Groot Gouda, zaterdag 20 april 1946

Il GROOT GOUDA OMSTREKEN Sdactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Dru kkerij Verzijl Gouda De kruisiging van Christus wordt voorafgegaan door een procedure waarin verschillende instanties voorkomen die het recht behooren te handhaven Bij het einde van den hjdenstijd S wij deze handhavers van het recht nog eens langs ons gaan zooals yworden weergegeven in het evangelie van Mattheus m hoofdstuk 27 ♦ Daar is in de Ie plaats de Groote Raad Dit is het hoogste college van het Joodsche volk het symbool van de godsdienstige en natonale eenheid der Joden die bij uitstek de dragers waren van godsdienst en wet God zelf zoo was hun overtuiging had deze wet op den berg § inai aan Mozes gegeven om Israe zuiver te bewaren met besmet met het onreine en zondige dat hen aan alle kanten omringde om eens aan het eind der tijden de volle heerlijkheid van het Messiasrijk in te gaan Maar in den loop der tijden was deuitoefening van het goddelijke recht verworden tot het waarnemen van naantal regelen waarbij de innerlijkezin verloren was gegaan Mm haazich zoo vast gebeten in het vMedenen wat de profeten eens hadden gezegd dat men niet zag toen in deeigen tijd de gestalte verscheen die devervulling der wet was Daardoor was mogelijk wat in net eerste vers van Jiet hoofdstuk staat Als het nu morgenstond geworden was hebben al de Overpriesters en de Ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus dat zij Hem dooden zouden Rechtshandhaving is hier verworden iot blinde vervolging Het Joodsche volk was echter niet vrij maar onderworpen aan de Ronieinen Het eindoordeel was aan den Romeinschen stadhouder Israël is het klassieke volk van den godsdienst Zoo zijn de Romeinen het klassieke volk van het recht De Romein bezat de scherpzinnigheid om in den wirwar van het maatschappelijk leven den klaren regel te vinden die in deze bonte mengelingorde bracht Nog is het Romeinsche recht het Begin van de studie in de rechtswetenschap aan onze universiteiten De Romein bezat ook de zelfbeheersching en zelfverloochening om los van allerlei persoonlijke voorkeur het recht te handhaven Waar Rome verscheen kwam een einde aan allerlei despotisme en willekeur Zoo wordt Christus gesteld voor den vertegenwoordiger van het Romeinsche imperium Zoo ergens dan mag hier rechtshandhaving verwacht worden De spanning ervan ligt in de enT kele strakke woorden En Jezus stond voor den btaahouder Maar stadhouder Pilatus die voldoende inzicht en menschenkennis heeft om te doorzien dat hij een onschuldige voor zich heeft bezit onvoldoende zedelijken weerstand tegenover den aandrang van de beschuldigende joodsce leiders Hij twijfelt ♦ ls het officieele recht wankelt köhit het rechtsgevoel naar voren Het waarschuwt en protesteert Het is een primitieve wijze van rechtshandhaving Tot veel meer is het gewoonlijk met in staat Het heeft geen helder begrip van de verhoudingen en van de normen die moeten worden toegepast Toch dringt Ook in de binnenkamer de droom door van dat wat recht is Zoo treedt daar half als een droomgestalte de figuur van Pilatus vrouw naar voren En als Pilatus op den rechter stoel zat zoo heeft zijn huisvrouw tot hem getonden zeggende Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige want ik heb heden veel gelden in den droom om Zijnentwil Administratie M J van Loon ZATERDAG 20 APRIL 1946 Burf Markt 67 Gouda Telefoon 30Ö8 NUMMER 209 Abonn p w 27 c Losse numm 10 et Dr ukker Drukkeru verziji uouua piTuren van handhavers van het rechl in het lijdensverhaa rigUren van € verhaal teek jx d i + = h p PPnprTÜrts voor den aan Hn treedt nog veraermcinci deelt alleen Het verhaal teekent het in sobere woorden Doch de Stadhouder zeide Wat heen Hij dan kwaads gedaan En zij riepen temeer zeggende Laat Hem gekruisigd worden In het aangezicht van Christus heeft de rechtshandhaving in vier ins antes gefaald De nationale traditioneel lods dienstige van den Joodsch Hij treedt nog verder met het volkin overleg en vraagt het welke stratJezus dan moet ondergaan Nog dieper grieft het hem als het uitroept Kruist Hem Tenslotte vraagt Pilatus die ze t de rechtsoverwegingen van eeif vrijsprekend vonnis had moeten geven welke gronden de massa dan heett voor haar veroordeeling De massa is blind en tyranniek Zij hoeft geen gronden te geven Zij eischt en oor Pilatus die eenerzijds voor den aan drang der overpriesters wijken wil maar anderzijds liever geen onschuldige veroordeelt stelt nu het oordeel in de handen van het volk De rechter ontwijkt zijn verantwoordelijkheid en verlaatzich op het gezonde volksgevoel Hij stelt de menigte voor de keus om Jezus los te laten dan wel den moordenaar Barabbas Tot zijn ontsteltenis roepen zij Barabbas Raad die i n zijn oordeel verblind wz de scherpzinnige Romeinsche jurist die zedelijk te slap was het rechteeevoel van Pifatus vrouw dat te vaag bleef de massa die blind en wreed is Het leed dat uit dit onrecht voortvloeide is in beginsel in den Paascnmorgen overwonnen Nog altijd is er goddelijke mildheid en barmhartigheid die wonden van onrecht heelt Nog altijd wordt leed omgezet m nieuwe Toch blijft alle onrecht grieven enis er dorst naar volkomen gerechtigheid Om wezenlijk te leven moet diedorst ook blijven p Zalig die hongeren en dorsteri naar de gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden Ontwaak nu o mensch kom ontwaak uit Uw droomen De nacht is voorbij en de morgen breekt aan De dag eischt U op voor Uw werk en Uw zorgen O wil hem met vreugd tegemoet treden gaan Kom spoed U ten ar eid Volbreng er Uw pHcM s eer De stralende zonne herboren in luisterBegroet gansch de aarde O menschen ontwaak Op een van mijn wandelingen rond ons oude Gouda tusschen de groenende en door zon overstroomde landerijen waarboven de leeuweriken hun jubelend lentelied zingen langs slingerende landwegen met aan bade kanten de ontluikende wilgenboomen en dit alfes overheerscht door de zoete rust van deze lage landen dacht ik onwillekeurig aan dit zoo treffend Vntwaak mensch uit uw droom waarin U vele maanden en jaren achtereen verzonken bent geweest Kom ontwaak en ontsluit uw oogen voor het nieuwe ontspruitende jonge leven Het leven dat roept tot arbeid en tot vervulling van onzen plicht jegens onze naaste en vooral voor ons kapot gebeukt en geslagen vaderland dat nog uit vele zware wonden bloedt toegebracht door de niets ontziende en wreede Duitsche soldatenlaars De ten hemel schreiende toestanden die er zijn moeten en zullen door ons volk gezamenlijk ter hand worden genomen en behooren naar ons beste vermogen te worden opgelost Dit moeten wij zien als een Goddelijke taak een taak die nooit te zwaar kan zijn daar het hier gaat om het zijn of met zijn om het bestaan van het Nederlandsche volk Dan moeten wij aan den roej van de jubelende Paaschklokken welke t nieuwe herboren leven verkondigen gehoor geven en met vreugd den morgen tegemoet treden om onze kracht te geven aan Ie opbouw VM een nieuw en ontluikend Neaerlanfl Dan pas is ook voor ons het nieuwe bruisende leven herboren Dan pas kunnen wij na ons ingespannen te hebben om de Goddeli ke taak mede te helpen verrichten de twee laatste regels van bovenstaand gedicht in waarheid nazeggen 1 6 stralende zonne herboren in luister Begroet gansch de aarde Hoe Waa het vorig jaar In de PaaKhdagen van vorig Jaar overschreden Canadeeache troepen de Nedwlandsche grens blJ Dlnxperloo cn drongen van hternit den Achterhoclc binnen Enschede werd bij verrassing bevrijd Reine in West falen veroverd De Britten naderen Osnabiück Het 1ste Am l ger bereikt Btekfeld Hevige gevechten In Fulda Franschen veroveren 60 plaatsen De Russen naderen Weenen Luchtaanvallen op Duitsche hoofdkwar tieren te Hilversom en Oldenzaal op duikboot werven te Hamburg In het Lager Huls bepleit Earl Wlnterton onmiddellijke hulp aan Nederland Honderddnlienden gaan den hongerdood tegemoet Wij kuanen ons haast niet voorstellen dat dit slechU één jaar geleden gebeorde KS Lrr M r s s a Juich en jubel Magdalene uit Zijn tombe keerde Hij a le pijnen zijn verdwenen Jezus leeft en is weer yrij Jezus die U droef deed wezen lach Hem toe Hij is herrezen Alleluia zingen wij Leef weer leef weer Magdalene leef weer in het licht leef blij Jezus is aan U verschenen En de dood voorgoed voorbij Vèr zijn klachten vètre smarten liefde springt in alle harten AUeluia zingen wij Uit Het Voorschot Gerard Wijdeveld Staak uw rouwen Magdalene lach uw tranen licht en blij t Is voorbij het droeve weenen Simon s maaltijd is voorbijl Zie er is zooveel te zingen veel te dansen duizend dingen Alleluia zingen wij Hei uw oogen Magdalene parels van het nieuwe leven Aüeluia zingen wij Tnrïetm eeuwsche gedicht Pone luctum Magdalena Naar het 13e eeuwsene g en de dag ts fonkelblij Christus heeft ons vrij gestreden hel en dood heeft Hij vertreden Alleluia zingen wij dat uw aanschijn helder zij Alle schulden zijn verdwenen