Groot Gouda, dinsdag 23 april 1946

ging Ni de pauze badden de BOys nlati meer is te brengen en ARC voerde den stand op tot 1 7 Dit werd de Boys toch te erg en 24 trokken fel vaa leer waa door V DQk tweemaal de getegenhdd krcëfl te doelpunten Kort voor het eincle itlOMt de Goudsche keeper voor den achtsten keer zwichten 3 8 welke stand geen verandering meer onderging Door deze nederlaag zijn de Boys van verdere deelname aan de bekferwedstrijden uitgeschakeld Janiorentonmooi G S V Zondag werd er door GSV een junioren toumooi gehouden dat geslaagd mag hecten Daar de organiseercnde vcreeniging slecht over ééa terrein beschikt werd een gedeelte van de twintig wedstrijden op het Oaa tcrreln gespeeld Het peil van het vertoonde spel stond de lastige wind en het effectvolle veld In aanmerking genomen op behoorl kc hoogte Vooral Pcijcnoord had technisch eca goed elftal en de eerste prijs dfe deze vereeniging wist te veroveren wn zeker welverdiend al kwam ook hiet het wisselvallige in het voetbal nté naar voren daar Ona dat etn voor haar ongewone achtste plaats te bezetten kreeg van dit elftal slechts met l O verloor wat voor Fe eneord de kleinste ové winning vaa den dag beteekende Alvttrens tot prijsuitreiking over te gaan braekt de heer v d Klis voorzitter GSV tXfi dank uit aaa de vereeolgtegen welkt aan de uitnoodiging om naar de Pljpeii stad te komen fekoor hadden gevevU en aan dè belde vereenigingen Ona I Donk voor het geheel belangloos afstaia van tareinen en kleedkamers De uitslagen van de eindstrijden waren Om den Isten en 2de prijs Gouda FeQenoord 0 3 Om den 5en en 4en pH k MosschenDPC 1 0 Ott den 5 en 6m prijs Coal TRH 0 2 Om den 7en en Bitt prijs GSV Ona 10 De volgende week tfcgto Scfaeveninjen moat uit een ander vaatje getipt worJett wil men de kampioenen verslaan O V V D O N K 3 0 Direct na dea aftrap ontwikkelt zich een snel op en neer gaanden strijd met aan beide zijden gevaarlijke aanvallen doch de verdedigingen blijven meester van het terrein tt Langiamerhand komt OW in dè meerderheid en na 25 min spelen weet hun midvoor te profiteeren van een misverstand in de Goudsche verdediging 1 0 Tot aan de rust weet DONK dezen stand ondanks heftige pogingen der thuisclub te handhaven Na de hervatting zet DONK alles op alles doch de OVV verdedlging geeft geen pardon terwijl hun aanvallen steeds gevaarlijker worden De gasten houden met mat en macht hun heiligdom schoon en Sevenhoven redt op fraaie wijze als de keeper reeds gepasseerd is Doch de druk wordt te zwaar en na te zacht terogspelen scoort de OW Ilnksbinnen onhondbaar 2 0 DONK geeft niet op doch kan niet verhinderen dat dezelfde speler nogmaals doelpunt 3 0 Na nog enkele wedersljdsche aanvallen blaast de scheidsrechter die correct leidde het einde Olyoiipia GDA 1 1 Olympla verschijnt met M Doy voor M V d SpeW op de spllplaiti GDA int de tosi en kiest het voordtel van den sterken N wInd die van doel tot staat Niettegenstaande dat Is CMympto het meest In den aanval Na plm 20 minuten gelukt het den midvoor Lafeber na een doelworsteling te scpren 1 0 Dit is voor GDA het sein pm door middel van stevig doorzetten soms wel ttn tikje te hard te trachten den achterstand in te loopen Hun meeste aanvallen worden ingeleid door den uitstekenden spil die met lange trappen den snellen linksbuiten Peters aan het werk xet De Olympiaverdediging moet alle zeilen bijzetten om doelpunten te voorkomen Weer breekt Peters door de bal wordt slecht weggewerlct en de Ilnksbinnen weet van vrij irootea afstand den bal in het uiterste oekje te deponeeren Met den stand 1 1 gaat de rust in Nfe de rust komt Olympia onmiddellijk opzetten dank zij het voordeel van den wind poordat de bal meestal te hard wordt geplaatst gaan de meeste kansen te loor Bovendien fluit de icheldrechter bij verschillende aanvallen voor buitenspel terwijl diarvan totaal geen sprake is Hoewel wij geen gewoonte maken van hèt becrltiseeren van de leiding moet het ons van het hart dit deze fluitist wel heat sterk overhoop lag met den buitenspelregel Êénmial denkro we Olympia te zien doelpunten wanneer de kerper den bal mist maar Breeman is dermate verrast dat hij den bal aan den verkeerden kant van den paal plaatst De uitvallen van QDA z n ia deze periode zeer gevaarlijk en niettegenstaande haar meerderheid mag Olympia met gelijkspel tevreden zijn Een betere tactiek aangepast tón de weersomstandigheden had de overwinning fean de thuisclub moeten opleveren Jodan Boys ARC 3 8 Reeds enkele miauten na het begin was de stand 0 2 maar de Boys lieten zich niet ontmoedigen en trokken flink ten aanval In techniek waren de bezoekers de Gouwenaars verreweg de baas doch daartegenover stelden de Boys een geweldig enthousiasme a enkele mislukte pogingen weet Kepp el den achterstand te verkleinen 1 2 De vreugde was echter van korte duur want ARC maakte erl spoedig 1 3 vaa waarmede de rust in geheel viel bij beide partijen een gemis aan controle waar te nemen zooals dat er vóór den oorlog niet was Enorme belangstelling voor Nederland België De belangstelling voor den internationalen voetbalwedstrijd Nederland België op Zondag 12 Mei in het Olympisch Stadion te Amsterdam overtreft alle verwachtingen Op het bureau van den K N V B in Den Haag weet men gewoon niet hoe men den enormen strodm van aanvragen voor entreekaarten moet verwerken Dagelijks komen vttuizenden brieven op het bureau binnen waarin wel het tienvoudige aantal kaarten wordt aangevraagd Men zou zich echter al deze moeite kunnen besparen want het Stadion is reeds totaal uitverkocht hetgeen neerkomt op ruim 48000 plaatsen Het schijnt in de bedoeling te liggen op 12 Mei extra tremen naar de hoofdstad ïê laten loopen en van de zijde van den K N V B is een verzoek gericht aan het gemeentebestuur van Amsterdam om op dien Zondag de trams te laten rijden Of er nog Belgen naar Amsterdajn zullen komen en hoeveel is nog niet te zeggen dit hangt samen met de deviezenkwestie welke in djt verband nog niet is geregeld Tientallen bezitters van auto s en motoren zagen hun rijvergunning ingetrokken daar zij ondanks de vele waarschuwingen toch een overbodig gebruik van hun vervoermiddel hadden gemaakt Geen tegenstelling Zuid en Noord Dat de verhouding tusschen Zuid en Noord beter kan zijn dan men tegenwoordig uit vele publicaties kan lezen bewezen gisteren de dorpen Groot Ammers en Fijnaart waarvan het eerste dat in den Alblasserwaard ligt het Brabantsche Fijnaart na de bevrijding adopteerde en het met gulle hand op alle mogelijke manieren hielp om den eersten nood te lenigen Gisteren kwam een deputatie Y a GrootAmmers naar Fijnaart en zette de kroon op het werk met een gift van ƒ 15 000 Fijnaart heeft van dit bezoek van zijn weldoeners een feest gemaakt Het heele dorp was versierd en de gemeenteraad kwam in een extra zitting bijeen Tijdens een aangeboden lunch werd een comité opgericht dat den naam G A F GrootAmmers Fijnaart zal dragen en dat een blijvend contact tusschen beide plaatsen zal waarborgen STICHTING 1940 1945 Vanavond om 9 15 uur zal over den Zender Hilversum I een aantal vragen gesteld en beantwoord worden d e van beteekenis zijn voor lederen Nederlander die belang stelt in het lot van hw die slachtoffer werden vsin den ondergrondschen verzetsstrtijd in de bezettingsjaren De Stichting 1940 1945 verzorgt dit programma BOLLEN ZIEN Het was te verwachten dat de vooroorlogsche drukte die altijd in de Bollenstreken domineert dit jaar nog niet zou wederkeeren Er zijn immers nog geen fietsbanden en auto s genoeg terwijl de touringcars geheel ontbreken Maar desniettemin zijn de Paaschdagen aan de Bollenstreek niet onopgemerkt voorbijgegaan Vooral de tram had zeer veel vervoer te verwerken zoodat bij de halten dan ook lange rijen wacjitenden gevormd werden en politie noodig was om alles in goede banen te leiden Ook vele auto s en andere vervoermiddelen tot ouderwetsche Sjeezen toe brachten bollenkijkef s aan en als men niets had om in te rijden wel dan liep men zooals vele Wandelsportclubs deden En niemand was natuurlijk zonder bloemen die langs de wegen te kuSt en te keur werden aangeboden Vooral de narcissen deden opgeld en aan de gele slingers waren dan ook van verre de bollenkijkers te herkennen F 136 000 voor Patten s Jeugd De oproep van den minister president prof ir Schermerhorn die dezer dagen een radiotoespraak hield voor het Nederlandsche volk voor de Stichting Putten s Jeugd heeft tot resultaat gehad dat er een bedrag vati ƒ 136000 aan giften bij de Stichting zijn binnengekomen Gooische schflders weigeren mee te werken aan tentoonstelling Naar A N P verneemt hebben de Gooische kunstschilders geweigerd mede te werken aan het tot stand komen van een tentoonstelling van schilderijen te organiseeren in het kader van de actie De kunst door het vrije land 1946 welke expositie in de Kunstzaal van Hamdorf gehouden zou worden De reden van de weigering is dat een en ander georganiseerd wordt onder auspiciën van de nieuwe Federatie van Beeldende Kunstenaars terwijl bijna alle kunsfschüders bij de oude federatie zijn aangesloten Voorts wordt vernomen dat deleden van de oude federatie in hetgeheele land weigeren zullen aan deexpositie deel te nemen Verder zullenin Laren de door het Comité LarenMei 1946 georganiseerde kunstmanifestaties in Mei a s zeer waarschijnlijkworden afgelast Groot aantal rijvergimningen ingetrokken Na afloop van de Zondagmiddag gehouden draverijen te Hilversum vonden tientallen autobezitters die met hun wagen naar de courses waren gekomen bij hun auto een controleur van de Rij ksverkeersinspectie op hen wachten üe controledienst der R V I was met een flink aantal mannen opgekomen om de noodzakelijkheid van het gebruik der auto s te onderzoeken PARTIJ VAN DE 73 m dienst van het geheèle volk VOETBAL Ongeval bij E D O AJax Gisteren brak een kwartier na het begin van den wedstrijd EDÖkr Ajax de rechtsbinnen van Ajax Korndm ffer een been De wedstrijd werd n onderbreking voortgezet TENNIS Nederlandsche tegen Belgische Cupspelers 2 3 Met een eervolle nederlaag 2 3 heeft de Nederlandsche tweemans l ploeg Van Swol en RinkeT van de Belgische Davis Cup ploeg in het Tennisstadion te Amsterdam het seizoen ingezet Uitgezonderd in het dubbelspel waarin de Nederlanders een uitgesproken meerderheid toonden waren de andere partijen de vier enkelspelen zeer weinig verschillend in spelpeil Twee van de vier gingen tot vijf sets de beide andere tot vier Het Belgische tennis waarvan deze spelers de sterksten zijn en die dan ook een maand aan de Rivièra geoefend hebben had men in Nederlandsche tennis1 kringen sterker gedacht Over het ge No 1 van W DREES Min van Sociale Zaken Deze ervaren siuurniü w o cm h f roer hlip sftóduUstafCH l ïoord V AchiUes Heerenveen 1 3 LSCHSC 0 0 Friila GVAV 00 LeeuwardenBê Quick 3 1 VtlocUasVeendam 20 Zuid VI JuBaaa De Spcchttn 2 0 VVVManrits 4 2 Brabantla Blljerheide 4 1 Llmbnrgl4 MVV 1 1 Roer mondSportcl Emma 4 3 2e kl B Hercules UVV 2 7 Sliedrecht Unitas 01 Ellnkwijk Gouda 4 1 Vriendensch HVC 02 3e kl B Schevenlngen GSV 2 0 OlymplaGDA 1 1 CromvlietLaak kwartier 30 Oöa RVC 2 4 4e kl H OVV DONK 3 0 Ie kLWestl Heme DVS RFC 5 2 VokwijckersXerxti 1 3 EDO A M 3 3 Emmat Gooi 1 4 VSV DÖS 2 0 We t II bUw Wu DFC 4 1 DHCHaarlem 01 Neptunui MBS 3 1 VUCSparta 1 1 Feijenoord DWS 0 2 Oost III Ensch Boyi En chede 2 0 QalckHeracles 0 3 AGOVV Tubantta 6 4 G0 AheadWagcnlngen 2 0 BeQuIck NEC 02 Zuid IV NOAD RBC 3 1 RXTVVBVV 0 7 De Baronie VlissinjKn 2 4 Willem Eindhoven 1 2 HelmondLonga 11 PAASCHVERRASSINGEN Slechte dag voor de Goadsehe clubs Schft illn cn kampioen Behalve diverse Paaschverrassingen in de eerste klas wedstrijden zorgden ONA en DONK ook nog voor een surprise zij het dan ook een voor henzelf minder aangename ONA moest tegen RVC met 4 2 het onderspit delven terwijl DONK de meerderheid van OW moest erkennen ze verloor met 3 0 GSV heeft zooals te verwachten was van Scheveninaen verlorcA en daat Cromvliet dat schijnbaar niets voor de onderste plaats voelt met 3 0 van Laakkwartier won heeft Scheveningen hiermee het kampioenschap behaald en dus een eerste pas gezet op den weg naar de eerste klasse De ecnlge Goudsche club die kans gezien heeft een punt in de wacht të sleepen is Olympia Ze verkreeg dit punt door een 11 gelijk spel tegen GDA Het bezoek dat Gouda aan Elinckwijk bracht eindigde in een fikschc 4 1 nederlaag voor onze itadgenootcn die de laatste weken niet erg in vorm schijnen te zijn trekt ook ten aanval waarbij de midhalf met een ver hoog schot Flier die te ver uit zijn doel komt passeert waarna de m voor den bal maar voor het intrappen heeft 11 Vlak hierop is het de rechtsbinnen die een schot lost Ona s achterhoede weet den bal niet voldoende weg te werken en genoemde speler kan makkelijk doelpunten 1 2 Ongeveer 10 min voor de rust is het de l binnen die een schot lost waar Filer finaal overheen grijpt 13 Na de rust zijn de bordjes verhangen en Ona is direct In den aanval en als er 5 min gespeeld is weet V Willigen te doelpunten 2 3 RVC niet ontmoedigd komt ook ten aanval Ona s achterhoede weet het gevaar te keeren Evers raakt echter geblesseerd en wordt vervangen door Ernst wat geen verbetering is Ona blijft voorlooplg den toon aangeven maar RVC s achterhoede grijpt steeds goed in vooral de m half verzet bergen werk Als er nog 10 min te spelen zijn en Ona geheel ten aanval is trekt de RVC r binnen er tusschen uit Filer loopt uit i aar kan den bal niet bemachtigen en het is 2 4 Wat Ona ook brobeert niets lukt zoo komt het einde RVC beeft verdiend gewonnen De leiding van scheidsrechter Roodenburg was zeer goed EUnckwijk Gottda 4 1 De thuisclub is volledig en Gouda heeft invallers voor Muite en Max Scholten de remplaganten Revet e Stoppelenburg waren echter geen verzwakking Er ontwikkelt zich al spoedig eenaardigen strijd waarin Gouda het qjeestIn het offensief is Veel kansen om te chleten worden verzuimd terwijl bovendien de verdediging der thuisclub er goed in is Elinckwijk speelt defensief spel metsporadisch snelle doorbraken waaruit zij na een half uur de leiding weet te nemen Opvallend Is dat de scheidsrechter bijna nergens voor fluit en desondanks de wedstrijd toch in goede verstandhouding ▼ erloopt j Scheveningen GSV 2 § Onder groote puWicke belangstelling heeft Scheveningen gisteren beslag gelegd op den kampioenstitel Daar deze wedstrijd aanving om 3 30 uur en in de nabijheid Cromvliet met 3 0 van Laakkwartier won steeg om 4 15 de spanning voor de Schevtningers ten top daar zij van GSV moesten winnen hetgeen hun gelukt is Scheveningen is het eerst in den aanval Direct hierna neemt GSV het spel in handen en wij noteeren ecnlge gevaarlijke aanvallen Belde partijen houden echter gcén rekening met den straffen wind die dwars over het veld staat Ook de groenwitten boeken geen succes GSV kruipt éénmaal door het oog van de naald ais bij een voorzet beide GSV achterspele s missen en de linksbuiten keihard naast kogelt Broekhuizen redt eenige malen op fraaie wijze De druk der Schcvenlngcrs wordt steeds sterker en als K Kerk den zeer gevaarlijken rechtsbuiten de Harst los laat weet deze uit een goeden voorzet van links met een kopbal onhoudbaar te scoren Een goede aanval van J Vermeer wordt op het laatste moment onschadelijk gemaakt Na rust legt GSV er een schepje op allen zijn in den aanval maar de achter oede der Scheveningers weet van geen wijken Het Scheveningen doel ontkomt eenige malen aan gevaarlijke sltuatie s Als wederom alle GSV ers zich ver naar voreir wagen en de Scheveningers In het bezit komen van den bal volgt 15 sec voor het einde een goede aanval waarbij wederom de gevaarlijke rechtsbuiten het leder In zijn bezit krijgt en Broekhuizen voor de tweede maal het nakijken geeft waarna de scheidrechter het einde aankondigt van dezen door beide partijen slecht gespeelden wedstrijd Na de hervatting probeert jouda s voorhoede goed gesteund door de halflinie opnieuw tot doelpunten te komen Zij vindt hierbij keeper Van Elk in buitengewoon goede conditie daar hij alle schoten lubliem stopt Een doorbraak der Utrechtenaren bezorgt hen in duidelijke buitenspelpositie het tweede doelpunt Direct hierop Is het Van t Hul die uit een goede pass van Grootendorst 2 1 maakt Even later draagt een E back den bal in de handen hetwelk tot hilariteit alleen den scheidsrechter ontgaat Ook wanneer Hommels dodr Hol wordt ge vloerd verzuimt de orbiter hiervoor een strafschop toe te kennen Met een en ander heeft Gouda dan ook werkelijk pMh terwijl Elinckwijk gelukkig is wanneer zij een doorbraak forceert en de voorzet van Jansen ineen door Blom hard wordt ingeschoten Hiermede is het pleit beslist en tenslotte maakt de thuis club kort voor het einde 4 1 waarbij de Goudsche doelman niet vrij uit gaat De uitslag Is zeer geflatteerd De eigenlijke scheidsrechter kwam niet rpdaacn zijn plaats werd ingenomen door dhr E Smits uit Utrecht O N A 1 R V C 1 2 4 Het is OS A niet mogen gelukken de punten In de Pijpenstad te houden RVC heeft verdiend gewonnen daar Ona dezen middag een zeer slechten wedstrijd speelde waar vooral de achterhoede schuldig aan is Na enkele minuten trekt Ona ten aanval gevaarlijk komen zij voor het vijandelijke doel en een mooi aangegeven bal weet van Willigen te benutten 1 0 RVC niet ontmoedigt BERICHT l Goatwenaars U kent allen de film MEISJES ACHTER TRALIES A a V r fl d g brengen wij wederom dezelfde spelcra Corinne Luchaire en Anny Daceaux in de groote Fransche film I Bezoekt daarom beslist volgende week THALIA THEATER Ingez Mededecling