Groot Gouda, zaterdag 20 april 1946

GROOT GOUDA Sigarenkoning gesnapt Door de politie is aangebonden de 61jarige W A 1 H uit s Hertogenbosch die sigaren aanbood a f 30 p 50 st iOO sigaren werden in beslag genomen Sprccknnr Officieren FiêcaaL De aandacht van het publiek wordt erbij deze op gevestigd dat a s Dinsdag 23 April geen spreekuur zal worden gehouden door de Officieren Fiscaal te Gouda De Jonge Bonwern De vergadering van de afd jongens van 15 19 jaar die hedenavond gehouden zal worden ia de bovenzaal van Ons Huls Turfmarkt 59 vangt niet aan te kwart voor 9 maar kwart voor 8 Belangstellende vrienden zijn welkom Op hecterdaad betrapt De pakhuisknecht van de fa van Daan de Gouwe wilde Donderdagavond nog even een rondgang maken in t bedrijf als hij aan de deur gekomen verdachte geluiden hoorde juist passeerende agenten werden gewaarschuwd Direct werd post gevat aan de voor en achterzijde van het gebouw maar de vogel bleek reeds gevlogen De politiehond had echter een fijne neus en wees J S uit Gouda die inmiddels aan de achterzijde het gebouw verlaten had en trachtte te ontkomen als de dader aan S had reeds een flinke hoeveelheid artikelen klaar gezet voor verzending Geen promotie naar anciënniteit In ons verslag over de kaderbespreking van de N V B waren twee woorden weggevallen waardoor een absurditeit ontstond In een gesocialiseerd bedrijf dient geen promotie naar anciënniteit doch Uu ctedM Weersverwachting madcflederid doet het K N M l totm rge vo d Wordt verwacht I Vannacht nog zw bewolkt morgen tijdelijk opklarend Aanvank lichte neerslag iets kouder W wind Nog wat kouder Ter inxage Burgemeester en Wethouders der gemeente Gouda maken bekend dat gedurende drie maanden op de Secretarie dier gemeente afdeeling Algemeene en Sociale Zaken voor een leder ter lezing is neergelegd en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld de Verordening als bedoeld in artikel 25 der Besmettelijke Ziektewet S 1928 no 265 ter bestrijding en ter beteugeling van de verspreiding der besmettelijke ziekte Scabies voor da Gouda vastgesteld bij raadsbesluit van 18 December l9t5 medegedeeld aan de Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland blijkens hun bericht van 27 Maart 10 April 1916 B no 17265 45 2e Afd G S no 232 Mat Is er In Gouda t doen f Reunie I Vrijdag t m Woensdag Oké Mr Deeds Voor lederen leeftijd Thalla Theater VrijdaB t ai Wflrnsdi DezoonvanTarzan Boven H Jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag Zet m op George 1 Voor lederen leeftijtfl Dinsdag 23 April Concordla 8 o Cabaret Rond de Vrouwentoren St JoriS dag Dinsdagavond 23 April zal de aM Gouda van de N P V weer voor teerat in vrijheid op de Markt een kampvuur houden ter gelegenheid van de viering van St Jorlsdag de dag van te schutspatroon der padvinderij Tijdens dit kampvuur dat onder leiding staat van den dlstrlcts commissarl den heer Bljlo zal O B hetSt JorU verhaal wordfn v f teld BURGERLIJKE STAND Geboren 16 April Jacoba H dv A N Alphenaar en M Rietveld Bellamystraat 15 17 April Bep zv A van Reeden en E de Lange DaCostakade 5 Hubertus M zv M H de Jong en F Heij Chr de Wethstraat 9 Willy L M L dv L Laurier en M J van der Wal Bockenbergstraat 24 Johanna J zv P Britsemmer en H J Holthuijsen Woudstraat 31 i Arle zv J Pols en M Bac Krugerlaan 23 18 April Hendrina dv A Verkaaik en W G M van Aalst Veerstal 16 Jacob IV J van Hceren en 1 van der Heul Raam 138 Ondertrouwd 18 April WdeLoolf J M C Ouweneel H Verboom CCScharltman 1 van Esschotcn èn M A Verburg S Meijer en J C Vleggeert H van Waas en J P van Kroonenburg 1 C Korevaar en M Dingemans W Jong en A E Stolk N Lngthart en E Gieling Overleden 18 April Theodorui F de Vroom 62 j Beethoven Cyclna Het bestuur van het Goudsch Volksconcert deelt ons mede dat het geslaagd is ia zijn pogingen om ook te Gouda een Beethovencyclus te organiseeren Deze zal gegeven worden door het Rotterdamsch Phllharmonisch Orkest en zal 4 avonden omvatten 3 In den Nieuwen Schouburg en 1 in de Groote of St Janskerk Op dezen avond zal dande 9e Symphonic worden uitgevoerdmet slotkoor en solisten Nadere mededecllngen omtrent data uit te voeren werken solisten en verkoop van abonnementen volgen Met evenveel recht zou men ook kunnen vragen of de kwestie indien de Raad niet zon zijn opgericht oP promotie naor prestatie plaats te hebben dergelijke wijze in den minne geschikt zou zijn De Veiligheidsraad is niet Dreimadlerhans Deze Weensche operette werd Donderdagavond j l op een wijze gespeeld zooals Vit van een eerste klas gezelschap mogen verwachten Het gezelschap Hoofdstad operette gaf hiervan een alleszins geslaagde uitvoering en oogstte bij het publiek in de goed gevulde schouwburgzaal succes De regie was prima verzorgd en het geheel liep als een geohcde machine Wat het spel betreft was Paul Harden als de hofglazenmaker de spil van allen Nog altijd weet hl alles uit te bulten en zijn fijn gespeeld en gezongen scène met Hettre Ruys als zijn vrouw was één der beste momenten van den avond Jammer was het dat hij In de dialogen meende allerlei uitdrukkingen uit ons zuiveringsproces als collaboratie 40 jaar onderwijzer Op 1 Mei a s zal het 40 jaar geleden zijn dat de he er C Vink hoofd der ChrLagere Landbouwschool te Gouda zijn loopbaan bij het Chr Onderwijs aanving Verscklllende scholen mocht hij d nen als onderwijzer en als hoofd Ridderkerk was de eerste plaats waarheen hij trok na het behalen der onderwijzers acte De Chr School te Ridderkerk diende hij tot 1 Juni 1907 en vertrok toen naar Mijnsheereniand waar b1j tot 1 Sept 15 werkzaam was Toen wachtte hem een andere taak Vaa 1 Sept 15 tot 1 April J 923 gaf hij P O D z te moeten gebruiken Hij had zijn krachten als Jj J daarmede gemakkelijk de lachers op zijn te Hoornaar welke plaats hh verwisselde hand maaS aa deze fijne operette werd met Westmaas tot 1 Dec 29 e 1 1 r l maa X O1 Dec 29 Na Westmai s ging de heer Vink naar Ottoland totdat hij 1 Jan 39 naar Gouda werd geroepen Was de heer Vink een onderwijsman van het echte ras In de Landbouwschool voelde hij zich echter op zijn plaats en kon hij zich ten volle oalplooien In de voortdurende groei en bloei der scholen aan zijn zorgen toevertrouwd werd voldoende bewezen dat de heer Vink zich aan dat onderwijs geheel gaf In het Chr Landbouwonderwijs legde hij zijn geheele ziel en persoonlijkheid Zijn werklust en kracht waren voorbeeldig Ondanks zijn drukke arbeid op schoolgebied onttrok hij zich niet aan anderen arbeid Dit bewijst wel de oprichting van afdeelingen der C B T B en het arbeiden in en voor vereenigingen die nauw bl de Landbouwschool betrokken zijn Zoo kan hier aan het eind van deze 40 Jaren aezrgd worden dat het leven van den heer Vln een zeer werkzaam en een rijk gezegend leven Is geweest en hij H nog krachtig en vitaal wat wel blijkt uit het feit dat meti hem zelfs een plaats gegeven heeft op de lijst der c ndidaten voor de Prov Staten der A K Wanneer men 1 Mei dit 40 jarlg jubileum wil herdenken en op passende wijze den heer Vink wil huldigen peloovenwij wel dat het dan niet aan belangstelling zal ontbreKen De receptie vindt plaats op 1 Mei te Gouda in de Beursklok aan de Markt van 2 4 uur daardoor veel afbreuk gedaan Dit wasook het geval met de vertaling van dede Duitsche tekst die niet altlid even ge lukkig was De stljlvo le titel Driemeisjeshuis bad men rustio in het Dultsch kunnen latrn staan Wij zijn als volkniet zoo onbeschaafd dat wij nu plotseling ook de onstervelijke oude Duitichetaal en cultuur haten Wat de rang betreft Ruth Baden was een goede l annerl met een mooi zuiver niet al te omvan Tiik maar muzikaal geluld Haar Dultsch accent werkte eenlgzlns storend Peter van Zon was een goede tenor en p elde de Schubert rol met de noodlgebescheidenheid Costuums dècos en kapwerk was zooals het geheele pezelscbap eerste klas Een speciaal eeresaluut komttoe aan het fraaie en beschaafd spelend orkest waarin een zeer poede hobcïsf opviel De leiding en het moeilijke con tact tusschen tooaeel en het daaronderzittend orkest waren In harden van debekwame kapelmeester Pe de la Tuente zonder wie In Nederland haast geenoperette mogelijk Is Hl bracht de fijnzinnige Schubertmuziek op de luiste wiize Hoe het mooeUlk Is dat bil de entreeact muziek büna het geheele publiek hardop gaat zitten praten Is een raadselwaarover de hoofdstadbewoners op bunterugreis nog lang het hoofd zullen hebben gebroken Psendo C C D ainbtfnaren De politie waarschuw d voor 2 personen en zich uitgeven voor ambtenaren van den C C D en niet alleen winkeliers maar ook particulieren sulkerrantsoei n afhandig trachten te ipaken Zij geven voor toewijzingen te controleeren en voorraden op te moeten nemen Jodan Boys nieuws 2en Paaschdag gaan de Jodan Boyi met vier elftallen naar het HBS tournool in Schiedam xr i Vertrek per boot vanaf de Veerstal des morgens zeven uur Belangstellenden die mee wenschen te gaan kunnen zich nog opgeven bij J v Wijk Heerenstr 94 Het G S V toumooi Het bestuur van de Sportvereeniglng GSV verzoekt ons U te herrlnneren aan haar Junlorentournool op Zondag 21 April Ie Paaschdag In totaal worden op het ONA en het GSV terreln 20 wedstrijden gespeeld De finale vindt plaats op GSV terrem aan den Graaf Florisweg Op het GSVterreln is een geluidsinstallatie Dif Christelijk Mannenkoor Als Birecteur van het Christelijk Mannenkoor Zang en Vriendschap is benoemd de heer Frans van Elk te Alphen a d Rijn De repetities worden ingaande 29 April a s gehouden In de school Patersteeg s Maandags 8 tot 10 uur Het secretariaat is gevestigd Keizerstraat 44 Gauw en goed Dit is de nieuwe Engelscha volautomatische waschmachlne Mtndoet het waschgoe er In voegter wat zceppoede aan toe haaltde schakelaar over en na veertig minuten komt de wasch schot en droog er uit Als er voldoendematerialen voor de vervaardigingaanwezig zijn kan men deze machine een groote toekomst voorspellen Clandestiene stroom In verband met clandestiene stroom verbruik ts proces verbaal opgemaakt tegen A S te Gouda Goede slag Alhier Is aangehouden den 27 jarigen Rotterdamsche kok F J H als verdacht van diefstal van een rijwiel Als heierf werden aangehouden A G M vertegenwoordiger oud 31 Jaar wonende te Rot terdam en L M uit Hlllegersberg De op 10 April J l gestolen fiets werd in beslag genomen Uit het verhoor bleek dat den dief F J H nog 10 rijwielen gestolen heeft In Dordrecht 20 APRIL 1946 No 209 VAN WEEK TOT WEEK tls weet Paschenl l Men krijgt soms het idee alsof de zittingen Tan den Veiligheidsraad tooneelspel zijn gespeeld door eersterangs artlsten Enkele weken geleden bracht Perzii zijn kwestie met de Sovjet Unie in den Veiligheidsraad ter sprake Het punt werd op de agenda geplaatst De Russen bliezen eerst hoog van den toren onderhandelden met de Perzen versnelden hun ontruiming van Iran en vroegen daarna afvoerlag van de kwestie van de agenda Aanvankelijk wildeTPerzië hiervan niets weten doch n h v instructies uitTeheian verklaarde de Perzische afgevaardigde Maandag j l dat hij wenschte dat de kwestie niet meer in behandeling zou komen De Veiligheidsraad besliste echter aldus daar hij voor het meeren deel het eens was met de uitspraak van Mr van Kleffens dat de Raad de kwestie op de agenda had geplaatst en dt raad alleen te beslissen had dezt er weer af te voeren Een kleine in het geschil betrokken mogendheid zou gemakkeliik onder pressie van een grooten opponent dit verzoek kunnen richten Waaneer dit nu het resultaat is van wekenlange openbare oneenigheld die buiten den raad om woidt bijgelegd dan zou men licht de vraag kunnen stellenj WaaroM is er au een Veiligheidsraad noodig Welke positieve resultaten heeft dit college siads haar oprichting nu kunnen boeken evenveel recht lou men echter In een bijna toomelooze vaart ging een gr voorbij en t li weer Paschen Maar hoe flehcel anders daa vorig Jaar Het kost ons moeite groote moeite lelfs om ons precies den toestand van een jaar geleden te realtseeren Een paar aanteekeningen geheel toevallig ongeveer een jaar geleden gemaakt plaatsen ons echter weer midden in die barre realiteit Zij luiden Angstaanjagender dan ooit tevoren ztet de toekomst er voor ons uit Ondanks de groote geallieerde successen durven wij geen maand meer vooruit te denken Een maand beteekent 30 dagen voedRl noodig hebben voedsel dat er niet is Dus steeds grooter wordende uitputting steeds toenemende vermoeidheid en futloosheid terwijl de menschelljke krachten nu reeds uitgeput schijnen Volgens verklaringen van doktoren hebben de meeste menschen hun vetreierves verbruikt en worden nu de eiwitten afgebroken Dit is het begin van het laatste stadium der hongersnood Vooral de mannen zien er uit als levende geraamten de wangen staan hol de jukbeenderen en kaken steken ver uit hun boorden lijn ettelijke maten te wijd Honger en vermoeidheid plagen hen den ganichen dag Zij loopen wagcelend en slingerend langs de wej Duizenden zouden een jaar van hun leven willen geven wanneer morge het uur der bevrijding sloeg alleen het groote wereldgeweten waar de tegenstrijdige machten in de wereld elkaar ontqoeten en waar door eikaars aanwezigheid de wrok gevoelens worden getemperd in e n Isolement worden deze uist versterkt maar door zijn bestaan alleen reeds verricht de Raad de taak van polltleagent die alleen door iljn wakend oog overtredingen voorkomt zonder dat hij handelend behoeft op te treden Zoo wordt dus Dinsdag as elndeli k d Iraansche kwestie behandeld welke ongetwijfeld met een sisser zal afloopen Tevens zal dan het geval Franco onder de loupe worden geaomea Met een royaal gebaar heeft Francoaan den Veiligheidsraad de ultnoodiginggericht een onderzoek te komen instellennaar de door Polen beweerde DultschSpaansche fabrieken voor r d atoombomonderzoekingen Amerika heett eloof gehecht an de dienaangaande Poalsche beweringen en staat hierdoormiader afwllxend tegenover deSpaansche kwestie dan Engelaaden Nederland die van Biynlng zijn dat dit een zuiver Spaansche binnenlandsche aangelefenheid Is waar de Veiligheidsraad met zijn vingers atmoet blijven Bovendien wordt gevreesd dat hoewel een groot deel van deSpaansche bevolking tegen Franco is door Inmenging van buitenaf de nationalistische gevoelens van het Spaanschevolk het zullen winnen van zijn antipathietenen Fraaco In Griekenland blijft de politieke toestand vrijwel ondragelijk Drie weken oeleden werden er verkiezingen gehouden Thans Is het tweede kabinet al weer aan het bewind dat met alle geweld een referendum over den al dan niet terugkeer van Koning George wil forceeren De vrede In China tusschen de Communisten eenerzijds en de aanhangers van Tsana Kal Chek anderzijds is van korten duuf geweest Communistische troepen zlja de hoofdstad van Mantsjoerlje Changchun binnen gedrongen welke stad doar een klein leger Nationalisten worc t verdedigd Na bijna tien Jaren oorlog is het leeggeplunderde berooide en economisch zwakke China nog niet vergund aan xljn wederopbouw te be n Brltsch Indië worden de onderhanhandellngen over den komenden status van dit deel van het Brltsche gemeenbest moeizaam voortgezet De Mohammedaan Ve leider Jinnah blijft bij zijn elsch van een MohammedaanKhen staat terwijl de daarentegen een machtig Brlt hl dië wenscht Ook hier Is een snelle oplossing nog niet in het zicht Zoo was het bet vorig Jaar Paschen t Ecnlge lichtpuntje In die dagen was het vertrek van het oppak commando j dat Gouda wekenlang onveilig had ge maakt en waardoor duizenden jonge mannfp ged onOfn w 1 blijven Op de Paaichdtgen bevolkten zij onze straten de woede uitbarstlnpen van den Ortskommandant en van den oppak commandant Bats ten spijt Thans zijn wfl een jaar verder Het probleem waar vorig jaar allesom draaide voedsel heeft thans geen belangstelling meer Dit eerste Paaschfeest na de bevrijding houdt ons gevangen in de vraagstukken van zuivering en berechting die naar veler meenina niet lutst geschieden wij zitten met de problemen van wederopbouw en materlaWnnood met vraaa naar geschoolde arbeidskrachten en aanbod van oogeichoold personeel corruptie en arbeldsschuwheid zedelijke verwildering en maat5chappemke chaos kortom met d loodzware erfenis der bezettlno ffn deficit dafc flleen ingelost kan woVden indien eenieder bereid is hieraan zijn krachten te geven Door heel de geschiedenis loopt het bToedlae spoor van oorlog onrecht en chaos het spoor waaria wH dezen jaren zUn geraakt Doch steeds heeft het mensehdom getooad over de noodlge krachten te beschikken om hlemlt te geraken Paichen is het bevriidlngsfeeit bij uitstek Moqe deze Paschen oAze werkelijke bevri ng uit de ellende zi nl STADSNIEUWS Voordracht Henk Schaer Gisteravond droeg de bekende declamater Henk Schaer in A t parochiekerk van het Allerh Sacrament aan de Tollens straat het lijdensverhaal van Christus voor Hel voorgedragen lijdensverhaal was geschreven door den Vlaamschen schrijver Cyriel Verschaeve Schaer droeg dit verhaal meesterlijk voor stem veranderen en gestlculeeren was zoo at men zich duidelijk de lijdende Christus Af huichelende Annas en Calphas de zwakke Pllatus en de Joelende menigte kon voorstellen Het Is voor de aanwezigen zeer zeker een avond geweest waarvan ze met voldoening huiswaarts zijn gekeerd Candidatenlqst Prov St Naar wij vernemen Is tegen de op 9 dezer Ingediende caadidatenlijsten van de Provlnclalt Staten geen beroep blJ Gedeputeerde Staten Ingediend zoodat deze alle geldig verklaard zijn Vergunning B en W hebben aan A v Oudheos +Co g esp rHJ den vergunning verleend tot het makea van een automatiek In perceel Stoofsteeg 3 onder daarbij gestelde voorwaarde Berate ijitting van hetTribnnaal Groot Gouda naar ladië De P T r heeft de mogelijkheid om open kranten naat Indié pet luchtpost te sturen opengesteld Wtlt U das een abonnement op GROOT GOUDA Wïor kennissen of familieleden in Indië nemen geeft dit dan op aan ons bureau V De eerste zitting van de Goudsche kamer van het Tribunaal zal op Maandag 29 April a s worden gehouden c ƒ len dan vier aken worden behandeld waaronder enkele van CJouwenaars Wij komen hierop In een van onze volgende nummers nader terug StnkingsbéTel opgeheven Op last van den minister van Justitie is het staklngsl evel opeeheven van de volgende leden van het Goudsche pohtlecorps H Kraak hoofdagent en iVMep pelder n C H Cremer agenten van I I politic m si