Groot Gouda, zaterdag 20 april 1946

van regeeringswege gesticht moeten worden moet bun geheele leven zoowel geestelijk als lichamelijk worden omgeschakeld Vergeet niet dat zij geen behoorlijk beroep hebben kunnen leeren de scholen niet behoorlijk hebben kunnen bezoeken en leugen en bedrog tot sierende elementen hunner samenleving hebbenzien groeien Het is de bedoeling dat iedere werkgemeenschap wordt gesticht vlak bij een sterk verwoest gedeelte van ons land De jongelieden leven daarin bij elkander en leeren de waarde van hun eigen arbeid kennen In de eerste Instantie zal leder verplicht moeten worden om indien natuurlijk lichamelijk geschikt de schop te hanteeren en puin te ruimen In hun vrijen tijd leeren zij allerlei theoretische vakken ca practische beroepen waarvoor zij hun bijzondere belangstelling getoond hebben Natuurlijk moet aan sport en afleiding de noodige aandacht besteed worden De voorwaarde der plaatsing moet zoodanig zijn dat bij wangedrag of ontsnapping de onwillige naar den tuchtrechter verwezen kan worden Mits op de Juiste en prettige wlj7e aangepakt zal afgezien van eentge desperado s het grootste gedeelte der jeugd na eenlgen tijd met vreugde de geleqenheid aangrijpen om tot goede leden der maatschappij te worden opgeleid De ligging der gemeenschappen bij een verwoest gebied heeft dit groote voordeel dat men direct actief aan den wederopbouw kan deelnemen het geheel dus onmiddellijk productief is en alle beroepen kunnen worden aangeleerd Voor hen die dit waardig getopnd hebben kan spoedige plaatsing bij een daar ter plaatse aanwezig bedrijf overwogen worden Geleidelijk aan kunnen deze menschen dus in de maatschappij worden teruggebracht Daar weer in opgenomen moeten zij toch nog eenlgen tijd onder controle der overheid blijven De partitulieren die deze werkkrachten benutten moeten dit betalen aan de werkgemeenschap die dit gtld beheert en ten bpte van de J ngelleden aanwendt Vanzelfsprekend Is hier slechts In groote lijnen een ontwerp gegeven y In Rotterdam kwamen dezer dagen eenige door de N S in Zweden bestelde locomotieven aan die zoo spoedig mogelijk in dienst genaden zullen worden Biö cofiCf irengen OKAY Mr DEEDS Deze Amerikaansch film geeft op typische wijze de tegenzin weer die wij onwillekeurig als Hollanders tegen hun levensopvatting hebben Hoe bewonderenswaardig wij hen ook mogen vinden het bezwaar is dat één woord hun leven beheerscht business In de in het Réunie Theater vertoonde film is het gegeven niet nieuw Een eenr voudige jongeman krijgt 20 millioen dollar in de schoot geworpen Onmiddellijk is de alarmkreet great business vooral bij de pers Maar dan ervaart men dat er nog op aarde wel iets anders bestaat dan zaken en nog eens zaken Op zeer origineele wijze wordt deze ommekeer bewerkstelligd De voor de dames vooral admirable figuur van Gary Cooper is hier op zijn voordeeligst aangewend Hse hij degenen die op zijn erfenis azend hem ontoerekenbaar trachten te verklaren van repliek dient is een van de sterkste momenten van deze film die zeer geestige vondsten heeft Toch is het geheel typisch Amerikaansch geen groot spel maar veel I filmisch werk waarbij de sluierlens wel eens te veel in actie komt Interessant zou het zijn om te kunnen nagaan wat een Engelsche filmmaatschappij hiervan gemaakt ha4 Wij zijn in dit verband zeer benieuwd naar de Russische film De Regenboog die volgende week hier draait Het Hollandsch nieuws vertoont o a flitsen van het bezoek van de Prinses en den Prins aan Denemarken DE ZOON VAN TARZAN 1 Heel wat boeken zijn reeds gespon j nefl om de geheimen van de jungle en j ook de film die Thalia Theater deze week biedt heeft dit gegeven tot hoofdpunt Het filmwerk Darkest Africa in t Hollandsch De Zoon van Tarzan brengt ons reeds onmiddellijk bij den inzet te midden van Afrika s wildernis Clyde Beatty leeuwentemmer zien we uittrekken met een negerkaravaan om een in den val geloopen leeuw te gaan halen De leeuw blijkt echter gevlogen en fwee Engelschen eveneens in de buurt verblijvend worden er van verdacht Bij een overval van enkele leeuwen die probeeren een baby te verslinden maakt hij kennis met Manuel King zoon van een zendeling die jaren geleden in de jungle is vermoord en die zich sindsdien in het oerwoud heeft verborgen gehouden met zijn trouwe metgezel een enorme Chimpansee Van dezen verneemt Clyde dat zijn zuster als Priesteres in een stad in de Vallei der Verdoemden wordt vastgehouden Zij zulfen haar gaan redden Als wij U dan vertellen dat hun weg o a loopt door de streek waar de Tijger Mannen wonen en dat de stad tot haar beschikking heeft een garde Vliegende mannen dan behoeven we U niet te vertellen dat de spanning tot het uiterste opgevoerd wordt Natuuriijk komt ten slotte alles tot een goed einde en kan men voldaan huiswaarts keeren Vooraf n aardige film over Mexico terwijl het journaal interessante beelden brengt van de aankomst van de J IieuwAmsterdam te Rotterdam de Indonesische delegatie bij haar aankomst te Schiphol en op de Hooge Veluwe en tot slot onze Prin ses en Prins op hun Scandinavische reis Overheidsinstanties Overheidsinstanties zullen moeten worden ingeschakeld ter voorkoming van een toevloed van nieuwe ambtenaren Samenwerking tusschen de Departementen van Sociale Zaken Justitie en Wederopbouw is een eerste voorwaarde Bovenal is coördinatie van instellingen belangrijk zooals bijv Vereenlglng ter Veredeling van Ambacht Kerkelijke Autoriteiten enz Alle werkgemeenschappen moeten resorteeren onder een directeur Aan het hoofd van ledere gemeenschap moet iemand staan met organisatorische tech nische en pacdagogische kwaliteiten benevens een groote dosis genegenheid voor onze ontspoorde jeugd Deze menschen zijn er in ons land beslist aanwezig Hiermede is e n uiterst urgent vraaasruk aangestipt dat niet alleen pn land maar de heele wereld aangaat De J ugd die heden het spoor bijster is wordt morgen geroepen om een nieuwe gemeenschap mede te dragen In de geheele wereld tracht men dit vraagstuk bevredigend op te lossen Laa Nederland hierin allen voorgaan tot zegen van ons vaderland en van de geheele samenleving Daarom overheid grijp In G Peereboom r BINNENLAND Vragen aan den Minister van Justitie Naar aanleiding van het opheffen van de staking van een aantal politieambtenaren heeft onre stadgenoot Drs G H Nederhorst lid van de Tweede Kamer aan den Min van Justitie gevraagd of dit is geschied na een voorafgaand grondig onderzoek Tevens vroeg hij den minister of deze op de hoogte was van het feit dat door de afgekondigde besluiten een aantal politieagenten die in dienst van den S D zijn geweest of zich anderszins hebben misdragen hun werkzaamheden weer kunnen hervatten hetgeen in breede kringen ontstemming en onrust heeft vervrekt en waardoor sommige burgemeesters zich genoodzaakt hebben gezien de besluiten van den Min van Justitie van commentaar te voorzien Twee liter Petroleum op de bonnen 191 en 691 t Centraal Distributiekantoor deelt mede dat voor het tijdvak van 21 April tm 18 Mei a s op de bonnen 191 en 691 der bonkaarten k 604 2 liter petroleum beschikbaar wordt gesteld In verband met de bevoorrading van den handel is het mogelijk dai de petroleum niet overal terzelfder tijd verkrijgbaar zal jjn Voorinlevenng der bonnen is echter niet geoorloofd Weer tabak uit Nederl Indië De geruchten die langen tijd de ronde hebben gedaan dat in Nederl Indië nog voorraden tabak anwezig zouden zijn welke voor export naar het Moederland in aanmerking komen zijn dezer dagen van officieele zijde bevestigd In de havenplaatsen worden kleine kwantiteiten tabak gevonden en een eerste zending van 58 ton is reeds van Soerabaja onderweg naar het Moederland ZET M OP GEORGE De Schouwburg Biosccoop brengt deze week den altijd weer lachlust opwekkenden Engelschen komiek George Formby Een ieder die Formby meermalen op het witte doek heeft gezien weet wat het beteekent wanneer men hem op een paard zet wanneer men hem een auto laat besturen of hem laat achtervolgen Dan haalt hij de ongeloofelijkste staaltjes uit die zelfs den grootsten zwartkijker tot lachen dwingen In Zet m op George zien wij Formby eerst als ijscoventer op een renbaan Hij wordt verdacht van diefstal van een portefeuille van den eigenaar van het renpaard Menscheneter waar elke jockey bang voor is Na een achtervolging waarin hij de dolste capriolen uithaalt komt hij toevallig terecht in de wagon waarin het wilde renpaard wordt vervoerd Bij het uitladen ziet men tot zijn verbazing dat Formby in het geheel niet bang is en men maakt hem jockey Verschillende malen loopt hi den eigenaar van de portefeuille tegen het lijf hetgeen de vermakelijkste verwikkelingen geeft Op een gegeven moment komt hij den waren aard van zijn paard te weten durft er niet meer op te rijden vlucht vlak voor de races weg doch keert terug als hij hoort dat het meisje waarop hij verliefd is al haar geld op zijn paard heeft gezet Angstaanjagend is zijn tocht in de auto naar de renbaan Hij komt op itijd en de race Dit is het geraamte van deze hormby film die elk moment tot lachen dwingt In het voorprogramma zien wij het Prinselijk Paar in Denemarken de besprekingen op de Hooge Veluwe en twee muziekfilmpjes in kleuren Al met al een Paaschprogramma dat het aanzien zeker waard is den heer Herfst als wethouder van Waddlnxveen alet zou hebben plaats gehad Indien voor een voorafgaand volledig onderzoek gelegenheid zou hebben bestaan Hoewel de heer Herfst hierdoor geheel In eer wordt hersteld kan hij echter op grond van de bestaande wetsbepaling niet In het thans zitting hebbende college van B e n W terugkeeren Mond en Klauwzeer 1 De besmettelijke veeziekte mond en klauwzeer heeft weer zijn Intrede gedaan Er werd door de veehouders A de Vos Azn en A Vergeer beiden In Bloemen daal aangifte gedaan van het voorkomen dezer ziekte onder hun vee Hinderwet De N V Louis Dobbelman alhier heeft een aanvraag ingediend om vergunning tot uitbreiding van haar tabaksfabriek gelegen op de perceelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie B nrs 2943 en 939 door het bij plaatsen van een elcctlsch gedreven benzineïnstallatle in verband waarmede twee ondergrondsche reservoirs worden aangebracht van resp 4000 en 6000 Ltr en een aftapinrlchtlng met electro motor van 4 P Op 3 Mei a s des morgens te 11 uur zal ten raadhuixe zitting worden gehouden voor het Inbrengen van bezwaren welke blJ belanghebbenden tegen de voorI genomen uitbreiding mochten bestaan OVERHEID GRIJP IN Onze jeusd zinkt weg In een dezer dagen verichenen persbericht over de begrooting heeft men koanea lezen dat de verhooging van o arbeidiprodnctie een dringende voorwaarde is niet alleen voor den opbouw maar zelfs voor het behoud van vaderland Tot een ieder zullen de Ótpubliceerde cijfers hun taal op ontstel od duideli ke wijze hebben gesproken Wil men deze productiviteit opvoeren dsD zal een ie er weer aan het werk Boeten gaan en wel zoo hard mogelijk Nu zal men zich afvragen of dit artikel inistchicn geschreven is in Mei 1945 Het volgende moge daarom verduidelijken dat We heden anno Mei 1946 oog steeds aan het euvel der verregaande arbeidsschuwheid en bandeloosheid vooral van de jeugd tusscben plm 16 en 26 jaar ffluk gaan De arbeidsschuwheid der jeugd Schrqver dezes merkte op één dag de volgende feiten op Bij de enorme menschenllftSia die de aarbeurs in Utrecht trachtte te bezoeken bewoog zich als lastige wespen een zwerm Jongelieden tile alle mogelijke artikelen en toegangskaarten aan den man probeerden te brengen natuurlijk tegen zwarte prijzen In Amsterdam werd hij op den Zeedijk doorlleden van denzelfdenleeftijdbestormd die hem allerlei artikelen sigaretten lucifers eieren etc wilden opdringen Op zi a vraag aan een jongeman van plm 25 jaar of hij het niet beter vond om te gaan werl n werd hem minachtend geantwoord dat alleen een gek zooiets doen zou als men zoo makkelijk een groot weekgeld kon verdienen Op de terugreis werd de spborwegcoupé bevolkt met Jongelui die naar het bleek hun bestaan louter vonden in weddenschappen bij voetbal draverijen enz Denk U eens in al deze Jongelieden parasiteeren op onze samenleving die toch al zooveel geleden hetft Dag In dag uit leven zlJ van den arbeid die door het werkend deel van Nederland wordt gepresteerd Ondertusschen komen we met mopperen Diet verder en zlJ dus vergund in gfbote lijnen een bijdrage te geven tot de oplossing van dit probleem waaraan ons land uiteladelijk ten gronde gaat Hoewel ik mij volkomen bewust ben dat uitgebreide maatregelen van bestuur noodzakelijk zullen zijn durf ik de overheid die verregaande maatregelen in overweging te geven Als het welzijn van en patient op het spel staat moet een chirurg soms zeer drastisch Ingrijpen Plan tot verbetering Het is daarom m l noodzake jk dat de Minister vals Sociale Zaken op korten te mijn de arbeldsdienstpllcht voor jonge mannen en vrouwen Invoert Alleen de preventieve dreiging hiervan zal duizenden tot den regelmatlgen arbeid terugvoeren Verd r zal een controle op de leeglooponde straatjeugd tot de oplossing van het probleem bijdragen Het Is nu natuurlijk de vraag wat er met deze menschen moet gebeuren als men ze eenmaal onder controle heeft Werkgemeenschappen Het Is hier speciaal voor de jongemannen dat m l de plaatsing in werkgemeens appen groote vruchten voor hen en onze samenleving kan afwerpen Ia de bedoelde werkgemeenschappen die WADDINXVEEN BURGERLIJKE STAND Aangiften van 11 t m17 April 1946 Geboren Pëula dv H VerwelJ en A I Rehorst Jan zv W v Os en N A vd Ben Cornelia E M dv W J Moons en M M G Vermeulen Gehuwd D Geers en N d Brlun P I Smit en N Wapenaar Ovarledea C N Dijksman echtg v i A Verstoep 80 J Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden I 1 ceintuur 1 bos sleutels zaklantaarn Verloren l wollen want 1 portefeuille vnlpennenncn en zw rte portemonnale Rehabilitatie wethouder Herfst De Commissaris der Koningin in deze pro tDcie heeft onder dagreekenlng van 11 April 1946 aan den heer G Herfs oudwethouder dezer gemeente een brief gezonden waaruit blijkt dat de heer Herfst volledig is gerehabiliteerd Zooals bekend werd de heer Herftblj besluit vatf 9 Juli 1945 door den Coram er Koningin dezer provincie uitgesloten Is lid van het College van B enW Thans deelt de Comm mede dat hij nnlroeming van alle ingekomen ambtsberichten rapporten en verklaringen tot de slouom is gekomen dat aangeno n Q orden dat de ultslultlna van Mgr H J M Taskio overleden In den hoogen ouderdom van 81 j overleed te Heemstede mgr Henricu Josephus Maria Taskin oud president van het Groot Seminarie te Warmond Protonotarius Apostolicus KanunnikTheologaal van het Haarlemsch Kapittel en Huisprelaat van den Paus Buitengewoon groot is het aantal priesters dat aan hem zijn opleiding te danken heeft en in wien zij een uitnemend leeraar vonden een geboren paedagoog wien het bij zijn aftreden als president niet aan waardeering voor zijn jarenlangen verantwoordelijken arbeid ontbroken heeft Ook de regeering erkende de velt verdiensten van mgr Taskin die Off in de Orde van Oranje Nassau e Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw was De verbinding Gorinchem Schelluinen De K N A C ontving van het Gemeentebestuur van Gorinchem bericht dat de noodige verbetering van de weg Gorinchem Schelluinen vóór i Juli a s kan zijn tot stand gebracht De Benzineprijs De K N A C heeft zich in samenwerking met den A N W B de K N M V de Vakgroep Goederenvervoer langs den weg en de E V O anderma gewend tot den Raad vaa MinistWs met een Verzoek het daarheen te leiden dat de benzineprijs zoo spoedig mogelijk tot een redelijk bedrag wordt teruggebracht Bezorgring van melk op Tweeden Paaschdag De Afdeding M kvoorziening van het Bedrijfsschap voor Zuivel deelt mede dat de melkt ezorging in faet Z Westelijke consumptienvdkg ied Tweeden Paaschdag op de noT male wijze zal geschieden Verstrekking van Vitamine C aan kleuters en zuigelii en Dit voorjaar zal van Overheidswege in beperkte mate aan kleuters en zuigelingen gratis vitamine C worden verstrekt Aan de burgemeesters is verzocht hun medewerking bij de uitreiking te verleenen Met de verzending naar de gemeenten is inmiddels een aanvang gemaakt BUITENLAND Vorming van een anti communistische Internationale Het Conservatieve Britsche Daily Mail heeft heden medegedeeld dat de Britsche Labourparty vertegenwoordigers van alle sociaal democratische organisaties in Europa en de Britsche Dominions voor een bezoek aan Londen heeft uitgenoodigd teneinde een Anti communistische Internationale te vormen Het blad zegt verder dat de bijeenkomst zal worden gehouden voor de Pinksterconferenties van de partij waarop het Communistische verzoek om aansluiting zal worden besproken Nieuwe Amerikaansche Ambassadeur in Perzië Tijdens een persconferentie heeft President Truman de benoeming van den heer Allen als nieuwe Ambassa deur in Perzië bekend gemaakt Allen vertrekt onmiddellijk naar Teh feran Zijn voorganger heeft om gezondheidsreden ontslag genomen De President laakte voorts de cri tiek van Lehman op de maatregelen van de Amerikaansche Regeering inzake de voedselsituatie in de wereld Hij noemde Lehmans aanval op de voedselpolitiek der regeering zeer misplaatst Truman zeide geheel accoord te gaan met het bevel tot verplichte vermindering van tarwe consumptie in de Vereenigde Staten Engelsche IJzer en Staalindustrie in algemeen eigtndom De minister van Bevoorrading de heer Wilmot heeft gisteren in het Lagerhuis verklaard dat de regeering gezien de positie van de ijzer en staalindustrie en haar beteekenis voor de nationale economie tot de slotsom is gekomen dat het noodzakelijk is voorbereidingen te treffen voor een wetgeving om deze in den algemeenen eigendom te laten overgaan Deze mededeeling lokte dadelijk ftUe critiek uit van conservatieve zijde bij monde van Winston Churchill De spreker die het Huis presideerde riep hem tot de orde omdat debat niet doch het stellen va vrigen over deze aangelegenheid wel was toegestaan