Groot Gouda, zaterdag 20 april 1946

6 G ref Gem Stationsweg 10 en 5 uur Leesdienst Christelijk Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Nederl Gereform Gem Turfmarkt 51 10 en 5 uur Ds Joh van V elzen Vrije Evang gem geb 2 ugestr 38 9 10 30 en 5 uur Opwekklngssamenk Leger des Hells 10 v m Heilgingsdienst met zangkooi Tevers Inzegening nieuwe leden 3 30 Openlucht samenkomst N Markt 7 30 u Openbare samenkomst In alle diensten leiden Majoor en Mevr W Hoenderhen DokterS en Apothekersdienst Oe Zondagsdienst wordt op eersten Paaschdag waargenomen door de artsen J H F Remme Eluweelenslngel 59 en N Tora Martensstngel 69 en op de 2de Paaschdag door A Beek L Tiendeweg 54 en J G W F Bik BIcekerssingel 55 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothekersdienst Apotheek E Grendel Pr Hendrlkstr 15 Kerkdiensten op 2 de Paaschdag Ned Herv Kerk St Janskerk lOnur Ds Vroeglndewelj van Waddldxveen Ned Herv Ver Calvijn Woensdag 24 April 7 30 u Ds H Leemans v Ede Geref Kerk Geen dienst Geref Kerk art 31 9 uur In Rem Kerk Ds Koenekoop Geref Gem Stationsweg 10 Leesdienst Vrijdag 26 April 7 30 uur Ds M Blok van Zeist Chr Geref Kerk lOunr Ds A Dubois Ned Geref Gem 10 en 5 uur Ds J van Welzen Vrije Evang Gem Zeugestraat 38 Liturg Jeugddienst Afwisselend muziek Woensdag 24 April 3 uur Gebedsuur 7 30 uur Ds Bos van Bussum Leger des Heils 10 uur Paaschoverd 7 30 uur Paaschslniting Donderdag 25 April Openbare samenkomst UIT DEN OMTREK HAASTRECHT Eindles E H B O cursus Dr T Bonga gaf in bet winter seizoen voor een 20 tal dames en heeren een cursus E H B O Dr A Montagnt was bij het afsluiten daarvan tegenwoordig Er werden o m enkele ongevallen be politiek inerte massa mondig willen maken en rijp voor politieke zelfstandigheid Vooral W van Gent treedt als hun woordvoerder op Als zes groep onderscheidt Dr Snijder de Katholieken die uitgaande van hetzelfde standpunt als de voorafgaande groep een andere practische conclusie heeft getrokken Zij vreezen dat wanneer er nu geen doorbraak plaats vindt dit ook in de volgende tientallen jaren niet zal gebeuren Zij vinden den politieken afstand tusschen henzelf en de eerste twee der bovengenoemde groepen te gtoot voor een vruchtbare samenwerking Daarentegen constateeren zij bij groote nietKathftiieke bevolkingsgroepen voldoende overeenstemming met hun eigen denkbeelden over de meest dringende politieke vragen Zij meenen dat het onverantwoord zou zijn om de hand die nu met zooveel oprechtheid wordt geboden te weigeren Hun taak zien zij in een kerstening van t socialisme en een socialiseering van de levens practijken der Christenen Met nadruk stelt Dr Snijder vast dat elk van de bovenstaande groepenhet recht heeft op zijn standpunt enzijn daad Het is onrechtvaardig henop grond van hun vyschillend standpunt van halve Katholiciteit te betichten Niemand heeft het recht de verschillende politieke groepen onder de Katholieken als verketterd teybeschouwen im Een ieder in bovenstaande groepen EXPOSITIE L J MULLER Ongetwijfeld is de belangstellingvoor de schilderkunst tijdens den oorlogstijd toegenomen In hoofdzaak lagdie belangstelling wel bij de zwartepieten die het schilderijenartikel heel geschikt vonden om hun geld inte beleggen Niettegenstaande dat heeft de artistieke waardeering tochveld gewonnen Goddank is de tijd voorbij dat de scITSlderstukken nat en wel gesigneerd en niet gesigneerd bijden leverancier werden gebracht Datde activiteit daaronder moest lijden ligt voor de hand De schilders gaan een moeilijke toekomst tegemoet Het publiek is zoo langzamerhand verzadigd geraakt en een beetje verwend Niettegenstaande is het van den heer Quant goed gezien in één zijner zalen een sobere doch smaakvolle expositie te organiseeren Voor ons Gouwenaars is deze expositie te meer belangwekkend daar de expositie bestaat uit werk van een oudrGouwenaar den schilder L J Muller Sinds een jaar of acht heeft hij zich gevestigd in Holandsche Rading De eerste indruk van zijn gezamenlijke werk is een van Igroote veelzijdigheid Allereerst het één en ander over zijn stillevens Zij doen ons denken aan Hynches één der vertegenwoordigers der nieuwe zakelijkheid Muller heeft soms een verrassend resultaat bereikt met zijn stofuitdrukking Hierbij denken we vooral aan t stilleven met de groote koperen ktfn als stilleven is het wat druk er staat te veel op Bij dit genre gaat het meer om het vormelijke het feitelijke Daarom kunnen we hier niet spreken van spontaneïteit en ontroering in zijn kunst Het doet zelfs eenigszins onpersoonlijk aan Meer persoonlijkheid ligt in zijn bloemenwerk Verfijnde deftige cultuurgewassen bewust van haar betooverende kleuren en sierlijke vormen Muller heeft gestreefd naar preciese aanduiding Behandelt hij in zijn stillevens morsdoode stof zijn bloemen jzijn levend zoo levertd zelfs dat zij sams de realiteit overschrijden Het landschap is ook een onderdeel der expositie Hier niets van het vormelijke we kunnen zeggen meer romantisch Het best geslaagde leek ons het heideiandschap Een gezicht op de plas werd hinderlijk gebroken door een slordig afgewerkt vastgemeerd bootje Het beste is dat men zelf deze collectie gaat bekijken het is de moeite waard Geen v Meegereen maar ook f jeen Picasso Bekoorlijk en begrijpeijk en van een oud stadgenoot VOOR JONG EN OUD Dank zij de welwnliende medewerking van de directies der hier ter stede gevestigde bioscopen stelt de Centrale der Buurtvereenigingen alle ouden van dagen boven 65 jaar in de gelegenheid om op Zaterdag 4 Mei a s des morgens te 10 uur een gratis bioscoopvoorstelling bij te wonen in de Schouwburg Thalia of Réuniebioscoop Verder zal op Zaterdag 4 Mei te ongeveer half vijf in het z g Klein Amerika een Vrijheidsboom worden geplant Deze boomplanting zal op eenigszins feestelijke wijze plaats vinden Het ligt in de bedoeling om den boom in optocht naar de plaats van bestemming te voeren voorafgegaan door een muziekkorps Teneindfe te bereiken dat deze boom de bescherming DE TAALZEEF 16 Nog steeds waren de schimmen van onze beschermers hier rond Men kan kaarten voor de voorstelling bekomen Duitsch bekommen bij den secretaris Dat de menschen nog altijd hun bekomst niet hebben van de Oosterburentaal U kunt die kaartjes evengoed krijgen of halen bij den secretaris En moeten we met alle geweld een vreemde taal door ons Nederlandsch mengeiï laten we het dan eerlijk verdeden ook het Engelsch heeft een werkwoord becomp Daar beteekent het worden Dan zeggen we dus Als ik slagroomtaart bekomen kan en van de schrik bekomen ben bekom ik een gelukkig mensch Wel bekome U deze coctail En nu we het toch over eten hebben we zouden ons Nederlandsch zeer kunnen verrijken door uit het Krimpenerwaardsch het kostelijke woord papwerk over te nemen met de beteekenis van materiaal om pap te kokea Wat hebben we aan onze melk zeiden de boeren in den oorlog als we cr geen papwerk bij hebben der jeugd geniet wordt getracht een groot adntal kinderen bij de boomplanting aanwezig te doen zijn Tot slot stelt het bestuur van het district Korte Akkeren de kinderen van alle leden der bij de Centrale aangesloten buurtvereenigingen in de gelegenheid om tegen den gereduceerden prijs van 3 2 cent van de draaimolen en 5 cent van de zweefmolen gebruik te maken tijdens de voorjaarsweek aldaar Echter worden slechts 3 ritten per persoon voor elk der inrichtingen beschikbaar gesteld terwijl de reductiekaartjes niet geldig zijn na s avonds 7 uur Programma Voorjaarsweek Het programma van den Voorjaarsweek in de Korte Akkeren luidt als volgt Zaterdag 20 April Vanmiddag vond in het gebouw Amicitia aan de Singelstraat de officieele opening van de Voorjaarsweek plaats Om 2 30 u marcheerden de deelnemers aan de wandeltocht af voor een tocht om de Reeuwijksche plassen Dinsdag 23 April s Avonds om 8 uur concert in de muziektent aan de Prins Hendrikstraat gegeven door de muziekvereeniging De Korte Akkeren Woensdag 24 April s Avonds om 7 uur Voetbalwedstrijd op het O N A terrein tusschen de Buurtvereenigingen van het Noorden en Zuiden Entree 0 25 en kinderen 0 10 Donderdag 25 April s Avonds om 8 uur wederom concert in de muziektent door de muziekvereeniging DeKorte Akkeren Zaterdag 27 April s Middags om 2 uur ffluzikale rondgang met de deelnemers aan de om 3 uur te houden athletiekwedstrijden op het O N A terrein Voorts draaien den geheelen dag n draaimolen en een zweefmolen op het julianaplein De winkeliers in de Korte Akkeren verleenen hun medewerking door het aanbrengen van keurig verzorgde étalages Dg Gouwenaars worden verzocht hun belangstelling te toonen door een bezoek te brengen aan de voorjaarsweek in de Korte Akkeren PREDIKBEURTEN KerkdieoBten op 1 8tc Paaschdag Nederl Hervormde Kerk 3 Janskerk 10 uur voorm Ds Eizenga 5 u Ds H C Koole Westerkerk v m 10 uur Da C A Korevaar 5 uur Ds Gerh Huls Vereeolglng van Vrijz Hervordïden Kleine Kerk Peperstr 128 10 30 uur v m Ds C de ongh van Gorinchem RemoDstr Geref Gemeente 10 30 uur Ds Nienhuls Evang Luthersche Kerk 10 uur v m Ds Simon Oud Katholieke Kerk 10 30 u en 6 u Pastoor Giskes Gereform Kerk 10 en 5 u Ds J P C ten Brink Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstererschool Groenendaal en vervolgki 12 16 jaai Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereform Kerk art 31 8 30 uur in Chr Geref Kerk Ds G Koenekoop en 5 30 u i d R m kerk Ds G Koenekoop Eenheid eo Verscheideoheid Onlangs schreef Dr J Snijder in het Kath Weekblad een anaiystische beschouwing over de opvattingen in de K V P Dr J Snij4er onderscheidt onder de politiek geïnteresseerde Katholieken minstens zes schakeeringen Ie De sociaal economisch conservatieven als wier exponent gewoonlijk Dr Kortenhorst wordt genoemd 2e De groep die vooral den nadruk legt op de religieuse fundeering der staatkunde en op t fel behoud en de versterking der confessioneele partijen Als woordvoerders hiervan treden vooral Prof Romme en Dr Cornelissen naar voren 3e De Kath Arbeidersbeweging de Bruijn en Andriessen die zich deels om principieele redenen deels om tactische redenen hebben uitgesproken voor de handhaving van een eigen Kath Partij 4e Een vage groep jongeren die oorspronkelijk het beginsel der nietconfessioneele partijvorming accepteerden maar zich toch met eenige graagte hebben laten inlijven bij de bestaande formaties die zij hopen te vernieuwen 5e Een andere groep betreurt den loop die de zaken hebben genomen Zij houden vast aan den eisch van verbreking der confessioneele beperking maar zij meenen in de momenteele situatie een scheuring te moeten vermijden Zij zien hun voorloopige taak in het opvoedingswerk binnen de Kath politieke groepeering waardoor zij de handeld waarover hij zeer voldaan was Deze eerste cursus zeide Dr Bonga zullen we het volgende seizoen vervolgen en een nieuwe aanvangen Mej C Broere zeide namens de cursisten Dr Bonga dank voor het onderricht in deze genoten en voor de goede leiding en pretligen omgang Zij bood namens de cursisten een plant en sigaren aan waarvopr Dr Bonga dank zegde PREDIKBEURTEN Nederl Herv Kerk 10 uur Ds W de Voogd van der Straaten Ned Herv Gerefr Ev 9 30 u Dienst én 6 30 u Ds Korevaar Gouda Geref Kerk 9 30 en 6 30 u Ds G Visser Doktersdienst De dokterdienst voor de gemeenten Haastrecht Oudewater en Polsbroek wordt van Zaterdag 20 April des middags om 12 uur af tot Maandag 22 April des morgens om 8 uur voor Haastrecht tot des middags 3 uur waargenomen door Dr W N Pasmooy te Polsbroek Tel K 1822 203 REEUWIJK Openbare vergadering Dinsdagavond hield deChr Hlst Klesver afd Recuwijk In de zaal van dhr N J V Dam een openbare vergadering waarin als spreker optrad Mr Dr J J R Schmal Ud van de Tweede Kamer en Prov Staten van Zuid Holland met als onderwerp Wat wil de Chr Hlst Unie Nadat spreker dit onderwerp in den breede had belicht werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen waarvan door enkelen gebruik gebruik werd gemaakt De vergadei ing was maar matig bezocht Openbare vergadering Woensdagavond hield de A R Klesvereenlglng afd Reeuwijk een openbare vergadering in de zaal van hotel Zomerzorg waarin als spr optrad de oud mln Zijne Exc Mr J A de Wddc Na een openingswoord door den voorzitter de heer M 2Lwiinenburg waarin een hartelijk welkomstwoord tot den spreker werd gericht ving de spreker aan en zeide dat de A R partlj op politiek gebied weer aan de verkiezingen deelneemt en dat de besturen en het Centr Comité vernieuwd zijn en hij wees er op dat van de in Januari gehouden Deputaten vergaderiog te Utrecht en van de in April gehouden Jeugddag waar 3600 meisjes De voorbereidingen voor de a s verkiezingen Voor de a s verkiezingen zullen vele amtenaren noodig zijn en nieuwe krachten worden aangesteld Voor deze laatsten worden worden speciale opleldlngs cursusen gegeven zoodat zij straks terdege voor hun taak berekend zullen zijn Een kijkje in een der leslokalen heeft v jipens schrijver het volste reci t zijl s+anr punt te verdedigen als vereenigbaar met het Katholicisme Wij hebben gemeend deze analyse niet aan onze lezers te mogen onlho iddi De i ozttt ng heeft scheidsmuren ge sloupt Er zijn nieuwe verhoudM en geschapen Criristenen en niet Chnstenen hebben in hiin verzet tegen den bezetter meer waardeering voor elkaar j gekregen niet alleen waardeering voor eikaars werk doch ook voor eikaars principe Zeer zeker is het optimisme dat velen een jaar geleden bezaten bekoeld Wij zijn bevrijd van het onrecht dat den bezetter ons dagelijks aandeed doch wij zijn niet bevrijd van alle onrecht Deze teleurstelling heeft de stelling doen ontstaan dat slechts al het oude goed was en het nieuwe uitvloeisels van de bezetting en dus waardeloos zijn Wij wenschen echter den bourgeois van voor den oorlog niet meer terug den bourgeois die zooals Léon Bloy het kenmerkend zegt geen enkel gebruik van zijn denkvermogen maakt en leeft of schijnt te leven zonder ook maar één enkelen dag de drang in zich te gevoelen om iets te begrijpen Het is zoo gemakkelijk óe dingen op te sporen die ons scheiden Dat ligt nu eenmaal in den aard van ons egoïsme Maar bij den opbouw van ons land dienen wij te zoeken naar alles wat ons bindt NiiiirliDii bslpt ifliiiê en jongens aanwezig waren een groote bezieling was uitgegaan en dat hiermede gelogenstraft is dat er een scheiding zou bestaan tusschen jong en oud Vervolgens behandelde spreker het reeds 68 jaargeleden vastgestelde partijprogram hetwelk w s samengesteld uit een 12 tai artikelen waarbij dikwijls de Partij van den Arbeid in het geding werd gebracht Het thans aanwezige kabinet is niet Nationaal maar socialistisch hetgeen door Scbermerhorn zelf is erkend tn dat acht de A R gevaarlijk Verder bracht spreker de za k Indif ter sprake Wat hij daarvan zeide is genoeg bekend uit de courantenberichten niet veel goeds en hij noemde het thans zittende kabinetten regeering dictatoraal Van de gelegenheid tot gcdachtenwtssellng eo het stellen van vragen werd nog eenig gebruik gemaakt waarna de voorzitter op de gebruikelijke wijze de Vergadering sloot Predikbeurten Med Herv Kerk Reeuwijk dorp Ute Paaschdag 9 30 u Ds H Roelofien Piaschcollecte 7 uur Ds E S de Lint van Sluipwijk 2de Paaschdag 9 30 uur Ds H Roelofsen Ned Herv Kerk te Slulpwljk 1ste Paaschdag O iur Ds E S de Lint en 4 uur Ds H Koelofsen van Reeuwljkdorp collecte voor het studiefonds leerstoel van dtn Aje Bond 2de Paaschdag 10 uur Ds E S de Lint Geref Kerk a d Brug 1ste Paaschdag 10 en 5 uur Ds P Warmenhoven 2de Paaschdag Geen dienst HET FINANCIEEL BELEID VAN DE OVERHEID Van Communistische zijde belicht De lijn die wij volgen inzake het financieel beleid kan worden samengevat in de woorden Tegen inflatie Voor de stabilisatie van de gulden Wat moet daarvoor gedaan worden Allereerst zijn wij van mening dat overgegaan moet worden tot inbeslagneming van alle winsten die door handel met of diensten voor den vijand zijn verkregen Maar bovendien óók het in beslagnemen van de bezittingen van alle collaborateurs en zwarte handelaren Min Lieftinck gaf als leus uit veel sparen en zuinig leven Inderdaad maar wie niets fè sparen heeft ja e kort komt om in de dagelijkse noodzakelijke levensbehoeften te voorzien voor zo iemand is dit een nietszeggende leus Hij kan niet anders dan zuinig leven Honderdduizenden die moeten leven van kleine salarissen en hierbij denk ik in t bizonder aan de kleine ambtenaren en rijks gemeente meenteen spoorwegarbeiders leven minder dan zuinig komen tekort Als er gespaard en zuinig geleefd moet worden laat dit dan gebeuren door hen die te veel uitgeven en niet zuinig leven Het zijn waarlijk de hard ploeterende huisvrouwen noch de arbeiders die de talloze cafe s en restaurants bevolken en waar voor geld a les te koop is Wij eisen dan ook progressieve heffing ineens op de grote vermogens Laten deze vaderlanders nu maar eens een werkelijk offer brengen Ook sterkere progressiviteit bij de heffing der inkomsten en vermogensbelasting Eveneens moet dit het geval zijn bij de successieen schenkingsrechten en de winsten van grote ondernemingeji Geen goedkope levenslessen maar het geld halen waar het te halen is Uit de miliioenennota blijkt dat de opbrengst van de omzetbelasting geraamd wordt op 300 millioen suiker 50 en tabak 120 millioen zout 6 5 millioen Een vierde deel ongeveer wordt van alle belastingen mede opgebracht door de allerarmsten Daartegen gaat ons protest Ons verkiezingsprogram spreekt dan ook van beperking der indirecte belastingen op massa verbruiksgoederen en I levensmiddelen Sparen zeker maar waarom dan niet de abnormaal hoge salarissen en pensioenen van hoge ambtenaren verlaagd Laten de rijken gedwongen worden om niet meer uit te geven dan met hun levensstandaard overeenkomt Zij kunnen zuiniger leven niet degenen die aan de rand van het bestaansminimum leven Eerst een regering die werkelijk de kapitalistische klasse in haar bezit durft aantasten kan democratisch worden genoemd Eerst dèn is er sprake van een werkelijke volksregering Ook over het financieel beleid zoals dit door de komende regering gevoerd moet worden zullen de kiezers 9 bij de a s verkiezingen moeten spreken