Groot Gouda, zaterdag 20 april 1946

2 POLITIEKE VOORLICHTING Een onmisbare voorwaarde voor het welzijn van een gezonden staat is een goed financieel beleid Vanzelfsprekend heeft elke politieke partij haar eigen opvattingen te dien aangaande Wij vonden de vijf groote pohtieke partijen bereid hun meening hierover kenbaar te maken Ongetwijfeld zal dit onderwerp in verband met de onlangs geplubliceerde Rijksbegrooting en de ingediende wetsonderwerpen over vermogens vermogens en aanwasbelasting de belangstelling hebben HET FINANCIEEL BELEID Het financieel beleid belicht door een lid van de Partij van den Arbeid Evenals zulks in het gezin behoort te zijn ig het een eerste eisch dat in den Staat de financiën op een gezonden basis staan Punt 9 van het Program van de Partij van den Arbeid spreekt daarom oolc van de gezondmaking van de Overheidsfinanciën Wie kennis heeft genomen vaff de cijfers uit de eerste nota van s Rijks financiën zal beseffen voor welk een zware taak deze en de komende regeering staan en komen te staaa Berekend naar de totale uitgaven van den gewonen dienst f5er hoofd blijken deze over 1910 11 en 12 ƒ 34 te hebben bedragen Tien jaar later was dit bedrag per hoofd gestegen tot i 90 Na 33 stegen de uitgaven weer onafgebroken terwijl voor 1943 en 44 de uitgaven per hoofd op resp 190 en 214 worden geraamd i De minister schat het tekort op de begrooting voor 45 p 3V2 milliard hetgeen nog aan den lagen kant is terwijl voor 46 het tek pirt op 2 2 milliard wordt geraamd De wederopbouw van leger vloot en luchtmacht gezien in het kader van onze internationale verplichtingen en de reconstructie van het productieapparaat de volkshuisvesting en het verkeer eischen enorme bedragen Hiervoor zullen diverse maatregelen genomen dienen te worden die velen minder aangenaam zullen aandoen Ook hier zal het beginsel der progressieve belastingpolitiek dat zooals ons program zegt rekening houdt met de groote gezinnen in al zijn consequenties moeten worden toegepast Een vermogensen vermogensaanwasheffing waarvoor reeds een wetsontwerp is ingediend verdienen in het bijzonder aandacht Realistisch gezien zal men moeten toegeven dat het billijk mag worden geacht dat deze winsten worden belast Wij in de P V d A die de gemeenschapsgedachte vooropstellen willen dat ook hier het Evangeliewoord Draagt elkanders lasten in toepassing jvordt gebracht Zoo goed ais wij van den eenen kant beseffen dat een toegewijde samenwerking van weVknemers en werkgevers vereischt is en dit de eerste groep verplichtingen oplegt even zoo juist achten wij het dat van de andere zijde medegedragen wordt in dèn zorg die de Staat verplicht is voor de economisch zwakkeren te treffen In de eerste plaats valt hieronder een verlaging van de belastingen op de eerste levensbehoeften Niemand zal zich verwonderen dat verhooging en herziening van successierechten een punt van ons program uitmaken Wij zijn een Partij van den Arbeid die de werkers van hoofd en hand beloond wil zien en bezwaren heeft tegen de uitwassen van het arbeidsloos inkomen Men moet bij dit alles bedenken dat de leden van de P v d A geen utopisten zijn en oog hebben voor de onvolkomenheden die aan de ingediende wetsontwerpen kleven Evengoed zien wij de gebreken in de huidige wetgeving ik neem o a de omzetbelasting waarbij de doorberekening aan den consument in vele gevallen moeilijkheden met zich brengt De taak van onze afgevaardigden in de Overheidslichamen zal niet zijn zooals van bepaalde zijde wordt beweer de kip met de gouden eieren te slachten doch deze gouden eieren ten goede te doen komen aan de geheele gemeenschap waarin voof eöi ieder een menschwaardig bestaan zal zijn gewaarborgd Dat naast de vernieuwing op economisch terrein ook die op sociaal en cultureel gebied krachtig zal moeten doorgevoerd spreekt vanzelf Op financieel terrein hebben ook de Provincialeen Gemeentebesturen een taak Er zijn gemeenten waar voorheen een sluitende begrooting als het hoogtepunt van geluk werd beschouwd terwijl eminente volksbelangen werden verwaarloosd Dit is o i een verkeerd beleid dat zich altijd wreekt In ons program wordt dan ook een vergrooting van de financieele bewegingsvri heid der gemeenten als gebiedend genoemd Als men over fmanciën schrijft behoeft men niet de illusie te koesteren dat men het onderwerp zóó aantrekkelijk kan maken dat een ieder zich geroepen zal voelen te stemmen op de Partij waartoe de schrijver behoort Ieder mensch is nu eenmaal egoistisch en geeft niet gaarne aan denStaat vooral wanneer het de duitenbetreft Het algemeen belang echter bergt uiteindelijk het belang van ieder afzonderlijk in zith Hiervan doordrongen zal men niet aarzelen zijn steun te geven aan de Partij van den Arbeid die doordrongen van de verantwoordelijkheid welke op haar als grootste partij rust streeft naar het levensgeluk van het geheel Nederlandsche volk Niet zoeken nasw wat verdeelt of met onjuiste voorstelingen en leuzen werken doch nuchter en klaar de feiten onder de oogen zien welke een tijdperk van opbouw en vernieuwing van een ieder vraagt Levensgeluk ligt hooger dan de jacht naar steeds toenemend bezit H Hoe een lid van de Anti Rev Partij over dit onderwerp denkt Voor het vervullen van de Overheidstaak zijn geldmiddelen noodig En naarmate de Overheid de grenzen van deze taak ruimer spant neemt haar behoefte toe aan middelen om de daaraan verbonden kosten te dekken De rechtsgrond voor belastingheffing ligt naar Antirevolutionair beginsel in het feit dat God Zelf om der zonden wil de Overheid instelde en een taak gaf welke zij zonder belastingheffing niet vervullen kan De Schrift erkent dat recht zooals blijkt uit Jezus Woord in Lukas 20 25 en hetgeen geschreven staat in Romeinen 13 6 en 7 Doch daarnaast ligt in den eisch van het Christelijk historisch beginsel een principieele begrenzing wijl immers deze eisch zich verzet tegen aantasting van het particulier bezit verder reikend dan noodzakelijk is in verband met de vervulling van de in beginsel aangewezen roeping der Overheid Het is noodzakelijk te strijden tegen de opvatting van de groepen die staande op den bodem van het historisch materialisme de overheidsmacht tot een geleidelijk opheffen van het particulier bezit trachten aan te wenden Door middel van de belastingschroef wil men dan alle bezit aan de Overheid brengen totdat eindelijk de Overheid de spil is waarom het gansche maatschappelijk leven draait Tegen dat streven komt men van Antirevolutionaire zijde in verzet Het gaat echter niet alleen om den principieelen kant der dingen de aangelegenheid is ook van praktisch belang Het slachten van de kip die de eieren legt is wel een zeldzaam dwaas bedrijf Zonder kapitaal js geen productie van welken aard ook mogelijk Een belastingheffing welke tot kapitaalvernietiging aanleiding geeft is daarom reeds op dien grond veroordeeld Daarbij komt nog dat vooral bij een bevolkingsaanwas als hier te lande het nationaal bezit voortdurend in omvang moet toenemen Zonder meerdere fabrieken kantoren werkplaatsen woningen scholen ziekeninrichtingen enz zou een toestand van steeds voortwoekerende ellende ontstaan Zonder de vormingvan nieuw kapitaal kan in deze behoeften niet worden voorzien En als nu de financieele politiek van de Overheid een zoodanige is dat nagenoeg al het verdiende loon van den ijverigen werkman en de winsten van den ondernemer door den Staat wordt opgeslokt is het resultaat dat men zich zal afvragen welk nut ijver en spaarzaamheid hebben Het zou onbillijk zijn de huidige regeering aansprakelijk te stellen voor de schulden die de moffen hebben veroorzaakt Maar wel mag men eischen dat getracht wordt te komen tot een sluitende begrooting en in dat opzicht blijft de regeering in gebreke De huidige Minister schijnt heil te verwachten van zoogenaamde cyclische begrootingen een experiment van den een of anderen Amerikaanschen econoom De Minister zegt dat we moeten sparen en zuinig leven maar zelf doet hij naar deze mooie woorden ijiet Vóór den oorlog bedroegen de totale uitgaven van ons land rond 700 miljoen gulden Over 1945 is het tekort Iet w het tekwi 3500 miljoen en over 1946 volgens de raming 2200 miljoen gulden De personeelsuitgaven bedroegen vóór den oorlog 274 miljoen gulden en thans 690 miljoen gulden per jaar En dan loopt de regeering nog rond met plannen om daarboven een Planbureau in te stellen met een groot aantal nieuwe ambtenaren Deze cijfers spreken een duidelijke taal Was direct na de bevrijding een juiste financieele koers gevolgd dan zou veel voorkomen zijn Naar mijn bescheiden meening is de zaak nu bedorven en onze gulden failliet Het gevolg al zijn dat schijnbaar hoogere loonen worden betaald en grootere winsten gemaakt doch dat men voor dit geld niets kan koo pen Het grootste deel van de geproduceerde goederen zal moeten worden uitgevoerd om het buitenland te betalen De opbrengst van de geldzuivering door den Minister geraamd op slechts 200 miljoen gulden en de opbrengst van de vermogensaanwasbe lasting verdwijnen in een bodem looze schatkist Ook uit Indië zullen geen middelen toevloeien Er is vóór den oorlog heel wat gescholden op de aanpassingspoHtiek doch blijken zal dat het toen kinderspel was bij hetgeen straks zal moeten gebeuren In dit opzicht heeft de huidige regeering bewezen onbekwaam te zijn Het verleden der Anti Rev Partij staat er borg voor dat zij zal medewerken tot gezondmaking van Staatsdienst E A P Van Katholieke zijde schrijft men Het financieel beleid van de Overheid onder de loupe nemen beteekent in wezen de meest teere kwestie aanraken welke in ons berooide vaderland momenteel bestaat Wij hebben uit de bezettingsjaren een door het Herrenvolk achtergelaten milliarden schuld als erfenis overgehouden En nu kan men optimist zijn en hopen dat de inlossing voor een min of meer groot gedeelte zal geschieden door de Herren zelf b v door anexa tie door ons land van een stuk Duit schen grond de beslissing hierover zal toch door de Ver Naties worden genomen en het zal de eerste decennia een niet gemakkelijke taak zijn om van den berooiden Duitschen kikker veeren te plukken Neen Nederlanders wij moeten zuinig zijn en met ons beter voor ons de beheerder van s lands financiën van wien een enorme dosis Staatsmanskunst zal gevergd moeten kunnen worden Toch zullen de diverse groepeeringen van ons volk ieder voor zicTi hun wenschen en zelfs eischen hebben eenerzijds inzake de verkrijging anderzijds inzake de besteding van het hiushoudgeld der regeering En voor ons Katholieken rijst dan als een enorme zuil de gemeenschapsplicht op welke ons gebiedt hen die door de oorlogsomstandigheden have en goed verloren althans materieel schadeloos te stellen waarbij een prijsniveau van Mei 1940 wel erg schamper moet worden genoemd en niet in overeenstemming is te brengen met het voldoen aan onze gemeenschapsplicht en nog minder met christelijke naastenliefde Ongetwijfeld zal de vermogensaan wasbelasting den minister in staat stellen om een groot deel der voor dit doel benoodigde middelen tezamen te brengen terwijl ook de a s Vermogensheffing ineens een flinke duit in het zakje zal doen Een belasting welke ons steeds heeft dwarsgezeten is de omzetbelasting welke voorzoover zij de levensmiddelen belast voor een groot gedeelte wordt opgebracht door de minst draagkrachtige groote gezinnen Afschaffing hiervan en terugvinden van de alsdan te derven inkomsten in een verhooging van b v dividenden belasting of verstrekte progressie bij de inkomstenbelasting lijken ons niet onmogelijk Een verhooging van de vermogensbelasting Jijkt ons minder mooi Hierdoor zou de opbrengst van vermogen welke door de overigens ook door ons toegejuichte politiek van goedkoop geld toch reeds sterk is gedaald nog sterker worden gedrukt waardoor de spaarzin en wellicht ook de ondernemingslust ernstig bedreigd zouden worden De besteding van ons huishoudgeld zal waarschijnlijk nog meer zorgen banen dan de verkrijging Onze Staatsschuld is enorm en de aflossing en rentebetaling hiervan vormen ieder voor zich aderlatingen van beteekenis Toch ware het echten Nederlanders onwaardig wanneer wij door het aangaan van leeningen met zeer langen looptijd onze kleinkinderen zouden opknappen met onze schulden Neen dan zetten wij liever het mes in een andere post welke domineert in ons uitgavenkasboek n l de on kosten welke het Overheidsapparaat thans met zich brengt En dan denken wij niet aan een inkrimping van het van ouds bestaande te goeder naam en faam bekend staande ambtenarenapparaat of aan een verlaging van de salarissen hiervan integendeel herziening hiervan zal in vele gevallen een eisch zijn welke de K V P gaarne zal stellen maar liquideering van het overtollige apparaat der Rijksbureaux zoodra dit maar eenigszins mogelijk is Wij hebben nog meer verlangens De plaatsruimte welke ons is toegemeten laat ons niet toe ü allen te noemen Enkele willen wij naar voren berngen Zooals b v verbetering der sociale wetgeving en in het bijzonder verhooging van de ouderdoms en in validiteitsrenten Dit kan wellicht gevonden worden in een vergaande vereenvoudiging vanhet toch wel al te ingewikkeld wordende apparaat der Nederlandsche sociale verzekeringen Gelijkschakeling van de overheidssubsidies aan het onderwijs Onze gedachten gaan hier uit naar de R K Universiteit Wij denken ook aan fi nancieelen steun door de Overheid aan de vri e jeugdorganisaties Hier komt de opvoeding in het geding van de generatie die het werk waaraan nu begonnen wordt zal overnemen Stimuleering van de woningbouw en in het bijzonder de arbeiderswoningen Tenslotte zal het financieel beleid der regeering naast de genoemde kasposten moeten gericht zijn op een definitief afwenden van het inflatiegevaar een gevaar dat ondanks de geldsaneeringsoperatie en de a s ver mogensaanwasbelasting welke een belangrijke hoeveelheid koopkracht zal afroomen nog steeds niet denkbeeldig is Dat ondervindt elke huisvrouw iedere week ja iederen dag weer De kosten van het levensonderhoud zullen gedrukt moeten worden door een politiek van goedkoop geld eenerzijds en een ver doorgevoerde prijspolitiek W H S De Partij van de Vrijheid en het financieel beleid van de Overheid Het is ondoenlijk om een zoo technisch onderwerp als het financieel beleid der Overheid in een artikeltje van 600 woorden volledig recht te doen wedervaren Wij zullen ons derhalve tot een enkel punt dienen te beperken En dan is het voornaamste programmapunt van de P v d V de eisch dat gestreefd moet worden naar evenjyicht in de begrooting van rijk provincie en gemeente Dat wil zeggen dat gerekend over een bepaalde periode de uitgaven gelijk moeten zijn aan de inkomsten In het verleden stelde men deze periode op één jaar In den laat sten tijd is men gaan inzien dat men beter deze periode langer kan stellen zoodat men in tijden van voorspoed een zekere reserve kw eekt die dan in slechtere tijden gebruikt kan worden om de bedrijvigheid in den lande te stimuleeren hetzij door uitvoering van groote openbare werken hetzij door het verleenen van toeslagen op de arbeidsloonen of anderszins Men komt dan tot de rgn cyclische budgetteering In ieder geval staat vast dat over een bepaalde periode de begrooting in evenwicht moet zijn daar men anders onder een geweldigen schuldenlast bezwijkt Hoewel dit misschien voor velen iets vanzelfsprekend is is het in den üui digen tijd van geldsmijterij wel delijk noodzakelijk dit punt naar voren te brengen Een enkele blik in de dezer dagen gepubliceerde rijksbegroo ting voor het jaar 194 6 is voldoende om hiervan overtuigd te geraken Het tekort op dez begrooting be draagt maar liefst meer dan ƒ 2 2 mil liard Tegenover 1945 is er weliswaar vooruitgang te bespeuren maar het trieste van het geval is dat déze vooruitgang niet bereikt is diOor een vermindering van de uitgaven doch door een aandraaien van de belasting schoef Het spreekt vanzelf dat men met dit laatste maar niet steeds kan blijven doorgaan zoodat het dringend noodzakelijk is dat er nu eindelijk eens bezuinigd wordt En zoolang wij nog gezegend zijn met een ambtenarenapparaat dat in totaal semi over heidsinstellingen meegerekend op meer dan een half millioen man ge schat kan worden zijn er waarachtig mogelijkheden genoeg om tot bezui niging te geraken In den huldigen overgangstijd nu het heele economische leven nog door schaarschteverschijnselen beheerscht wordt kan het gezwollen ambtelijke apparaat niet met één pennestreek tot normale proporties worden terugg bracht Maar tot dusverre is er doot de huidige regeering ondanks zekere verklaringen die blijkbaar platonisch bedoeld waren geen enkele poging in die richting ondernomen Ook in een normalen tijd zal een socialistische regeering met cjit probleem geen raad weten Want bij een politiek van intensieve bemoefïhg van de overheid met het heele maatschappelijke leven is de regeering gedwongen een geweldig leger van ambtenaren op de been te houden Wanneer Minister Vos verklaart dat hij het aantal ambtenaren van zijn departement aanzienlijk terug wil brengen dan is dit niets dan camouflage Want hij wil dit bereiken door jjyjn beruchte bedrijfsschappen door tr drijven Het eenige resultaat zou dan zijn dat de ambtenaren van de rijlfsbureaux zouden overgaan naar de bedrijfsschappen en er in feite niets zou veranderen Er moet een einde komen aan de geldsmijterij aan het gerij en geroi met auto s op staatskosten aan de buiten alle perken getreden bureaucratie aan het gegoochel met onze millioenen De eenige manier waarop dit kan is door een einde te maken aan het bewind van de huidige socialistische regeering Gebeurt dat niet dan blijven de tekorten op de begrootingen verschijnen en glijden wij in snel tempo naar een inflatie met alle ellendige gevolgen op sociaal en economisch gebied die daaraan verbonden Gij kiezer kunt dit voorkomen Stemt op de Partij van de Vrijheid Htt artikel van de C N P vindt Uop pagina 6 De jurkjei van de jonge meisjes le nog zoo vreeselijk hard groeien zijn ste een groote zorg voor Mama De fl dmt dames jvillen netje gekleed gaan f kan ook wel een donkere itrook van de rok en een nieuw lijfje ujak oude restjes een gloednieuwe Jurk vendien hier worden kosten en wel gespaard Mod Hoekje t