Groot Gouda, donderdag 18 april 1946

Socialisatie van de Grootbedrüven KLEIN AMBTELIJK APPARAAT Voordeeliger ¥ oor de gemeenschap Gisteravond sprak Dr G H C Neder horst in de ka4e rbijeenkom8t van de Ned Volksbeweging over het zoo geladen en dikwijls zoo verkeerd geëlntrepreteerde begripsoslalisatie en wat de gevolgen hiervan zi n Socialisatie aldus spreker is niets anders dan overdracht van eigendommen uit de handen van particulieren aan de gemeenschap Onder eigendom dan te verstaan I grond fabrieken en fabrieksin stallaties Overdracht van eigendom aan de gemeenschap beteekent niet overdracht Ban den staat zooals In Doltschland ea Rusland is geschied en waar de gesocla bieerde bedrijven In handen zi n waren van de leden van één partij Overdracht aan de gemeenschap beteekent dat ook de gemeente de provincie een wster chap of een Internationale commissie kan socialtseeren Sociallaatie houdt op Aaar waar in een bedrijf de leiding In handen Is van den eigenaar van het be mf Alt bedrijven die eventueel voor socialisatie In aanmerking zouden komen noemde spreker terloops de mijnen de S monopoliseerde bedrijven en de Ned ank Na deze begrlpavaatstelling gtaig heer Nederborst over tot het schetsen van de problemen rondom de socialisatie De groote discussies over socialisatie begonnen kort na den eersten wereldoorlog Ia Dttltschlaad waren toea dc fpciaaldemocraten vaa meening dat sofifllsatle tonder ordening In de productie voldoende zou xl n onr het economisch levea weer la oo le banen te leiden Rathenau daarentegen verlegde het acceat Voor overheid en gemeenschap was volgens R in de eerste plaats belangrijk dat het pro dnctteBpparaat goed functloaneerde Vaaxeltsprekend stond hy dan oak een socialisatie in het raam der productie voor jEr dient echter een scherp en duidelijk 4 ndtrs heid gemaakt te worden tusschea aodalisatle en gelelde ccoaomie Het Is zeer wel mogelijk dat In een natlonaalproductle plan zooals min Vos het zich voorstelt de productlemlddelea in handen van particulieren zlja De motieven die saen In de oude rapporten oversocl lilsatle destijds aanvoerde waren van tweeërlei en van geheel verschillenden aard ïerstens was er een strevea naar meer ffièncy waardoor verspilling wordt ft jenqegaan tweedens een itreven naar é ciale rechtvaardigheid De aandeelhouders wilde men schadeloos stellen doior hun aaadeelen in te ruilen voor staatsobliqatlies Later ontstond de Idee van de planmatigheid der productie waarvan de socialisatie een onderdeel uitmaakte Een nieuwe gedachte vooral tijdens de bezetting en crisisjaren gegroeid Is niet de socialisatie van de eigendommen doch de socialisatie van de beschikkingsmacht over de eigendommen door dtzt macht te beperken zoodat men niet kan doen ea laten wat men wil of niet vrijwillig over de vruchten ervan kan beschikken In naam blijft het eigendom dus bestaan in feite wordt het uitgehold de z g koude socialisatie Voorbeelden hiervan zijn de iandbouwcrlslsmaatregelen grondkamers en niet tr vergeten de fiscus Het groote nadeel hiervan echter is dat de gemeenschap een groot ambtelijk apparaat noodig heeft om de beperkingen uit te vaardigen te registreeren an uitvoering ervan te controleeren Socialisatie heeft vanuit dit oogpunt juist het voordeel dat het met een veel geringer apparaat afkan Rationalistisch gezien la socialisatie van den grond een veel eenvoudiger systeem dan het systeem dat wij nu hebben In den vorm van pacht en grondkamers etc Psychologische fsurtoren spelen echter een zeer voorname rol Verder behandelde de faccrt ederhorst de vraag of een gesocialiseerd bedrijf Bmbtelijk moest zijn Hij ontkende dit ten stelligste In elk groot bedrQf al daa niet la particuliere handen heerscht ambtenarij De leiding behoeft la een gesocialiseerd bedrijf In het geheel niet vcrambteelijk te zijn en spr staafde dit met het voorbeeld van de N S Een belangrijk positief element In socialisatie la volledigen omvang is het feit dat de winsten direct en niet vla dea fiscus in handen komen van de gemeenschap Met klem betoogde spreker dat deplannen voor socialisatie slefiiti de grootbedreven betroffen Voorts geloofde spr niet In de suggestie dat het wtrkca la een geaoclaltseerd bedrijf de arbeidsinst verminderd Het laat den mijnwerker kond of hij In een Staatsmijn of in eca particuliere m a werkt Indlea men den ambtenaar vrij laat hem mede ondernemer laat worden zooals minister Vos het uitdrukt eigen verantwoordelijkheid geeft en geen promotie toepast zal een getociallseerd grootbedrijf minstens even efficient werken als een gemonopoliseerd grootbedrijf Na deze inleiding ontspon zich een Interessant debat Vooraf had de voorzitter medegedeeld dat er in den loop van Mei drie onderwerpen zullen worden behandeld die ongetwijfeld ieders belangstelling verdieoen t w de psychologie van den Hamanlst de psychologie van den Protestant en de psychologie van den KathoÜek PROGRAMMA G 3 Maandag 22 April 2e Paaschdag Ie kl A VEP 1 UNIO 1 l30 uur Ie kl B Lekkerkerk 3 Olympia 3 11 30 uur 2e kl A NieuAvefkerk 2 Ammerst SV 2 Oudewater 2 ON A 5 Bergambacht 2 Qouda 5 Stolwijie 2 DONK 3 12 uur 2e kl B ESTO 1 GSV 4 2 30 uur 3e kl A Qroot Ammers 2 Schoonhoven 4 Schoonhoven 3 Stolwijk 3 Ammerst SV 3 Oudewater 3 12 uur Haastrecht 3 Lekkerkerk 4 12 uur 3e kl B Moercapelle 2 Waddinxveen 4 GDS 2 Moordecht 3 2 30 u VEP 4 UNIO 3 12 30 uur Boskoop 4 Boskoop 2 DONK 5 Zwervers 3 3e kl C ESTO 2 Bodegraven 3 12 30 uur GSV 5 Boskoop 3 Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld vangen te 2 uur aan Amerikaansch Weekblad over Nederlandsche Persvrijheid Het Handelsweekblad Editor and Publisher zegt in een artikel over de persvrijheid in de geheeie wereld van Nederland Onder Nederlands tradi tioneele persvrijheid berichten de bladen wat zij willen en ontvangen zooveel mogelijk hulp van de regeering De Nederlandsche nieuwsbladen die in hun druk zijn beperkt zijn te klein öm al het wereldnieuws weer te geven maar groot genoeg om vooraanstaan de personen te critiseeren Frankeering Poststukken in Nédertendsch Indië Wij vernemen dat met ingang van 16 April behalve de binnenlandsche post ook de post naar Nederland eri het buitenland in Nederlandsch Indië gefrankeerd moeten worden Met ingang van 17 April nemen de Post en Telegraafkantoren van de AMACAB telegrammen aan bestemd voor alle deelen van de wereld Telefoneeren met Cura9ao Met ingang van 17 April a s kunnen over de radiotelefoonverbindjng Nederland U S A ook telefoongesprekken worden gevoerd met Curasao en wel gedurende den geheelen ppenstellingstijd van die verbinding op weekdagen van 14 22 uur en op Zondagen van 15 21 uur Het tarief bedraagt ƒ 40 per drie minuten elke volgende minuten kost ƒ 13 30 Men zal rekening moeten houden met het feit dat de gesprekken niet altijd op den gewenschten tijd kunnen worden afgewikkeld Eigendonmten in Ned Handen Het Am Ministerie van Buitenland 6Che Zaken heeft den Amerikanen geadviseerd hun eischen in te dienen met betrekking tot eigendommen die door de Duitschers in beslag waren genomen en diè thans in de handen der Ned Regeerihg zijn gesteld Geen Nederlandsche Sigaren naar Amerika Naar in Tabakskringen verklaard wordt zijn berichten omtrent verscheping van Nederlandsche sigaren naar de Ver Staten voorbarig zoo meldt de New York Times De Ned Kamer van Koophandel heeft medegedeeld dat de Amerikaansche détaillisten die monsters der sigaren ontvingen van meening zijn dat de sigaren een weinig te zwasPr zijn naar Amerikaansche smaak De Ned Fabrikanten zullen naar aanleiding daarvan mogelijk trachten de samenstelling te wijzigen hoewel dit een langdurig proces zal zijn Men verwacht dan ook niet dat onmiddellijk sigaren van gewijzigde samenstelling gevonden zullen worden Wanneer Zomertijd Wat de invoering van den Zomertijd betreft aldus deelt het Belg Min van Binnenl Zaken mede die voorzien wordt voor de nacht van 20 op 21 April heeft het Min van Verkeerswezen vastgesteld dat het onmogelijk is dezen maatregel op t voorgeschreven oogenblik door te voeren daar het binnenlandsch verkeer moet worden gecoördineerd met het Internationale S S Sommelsdijk iHet stoomschip Sommelsdijk is 14 April 1 1 uit Belawan vertrokken met totaal 805 repatrieerenden aan boord Voetbalwedstrijd tusschen Haagsche en Haarlemsche militairen Op Woensdag 24 April a s aanvangende 14 30 uur zal op Huize Te Werve te Rijswijk het Haagsch Legerelftal een voetbalwedstrijd spelen tegen het Haagsch elftal Alleen orthopaedisch schoeisel voor hen die geen gewone schoenenbon hebben Het C D K deelt mede dat personen die een aanvraag hebben ingediend om orthopaedisch schoeisel geen bon voor gewone schoenen moeten aanvragen wanneer hun cijfer aan de beurt is Door het accepteerên van een bon voor gewone schoenen geven zij hun recht op een bon voor orthopaedisch schoeisel prijs Het Wereldrecord 100 m schoolslag De Robben zwemster Nel van Vliet die zooals gemeld van plan is eta aanval te doen op het wereldrecord 100 m schoolslag zal hiertoe Zate dag a s op dit numiper te Rotterdam tijdens de Internationale wedstrijden welke de RZC aldaar organiseert een poging ondernemen Bovendien start zij Dinsdag 23 dezer op de wedstrij d n van Het IJ te Ani terdam op denzelfden afstand terwijl zij tenslotte hoe de voorgaande pogingen ook afloopen op 5 Mei a s wanneer de Robben hun polotournooi in het zwembad aan de Kapelstraat te HiU versum houden nogmaals een officieeie poging tot recordverbetering zal ondernemen Aflevering aan détaillisten Het C D K deelt aan detaillisten mede dat het in verband met de omstandigheid dat de week van 21 t m 27 April a s slechts vijf werkdagen telt mogelijk zal zijn op de toewijzinr gen welke in de week van 14 t m 2fl April worden uitgereikt reeds op Zaterdag 20 April a s af te leveren A N W B Service Meer dan ooit Is thans het motorvtr keer van vlfaai belang grooter dan ooit helaas zt n de kansen op pech onderweg Daarom heeft de Koninklijke Nedcrlaod sche Toerlsteabo ANWB er alles op gezet om jnttt la desea ti d te knnata surtea met een aieawe verkeersservioe de Wegen Wacht die per motor en tq span over de wegca patrouilleert om ho te verleenea In de beginperiode zal mca de gele zijspancombiaaties van de W W vooral In het Westen des lanës zito maar binnenkort verschijoen ze ook elders Het doel van de W W U natuorlqk bet treffen van noodvoorzlenlngen het wetr op gang helpen van en auto of motor die op eigen kracht niet wegkaa komen wegens een of andere vlug te verhelpen mechanische storing baadca pcch enz Men moet er geen rljdeade werkplaatsen la zien evenmin trouwns alt ambulaacea De ernstige gevallen sal de W W naar het reparatiebedrijf vtr wijzen voor zoover het mechanische storingen betreft naar de ziekeahulzen als het om lichameli k letsel gaat Maar de W W doet ook dan nuttig werk waat de gele Bondsrljspanwagens zorgen ervoor dat de hulp zoo spoedig mogeÜlk kan worden gealarmeerd Op het vasteland van Europa is e verkeersseivlce als ds ANWB met de W W nu reeds geopend nieuw In Engeland en Amrlka is zi reeds laag populair en wordt zeer gewaardeerd ook in normale tijden wanneer ook de toeristische voorlichting van groote beteeke nU Is Het zal de Rotterdammers zeker voldoening geschonken lebben dat de voetbalwedstr ZwalnwenRoodt Duivels ia het Pc enoord Stadion gespeeld is vooral nu de officieeie interland wedstrljd Holland België in Amsterdam gehouden wordt De eerste oittmoctlng tusschen de twee semi officieels elftallen ZwaluwenRoode Duivels vond plaats 14 Februari 1914 welke toen door de Belgen met 3 2 gewonnen werd tcrwql nadien steeds deze wedstrijden met de regelmaat van een klok die alleen tijdens de oorlog haperde voortgang hebben gevonden En zoo stonden ook gisterenmiddag deze belde elftallen weer tegenover elkaar voor een kamp welke wel interessant was om ons et n spelenmateriaal eens te over zien maar vaoral om te weten wat de Belgen in hua mars hadden Wanneer we nu een vergelijking maken dan vie4 vooral het betere piaatsen ea poslttrspci der Belgen op terwijl dit bij ons vrel slechter was zoodat wl kansloos eo verdiend met 3 2 ten onder gingen Nadat door het Rotterdamsch politie corps de belde volksliederen gespeeld waren stelden de elftallen zich als voglt opt Roode Duivels Doel Boogae t White Star Achter Aernoudts Berchem Sport Gillard Standard Luik Mlddrn v Vaerenbergh nderlech l Henriet Sporting Charleroi Debuck Eendracht Aalst Voort V d Berghe Lyra Govard Luik Vaillant White Star Oadenaerdr Antwerp Thinfayt Sportlnq Carieroi Reserves Lammens Union St GiHolse Berloo Gantoise Vernimmen Aoderlecht en Mersie Berchem Sport De Zwa uwea Doel v d Vliet 0 8 Achter v d Heide Feljenoord Choufour Quick Z H Midden vd Hoeven OWS Schljvenaar EDO Wuijtt Heerenveeo Voor Bakker ole ijckers vd Vegt HBS Haxeveld G AV v d Gijp Emma Bouwmeester NAC Scheldsrediter de Heer D N s eett y BINNENLAND Nabeschouwing Jaart eurs De V V V had de organisatie in ianden wat betreft de logiesgelegenheid van deelnemers en bezoekers en de inlichtingenbureaux Er stonden ter beschikking 46 hotels ook in de omgeving zooals te Baarn Zeist Soest en het Gooi Dajirbij 90 pensions en 570 particuliere adressen Aan alle aanvragen om logies kon wordlBf voldaan t w aan 4368 Nederianderji 562 buitenlanders onderverdeeld in 246 Belgen 216 Frartschen 55 Eneelschen 21 Tsjechen 12 Zwitsers 5 Denen 3 Zweden en een Rus 2 uit Neder landsch Indië en een uit Curagao Slechts één klacht kwam binnen over een te hoog berekende pensionprijs welke klacfit tensk tte naar aller genoegen is opgelost Daartegenover staat dat tal van particulieren elke vergoeding weigerden Tijdens de tien Jaart eursdagen werden aan niet minder dan 3Ö 000 personen inlichtingen verstrekt door de drie V V V bureaux over distributie boeking Pullman en vliegtuigen en al hetgeen een gast in een onbekende stad wenscht te weten In alle opzichten is alles uitermate bevredigend verloopen waarvoor het feit spreekt dat op de 15 000 officieel geparkeerde auto s er slechts één geval van diefstal zich heeft voorgedaan Tot slot vermelden wij nog dat bij de komende Najaarsbeurs er naar zal worden gestreefd om de voedseldistributie reeds bij de grens te regelen De Hooge Veluwe wederom toegai elijk Van de zijde van het nationaal park De Hooge Veluwe verzoekt men ons er op te wijzen dat zoowel het park als het daarin gelegen Rijksmuseum Kröller Muller weer als normaal voor hef publiek toegankelijk zija Broodbakkerijen en 4e Nationale Feestdag In verband met de viering van den Nationalen Feestdag op 4 Mei 1946 heeft de Min van Sociale tZaken toegestaan dat op Zaterdag 4 Mei 1946 te O uur met den bakkersarbeid wordt aangevangen met dien verstande dat voor zoover betreft broddbakkerijen voor welke een vergunning als bedoeld in artikel 37 eerste lid der Arbeidswet 1919 is verleend op Vrijdag 3 Mei te 22 uur met arbeid bestaaifde in het gereedmaken van deeg en ovens mag worden begonnen Door bakkersgezellen die op Vrijdag 3 Mei tusschen 22 uur en middernacht voorarbeid verrichten mag op dien dag ten hoogste 10 uren arbeid worden verricht Doodstraf voor den Beul van Ommen Tegen den Beul van Ommen den 43 jarigen M Scheffer urt Koog a d Zaan had de advocaat fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam twaalf dagen geleden 15 jaar gevangenisstraf geeischt Zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken hoorde Scheffer zich hedenmorgen tot de doodstraf veroordeelen Rantsoenbonnen Brandstoffen 27 April ongeldig Het C D K deelt mede dat de rantsoenbonnen een eenheid brandstoffen 1945 1946 na 27 April niet meer geldig zijn Men moet deze bonnen dus uiteriijk op 27 April a s bij zijn brandstoffenhandelaar inleveren Internationale Zwemweek te Amsterdam Er besta an plannen tot organisatie van een Zwemweek Amsterdam ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de Hollandsche Dameszwemciub en het 40 jarig bestaan van de Zwemj vereeniging Dolfijn Zwaluwen Roode Duivels 2 3 Slecht positiespel der Nederlanders Het spel is naowelljks één miaout oud als de Belgen ten aanval trekken direct al gevaarlijk voor ons doel komen en Choufour goed op gesteld koppende een doelpunt weet te voorkomen terwijl v d Berghe hierna v d Vliet met een hard schot op de proef stelt maar deze op zijn plaats vindt Nadat de Belgen het eerste kwartier sterk in de meerderheid geweest waren werd het duidelijk dat het Zwaluwen elftal het zwaar te verduren zou krijgen Vaillant wordt na goed spel van Oudenarde een kans geboden welke hl weet te benutten 0 1 Direct hierna komen de Belgen weer terug en nadat eerst Thirlfayt hard in heeft geschoten doch v d Vliet met een kat achtigen sprong zijn doel voor doorboring weet te behoeden moet hl toch na IS minuten spelen visschen na een fout in de achterhoede welke door Govard op afdoende wijze wordt afgestraft waar me e de stand op 0 2 gebrarht Is In deze periode valt het goede afnemen van v d Helde op maar zijn wegwerken is van zoodanigen aard dat het nuttig effect verloren gaat Dan zien we eenaardigen aanvat van de Zwaluwen welke met een hard schot van v d Vegt tegen den paal besloten wordt Hierna zet Bouwmeester laag voor v d Vegt stapt tactisch over doch Rakker reageert te langzaam zoodat ook deze kans verloren gaat Nanoa eenlge ongevaarlijke aanvallen van be de zijde gaat de rust In met den stand 0 2 Na gedraald te hebben komt pas het eerste gevaarlijke moment na 10 minuten spelen wanneer v d Gijp schuin met den bal op doel toeloopt en juist als hij in wil schieten op onbehoorlijke wijze van den bal gewerkt wordt wat de Belgen op een oenalry komt te staan en welk vonnis door Schljvenaar voltrokken wordt Vanaf dit moment kwam er Iets meer enthousiasme In het Zwaluwen elftal rn lulde doorde talrijke torschquwers aan1 gevuurd trekken zl nu enkele malen goed ten aanval maar wat zij ook probeeren het lukt niet Dan opeens w r een Belgische aanval waarbij Govsrd keihard tegen de lat schiet waarna terugspringende bal telken weer wordt ingeschoten maar ap wonderbsarlljK wijze blijft ook dan eea doelpunt üt Het zijn dan v d Vegt en Hazeve d dk nog eenlge schoten lossen maar alles tevergeefs Na eerst het doel te hoog gezocht te hebben krijgt Oudnaarde vtn daarop weer den bal goed toegeipteW van Henriet eo na een fraate dribbel w hl v d Vliet onhouzbaar te passeer 13 Wanneer een leder In de verondwstelllng is dat deze stand geen veraad ring meer zal ondergaan Is er nog t e ntinuten te spelen De Zwaluwen bouw nog een aanval op Bakker pl a X voor doel en geeft daarmee v d Gijp gelegenheid al vallend het mooiste do punt van dea middag te maken i waarna scheldsrnchter Nljs inrukken blaast Wanneer we hier nog een oordeel ovtf de verschillende spelers aan toe voeg dan ts er van onze zijde al 8 1 heffendstememoreeren al moeten wij öir hieraan toevoegen dat v d V j ft onverdienstelijk zijn doel verdedigd n i Van het backstel en de halflinie j vooral de laatste slecht en zal = j naar wanneer hij eventueel nog cso daat voor ons nationale team j deze kans nu definitief wel versp hebbenVan de voorhoede ook nig goeds In het bijzonder viel het s van Bouwmeester ons na hetgren tegen de Roy= l Navy d nonf danig tegen Het Roode Duivel met Ouden aerde als uitblinker was behoorlijke kwaliteit en speelde ern g den wedstrijd Al met al laten vooral niet laten ontmoedigen e deze nederlaag voor onze 9 l binnenkort tegen Belg ë uit moeten koffl ren aansporing zijn om l d u renien rijd qoed te trainen en zlc goede techniek en olthoudlng Y stonmeester te maken want ook dw de Belgen zeker op een hooge v