Groot Gouda, zaterdag 20 april 1946

N V Lingeriefabriek v h K V L Mttaninghoff 6 Zn Ottdelandschcwcg 19 te Woerden vraagt BEKWAME NAAISTERS en meisje ter opleiding tot NAAISTERS Reiskosten worden vergoed WILLEM DE BEUN MuxiciMchool WcathaTcaJS Leeraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50per kwartaal DAMES Wii VEDVOBMEN Ihans Stroo en Villhoeden en maken van wee hoeden een grooi model Maison Van Elfck Grocncadaal 12 Gonda J Markl 40 Gouda lederen ZATERDAG en ZOHDACAVOND Zondagmiddag Concert IT AyQpM Zang Pedro Avanti 2e Paaschdag Paaschbal Cinfictielilir Um BrinkBinn vraagt Naaisters en m Lcerling Naaisters Aarm Kactoor Peperstraat 11 VRljZ NED HERVORMDEN Kleine Kerk Peperstraat 128 Eerste Paaschdag 10 30 n Ds C dé JODgh Goriichcm Medewerking zangkoor Aanvang 7 30 uur Gevraagd FLINKEJONGEN 17 è 18 jaar in Kéiaspakhuis JOH V RHIJN V Bergen IJzendoornpark 9 Gevraagd door Heer eea oet kosthuis Geen beroeps Brieven onder no 6446 bureau van dit blad Wegens huwelijk der tegenwoordige een Mi dagmeisje gevraagd DE CORTE Van Baerlestraat 20 FOTOGRAFIE HEKKER BURGVLIETKADE 9 Gevraagd eea Joa Cohen 6 Zn N V Kleermakerij Schecpstimmermanslaan 11a Rotterdam vraagt priM6UOTWEKilEIS BI0EKENMllKERS WI N v P Endenburg ZeilmakerH en Scheeptaiger Vecrstal 18 Gevraagd vooi direct jongste bediende voor kantoorwerkzaamhedcn Aanmelden Groot Gouda Markt 67 Leeraar vraagt tegen l Mei 1 of 2 gestoS kamers z m met telefoon op goeden stand Br onder no 6381 bur v d bl Wasscherif PEETERS vraagt MEISJES tegen hoog loon Ook zij die nooit ia het wasscherflbedrijf werkjaam zgn geweest vinden bij ons een goed betaalde betrekking Aanmelden Bleckerssingcl 59 61 In de Emraakliniek te Utrecht is plaats voor 2 NETTE MEISJES Intern Prettige werkkring Jonge BOUVIERS 6 weken te koop Te bevragen DERUHTER Moordr Tiendeweg Molen Gevraagd een INET MEISJE voor dag of daf en nacht LANGE TIENDEWEG 88 Biedt zich aan Thuiswerker Onverschillig wat Br a nder no 6367 bur v d bL Wegens huwelijk der tcgefl woordige NET MEISJE gevr gd voer dag en nacht Goed kunnende werken en koken Mevr Eijkman Westhaven o Voor aanleg en onderhoud van tuinen is Uw adres II f d Bcrf Hclaicntr 3 Gavia Gevraagd ces net mei e voor dan dag Werkti diilBader overeca te komen MEVR PEL Krngerlaan 56 oag echtpaar n t 1 klad zofkt Zit in Slaipkiinir met gebruik van keuken Br onder no 6433 bnr v d blad Verzilvering Vacantiebons In verband met de loonderving op 2e Paaschdag kunnen ten hoogste 4 vacantie bonnen ter verzilvering worden aangeboden aan het adres Kattensingel 85 te Gouda op 23 en 24 April a s s vonds van 7 9 uur Losse bons worden niet aangenomen CREDIETEI f 800 5 uitkeering in contant odd vo elk doel absoluut zonder borgen o d ledereen ïraagt vrijblijvend de duidelijk omscHreven voorwaarden Brieven porto antwoord De SptarcredietiBittlÜBf Hstlieassserwci HOs ROTTERD A Br U weer plaats voor eenlg Vakbekwame Meisjes ca Leerlinge bij De Goadache 5t mh eekett De Drie Notebook Katteaslngel Adverteert in GROOT GOUDA Nog enkele geploegde volkstuintjes te huur Te bevragen ONDER DE BOOMPJES 137 Gevraagd eea nette Werkster of meisje Mevr DE JONG Kattensingel 13 Flinke nette Joogeas gevraagd van 16 20 jaar bij de Stoomwasscherli DAALMANS Vast werk met hoog loon Aanmelden dagelijksch van Te koop een 2 persooos Kano L Boere Haastrecht I Verlengde Hoogstraat C 106 ek la den tal P pue Fluw singekZSBefeefd aanbeveUnd A Bolk Zonen r = VAN O s AUTOMATIEK UcdCH fie Ung van een naar de eischen des Ujds ingerichte AUTOMATIEK Dagen nacht geopend Prijzen naar iederen beurs Beleefd aaabevelend V Oudhettsden ONZE LEUZE IS Brengt ONS daarom Uw oude Viithoeden en wi zorgen dat U een vlotte moderne hoed terug ontvangt Ziet onze etalage voor de nieuwe modellen I goed en goedkoop bezoekt de Grootc Paasehconfcrcntic MAISON JOHANNA MARKT 70 GOUDA naast Politlebutcaa voorheen Hoogitiaat Rotteidam Se Paaschdag In de zaal van Kunstmin aan de Boelekade ONDERWERP Sprekers de Evangelisten M S KOSTER oogarfs AFWEZIG op 23 24 en 25 APDIL H C V d FLIER Enschede J KITS Zeist Tb KLEIN HANEVELD Bodegraven K ROZENDAL Den Haag Medcwerklag vaa groot Zaaskoor Qaartct en Solozaag Proaramma 10 30 uur Morgensamenkomst 1 uur Gemeenschappelijke Koffiemaalt d 2 30 nar Middag samenkomst O Bass gediplomeerd BONTWERKER Flaw Singel 28 Gouda Telefoon 2298 Er worden vele deelnemers uit de omgeving verwacht Komt II ook Toegang vrlf CHR FILM ACTIl GOUDA EN OMSTREKEN flinke tweede TE KOOP ZEILBOOT teilklaar T Kruljt Weth VenteweflH162 Reeuwijk Bc fHel aoH wif dtaaUn I Alleen zi die lid zijn van de afdeeling Gouda en Omstreken kunnen de filmvoorstellingen bijwonen Geeft U vandaag nog op als lid contributie 50 et per jaar tot 18 jaar 25 et en bezoekt de Ledenvergaéeting op Donderdag 36 April des avonds 8 uur in het Blauwe Kruis pok U kant dan Uw invloed uitocfanen op de goedkeuring d r ontwerp statuten Na afloop van deze vergadering klinkt het sein AUca klaar 4 draalca 1 Te koop aangeboden PLASHUIS grond erbij te hanr Te bevragen by J M V d Starre Blindeweg I 13 R eeuw k Ned Herv vereeo CaMa Gonda Woensdagavond 24 April 1946 half acht hoopt voor te gaan Ds H A Leenmans van Ede I Voor het lldaaatschap kunt U zich opgeven bij den secretarisder afdeeling den Heer a D Vermq Burg Martenasingel 11 Gonda t L 3294 Versterkt de inwloed dar voor I christelijk publiek geschikte fllmvertooHlng Gevraagd U METAALBEWERKERS leeftijd 18 è 20 jaar Liefst met eenlge ervaring van ElectrlKh en Autogftn iasschcn Metaalwaranfabrick F M Hnnrman G Za AANGEBODEN Betonplaten 2 M X 50 cM gewapend prima voor opri paden Betonbogen en roeden 1 50 M Betoasteenen 50 X 17 X 17 cM prima voor het bouwen van schuurtjes enz 600 Meter dikke 2V cM ijzeren pijpen Gevraagd ouden mest 1 W LuUerittk Gr Floriiweg tegenovef Aabaclitttcheol Bodegraver Straatweg 106 Gouda Gevraagd een DIENSTBODE G vraa d door kinderloos echtpaar 2 KAMERS gemeubileerd of gestoffeerd met gebruik van keuksa Br onder no 6442 bur v d blad Hoog loon CaféRe t De Beursklok Markt 40 Gouda Verhuizingen door het geheele land Boekhouder wenscht nog eenlge boekhoudingen b4 te houden tegen billijken prijs Br onder no 6360 bur v d blpd Op Fabriekskantoor gevraagd aankomend Kantoorbediende Mnl of Vr H B S Mulo of Handelsavondschooldiploma strekt tot aanbeveling Sollicitaties onder no 6372 borcan vaa dit blad Vakkundige bediening J HoOgcndoOrn Bogen 23 Telefoon 2818 Gond Adverteert in Greot Gouda Het Hoofd der Chr Lagere Landbouwschool te Gouda de Heer C Vink herdenkt D V op 1 Mei a s den dag dat hij 40 laar bij het onderwijs is werkzaam geweest Voor alle belangstellenden gelegenheid tot fellcltetrea öp 1 Mei 1946 tusschen 2 en 4 n m In De Bcursklok ingang St Anthoniestraat te Gouda Het Bestuur der Kring Gouda van den Chr Bteren en Tuindersbond opent de Kleine Betuwe HET SEIZOEN Wij bieden U vele attracties o a nieuw vüegtuig Ponny rijden doolhof dierenpark enz Een rit per ponny wagen door onze bloeiendeKersenbQomgaard een genot op zichzelf t j Amm tttin Pfiaia eoaaamptic VEREENieiNGEN REDUCTIE Geheel den dag aaaziek in den tam