Groot Gouda, donderdag 25 april 1946

Kapitein iCiaidcebot op de Leeuweniadit door G Th Rotmaa Ilya Bhrenbnrg tpreckt voor Adierikaiitksch rtdacteortn Ilya Bhreabai a redacteur van het Russische blad Izvestia verklaarde voor de vereeniging van Ametikaaosche redacteuren Ik ben er zeker van dat hoe meer Amerikanen naar de Sowjet Unie komen des te beter het voor hen en voor ons zal zijn Wat courantenmenschen betreft iedereen kan komen en zien wat hij noodig oordeelt Toen er op gewezen werd dat er te Moskou slechts tien correspondenten van andere landen waren antwoordde Ehrenburg dat hij onbekend was met de voor chriften betreffende de toelating van correspondenten Hij zeide dat hij bi zijn terugkeer in Rusland de aangelegenheid betreffende de uitwisseling van correspondenten op groote schaal aanhangig zou maken Syrische regeering treedt af De Syrische Min Pres heeft tijdens de ee St zitting van het Syrische Parlement na het terugtrekken van vreemde troepen uit Syrië bekend gemaakt dit het kabinet zijn ontslag heeft aangeboden En neemt aan dat dit aftreden een symbolische bcteekenis heeft en het begin van een nieuw tijdperk wil markeeren De beste Britsche film Ongeveer 600 000 schouwburgbezoekers hebben hun stem uitgebracht om te beslissen aan welke Britsche film de eerste nationale filmprijs al worden toegekend De resultaten die gisteren werden bekend gemaakt waren als volgt 1 Beste Britsche film 1939 1945 The way to the stars 2 Beste acteur In Britsche films James Mason 3 Beste actrice Margaret Lockwood Beiden zullen een afgietsel in zilver ontvangen van de nieuwe trophee het I beeldje van de Zilverster VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING ♦ 56 Na veel moeite en krachtsinspanning gelukte het eindelijk den druipnatten Klakkebos op het droge tekrijgen Intusschen was ook de regenbui weggetrokken en t was haastje rep je om weg te komen vóór deleeuwen terugkwamen Er werd dus n flinke boomtak tusschen de bretels vanden kapitein gestoken en zoo zwaaiend en zwiepend werd de half bewustelooze leeuwenjager naar huis gedragen DAGBLAD 55 Langzaam maar zeker steeg het water tot het eindelijk aan z n halsstond Toch v as de regen z n geluk want de leeuwen waren er voorop den loop gegaan en nu kwam ookde hulp opdagen Onder toezicht vanz n neven trokken twee negers hemaan z n mouwen omhoog Maar d eman was zoo mager geworden dat hijuit z n jasje schoot en met z n hoofdop z n buikriem bleef hangen 6I00T GOUDA J J g 1 f r Ti Proces tegen BrigadierGeneraal Lister Het Canadeesche Militaire Hoofdkwartier te Londen heeft Woeïisdagmiddag meegedeeld dat ingevolge een besluit dat genomen is na het jongste onderzoek inzake de administratie van de Canadeesche Strijdkrachten m Nederland Jjrigadiergeneraal J F A Lister voormalig stafchef en kwartier meestergeneraal van t hoofdkwartier der Canadeesche Strijdkrachten ia Nederland voor een Militair Gerechtshof is gedaagd Generaal Majoor O R Turner C B M C D Cm zal als président fungeeren Het proces zal begin Mei te Amsterdam plaats vinden De repatrieering van brigadier Lister is hangende den uitslag van het onderzoek uitgesteld maar hij wordt niet in arrest gehouden De beschuldigingen houden verband met een aanklacht wegens gebruik van gevorderde eigendommen No steeds 30 000 Belgen a 1 ♦ vermist Uit officleele gegevens blijkt dat van de tijdens den oorlog in Dultschland vertoevende Belgen ongeveer 30 000 worden vermist Daaronder zijn 16 000 politieke gevangenen 3 500 krijgsgevangenen 1000 w iggevoerde arbeiders 3 000 vrijwilUoe arbeiders en 4 500 personen behoorende tot andere categorieën Van de 32 500 politieke gevangenen waaronder vermoedelijk 6 500 vrouwen werden 9000 uit Dultschland gerepatrieerdterwijl 4 000 uit gevangenissen in Belgiëverlost werden J êOO politieke gevangenen zijn overleden en 16 000 wordenvenoUt De Grootmogendbedes Conferentie te Patfl Vanmiddag begint te Parijs de f mogendheden conferentie De ministers zullen zelf morgen pas in Parijs met de conferentie beginnen De Britsche delegatie bestaat nit 80 de Russische uit 200 personen He Amieiikaan che delegatie is heel groot De Franschen hebhen geen recht bij de conferentie aanwezig te zijn Bidault is echter wel canwezig maar als gast Geen brooddistributie in Engeland In Engeland zal het brood niet worden gedistribueerd Op andere manieren zal men trachten meel te besparen De volgende maatregelen worden over wogen 1 kleiner afmeting van het brood om versoilllng tegen te paan 2 brood van donkerder kleur 3 koek en gebak van soberder soort 4 minder gerst voor bierbereiding DE TOESTAND IN CHINA EN MANDSJOERIJE De bijzondere afgevaardigde van President Truman der V S generaal George C Marshall heeft op 23 April geconfereerd met generalissimus Tsangkaisjek en den Chineeschen communistischen generaal Tsjoeenlai Generaal Marshall was gedurende zes weken naar de V S en in dien tijd is de verhouding tusschen de Centrale Chineesche regeering en de communisten zoodanig verslechterd dat Marshall vermoedelijk opnieuw zal moeten beginnen te bemiddelen teneinde nogmaals een wapenstilstand te verkrijgen De Chineesche regeeringstroepen in Mandsjoerije zijn onvoldoende toegerust en worden in aantal door de communisten overtroffen Zij zijn echter van plan te trachten Tsjangtjoen Mandsjoerije s hoofdstad te heroveren Wanneer zij de Soegari bereiken een zijrivier van de Amóer zal het voor hen nog moeilijker worden daa de communisten ten Noorden van Charbin niet onder bevel staan van het Chineesche hoofdkwartier in Jenan jnaar onder commando van het Sowjet leger De Nazi s in Beieren De Duitsche Nieuwsdienst in de Britsche zone meldt ongeveer 100 000 voormalige nationaal socialisten moeten op grond van de nieuwe wet inzake de politieke zuivering geïnterneerd worden De Beiersche regeering heeft den militairen autoriteiten verzocht haar interneeringskampen ter beschikking te stellen waarm natio naalsocialisten ondergebracht zullen worden De grootste kampen wil men in de buurt van de groote steden oprichten opdat de geïnterneerden bij de puinruiming of in het algemeen bij den wederopbouw tewerk gesteld kunnen worden de voormalige gevangenis van Meisach is reeds door de militaire regeering voor dit doel vrijgegeven De vleermuis vliegt met radar Vier jaar geleden werd door dr K Galambos en dr D R Griffin van de Harvard Universiteit vastgesteld dat n vleermuis een hooge geluidstoon uitzendt die door den muur wordt weerkaatst en door de vleermuis gehoord Dit stelt den vleermuis in staat vast te De kwestie van de Doitsche teqoeden in Zwitserland Naar te Washington uit gezaghebbende bron verluidt heeft men de poglnaen de kloof tusschen het standpunt van de we stelHke geallieerden en dat van Zwitserland en aanzien van het vraagstuk van de Dult iche tegoeden in Zwitserland te overbrugqen opoefleven De onder handelingen zijn volkomen mislukt De gearresteerde journalisten De arrestatie van de vijf journalisten die thans op het eiland Onrust zi n gedetineerd luidt het officieele optreden te en de Nederlanders in Neder landschIndië die verdacht worden tijdens de Japansche bezettinc met den vijand te hebben gecollaboreerd in Onder de openbare meening onder de Nederlanders in Nederlandsch lndie had reeds lang de gedachte geheerscht dat deze journalisten ten behoeve van de japansche propaganda waren werkzaam geweest Het is ook algemeen bekend dat men hun de toestemming om NederlandschIndië te verlaten had geweigerd boswel zij tot nog toe op vrije voeten A f ren gebleven RADIOPROGRAMMA VOOR DONDERDAG HILVERSUM I 301 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Weeroverzicht 18 18 Oramofoonmuz 18 30 Proffr voor de Ned Strijdkrachten dl Sportpraatje 19 2Ö Qram muz K On chante a Paris 20 00 Nii uws 20 05 Comm Partij Nederland De Waarheid Toespraak 20 25 De Vereeniging Pro Juventute 21 35 Dameskoor Bel Canto 21 55 The Romancers 22 30 Ouderen en jonge ren 22 40 Pierre Palla concertorgel 2300 Nieuws 23 15 The red white and blue stars 23 45 Nocturne 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m NCRV 18 15 RADIOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG HILVERSUM l 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Werken van Mozart 800 Nieuws 8 20 Gram muz 8 50 Wat verwacht de huisvrouw van de overheid 9 00 Gram muz VPRO 10 00 Morgenwijding door Ds J A v Nieuwenhuyzen Rem Pred te Hilversum U 20 Een programma voor de zieken 10 45 Fluit en piano 15 Voor de vrouw 11 30 Gram muz 11 45 Berichten over bevrijde krijgsgevangenen uitliet Verre Oosten AVRO 12 00 Ensemble Lajos Veres 2 30 Pianoduo Schutte en De Raaf f 13 00 Nieuws 13 15 De Vagebonden m m v Cora May zang 14 00 l pokkunst U 20 Het Omroeporkest 15 30 Viool en piano 16 00 Muzikaal babbeltje 16 30 De school is uiti 17 00 Het Hollandsch Trio 17 30 Nederiand helpt Indië 17 35 Orgelspel door Joh Jong HILVERSUM II 415 m NCRV 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Het Jeugddienstkerkkoor 7 45 Een woord voor den dag 8 00 Nieuws 8 20 Morgenconcert 9 00 Volksliederen 9 30 Waterstanden en g Dlitieberichten 9 45 Viool recital door oris Lensky 10 15 Gram muz 10 30 Morgendienst te leiden door Ds J F Roth Ned Herv Pred te sGrave land 11 00 Hobo kwartet 11 15 Zangrecital 12 00 Gooilanders a 3 00 Nieuws 13 20 Mandolinata 14 00 Qramofoonmuziék 14 20 Van oude en nieuwe schrijvers 14 40 Utrechtsch Strijkkwartet 15 30 Boston Symphonie orkest 16 00 Nachtvorstverwachting 16 02 Declamatie door Marinus van Hulshorst 16 20 Gramofoonplatenconcert 17 00 Celesta ensemble 17 45 Rijk over zee Bloembollen en Bloesembericht De vroege tulpen staan overal in vollen bloei De hyacinthen zijn vrijwel uitgebloeid behalve bij Hillegom In de Krimpenerwaard komen de peren pruimenen kersenboomen reeds in bloei In de Alblasserwaard bloeien deze ook reeds doch de groo te bloei der appelboomen moet nog komen BUITENLAND 1 A ji besprekingen tusschen Spaak en Bevin De Belgische minister van bultenland che zaken en voorzitter van de alge meene vergadering der V N Spaak die vandaag te Londen verwacht wordt voor besprekingen met den Britschen minister van bultenlandsche zaken Bevln zal naar verluidt prop aandringen dat België vertegenwoordigd zal zijn bij de conferentie van de ministers van buitenland che zaken der groote vier te Parijs Indien Dultschland eventueel besproken al wórden Ook zal Spaak aldus meent men te weten met Bevin de kwestie van de Belgische en Neder landschebezettlngsXones van Dultschland bespreken Mogelijk l iiTt dat Spaak het standpunt van de Nederlandsche regeering waarmede hij verladen week besprekingen beeft gevoerd ook ter sprake zal brengen Staking te Charleroi Hedenmorgen Is het personeel van de lettriiche constructiewerkplaatsen van Charleroi dat vijf d zesduizend man telt n aking gegaan De arbeiders eischen ioonsverhoogin n varieerend van 4 tot 43 t ocent stellen of hij een obstakel nadert Kort gezegd is dit hetzelfde principe als radar INDIË Overzicht politieke situatie op Sumatra De jongste it Sumatra ontvangeninlichtingen wij erop dat de Indonesische politieke stroomingen aldaarthans de neiging hebben om zich opte lossen in twee hoofdgroepen 1 p £ aanhangers van de Indonesische i ublikeinsche regfeering die gegroej eerd zijn in het Nationale Comité zijn het er over eens dat Sumatra moet worden ingelijfd bij de republiek als autonome provincie en ondergeschikt aan Java 2 Volgens betrouwbare Britsche inlichtingen is aan den anderen kant een Raad van extremisten gevormd die zijn hoofdkwartier heeft te Pematang Siantar ten Zuid Oostn van Medan die wordt beschouwd als een nadere aanwijzing dat de extre misten op Sumatra hoe langer hoe meer hun gevoelens tegenover de gematigden tot uitdrukking gaan brengen Eerste geïnterneerden uit Oost Java naar Batavia De eerste trein met geïnterneerden heeft gisterenavond om 20 00 uur plaatselijken tijd Cheribon verlaten Mierin worden ongeveer 700 geïnterneerden waarvan het meerendeel Indo Europeanen zijn vervoerd Deze trein werd hedenochtend om 8 uur te Batavia verwacht Interview met Saradjogloe Volgens een correspondent van de Columbia Broadcasting System Edwards die een interview heeft gehad met Saradjogloe den Turkschen eersten minister heeft deze verklaard dat Turkije geen duimbreeds grond zal afstaan aan vriend noch vijand Wel vroeg of Turkije verwacht dat de Conventie van Montreux die voorziet in het vrije gebruik van de Dardanellen voor de scheepvaart van alle landen zoowel in oorlogs als in vredestijd De zee engte aldus Saradjogloe moet echter onder Turksch toezicht blijven Toen Erwards Saradjogloe vroeg of Turkije verwacht dat de Sowjet Unie inzake het Oostelijk Turksch grondgebied of eenige andere kwestie druk zal uitoefenen nu Perzië niet meer geheel in het brandpunt der wereldbelangstelling staat antwoord De pas opgeroepen lichting 1945 is reeds druk aan het oefenea Ide Saradjogloe Neen ik verwacht geen ernstige drukuitoefening van welken kant dan ook omdat het algemeeo bekend is dat wij dit soort grappen niet kunnen waardeeren OFFICIEELE PUBLICATIE BON 08 VOOR SCHOENREPARATIE Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat Boij 08 der lederkaart is aangewezen voor het doen repa reeren van schoenen met leder en of rubberzolenmateriaal Het aantal voor elke reparatie benoodigde bonnen is aangegeven op een bij den schoenhersteller aanwezige lijst Afgifte van dezen bon aan den schoenhersteller mag eerst plaats vinden wanneer hij in staat is de reparatie binnen circa veertien dagen te verrichten Bon 08 leder blijft geldig en kan in combinatie met de reeda aangewezen en nog aan te wijzen bonnen worden gebruikt Correspondentie betreffende deze regeling richte men tot het Rijksbureau voor huiden en leder te Amsterdam of tot de Vakgroep HUWELIJK EéDumcl Bli f toch niet langer door leven met Uw itU verlangen naar eenlevcnskanuiraad I Door mitn bcmidde Ung kttnt U toch in contact komenmet iemand die evenals U zelf oprechtverlangt naar eea ernstige oprct takcnniamaUag Ik heb immera massa Ingeacbrevcnw uit alle plaatsen endorpen in geheel Nederland ook uit Uwprovincie ea eveneens uit de plaatsUwer inwoning en de omgeving daar van Mijn bemiddeling is voor tong en oud voor werkenden gegoeden midden enboerenstand Ik heb een speciale prettige bemiddeling voor longeUit en kanheeren die in een moederloos gezin met huwelijk uls doel een serieuzehuishoudster zoeken of Dames die alszoodanig geplaatst wenscben te worden ook van dienst zitn Kom eensrustig met mil praten 0 t is de bestemethode om ook voor U succesvol aanbet wei te ga n Mocht U beslistniet in de gelegenheid zijd persoonlekte komen vraag dan schrifteltik inlichtingen bij de Hoo d admintstratie In riAARLEM Verccnlgde Nedcrlandsch Hawelijksu Bemlddellngskantorcn BXCELSIOR Kampcrsingcl 48 rood Haarlem Dagelijks geopend van 2 5 uur ook Zaterdags s Zondags gestoten Voor Zuid Holland GOUDA Goawe 90 s Gravenhage Woudenbergytr 50 Leiden Verdamstraat 36 Rotterdam Wolphaertsbocl 209b Geopend vbd 2 5 u ook Zondags i Maandags gesloten