heeft de uitreikiag plaats Vrijdag 3 Mei 1946 gemeentehuis voor de letters A t m M Maandag 6 Mei 1946 gemeentehuis voor de letters N t m Z Een ieder is verplicht zich stipt aan de boven aangegeven data en uren te houden E ij vermissing van de brandstoffenkaart in l et stookseizoen 1946 1947 zal geen vergoeding worden gegeven Na uitreiking op het Kringkantoor te Boskoop zal slechts in zeer bijzondere gevallen plaats vinden Koning Faroek van Egypte brengt deze week vermoedelijk een bezoek aan Syrië om de feestelijkheden mee te vieren wegens het vertrek van de Engelsche en Fransche troepen Een koele en drooge ontvangst zonder muziek vlaggen of bloemen is de indruk van het Dynamo elftal over hun aankomst in Engeland Tezamen met andere indrukken is deze door den radiocommentator Vadim Siniavsky die hen vergezelde in een tijdschriftartikel gepubliceerd Hij schrijft In Engeland het vaderland van de voetbalsport werden we ontvangen volgens de Engelsche gewoonte Officials van den Britschen Voetbalbond schudden ons koel de hand en leyerde ons toen over aan de journalisten om verscheurd te worden Siniavsky zei dat de spelers gehuisvest werden in de Guard s Barracks kazernes van de wacht Maar wij ontdekten de schimmel op den muur spinnewebben en harde matrassen in plaats van kussens Wij apprecieerden dit niet en begaven ons naar de Russische ambfessade om daar de nacht door te brengen Over het spel van Arsenal schrijft hij In verband met den mist stelde Dynamo aan Allison Arsenal s manager voor den wedstrijd uit te stellen daar wij begrepen dat de mist die er dikwijls in Londen hangt in het voordeel van Arsenal zou zijn Allison weigerd echter omdat het publiek zijn plaatsen betaald en de weddenschappen gesloten had Na hef eerste Dynamo doelpunt werden de Arsenal spelets gek Zij speelden steeds vrij ruw en in de mist demonstreerde zij ten volle hun stijl De middenvoor was erg slecht Hij WADDINXVEEN Burgerlijke Stand Aangifte van 4 t m 10 April 1946 Geboren Petronella dv C v Leeuwen en H Bakker Gerrit zv P Alblas eo N E vd Wal Cornells zv P Slledrecht en J Lindhont Dina dv A HelJ en W Vink Ondertrouwd C de Joode en C H de Wit I de Wilde en C W Koppenaal A Roelevink en L C Hollander G Kranenburg en B Verstoep P Boonstoppel en R Verstoep tïehuwd P Kersbergen en N de Mik H A V Dijken en J Verhocff A Tiele en Verbaan BINNENLAND MUZIEKPLANNEN VAN RADIO NEDERLAND Maandag heeft de heer J Wouters eenige plannen geopenbaard met betrekking tot het programmatisch gebeuren op serieus muzikaal gebied in den Nederlandschen omroep Vooreerst het Sweelinck Kwartet dat juist een tournee door België heeft gemaakt en op het punt staat een concertenreeks in Zwitserland te geven Dit kwartet zal te beginnen Woensdagmiddag 24 April telkens om de veertien dagen een Mozart cyclus uitvoeren Alle 24 Mozart kwartetten dus ook de weinig gespeelde kleinere juweeltjes zullen tert gehoore worden gebracht Een serie uitzendingen eveneens om de veertien dagen en te beginnen 24 Mei zal gewijd zijn aan Nederlandsche kamermuziek Telkens zal van n componist het voornaamste uit zijn werk worden besproken en uitgezonden Oscar van Hemel Jan van Ingenhoven Willem Pijper en anderen zullen zoo nader tot het muziekminnend publiek worden gebracht In Juli zullen voor het eerst den Nederlandschen aether ingaan de 9e Symphonic van Sjostakowitsj en de 5e Symphonie van Prokofief Van dezen laatsten componist wordt bovendien op 25 Mei tusschen 3 en 4 uur de cantate Alexander Newski in een Nede landsche vertaling uitgezonden Op 18 Mei zal het 25 jaar geleden zijn dat Paul Ducat overleed RadioNederland heeft voor dien ag een speciale herdenking in voorotreiding Max Vreedenburg een leerling van Ducat z J en Symphonie van den meester inleiden waarna deze door het Radio Philharmonisch Orkest dat ook de genoemde Russische primeurs brengt zal worden uitgevoerd Prokofief s Romeo eh Julia Bernard Wagenaar s 3e Symphonie Alexander Tansman s Vioolconcert staan voorts op het programma Een aantal Nederlandsche pianisten zijn uitgenoodigd om een serie uitzending met volledig piano oeuvre van Chopin in te leiden en uit te voeren De heer Beifehuizen van Radio was zoo nuttig dat de Engelschen zelf hem na dtn wedstrijd afgedroogd hebben Ook Allison was zeer dapper Toen de Engelschen 3 goals gemaakt hadden stelde Allison met een zoetsappig lachje aan Yakushin voor den strijd te staken maar laatstgenoemde herinnerde Allison er aan dat de weddenschappen aangegaan waren Allison stond er toen op den wed strijd te staken Yakusin weigerde verder Engelsch te verstaan zelfs door middel van een tolk zoodat de wedstrijd voortgezet werd Toen de Arsenal keeper voor de vierde maal den bal uit het net moest halen viel Allison flauw Hij had voor een groot bedrag gawed en dei weddenschap verloren Na verklaard te hebben dat de Britsche techniek beter is dan de Russische maar dat de Russische tactiek t van de Engelsche wint concludeert de schrijver Maar zelfs al waren de techniek en de tactiek in beide elftallen dezelfde dan nog zouden wij winnen omdat bij ons de wil tot overwinnen ontwikkeld is als bij geen ander Kameraadschap en discipline zijn erg sterk bij ons Het antwoord van George Allison de secretaris van Arsenal hierop is De kritiek is fantastisch belachelijk en dom De verbeelding van den schrijver is met hem op den loop gegaan Ik was dichter bij flauwvallen toen ik bovenstaand artikel las dan tijdens mijn contact met de Dynamo s Misschien kan de B B C iets doen om de beweringen te weerleggen