Groot Gouda, dinsdag 23 april 1946

W GROOT GOUDA m v Tw 1 1 vk lOTTMTl CPliT EENDRACHT OMSTREKEN Administratie M J van Loon DINSDAG 23 APRIL 1946 u f f 2 7 Tote n r INGEZONDEN BmiUn petantmooctht khtid der redaeüê WANNEER WIJ Toen de Regeering haar beleid over ons Vaderland had aanvaard en haar urgentieprogram bekend maakte voh den wij daarin ook opgenomen een artikel dat sprak van herziening der Achilles nieuws Onderstaande leden van de athletiek vereenlglng Aeliilles namen deel aan de Paaschveldloopen welke door DHC te Delft gehouden werden In de B klasse wist de jong de 7de plaats te bezetten terwijl B Vreeswijk 16de werd in de Cklasse De jeugdige P van Reeden plaatste zich 23ste in de D klasse uit een veld van 130 deelnemers Na afloop van deze iilcetUdchi Weersverwachting medegedeeld door het K N M I totmorgeBnvoad Wordt verwacht I Toen bewolking koude ochtend met pi mist in den middag Iets zachter Wind krimpend naar het Westen Overwegend droog weer van uu deelnemers iNa arioopvanaci a t v l L r =it o van dp ouden van dagen En voorzeker het valt niet te ontkennen dat er van Regeeringswege hard is gewerkt en er heel wat is verbeterd Invaliditeitswet is herzien ziektewet onderwijs ï n sa larissen kregen een beurt aan 19000 gepensionneerde militairen werd een kwartaal extra pensioen uitgekeerd tot maximum 500 Hier waren menschen bij tiie t nu niet bepaald zoo broodnoodig hadden Maar het is een dure tijd en dus Loonen inkomsten zijn allerwegeverbeterd Maar wij oudjes kunnenniets meer verdienen Wij leven nogsteeds in de hoop op inlossing van hetgegeven woord de belofte van positieverbetering En in de thans gepubli ceerde millioenennota staan weer heelwat dure plannen maar geen enkelplan waar wij oudjes wat van kunnen hopen Wij waarvan velen het zoo bitter hard noodig hebben vragen daarom Is men ons dan heelemaal vergeten Moet de lichtende toekomst die men ons voorhield met de gegeven belofte dan toch eindigen in een voor goed liggende Kan er van een inkomentje van nog geen ƒ 12 per week voor man en vrouw samen geleefd worden in een tijd als nu en zonder steun omdat je bi de kinderen inwoont De kinderen die zelf werkmenschen zijn en wel ƒ 1 huurver hooging kregen omdat nu het huis door twee gezinnen bewoond wordt Mijnheer de Redacteur wij ouden zijn een uitstervende groep menschen En wanneer men nog lang wacht met vervulling van de gegeven belofte zullen velen van ons het niet meer noodig hebben U mijnheer de Redacteur hartelijk dank voor de plaatsing hiervan Met de meeste hoogachting C W L deze geslaagde veldloopen hadden deelge nomen gelegenheid tot het bijwonen van den voetbalwedstrijd DHC Haarlem waarvan druk gebruik gemaakt werd Beaoeminf Tot Directeur der Gem Zangvereen Gouda Is benoemd den heer Theo Bodenstaff De repetities worden gehouden Woensdag des avonds van 8 tot 10 uur In de 2de Bewaarschool In het Regentesseplantsoen Wat Is er In Gouda ta doanf Reunie I Vrijdag t m Woenadafl i Oké Mr Deeds Voor lederen leeftijd Thalla Theatefi Vrfldag t ai Woeud i De zoon van Tarzan Boven 14 Jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag 2 et m op Georg I Voor lederen leeft dK Dinsdag 23 April Concordla 8 o Cabaret Rond de Vrouwentoren Woensdag 24 April Kunstmin 8 onr Henrl de Greeve voert op Het Vierde Beest Idem Ned Herv Ver Calvljn 7 30a Ds Leenmans van Ede Idem Groot Gouda Markt 67 7 9 i spreekt Comité Ned helpt Indië voor Gerepatrleerden Donderdag 25 April Veemarktrestaurant 11 30 uur Zijne Exc Min Mansholf spreekt voor de Partij v d Arbeid voar de boeren Idem bovenzaal Reunie 2 4 uur Vrouwengroep Partij v d Arbeid Idem Blauwe Kruis 8 uur Ledenvergadering Chr Fllmactle Gouda en Omstreken Vrijdag 26 April Concordia 8 mur Henri de Greeve voert op Het Vierde Beest UIT DEN OMTREK REEUWIJK Tot dirigent benoemd Tot dirigent van de Chr Gemengde Zangvereenlging Sursum Corda te Berkenwoude is benoemd de heer Z van Gijzel wonende aan den Weth Venteweg te Reeuwljk Biljartnieuws b O S Sport 8 8 Thallas Vrlenden NSH 8 Witte BrugAntl Poedel 11 5 De Rollende BalDe SpU 6 10 De uitslag om den wlsselbeker Is als volgt N V Niekerk M v d Starre 2 0 M v d Starre A Hoogeveen 0 2 A Hoogeveen N v Niekerk 0 2 C Balle ringN V Niekerk 2 0 In de finale komen op Woensdag as uit C Ballcring en G Edelman Dewinnaar wordt voor een jaar houdervan den beker welke thans In het bezit is van C de Jong BINNENLAND Kath Volkspartij zich in haar urgen tieprofgram op zuiver socialistische basis heeft geplaatst hetgeen niet met het economisch inzicht van den heer Frohwein in overeenstemming was Na inlevering buiten omloop gesteld Papiergeld Het Ministerie van Financiën vestigt er de aandacht op dat de mogelijkheid tot nainlevering van buiten omloop gesteld papiergeld nog slechts open staat tot en met 15 Mei a s De daarvoor bestemde en bij de kantoren van de Nederlandsche Bank a ƒ 0 50 verIkrijgbaar gestelde formulieren worden PLECHTIGE OPENINGSZITTING VAN HET INTERN GERECHTSHOF Donderdagmiddag heeft het Internationale Gerechtshof zijn plechtige openingszitting gehouden De beteekenis van deze gebeurtenis werd geaccentueerd door de aanwezigheid van H K H Prinses Juliana en Z K H Prins Bernhard Verder waren aanwezig leden van het Corps Diplomatique een aantal ministers vertegenwoordigers van hooge colleges en tal van hoogwaardigheidsbekleeders van het Hof Bloemen voof Amerika Het K L M toestel C 543 arriveerde Donderdag te New York uit Amsterdam met de grootste lading bloemen die ooit over den Atlantischen Oceaan is gevlogen 60 kisten met tulpen orchideeën en lelies uit Aalsmeer maakten met nog 40 passagiers dezen tocht mee De K L M vIoot breidt zich nog steeds uit Vrijdagmiddag omstreeks kwart voor twaalf landde op Schiphol kersversch uit Amerika de tweede DC 4 type 1009 j welke de K L M zal gebruiken in haar dienst op New York Commandant was Evert van Dijk die zooals men weet bok het eerste vliegtuig dat voor den geregelden dienst van Schiphol zal vertrekken zal commandeeren Het toestel draagt in sierlijke letters den naam Flying Dutchman Debarkeering Kota Agoeng Vrijdag had te Amsterdam de debarkeering plaats van repatrieerend uit Indonesië die een overtochtn de KoM Agoeng hadden gemaalft De aankomst was door de mist éen dag Evacuatiekampen blijven voorloopig gehandhaafd De Amerikaansche Min van Buiteniandsche Zaken Byrnes heeft na een bespreking met Pres Truman verklaard dat men besloten heeft de slui kiaara aai men ucsiuicn n cii v o iKrijgoaar gcsiciuc luimuin n ti v iuv ting der kampen voor verplaatste per datum niet meer afgegeven Af Atv KoTAffinfyQyonP dlP in r 1airarinrr sonen in de Am bezettingszone die in Augustus van dit jaar zou geschieden uit te stellen Byrnes en de President waren van meening dat de sluiting uitgesteld zou kunnen worden tot de algemeene vergadering van de Ver Naties Uit de Kath Volkspartij getreden Naar het Leidsch Dgb mededeelt heer de heer Frohwein in de laatst gehouden zitting van den Leidschen gemeenteraad die zich destijds als vertegenwoordiger van de R K Staatspartij geplaatst zag een verklaring afgelegd waarin hij mededeelde toegetreden te zijn tot de Partij van de den geopend Vrijheid op grond van het feit dat de geopend De na inlevering wordt dus op 15 Mei a s onherroepelijke gesloten K L M plannen voor directe luchtverbinding Eindhoven Lx tiden Ook al met het oog op de groote belangen die de Philips fabrieken daarbij hebben heeft de K L M een project ontworpen voor een directe luchtverbinding tusschen Eindhoven en Londen Men kampt op het oogenblik nog met gebrek aan vliegtuigmateriaal maar zoo eenigszins mogelijk zal nog dezen zomer de nieuwe luchtlijn wor 0 1 1 0 lO 10 0 1 1 0 lillen voor n iki el n ooHofl OMcfciBtn lalraktiM XX 0000 tttll X tl oooö x tfW Arb 0 M oor 1 M939 1940 JoaIOM 1945 MWÖM ©©© O ©©©® Htll pnt 4 IV i W = 2000 bereid b mt 0 2OOOO itAmm orbiididuuia mti mtim 1 3 15Va 24Vi VJ vertraagd NUMMER 210 Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda Uitreiking Levensmiddelenkaarten en Brandstoffenkaarten Blijkens mededeeling van htt Distributiebureau Gouda worden van 25 April t m 10 Mei door de Dlstrlbutledlenst uitgereikt de levensmiddelenkaarten KL KF en KG 606 Ugen inlevering van bon 601 van het inlegvel en brandstoffenkaart T 606 tegen inlevering van de vorige brandstoffenkaart 509 met bon 49 eraan Tevens moet het enquête formulier Ingevuld meegebracht worden STADSNIEUWS VOORJAARSWEER Voor gerepatriecrdcn Alle gerepatrleerden die In het tijdvak van 1 Jnnuarl tot en met 13 Maart vanuit Ned O Indië teruggenomen zijn hetzij met een vreemde boot per vliegmachine of et een der rep rieeringsschepen wordt dringend verzocht zich te melden aan het secretariaat van het Comité Nederland helpt Indië dat lederen Woensdagavond van 7 9 uur spreekuur houdt In het gebouw van het Dagblad Groot Gouda Markt 67 De aanmelding staat in verband met de uitgaven van een aanvullend kleedingpakket Zij die verhinderd mochten zijn op een Woensdagavond te komen worden verzocht zich schriftelijk op te geven bij den secretaris van het Comiié Nederland helpt Indle onder vermelding van naam voornamen geboorte datum nummer Identiteitskaart en naam van het schip waar Zaterdagmlddaa Is de Voorjaareweek in de stadswijk De Korte Akkeren geopend met een martch door de jeugd rond de plassen over een afstand van 10 K W Vooraf sprak eerst de heer de loode die woorden van dank sprak aan allen die hun medewerking kadden toegelegd speciaal aan de Sportvereenigingen O N A en K B O en aan de Muziekvereeniglng D E S Na de jongelui nog eens op het hart gedrukt te hebben te breken met den afbraak en aan den opbouw te beginnen nam de burgemeester Mr Dr K F O ames het woord Hij vond het een groot genoegen deze week te openen en waardeerde zeer het werk van de buurtvereeniglngen en hun resultaat Het Is aldus de burgemeester toch zeker een eerste vercischte dat er la een wijk als De Korte Akkeren die ongeveer ién derde van het totale aantal ingezetenen telt goede speelgelegcnheden voor de jeugd t t stand komen wat aan dat wijk zeker ten goede lou komen en perken en plantsoenen daaido r van verder vandalisme gespaard zouden blijven Met het vertrouwen dat onze jeugd ook tot het besef zal komen van de noodzakelijkheid een steentje tot de herrijzenis van ons mooie landje bl te dragen eindigde de burgemeester De uitslagen van de gespeelde wed i u r strijden voor het DOS tournool lulden mede zij gedcbarkeerd zijn Secretaris de als volgt r heer P E van Bemmel Bodegraver 1 Het Westen Eureka 14 2 Centrum Ue straatweg 61 Telef 272 Reeuwljk Hand afgervkt Op eersten Paaschdag speelde het 12jarlg zoontje van den heer A S aan den Kanaaldijk met eenlge voorwerpen nlt een sp kerklst Hieronder bevond zich ook een klein rond voorwerp met een schroefje waar het kind aan draalde Plotseling ontplofte het het voorwerp waarbij de linkerhand van het kind weid afgernkt Het kind Is in de wijkverpleging opgenomen Nadat de heer Vonk voorzitter van de Centrale vaa buurtvereeniglngen gememoreerd had dat het Inschakelen van deze vercenlgtngen voor verbeteringen op verschillend terrein zeker een noodzakelijkheid is werd met de marsch begonnen Om drie uur werd gestart De eerste tippclaars kwamen kwart voor vtjf uur In Amldtla waar ook de start plaats vond aan Een drietal had de verleiding om uit te vallen en dus met paard en wagen onze stad weer binnen te komen niet kunnen weerstaan Het Vierde Beest Op uitdrukkelijk verzoek van Patarde Greeve deelt de K J M V Gonzaga mede dat de uitvoeringen van het Vierde Beest op 24 en 26 April alleen en uitsluitend toegankelijk zijn voor persoae van 18 jaar en ouder SPORT Bokaen Donderdag 25 ApriJ vinden er s avonds 8 uur boksdemonstraties plaats georganiseerd door de boksvereenigiiJg Gouda welke in het oefenlokaal v m Kazernegebouw gehouden zullen worden Deelnemers aan deze demonstratie zijn de boksvereeniglng Gouda Sportschool H Spaan Rotterdam Sportschool Jo de Groot Gouda terwijl tevens Joost v d Tak de bekende Goudsche bokser en de Rotterdamsche stijlbokser Jan v d Wielen hun medewerking zullen verleenen zoodat sportlievend Gouda eep unieke geleg iheld krijgt om met deze voor ons nog zoo onbekende sport nader kennis te maken Inlichtingen voor deze demon stratle zijn te bekomen i Spoorstraat 5 Boschweg 106 en Jan Philipsweg 33 Kiezeriaantal i Goud Bjj de a s verkiezingen zullen in Gouda naar raming 21046 kiezers hun stem uit oeten brengen Dit aantal is echter nog steeds aan kleine schommelingen onderhevig zvodat het nu onmogelijk is het juiste aantal op te geven De Markt n euwe zaak rijker SchaakniettWB In de onderlinge schaakcompetltie tus schen de tientallen van de Gem Licht fabrieken Posterijen en de Distrlbutledienst werd Donderdag j l den laat Jen wedstrijd gespeeld De uitslag was i Posterijen Gemeente Llchtfabr Zaterdagmiddag pende de heer L v d Valk op de Markt een filiaal van zijnzaak aan de Turfmarkt Met deepening van deze zaak verdween bet laatstewoonhuis aan de Markt Het interieur ontworpen door den heer Visser te Schoon hoven en een binnenhuisarchitect vanPhilips U uitgevoerd door de Fa Bolte Waddlnxveen biedt een voornamenindruk en Is gekecl in eikenhout uitgevoerd jVanzelfspekend heeft wat de heer vd Valk te koop aan te bieden heeft het meest de aandacht Scheerapparaten lampekappen radiolampen en strijkijzers worden verkocht zoolang de voorraad strekt new Dewing H Agten Jr 2 L W H Roelofi M Benniagn W V d Helj A Vermeer H Agten Sr D Licht H van Bekkem 1 0 A de Groot 0 1 f A Schoenmakers W Agten 1 0 10 F H Dijk MvanLeeuwenJJ 6 4 De stand Is nu u gesp gw gl verL v t Posterijen 4 4 24 16 G L ch f b i k I Dlstrlbutledlenst P Blnee A Kok A PerdlJk J Lnbken M B B de Man G L Slootjes Voor den verkeop van zijn rantsoen radiotoestellen heeft den heer v d Valk een loterijsysteem uitgedacht Iedereen die Interesse heeft voor een radtotoestel kan zijn naam opgeven enover Mdafen worden de 5 beschikbare toestellen onder de 5 gelukkige prijswinnaars verdeeld Voerwaar een eerlijke verdeellng WIJ hopen dat de heerv d Valk In zijn nleow filiaal een g6cde toeko st tegemoet gaat Bedankt Dt heer F van Elk uit Alphen a d Rlin van wlen Zaterdag gemeld werd Hij benoemd was tot directeöt van et zangkoor Zang en Vriendschap ft hier alsnog voor bedankt zoodat t Christelijk Mannenkoor naar een nleawen directeur zal moeten uitzien