Groot Gouda, dinsdag 23 april 1946

Het woniogvraagituk in Engeland Töi len der moeilijkste probleaca in Engeland behoort het woningvraagituk Op vootatel van min Bevta heeft men drie verschillende woningen ontworpen waaruit de autoriteiten een keus kunnen maken en die dan in serie gebouwd zullen worden Een overzicht van de groote zaal in het Alexandra Palace te Londen waar de drie ontwerpen uit hout en linnen vervaardigd zijn opgesteld De Nederlanders overwegen de vestiging van blanken op Nieuw Guinea De Vereeniging voor Kolonisatie van Nederlandsch Nieuw Guinea welke gedurende de jaren van onderdrukking eenige onbeslissende proeven heeft genomen zal opnieuw een onderzoek instellen naar de methodes voor vestiging van Nederlanders op Nieuw Guinea Als eerste te onderzoeken gebied is door d Vereeniging gekozen de streek tusscen Manokwari en Hollandia waar zich een vruchtbare bodem bevindt een gunstig klimaat heerscht des nachts een koele wind waait en de regen snel door den bodem wordt opgenomen In de hooger gelegen gebieden waar onder invloed van de met sneeuw bedekte bergen een sub tropisch klimaat heerscht zou een centrum van vruchtenteelt gevestigd kunnen worden Lager zouden rijst mais aardappelen groenten en katoen in vele sootren gekweekt kunnen wordifi terwijl de veeteelt daar ook goede kans€n maakt De door e Amerikaansche trpepen in Hollandia achtergelaten opstallen en Wateren electriciteitswerkeii zijn door de Nederlandsch lndische regeering overgenomen Qe mogelijkheid bestaat dat hier een permanente vlootbasis wordt ingericht zoodat de eventueele kolonisten alsdan op een mogelijkheid tot transport van hun producten zuUen nnen rekenen Voorts is mef het oog op kolonisatie het stroomgebied van de rivier Mamberano van belang De Mambérano is voor een groot gedeelte bevaarbaar en haar stroomversnellingen zouden voor het opwekken van eiectrische kracht gebruikt kunnen worden Dan zou nog de Meervlakte speciaal voot het doen grazen van vee in aanmerking kunnen komen De Vereeniging zal probeeren van de regeering voorschotten te verkrijgen voor den aankoep van tractors en andere werktuigen Aldus meldt de Voorlichtingsdienst van de Neder landschlndische regeering Het feit dat dje belangstelling voor immigratieplannen naar Nederlandsch NieuwGuinea welke door de onlangs wederom opgerichte Vereeniging voor Kolonisatie van Nieuw Guinea gepropageerd zijn stijgend is onder de Nederlanders op Java blijkt uit het steeds grooter wordend aantal inschrijvers op de lijsten van toekomstige kolonisten die met de eerste gelegenheid wenschen te vertrekken In Bandoeng alleen schreven meer dan 100 men schen gedurende twee dagen in Velen van hen waren voor den oorlog uitstekende planters met 25 De Pension en Logiesprijzen In de Staatscourant van 16 dezer zijn afgekondigd de prijzenbeschik kingen pension en logies 1946 Volgens deze beschikking zijn de pensions sionsen logiesprijzen vastgesteld De prijzen voor woonpensions per maand varieeren van ƒ 47 50 voor een kleine zolderkamer tot 140 voor een zeer groote kamer in een eerste klas pension Voor een de lijk middenstandspension mag ƒ 75 = tot ƒ 85 worden gevraagd voor een middelgroote kamer en ƒ 80 tot ƒ 90 voor een groote kamer Al naar gelang het uitzicht dat men er heeft In een een voudig pension zijn deze prijzen ongeveer f 10 lager De dagprijzen in vacantiepensions varieeren van ƒ 3 75 tot ƒ 8 25 De prijzen voor logies met ontbijt in hotels worden berekend van ƒ 140 af maar zullen in de meeste gevallen ƒ 4 tot ƒ 4 50 bedragen Voor een eenvoudig pension zal de dagprijs der halve ƒ 3 75 voor een middenstands f ension ƒ 5 50 voor een beter pension ƒ 7 75 bedragen Indien men voor den oorlog in een pension voor een behoorlijke kamer met volledige verzorging per maand ƒ 60 betaalde zal nU daarvoor ƒ 90 daar in rekening gebracht mogen worden Het Reichswald staat in brand Vanaf de Groesbeeksche heuvelen bij Nijmegen heeft men sedert eenige dagen groote branden in het Duitsche Reichswald waargenomen De verschillende brandhaarden die een uitgestrektheid van enkele kilometers hebben bevinden zich voornamelijk in het gedeelte tusschen Kleef en Hasselt Door den regen van gisternacht is het vuur eenigszins verminderd Volgens inlichtingen zijn enkele hectaren van het bosch afgebrand en de schade aan hout zou zeer groot zijn Nederlanders maken zich niet bemind in Londen De Nederlanders die Londen bezoeken beginnen zich langzamerhand impopulair te maken door het voortdurende koopen van rijwielen waardoor de Londenaars zelf tekort schieten Het zijn niet alleen complete rijwielen die door de Nederlandsche bezoekers worden weggekocht maar ook allerlei oriderdeelen als bellen pompen en wat niet al En dan nog in zoo groot mogelijke hoeveelheden Hfet lijkt of het koopen van een rijwiel de voornaamste reden is waarom een Nederlander naar Engeland komt Voor deze aanschaffing zijn Engelsche ponden noodig en het komt meermalen voor dat deze op linksche wijze worden binneng esmokkeld of verkregen Nu weer heeft zich het geval voorgedaan dat 3 Nederlandsche Vakbondvertegenwoordigers in het onwettig bezit van biljetten van vijf en van een pond zijn bevonden Volgens de Evening Standard zijn Jacob Roelofs 64 jaar Hendrik de Korte 47 en Albert Neuhuis 36 in genoemd verband voor den rechter te Clerkanwell gedaagd wegens het onwettig in bezit hebben van zeventien vijfpondbiijetten en negen pondbiljetten Dit feit werd geconstateerd toen het drietal een rijwiel trachtte te koopen zij werden gearresteerd maar tegen borgstelhng op vrije voeten gesteld De zaak komt nu 26 dezer voor zoodat het drietal dat dezen Maandag naar Nederland wenschte terug te gaan nog eenige dagen in Londen zal moeten blijven VARKENSTEELT EN VLEESCHRANTSOEN Het wil nog niet met het vleesch tantsoen Na de optimistische g elui den die de regeering aan het einde van het vorige jaar deed hooren zijn de toen beloofde verbeteringen uitgebleven Zelfs heeft men onlangs te kennen gegeven dat dezen zomer nog geen belangrijke verhooging van het vleeschrantsoen kan worden verwacht Waarschijnlijk heeft men een half jaar geleden de ontwikkeling van den varkensstapel te rooskleurig geschat Hierover immers bestond nog niet zoo lang geleden een aanmerkelijk en wiu verbreid misverstand Men sprak 0 een totaal aantal van 130 000 fokz gen die den varkensstapel zoaii hebben uitgebreid tot 1 800 000 S ren In werkelijkheid waren er slechh 87 000 fokzeugen en van de geproJÏ xeerde biggen moest een aanmerkeliik aantal worden gereserveerd als foi materiaal Tot 1 April waren ongeveer 655 000 lachtvarkens met een levend gewich van 90 tot 100 kg ter beschikking ge komen waarvan echter 550 000 b stemd waren voor huisslachtingen De overgebleven 100 000 stuks leverden een geslacht gewicht van 7 500 000 kg waarvan echter slechts 1800 ton in distributie kwam aua er Deze cijfers zeggen het een en ander Rifver de beschikbare hoeveelheid varkensvleesch in de maanden sind de bevrijding Andere cijfers vertellen dat er sinds kort per week ongeveer 150 ton ter beschikking komt welke hoeveelheid voonamelijk in de ziekeiv huizen wordt geconsumeerd Er zijn echter geen cijfers t vinden over de 5 7 rnillioen kg varkensvleesch dat wel is afgfeleverd maar niet in distributie is gebracht Hierbij diene men te bedenken dat bijv de cijfers van hel militair verbruik niet zijn bekend gemaakt en er voorts een aanmerkelijk verlies is via den zwarten handel die na het opheffen van vele controlevoorschriften weer weliger tiert dan ooH te voren tenslotte is de mogelijkheid niet uitgesloten dat er ook vleesch in eenigerlei vorm wordt geëxporteerd om aan de voor den wederopboi noodige deviezen te komen Dit neemt niet weg dat een nadere klaring over het verdwijnen v bovengenoemde 5700 ton vbj vleesch op haar plaats zou zij Hoe het ook zij de ontwikkeling van den varkensstapel zal ongetwijfeld in de naaste toekomst nog zorgen genoeg opleveren in verband met het tekort aan graan Nederland begint jinet den wederopbouw van dit deel der veeteelt wel in een zeer ongunstigen tijd Men heeft overigens ook elders met moeilijkheden te kampen getuige het feit dat de wereldvarkensstapel 16 beneden dien van 1940 ligt Redactie Druickei ACADEMIE YAH BEELDENDE KUNSTEN G J de Jonghweg 4 Rotterdam IMSCHRIiVIHG VAK LEERLIKGEH voor het Kunst en Kunstnyverheidaonderwtjs dag en avondopleiding Teekenen en Schilderen Boetseeren en Beeldhouwen Publiclteit Reclame Decoratieve en Nljverheidakunst Kostuumteekenen en Ontwerpen Binnenhuiskunst vóór 1 üani a 8 op Dinsdagavond Donderdagmiddag en Zaterdagmorgen a h Academiegebouw G J de Jonghweg 4 ip DIRECTEUR De Heer en Mevrouw Van der Grinten Smit § cven met groote vreugde kennis van de geboorte van hunne dochter MARIJKE 20 April van Itersonlaan 3a Met groote blijdschap gevea wij kennis van de geboorte van ons 3 oontje en Broertje Pieter Btret d A de long C de onf Zwager Aartje Grietje Gouda 20 April 46 Boeickade 1 l b 1 Tot onze diepe droefheid overleed heden zacht en kalm voorzien van de H H Sacramenten det Stervenden onze innig geliefde Moeder Behuwden Grootmoeder Mevrouw Cornelia v Berkesteqn Weduwe mb de Heer lohanncs Tbcodorui Imholi in den ouderdom vaa 7i jaar Uit mller naam Fam IMHOLZ Gouda 20 April 1946 Vaisenburchkade 25 De plechtige Uitvaart alsmede de begrafenis in het familirg af hebben heden plaats gehad Heden overleed aog geheel onverwachts tot onse diepe droefheid nze innig geliefde Man en zorgzame Vader Johan Uithol in den ouderdoai van 49 jaar D Uithol Dëa Held G Uithol Gouda 20 April 1946 Robaarsteeg 18 De teraardebestelllng zalplaaU hebben Woensdag 24 April te 2 uur vanaf het sterfhuis op de Alg begraafplaats te Gouda £ eed coU ouda het maest gslazan lad in Gouda jan omgeving m j m PAPIËRdGLD o mlegenhdid tot na inltvcrlng van bultap omloop OMteld bankpaptor muntblljtttatii D züveroona wordt OBh rfo p 14k gedoten op 15 MEI AanTraaen tot na izuaverizkg dlenan uitsluilMia te geschieden op M docffroor Ï bniilMl4k forBHiUttrMu verkrijgbaar I 0 50 btj De NederlondMh Bank N V te Amsterdam haar b bonk te Rotterdam of haar Agentschappen Eventueel par brief iogedlanda varMoekan aan het Miniataria van VinancUn anfof aan Da Nederlandxha Bank intake na inlavering dienen derhalve op bovefigenoamde formuliaran opnieuw aan De Nedarlandacha Bank N V tt worden gericht Publicatie van hel Ministerie van PlnanalVn Cafc RcLtaurant De Kroon Kleiweg vraagt een DIENSTBODE voor dag of dag en nacht volU kost f 60 p maand Chocolade en Suikerwerkfabriek Bonera te Gouda vraagt voor direct of later enkele jongedames voor diverse kantoorwerkzaamheden Sollicitanten die zelfstandig kunnen werken eof over ervaring beschikken vindea een prettigen werkkring Behandeling vanjaïle belastingzaken VUIJK Belasiinéconsulenf iJd Bond V Belastingconanlenten Onder de Boompjes 4 Telefoon 3797 HjüWELIJK Eenzame I Blijf toch nltl langer doorleven met Uw stil verlangen naar een tevenakamamsd I Door mlin btmtddeUng kunt U toch In contact koraca met iemand die evenaU U iclf oprecht verlangt naar eea cmatigc oprecht kennlamaking Ik heb immcrt maisa a Ingcachrevenea uit alle plaatsen en dorpen in geheel Nederland ook uit Uw E rovinde en evenceni uit de plaati I wer inwoning en de omgeving daarvan Mi n bemiddeling II voor oag en oud voor werkenden gegoeden midden enboerenatand Ik heb een ipeciak prettige bemiddeling voor loogelai en kagheeren die in een moederloo gezin met huwelijk aU doel een lerieuichuiahoudster zoeken of Danxa die Istoodaaig geplaatst weaachea te worden ook van dienU zi a Kob eensnistkg met mij praten Dat Is de bestemethode om oolr voor U succesvol aanhet wei te ga n Mocht U Ixsllstniet in de gelegenheid tt n pcrsooali kte komen vraag dan schriftelijk inlichtingen bij de Hoofd administsatie la HAARLBM VerecnJgdc Ncderlandacb H wel ka Bensiddellngakantoren EXCELSIOR Kampcrsingel 48 roml Haarlem Dagelijks geopend van 2 1 uur ook Zaterdags s Zondags gesloten Voor Zuid Holland GOUDA Goawc 90 s Gravenhage Wovfdenbergitr 50 Lelden Verdamstraat 36 Rotterdam Wolphaertsbocht 209b Geopend van 2 5 u ook Zondags aMaandags gesloten Gevonden tusschen m n Ziekenfoadscoupons een Brandstoffenkniy t Inl S fevonds tusschen 6 en 7 u J Th de Zeeuw agent Rotttrd Ziekenfonds Wachtelstr 42 Gouda Bnrgermeiêje a s moeder vraagt voor eenige maanden woll pension met gebruik van vrifa zit slaapkamer In bcsch klein geain desgewenscht genegen als hulp ia huisgezin te fuageeren mits geen ruw werk Br onder no 8384 Adv barejiu Die Hagha Plein 11 Den Haag Gevraagd Kapster oM Capper Loon f 40 pèr week plus verval es provisie en een Ieerlin9 kapster voor opleiding in t vak H P van Wijngaarden Kleiweg 77 Te koop aangebeden een eiken drestoir Theetafel en een salontafel Boelekdde 92 Een sportieve jongeman zoekt dito jongedame ongeveer 30 d 40 j M H niet onbemltldeld Foto s op ercwoord retour Genegen tot Hu Br onder no 6497 bur v d bl FIRMA MAROKA Galilëistraat 34 Den Haag vraagt voor direct UHPEUrPEHUiSTEK en l crling n Garage 2001 Bik en HQoimep Luxe Auto rhui SPOORSTRAAT 11 vraagt Ghauifeor Mootti D V P tjes TI KOQP AANeiaODEN I aaai xwarta suiJe schoenen en bt Wsckacacn m 38 3 4 hak Gekloeods m ia 42 iurgvhetksd v ro rl g chc opvauwbare waodelwH f rullen voor Damesfiets Wo ds Gramafoaa aet piek up Stalwijkersl U O U 1 peas K no l pars ledikant patrf aet 60 platen y Brieven ondei ao 6422 bureau van dit W Elacttlache waiehnmchiae ol t rulle r eea vloerkleed u rlavaaaa 6411hw prüaa Haard P C Both u Aceariloa planoklavier Transportft j T haadea Waltitrsst W 2 persoOBS ledikaat 4 xelsea 2 J 4 pUlea 1 schuur Wiat rdljk RusUloal V W k Hssreaitrssl donkere dameslapoanea 42 44 l l taatel é 7 aar lé Brieven aa 414 bureau va d Udcrwals ia prima staat en 9 reedschap BockcaberflStraal 9 o FUBi pp raat campleet n eA rle Natmaal aok te ruilea vaor Brievca aa 6S91 kurea va dit 2 paar br heerenmoliéres m 43 1 P Ifh molières m 2 per èpriagbak n Fmatras Saphiastraat 3 tuischen Mclsjesmantel 15 jaar aset hoed t Couwe 13t tUBchea 5 en 7 uur TE KOOP GEVRAAGD Nieuw clastiekan kans maat 16 j Briavea andtr no 64 9 bur van dit Kladerwaiea liefst laag L toS ruilea voor can paar nieuwe leerendamcslaarxrn iaat 37 j yui Brievea no 6393 fcureau van d PERSONEEL GEVRAAGD Werkster flevraagd liefst Vnidsfloo Wempe Joukettltf PERSONEEL AANGiBODiN Net Meisfe 22 J b i a voor j nttt Brttvea no 6471 bureau DIVEI SEN Vtrloraa eea bos sleutel t 17 teru bexargen Heer vraagt pension met sit sl kuiieiak verkeer ea t wa cb Ba j bl Br o d r M64 bor I het Rei wir ma mil aai aai scl we ve m i lin va gi zi Ie g ir o li 2 c e