Groot Gouda, zaterdag 20 april 1946

Kapitein Klakkebos op de Leeuwenjadil VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OyGEVING DAGBLAD EIOOT GOUDA 50 Het wilde echter weer niet al te best lukken en toen hij op t laatst al z n kogels verschoten had had hij nog niets geraakt Ziezoo dacht de olifant nu is t MIJN beurt Hij rende in volle vaart op den boom Tbe en bom met z n kop er tegen aan tengevolge waarvan de kapitein in z n eigen leeuwenkuil terecht kwam 49 Ga nu maar allemaal naar huis vervolgde hij toen de kuil klaar was IK zal de leeuwen wel klein krijgen En meteen ging hij met z n geweer boven in den boom zitten Inderdaad kwamen de leeuwen spoedig voor den dag maar de olifant was er ook weer bij Nee vrrnd jou moet ik niet bromde de kapitein en hij pafte er lustig op los Wisselkoersen lalevering bonnen voor Sinaasappelen en Citroenen door Detaillisten Detaillisten in groetea en of fruit dienen de bonnen E 39 voor sinaasappelen en D39 C39 en B 40 voor citroenen geplakt op opplakvellen rechtstreeks bij de rayonleldlng van het Bedrijfschap voor Groenterf en i rult op Zaterdag 20 of Dinsdag 23 April a s In te leveren Invasiegeld Keukenpersoneel massavoeding Personen die op 30 September 1944 In rijksdienst In een keuken der massavoeding en op 15 October 1945 In een anderen overheidsdienst doch niet meer In rijksdienst werkzaam waren kunnen alsnog verzoeken om uitbetaling van Invasiegeld indienen Deze verzoeken worden vóór 15 Mei a s Ingewacht bij het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening In Oorlogstijd Oostdulnlaan 2 s Gravenhage Op de enveloppe te vermelden Invasiegeld Personeel Keukens Cantabile 14 15 Sonate 14 30 Pianorecital 15 00 Knapenkoor 15 20 Oude Kamernruziek 16 00 Nachtvorstverwachting 16 02 Oude muziek 16 25 Orgelbespeling 17 10 Christ Zangver Kerkkoor Ex Animo 17 30 Een voetstap kraakte in h tv grint door W G V d Hulst 18 00 Vervolg Zangkoor 18 15 NCRV rkest 19 00 Nieuws 19 20 Kamerorkest Adolf Busch 19 30 Emmaüsgangers 1945 door F C van Dopp 20 00 Nieuws 20 05 Jubileumconcert in de Bethlehemkerk te Den Haag 21 30 Gramofoonplatenconcert 22 00 Nieuws 22 15 Na het nieuws 22 30 Moeilijke teksten uit den Bijbel door prof dr A H Edelkoort 22 50 Hongaarsch Strijkkwartet 23 20 Werken van G F Handel 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting Officieel Voor altbetaling en cheque Verk f 6 06 80 58 2 41Va 141 50 55 43 1 97 2 24 10 70 1 20 6 06 100 75 53 60 10 74 24 30 141 50 5 32 2 66 10 70 63 40 61 75 Aank f 6 03 79 78 2 39 140 55 13 1 95 2 21 10 68 1 18 6 03 99 75 53 30 10 64 23iii 140 5 29 2 64 i 10 62Vj 63 10 61 50 Land frs Rup Can dl f Kr F Mk frs pond Lire frs België Br Indië Ganada Curasao Denemarken Finland Frankrijk Gr Brltt Italië Luxemburg Ned Indië Noorwegen Portugal Spanje Suriname Tsj Slowakije Kr Ver St dl Zuid Afrika pond Zweden Kr Zwitserland frs f Kr Esc Pts f OFFICIEELE PUBLICATIE Nummertoewqzingen Het Centraal Distributiekantoor deelt inede dat van 21 t m 27 April nummercoupures zullen worden uitgereikt voor am 824 i koffie 790 825 brood 806 Amer bloem 807 inland bloem 808 reductie melk 826 827 hulshoudzeep 823 828 aardappelen 829 830 boter 831 margarine 832 eieren 799 rantsoenbunnen eieren art 37 De toeslag bedraagt voor jam 50 pet voor koffie melk boter en margarine 10 pet De toewijzigingen voor huishoudzeep worden uitgereikt op basis vaü n aal het aantal ingeleverde rantsoenen voor boter op basis van 2 maal het aantal ingeleverde rantsoenen in de week van 14 t m 20 April voor margarine op basis van één maal bet aantal in dic week ingeleverde rantsoenen He f wijzingen met uitzondering vfin die voor melk en aardappelen zijn geldig voor detaillisten van 28 April t m 11 Mei Toor grossiers van 28 Aprilt m 25 Mei Die voor melk en aardappelen van 28 April t m 4 Mei a s Voor koffie en huishoudzeep wordt vergoeding wegens handelsrerlies verstrekt Op de opplakvellen met deze bonnen behoeven de vakjes 20 40 60 80 en 100 dus niet beplakt te worden Grossiers in tabak ontvangen In bovengenoemde week toewijzingen G 59 G 60 of G 61 op basis twee maal het aantal ingeleverde rantsoenen Voor bankpapler en specie 6 2 37 54 73 2 20 10 64 52 92 2 62Vi 62 62 61 6 10 2 427 55 83 2 25 10 74 53 98 2 67V 63 90 62 25 frs Can dl Kr frs pond Kr dl Kr frs België Canada Denemarken Frankrijk Gr Brltt Noorwegen Ver St Zweden Zwitserland Kousen die niet ladderen Natuurlijk komt het opzienbarende bericht uit Amerika het is gelukt een kous te vervaardigen die niet laddert Ook zijn er weefsels uitgevonden die niet kreuken verder verbluffend handige waschmachines en aardappel schilapparaten Deze allernieuwste snufjes zullen het de huismoeders zeer zeker heel wat gemakkelijker maken Moeder weet echter maar al te goed dat hulp van dien kant toekomstmuziek is Zij is beter gebaat met directe hulp bij voorbeeld de hulp die de Gruyter haar dagelijks biedt beter verzorgde waar èn tien procent korting Hoe kan dat De Gruyter heeft eigen fabrieken en bespaart daardoor aanzienlijk op de kosten Daarvanw profiteert Moeder nMeL Ingez Mededecllng Niet Officieel Voor uitbetaling en cheque Argentinië Pes 64 50 66 37 Australië pond 8 52 8 56 Brazilië Cr 13 96 14 Egypte pond 10 95 10 99 Mexico dl 54 58 54 72 N Zeeland pond 8 55 8 60 Pal sMna pond 10 68 10 70 Turkije pond t 2 02 2 04 Uruguay Pes 150 Venezuela Bol 78 74 80 IJsland Kr 40 77 41 02 Voor bankpapler en specie Australië pond 8 40 8 70 Curasao f 137 50 144 Ned Indië f 9 50 100 50 Portugal Esc 10 58 10 80 Suriname f 137 50 144 Tsj Slowaklje Kr 5 20 5 36 Zuld Afrlka pond 10 52 10 80 Alle noteeringen zijn als vrijblijvendte beschouwen Ik heb genoeg Nu goedennacht beste Ze keerde zich spraakzaam tot Poi rot toen de ander verdween Stakker ze is n Zweedsche Zoover ik heb kunnen begrijpen een soort zendelinge Een die les geeft n Aardig mensch maar ze spreekt niet veel En elsch Ze interesseerde zich erg voor wat ik haar over mijn dochter vertelde Poirot wist op dit oogenblik alles van mrs Hubbard s dochter Ieder in den trein die Engelsch verstond evenzoo Hoe zij en haar man behoorden tot het personeel van een groote Amerikaansche school in Smyrna en dat dit mrs Hubbard s eerste reis naar het Oosten was en wat ze dacht van de Turken en hun sloffe gewoonten en den toestand van hun wegen De deur naast hen ging open en de magere bleeke bediende kwam er uit Poirot zag een glimp van den heer Rachelt zittend op het bed Hij zag Poirot en zijn gezicht veranderde verdonkerde van woede Toen ging de deur dicht Wotdi venoiga Wel riep hij ik dacht dat u onshad verlaten U zei dat u uitstapte inBelgrado U begreep me verkeerd zei Poirot glimlachend Ik herinner me nu de trein ging net Stamboel uit toen we er over praatten Maar man je bagage Waar is die Ze is verhuisd naar een anderen coupé dat is alles O juist Hij hervatte zijn gesprek met Arbuthnot en Poirot ging verder Twee deuren van zijn eigen coupestond de bejaarde Amerikaansche Hubbard te praten met de schaapachtige dame die een Zweedsche was Mrs Hubbard drong haar een tijdschrift op Neen neem het toch beste zei ze Ik heb nog n overvloed om te lezen Nee maar is de kou niet bar Ze knikte amicaal tegen Poirot U is heel vriendelijk zei de Zweedsche dame Volstrekt niet Ik hoop dat u goed zult slapen en dat uw hoofd morgen beter zal zijn Hebt u asperine Weet u t zeker Hij is verhuisd naar den Atheenschen wagen die juist aangekoppeld Poirot ging zijn vriencl opzoeken Maar monsieur Bouc wuifde zijn protesten weg Het is niets Het is gemakkelijker zoo Jij gaat door naar Engeland dus is het beter dat je in den doorgaanden wageh voor Calais blijft Ik heb t hier heel best Het is erg pustig De wagen is leeg op een Grieksch doktertje en mezelf na Jongen vriend wat een nacht Ze zeggen dat er in jaren niet zooveel sneeuw is gevallen Laten we hopen dat we niet insneeuwen Daar ben ik niet op gesteld kan ik je zeggen Om 9 15 precies reed de trein het station uit Poirot stond op zei zijn vriend goedennacht en zocht zijn weg terug door den corridor naar zijn eigen coupé die vooraan was naast den restauratiewagen Op dezen tweeden dag van de reis was het ijs gebroken Kolonel Arbuthnot stond aan de deur van zijn coupé met MacQueen te praten MacQueen brak iets wat hij zei plotseling af toen hij Poirot zag Hij keek erg verbaasd HILVERSUM II 415 m RADIOPROGRAMMA NCRV Paaschzangdienst in de Ned Herv Kerk te Rijswijk 8 15 Nieuws KRO 8 30 Plechtige Hoogmis uit het Klooster der Paters Franciscanen te Weert NCRV 9 45 Paaschliederen 10 00 Orgelconcert 10 30 Prot Kerkdienst Voorganger Ds W van Limburgh Ned Herv Pr te Amsterdam 11 45 Gewijde muziek KRO 12 15 In t Boeckhuys 12 30 Llinchconcert door het EnsembleNina Dolce 13 00 Nieuws 13 15 Pro grammaoverzicht 13 20 VervolgLunchconcert 13 35 Het verhaal derVerrijzenis door Pierre van Valkenhof 13 50 Jaap Brill s Continental Quintet 14 00 Paaschconcert door het Omroeporkest 15 00 Apologie door prof dr J B Kors O P 15 20 De nachtegalenvan Meerssen s Basiliek 16 00 Nachtvorstverwachting 16 02 Ziekenlof 16 30 Cantare o l v Jan Corduwener IKOR 17 00 Prot Kerkdienst Voorganger Ds Joh C Brussaard Geref Predikant te Bloemendaal NCRV 18 15 Zang door het koor v d Methodist Union Conference 18 30 BachProgramma VOOR ZATERDAG HILVERSUM I 301 m VARA 18 00 Nieuws 18 18 MeisjesVoor De Krekels 18 45 Sociale politiek én socialisme 19 00 Vaudeville Orkest 19 30 Progr v d Nederlandiche Strijdkrachten 20 00 Nieuws 05 L de jong Chef van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 2010 Cabaret Camera Obscura 20 50 Dansorkest The Ramblers 120 Binnenlandsch Politiek Weekoverzicvht door K Voskuil 21 35 Eenprogramma van populaire melodieën 55 Tweeërlei Socialisme 22 30 Metropole orkest 23 00 Nieuws 23 15 Gramofoonmuziek 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m KRO 18 00 Dinermuz op Cinemaorgel 18 30 Het rijk over zee Indië onder de Jappen door een bijz bril gezien door C Borgman 18 45 Vervolg dinermuziek 19 00 Nieuws 19 15 Toespraak De Kunst gaat door het vrije land 19 25 Gramofoonmuziek 19 40 Journaistiek weekoverzicht door K Voskuil 21 35 Eeri Nieuws 20 05 Lichtbaken door Henri de Qreeve 20 30 Harry de Groot en zijn Vibrafoonsextet 2045 FroL Sof s problemen puzzlerubriek 21 00 La Belle Hélène operette 22 X Nieuws 22 30 Ensemble Nina Dolce Ï3 00 En tenslotte gr pL 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA voor MAANDAG 2e Paaschdag HILVERSUM 1 301 m VARA 8 00 Nieuws 8 15 Progr overzicht 8 20 Paaschklokken 8 21 Gramof muziek 9 00 Orkestwerken v Camille SaintSaëns 9 45 Toespraak door C Kleywegt lid van de Partij v d Arbeid VPRO 10 00 Paaschdienstje voor de kinderen IKOR Prot Kerkdienst Voorganger Ds W A Zeydner Ned Herv Pred te Rotterdam VARA 12 00 Paaschklokken 12 01 Kon Mil Kapel 12 30 Kalender 12 35 Kon Mil Kapel 13 00 Nieuws 13 15 Strijdlied voor de Partij van den Arbeid 13 18 Ensemble De Minstreels 14 00 Paaschklokken 14 01 Voor de vrouw Ons gezin in de Paaschvacantie 14 15 Gem koor Bel Canto 14 50 Liederen der Gemeenschap door Maarten Kapteyn 15 00 Hedendaagsche Amerikaansche en Russische muziek 15 45 De wereld wordt met Paschen nieuw 16 10 Kinderkoor De Merels 16 30 Reportage Esperantisten te Alkmaar 16 45 Pianoduo 17 00 Een half uur voor de jeugd 17 30 Roode Kruis praatje 17 35 Orgelspel door Joh Jong 18 00 Nieuws 18 15 Weeroverzicht 18 18 Reportage A J C te Amsterdam 18 45 Dansorkest The Ramblers 19 15 Dep uitzen ding 19 30 Progr v d Nederl Strijdkrachten 20 00 Nieuws 20 05 Paaschklokken 20 06 Concert 20 45 Socialisme en Kunst 21 00 Omroeporkest 21 25 Capriccio in t Warenhuis 22 05 Omroeporkest 22 45 De kerk en de jeugd 23 00 Nieuws 23 15 Gram muz 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m NCRV 8 00 Nieuws 8 20 Gewijde muziek 8 30 Prot Studiodienst voorganger prof dr B Holwerda te Amersfoort KRO 9 50 De heilige van den dag 10 00 Plechtige Hoogmis voor den Bond zonder Naam in de St Nicolaaskerk te A dam 11 30 Dido and Aeneas opera van Henry Purcel NCRV 12 15 Beiaardbe speling 12 30 Het Radio Bazuin Kwartef 13 00 Nieuws 13 20 Molto RADIOPROGRAMMA voor ZONDAG Ie Paaschdag HILVERSUM I 301 m VARA 8 00 Nieuws 8 15 Programmaoverzicht 8 20 Paaschklokken 8 21 Johan Jong orgel 8 45 Ouverture Russisch Paaschfeest opus 36 N Rimsky Korsakov 9 00 Paschen lezing Dr Meia Kaas Albarda 9 15 Gram muziek 9 45 De weg omhoog lezing Dr Garmt Stuiveling 10 00 Der Himmel lacht die erde jubiliret Cantate No 31 J S Bach 10 30 In den tuin der poëzie voorjaarsgedichten van Guido Gezelle 10 50 Werken voor 2 piano s van Serge Rachmaninoff 11 10 Toespraak door Geert Ruygers lid van de Partij van den Arbeid 11 25 Gram muz AVRO 12 00 Paaschklokken van de St Jans Kathedraal te Den Bosch 12 15 Zangklasse Noord 12 36 Wat vrouwen op het hart hebben Mevr Dr W H Posthumus T d Goot 12 40 Recital Ned muziek ▼ iool en piano 13 00 Nieuws 13 15 The Romancers 13 50 De Spoorwegen preken 14 00 Alexander Borovsky ipeelt Malaga 1 Albeniz 14 05 Dr M B Tei pe bespreekt Nederland gedicht van Arthur v Schendel 14 30 Gramofoonmuziek 14 45 Het Radio Philharmonisch Orkest 15 25 Filmpraatje 15 40 Vervolg Philh Orkest 16 10 En hier is Grace Moore 16 20 Sport reportage flitsen uit Ned VARA 17 00 Paaschklokken 17 01 Een half uur bij het G Q Cabaret J7 30 De avonturen van Oome Keesje 18 00 Nieuws en sportuitslagen 18 15 Toespraak 18 30 Progr v d Nederl Strijdkrachten IKOR 19 00 Prot Studiedienst Voorganger Ds C Burger Ned Herv Pred te Deventer 20 00 Nieuws 20 05 Rubriek van den Wederopbouw AVRO 20 12 Ostercantate van Max Bruch 20 40 Actualiteiten 20 50 Gram muziek 21 00 En het geschiedde in die dagen een Paasch hoorspel 21 45 Gram muziek 21 50 Metropole orkest 22 15 RadioCabaret Revue Da s Ei Ei 23 00 Nieuws 23 15 The red white and blue stars 23 45 Gram mUz 24 00 Sluiting Wat mankeert er aan mijn voorstel Poirot stond op Als u me niet kwalijk neemt dat ik persoonlijk word uw gezicht bevalt me niet monsieur Ratchett zei hij j En daarmee verliet hij den festau ratie wagen HOOFDSTUK IV De Simplon Grient Express kwamdien avon om kwart voor negen inBelgrado Hij zou eerst om 9 15 vertrekken dus stapte Poirot op het perron Hij bleef er echter niet lang Uekoude was bijtend en hoewel het perron zelf beschermd was viel desneeuw buiten bezwaar Hij ging terugnaar zijn coupé De conducteur dieop het perron met zijn voeten stondte stampen en met zijn armen tezwaaien om warm te blijven sprakhem aan Uw valiezen zijn verhuisd monsieur Naar coupé no 1 de coupe van monsieur Bouc Het is alleen de kou Ik zet nu een kopje thee j o I MaaT waar is monsieur Bouc dan f No 10 Feuilleton Het seheim van den ingesneeuwden slaapwagen 40 Het spijt me monsieur zei hij ten lastste Ik kan u niet van dienst zijn De ander keek hem sluw aan Noem dan uw bedrag zei hij Poirot schudde het hoofd U begrijpt me niet monsieur Ik heb veel succes gehad in mijn beroep Ik heb geld genoeg verdiend om te voldoen aan mijn behoeften en caprices beide Ik neem nu alleen die gevallen die me interesseeren U durft zei Ratchett Brengen twintig duizend dollar u niet in ver Neen Als t u om meer te doen is dan jgt u t niet Ik weet wat iets me waard is k ook monsieur Ratchett