Groot Gouda, dinsdag 23 april 1946

Kapitein Klakkeboi op de LeeuweniacM door O Th Rotaian P oM K PRöGRAMMA VOOR DINSDAG kiVERSUM I T 301 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 WeerJrzicht 18 18 Pianospel 18 3Ö ProS£a voor de Nederl Strijdicrach £ SoO En nu naar bed 19 05 Ik waarheid over Java door Mr H J W Picard 19 20 Blaasinstrumenten inde kamermuziek 1945 QramofoonMn 20 00 Nieuws 20 05 Partij van Se vrijheid Toespraak 20 25 Bonte Snsdagavondtrein 22 00 Contacr 15 Buitenlandsch overzicht door H Ph I van de Mandere 22 30 Vervolg Contact 22 45 Reportage Internat wemwedstrijden 23 00 Nieuws 23 15 Rerfe Palla orgel 23 30 The redwhite andT lue stars 24 00 Sluiting WLVERSUM n 415 m KRO 18 00 Dinermuziek 9P het Cinema orgel 18 15 Voor de jongeren 18 30 Vervolg dinermuziek 18 5U s Avonds als ik slapen ga 1900 Nieuws 19 20 23 April 1946 Jt Jorisdag 19 30 Anti Rev Partij loespraak 19 50 Zig tmerdirigenten tan 13 en 14 jaar 20 00 Nieuws 20 05 Departementen spreken 20 20 Concert door het Utrechtsch Stedelijk Orkest 2100 Filmkwartier 21 15 Vervolg fconcert 21 45 Italië zingt 22 00 Nieuws 22 15 Avondgebed 22 30 Harty de Groot en zijn Vibrafoon sextet 2300 Een muzikale tocht door zes we relddeelen 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIIIOT GOUDIl 52 Vijf dagen gingen voorbi ennog steeds hield het moorddadig gedierte de wacht Nóch de inboorlingen noch de twee neven durfden bi denkuil te komen En gedurende al dientijd kreeg hij geen sikkepit te eten zoodat liij zoo mager werd als n rietie Om den honger niet al te erg tevoelen moest hij telkens z n buiknemstijver aanhalen 51 Door den schok verdoofd bleefde kapitein n half uur onbeweegli kliggen Toen hij bijkwam wou hij eruit maar o lieve help Rondom den kuil stond n heele kring van leeuwen op hem te wachten Roets hij weer naar beneden Maar hoe lang hij ook wachtte de leeuwen schenen volstrekt geen zin te hebben om te ver trekken Prinses Eüsabeth 20 jaiar Prinses Elisabeth de Engelsche Kroonprinses vierde Zond g haar 20en verjaardag De dag wertl met den Koning en de Koningin en de andere leden der Koninklijke familie rustig doorgebracht op Windsor Castle Einde van de besprekingen te Sint riubertus in zicht Naar het A NJ van betrouwbare rijde verneemt zal de Indonesische Delegatie waarsctrijnlijk uiferHjk Donderdag aanstaande dus 25 April uit Nederland vertr ken De toopende zaken in Indonesië vereiscJien de aanwezigheid aldaar van de leden der np watie Naar Jt dezelfde t r n veriuidir is in vwtïand met eert en ander de terugkeer van dr Van Mook uit Engeland vervroegd hij zou reeds Dinsdag aanstaande op het Jachtsiot Sint Httbertife verwacht worden Azerbeidsjan of dat zij juist het resultaat van onderhandelingen is Men vermoedt over het algemeen het eerste Lord Keynes overleden De bekende Britsche econoom Lord Keynes is op 62 jarigen leeftijd in zijn huis te Sussex plotseling overledeii Lord Keynes is een der bekendstemenschen ter wereld geworden toen hij na den tweeden wereldoorlog naar de V S werd gezonden om te onderhandelen over de groote leening Maar zijn roem dateert feitelijk uit den vorigen wereldooriog Keynes trok zich ïuff als voornaamste afgevaardigde oor financiën op de Vredesconferen u £ van Parijs om t f ren op de onderhandelingen in zijn boek economische gevolgen van den vrede n dit werk heeft hij de economische rampen voorspeld die tusschen de twee wereldopriogen hebben plaats gehad Keynes heeft o a aan het hoofd van de Bank van Engeland gestaan en is adviseur van de Britsche schatkist geweest President Roosevelt heeft zijn NeW Dear politiek in eenige opzichten gebaseerd op Keynes theorieën Tijdens den tweeden wereldooriog ging hij naar Amerikdf om over de HILVERSUM 1 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek bij het ontbijt 8 00 Nieuws 8 20 Strijdlied voor de partij van den Arbeid 8 22 Engel che Amerikaansche Operetteklanken 50 Voor de hui§vrouw5 9 00 Fransch opera en operetteprogramma 9 30 The Symphony of Strings VPRO 10 00 Morgenwijding door Ds A 1 Broer Doopsgez Pred te Hilversum VARA 10 20 Voor de vrouw 10 35 Pinaorecital door Maria Stroo RVU 11 00 Muzikale kwesties door Rutger Schoute VARA 11 30 Gramofoonmuziek 1 45 Berichten over bevrijde Krijgsgevangenen in f Verre Oosten 12 00 Orgelspel door Johan Jong 12 30 Kalender 12 35 Dansork The Ramblers 13 00 Nieuws 13 15 Strijdlied voor de Partij van den Arbeid 13 18 Eddy V alis speelt 14 00 Voor de vrouw 14 30 Cabaret progr voor de vrouw 15 00 Voor de jeugd 17 00 Orkest Carió Carcassola 17 30 Nederlandsch Volksherstel 17 35 Kwartet Jan Corduwener V HILVERSUM II 415 m NCRV 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Gewijde muziek 7 45 Een woord voor den dag 8 00 Nieuws 8 20 Morgenconcert 9 15 Ochtendbezoek bij onze jonge zieken 9 30 Waterstanden en politieberichten 9 50 Fragmenten uit Die Jahreszeiten 10 15 Het NCRV Harmonie orkest 10 30 Morgendienst door Ds J K Lofvers Ned Herv Pred te Amsterdam 11 00 Een kwartiertje pianomuziek 11 15 Zangrecital 12 00 Marinierskapel o l v Gijsb Nieuwlafid 13 00 Nieuws Molotoff zal ter versterking Wisjinsky medenemeö terwijl Byrn vergereld mI s s v p g ë e onderhandeworden door de senatoren ConaUy fenl pachtwet bui De politie heeft zoowel te Hilversum als in Den Haag een groote hoeveelheid ondergedoken zender en ntvangmateriaal achterhaald dat vóór de bevrijding in gebruik was bij de Rundfunk Betreuungsstelle te Hilversum een zestal weken voor de bevrijding moest deze Duitsche instelling naar Den Haag uitwijken Bij dfze gelegenheid heeft men getracht onderdeden van radio apparaten te verbergen met het doel deze bij een gunstige gelegenheid clandestien naar Öuitschlatnd te vervoeren Naar thans blijkt heeft een aantal Nederlanders daarbij hand en span diensten verricht In Hilversum zijn op verschillende adressen zes en in Den Haag vijf kisUË radiotechnisch materiaal ge 5 verband hiermede zijn vijf F g rrgsteerd die ter besfchik king jnliftld van Üe f Rh te Hilversum De Nederlancteche in en uitvoer in F ruari 1946 Volgeas de maandstatis ek van den in uitJ en doorvoer over Februari 1946 ifeHroeg het gewicht van den inv flef in genoemde Maart in totaal 753T13 ton Jan 45 781 939 ton Omtrent de waarde zijn geen volledige gegevens bekend aangezien voor de z g regeeringsgoederen geen waarde aangifte plaats heeft Belangrijke posten waren o a tarwe 54 021 ton Jan 46 107 044 ton steenkool 217 744 218 360 ton bruinkoolbriketten 35 750 ton 4 494 ton kunstmest 35 947 ton 43 918 ton plaatijzer 14 572 ton 15 704 staaf en profielijzer 18 765 ton U 857 ton petroleum 23 032 ton 23 939 ton gasen stookolie 36 747ton 26 794 ton benzine 31 508 ton 17 152 ton en hout 37 061 ton 58 786 ton De uitvoer had in Februari 1946 een gewicht van 140 598 ton en een waarde van 24 8 mill gld Jan 46 139 827 ton tn 18 4 mill gld Belangrijke posten waren o a visch en schelpdieren 1 1 mill gld Jan 46 0 4 mill gld ruwe wol 1 5 mill gld O b mill gld zaden 4 2 mill gld 1 1 mill gld pootaardappelen 1 3 mill gld 0 7 mill gld bloembollen planten enz 1 2 mill gld 0 5 mill g d ruw ijzer 1 3 mill gld 0 8 mill gld plantaardige oliën en vetten 1 1 mifl gld 0 8 mill gld radioartikelen 2 1 mill gld 1 6 mill gld en gloeilampen 13 mill gld 1 2 mill gld Niet onbelangrijke exporten kwamen nog voor bij peulvruchten geen zaaigoed VOOR WOENSDAG grondnotenkoeken triplex konynen vellen en stofzuigers f 284 923 ton Jan 46 228 623 ton Duifsthland met 129 607 ton 138 907 ton België en Luxemburg met 115 694 ton 102 772 ton Curacao met 58 282 ton 53 272 ton Gr Bnttannië rnet 40944 ton 62 857 ton en Zweden met 29 838 ton 75 013 ton De uitvoer ging vnl naar België en Luxemburg 8 6 mill gld 6 6 mil gld Frankrijk 2 8 mill gld 1 0 miH g d Zwitseriand 2 6 mill g d 2 5 f gld Gr Brittannië 2 1 mill g d 2 4 mill glrf Zweden 1 7 mill gd 2 3 mill gld en Spanje 1 0 mill gld v m vrijwel niets Lt Geiteraal Sir Montague Stopford naar Singapore Lt geueraal Sir Montague Stopford vertrekt vandaag vroeg in den ochtend naar Singapore om zijn taak als Commandant der Geallieerde Landstrijdkrachten in Z O Azië te aanvaarden Optochten van Jeugdbewegingen kenmerken der Paaschdagen te Amsterdam Duizenden Amsterdammers die de beide Paaschdagen de hoofdstad uitgetrokken zijn naar het Gooi de bollenvelden en Alkmaar voor de drayeriien lieten de straten v n hun stad in een voor feestdagen ongekende stilte achter maar het was de jeugd die dit jaar deze straten een fleurig aanzien gaf Drie dagen lang is zi door alle deelen van de stad in lange De voornaamste landen waaruit werd ingevoerd waren de V S met 13 20 Stichts Salonorkest 14 15 Het jjen voorbijgetrokken XI L r i i i 4 1 1 QH r p i + innnn ir Haagsch Blaaskwintet 14 30 De Amoryllis en de Kamerbrem door A J Herwig 14 5p De violist Yehudi Menuhin speelt 15 00 Henriëtte Sala sopraan Herman Kruyt piano 15 25 De Strijkkwartetten van W A Mozart 16 00 Nachtvorstverwachting 16 02 Liederen van Nederland 16 15 Kinderzangklasse 16 45 Voor jongens en meisjes 17 30 Voor de jeugdige luisteraars 17 45 All round sextet Meer dan 10 000 jongeren en 6000 oudereh waarvan een groot deel pertrein uit het geheele land naar Amsterdam was gekomen hebben aan dit grootsche feest onder leiding van den A J C voorzitter Wim van Helm deelgenorhen Kisten met Radio materiaal opgespoord Niet alleen de A J C en de J V U ook de Nederlandsch Hervormde jeugd is deze Paschen naar Amsterdam getrokken ter gelegenheid van den Toogdag van de Jonge Kerk lerm 4 m van hen uit Noord en ZuidHolland Utrecht en Overijssel zich op den Tweeden Paaschdag in carré opstelden op den Dam trokken door een toeval op hetzelfde njoment lange riien A J C ers het Paleis voorbij op weg naa r de Sintelbaan Onder auspiciën van den Nederlandsch Hervo mlen leugdraad verzamelden al e deelnemers van de Jonge Vi ch Am middag van den Tweeden Paaschdag in de ApoUohal voor een appel Kunstschatten Iteeren uit Duitscliland terug Het Amerikaansch militair bestuur heeft 161 kunstvoorwerpen naar Nederland teruggezonden waaronder 2 portVetten van Rembrandt en een vanRuysdael Textielpunten blijven geldig Eentge weken geleden werd medegedeeld dat de door de D stnb tieIfensten itgerx ilfte purtten voor den aankoop van textie goederen per 30 ApmL ongeldig zouden wordenverklaard In tegenstelling tot dit bericht kan thans worden bekend gemaakt dat de vooruitzichten voor de textielvoorziening althans op iets langeren termijn gunstiger zijn geworden en dat op grond van deze omstandigheid besloten is de in omloop zijnde speciale punten ook na 30 April a s geldig te doen zijn j u 0 + hp Tevens wordt medegedeeld dat de nog niet gebruikte punten van de textiel en lederkaart eveneens na 3U April geldig zulleft zijn BUITENLAND haliê het grootc twistpunt Donderdag a s Ministerraad te Parijs Wciaia k i op oT reeB te iiiia Donderdag a s komen de ministers der Groote Drie te Parijs bijeen om voorbereidingen te treffen voor de komende vredesconfercbtie Zooals wij 14 dagen qeleden in ons weekoverzicht reeds schreven zal Italig het groote twistpunt zijn van den Berg Naar de c oiresp van de Synday Times mededeelt zal Bymes een voorstel doen teneinde Engeland Frankriik en de Ver Staten inl d gelegenheid te stellen onafhankelijk fan de SovjetUnic een regeling met ItkUë te treffen De toestand in kJSdansjoeflje De centrale Chineesche regeèring erkent thans den val van Mandsjoeriie s hoofdstad Tsjangtsjoen aldus de Washin gtonsche correspondent van de Times De Chineesche regeeringstroepen bewegen zich van Moekden in de richting van Tsjangtsjoen Volgens een verklaring van de communisten zal ook Charbin spoedig door laatstgenoemden bezet zijn De regeeringsstrijdkrachten zullen niet pogen het te verdedigen PERZISCHE REGEERINGSVERKLARtNG De Perzische Premief heeft een verklaring gepubliceerd waarin het volgende wordt vastgesteld De officieele taal in geheel Per zië blijft het Perzisch In Azerbeidsjan kunnen sommige autoriteiten zich yan twee talen bedienen en het onderw ijs hi de eerstevijf klassen der gewone school zal mhet Azerbeidsjaansch plaats hebben 3 De chefs van het Staatsbestuurs apprraat zullen op voorstel van deTPro vinciale Raden worden benoemd Gouverneurs worden door de regeenngaangewezen in overleg met den Provincialen Raad i 4 Het aantal Azerbeidsjaansche afgevaardigden in hat nieuwe Parlement zal zoo spoedig mogebjk in overeenstemming worden gebracht met het zielental der Azerbeidsjaansche bevolking Er worden geen maatregelen genomen tegen hen die in h it verleden de democratische beweging in Azerbeidsjan gesteund hebben In Teheran verkeert men in het onzekere over de onrstandigheden dat de verklaring van Soeltaneh den grondslag moet vormen voor onderhandelingen met Pisjewara hooW van het lichaam dat z ch heeft opgeworpen als Nationale regeenng van len en torti de leen en pachtwet bui ten werking werd gesteld vaardigde Engeland hem § if om over de groote leening te beraadslagen i President Truman met den Voetteelnood In een brief welke het zesde rapport van de UN RRA aan het Congres begeleidt verklaart President Truman dat de wederopbouw der wereld nog steeds een enorme taak is Slechts een gelijk gerichte actie van de Ver Naties en voornamelijk van de produceerende landen kan het voortduren van de noodtoestanden door de geheele wereld verhinderen Alleen ons geweten al eischt dat wij onze verplichtingen volledig nakomen maar voorzichtigheid en eigenbelang bepalen onze politiek Vrede tioch voorspoed is moge lijlc wanneer ziekten honger en ontbering anderen van hun bestaansmogelijkheden berooven aldus Truman Het Kabinet Sjidehara afgetreden Het Fransche Persbureau AFP meldt dat de regeering Sjidehara in haar geheel is afgetreden Barno Sjidehara had zich aangesloten bij de progressieve partij welke aansluiting zijn aftreden tot gevolg heeft gehad Er zal waarschijnlijk een coalitie regeering worden gevormd Truman over de Voedselschaarschte in de Wereld Amerika helpt met 1 millioen ton tarwe per maand Pres Truman heeft Vrijdagavond via de radio een beroep gedaan op het Amerikaansche Volk om de hongerende landen in hun nood bij te staan De President zeide dat de Ver Staten ingrijpende maatregelen nemen om gedurende de eerste helft van dit jaar 1 millioen ton tarwe per maand raaf de hongerende volken van Azië en Europa te exporteeren De President noemde niet welke de te nemen maatregelen zijn Hij zeide dat de tijd van besprekingen voorbij is en de tijd voor daden dus aangebroken Wèl de Beste maar Juist daarom is Maizana fabrikaat Duryea zoo moailijk ta krijgon Houdt Uw leveranciar in eara als Mj nu an dan een pakje voor U heeft MAiZENA DURYEA irermacrde INDIË Meeningsversclïil over het bestuur van Japan Naar de Correspondent te Tokio van de News Chronicle zijn blad bericht weten en geven de leden van den eallieerden Raad Jn Japan openlijk toe dat tenzij de houding van Generaal Mac Arthur verandert zij in de oogen van de wereld belachelijk zullen worden gemaakt Ten eerste heeft hij het Am Min v Buitenlandsche Zaken in October bericht dat hij het nieuwe Geallieerde Bestuursplan voor Japan onaanvaardbaar achtte doch dat hij zou trachten het in praktijk te brengen Ten tweede deelde hij derf Geallieerden Raad in Japan mede dat de Raad niet was ingesteld om met hem het hoogste gezag in Japan te deelen doch om hem te adviseeren Ten derde antwoordde hij negatief op vragen van den Raad betreffende adviezen inzake de dezen maand te houden verkiezingen Ten vierde antwoordde hij negatief op de drie van de vier voorstellen van denRaad op diens eerste vergadering Ook om verzoeken om inlichtingen betreffende het handhaven van duizenden ooriogsmisdadigers in offi cieele ambten ontving de Raad een zeer onbevredigend anhvoord De correspondent voegt er aan toe dat de dictatuur van Mac Arthur tracht Japan te verAmerikaniseeren De japanners ontvangen deze opvoeding met Spen armen Velen zijn bereid alles uit Amerika te accepteeren wanneer het hun aan veel voedsel helpt