Groot Gouda, vrijdag 26 april 1946

TWEEDE KAMER Opheffing Nederlandsche gerechten Britsch territoir De Minister van Justitie heeft bij de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp tot opheffing Nederlandsche gerechten op Britsch territoir Wanner een minuut stilte Bij sommigen blijkt nog onzekerheid te bestaan ten aanzien van het oogenblik waarop bij de a s herdenking een minuut stilte in acht zal worden genomen Van bavoegde zijde wordt er de aandacht op gevestigd dat dit tijdstip is bepaald op Zaterdag 4 Mei te 11 00 uur Onderwijsntaatregelen uit de bezetting De Min van O K en W heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend waarbij voorgesteld wordt het Duitsch weer op gelijken voet te Blaatsen met het Fransch en Engelsch e minister acht het aanbevelenswaardig dat gemeente en schoolbesturen zelf beslissen welke van de drie talen aan het L O leerplan kunnen worden toegevoegd KOOS VORRINK OVER DE KWESTIE ARNOLD MEYER In Wageningen heeft de heer Koos Vorrink voor een vergadering van de Partij van den Arbeid zich verweerd tegen de artikelen welke de laatste dagen gepubliceerd zijn in verband met de rol welke hij in de zaak Arnold Meyer zou spelen De zaaic Arnold Meyer zal vooi zoover ze aanrakingspunten met mij heeft in een uitvoerig manifest punt voor punt worden opgehelderd en in een vergadering van de Partij van den Arbeid in de Apollohal te Amsterdam zal ik dit onderwerp ook ter sprake brengen Aldus de heer Vorrink Spr erkent dat er contact is geweest met Arnold Meyer met de N S B en ook met Van Rappard Dat contact had spreker nuttig en noodig geacht om er achter te komen wat in het brein der bezetters rondspookte met betrekking tot de bedoelingen met het Nederiandsche volk Ten opzichte van Meyer lukte dit contact wonderwel want het was Meyer zelf die het contact zocht Er is een onderhoud geweest waarin Arnold Meyer zich als volgt tegen mij uitsprak Ik wil contact met het N V V en ik wil de beschikking over de bladen van de Arbeiderspers S4cm Uir zwaar praofljzer gepeol Solide afgewerkt f MM UÉ KLEIWEG 25 GOUDA Wijziging Telegramtarieven Met ingang van 1 Mei 1946 zal het tarief voor Binnenlandsche telegrammen worden gewijzigd Aan de postkantoren zal men nadere inlichtingeo Kunnen krijgen Demonstratie met nieuwe Spitfire De Hoofd Testpiloot van de Pieker Armstrong Vliegtuigenfabriek Jeffrey Quill introduceerde gistermorgen op het vliegveld Valkenburg de nieuwe Siptfire Mark 22 bij de chefs van de Nederlandsche Land Lucht en Zeestrijdkrachten Deze demonstratie met de Mark 22 was de eerste op het continent In een gesprek met lieutenant commander Quill zeide deze dat de Mark 22 niet de allernieuwste en snelste der jagers was Voor snelheid was straal aandrijving noodzakelijk Vickers Armstrong was zich daarvan bewust en was bezig de noodige stappen te ondernemen De Mark 2 2 echter zou de grootst mogelijke prestaties leveren welke met een zuiger motor mogelijk zijn het toestel heeft een hoog plafond een groote actieradius en een groote stijgsnelheid Het vliegtuig is het resultaat van tien jaren Spitfire ontwikkeling en zes jaren ooriogservaring Bijzonderheden van het toestel zijn een extra benzinebergplaats in den staart en de twee driebladige tegen elkaar in draaiende propellors welke tot nu toe bij wijze van proef waren gebruikt en welke nu zijn geperfectionneerd Geen van deze verbeteringen heeft invloed op de wendbaarheid en gevechtskwaliteiten van het toestel De demonstratie werd o m bijgewoond door kolonel vlieger I A Aler directeur van de Nederlandsche Luchtstrijdkrachten luitenant admiraal C E L Helfrich bevelhebber der Zeestrijdkrachten luitenant generaal mr H J De gevonden granaat Onlangs vond een gedetineerde van het Bewaringskamp te Middelburg een projectiel dat hij bij één der militaire bewakers bracht dezen waarchuwende dat hij er zeer voorzichtig mee moest zijn De militaire bewakers zijn echter met het projectiel gaan spelen met het gevolg dat het ontplofte Kruis chef van den Generalen Staf Twee militairen van de vijfde gezags Sehout bii Nacht P J Feteris chef compagnie te Middelburg werden dientengevolge gedood en een geinterneerde licht gewond hoofdafdeeling materieel Zeemacht en den majoorvlieger F Raland commandant van het vliegveld Valkenburg De conferentie Op de Hoogc Vduwc De conferentie op de Hooge Vduwe I ccn vo allen aanvaardbare Ofh die thans tot het verieden behoort lossing heetf een waardevolle tMjdrage gele Aanteekening vo dient nog dat de verd tot de oplossing van het Ifvk ie sugge ies die dr van Mook naaf aische probleem In de officiële ver Nederland meebracht tot onndddelHjk klaring van 6 April j l werd mede el hadden een zwijgen der wapenen gedeeld dat de reis van dr van Mo A mt elijk te maken Voor de daarop ten doel heeft eea nieuwe poging om volgende besprekingen nopens den tot een vergelijk te komen aan het Status van Indonesië vormt de r feeoordeel van de Nederlandsche r ee rjngsv klaring van 10 Febr 1946 nog ring te onderwerpen en naar aanlej steeds den grondslag ding daarvan nletiwe instructies te verkrijgen De Nederlandsche regeering Is thans in de gelegenhekl het probleem in zijn Tevens werd medegededd dat drie omvang aan de Staten Generaal repttblikeii che vert enwoordigers ® gen i daarna de instrucden luitenant gouvenieur generaal ver ®® ® stellen op grond waarvan gezdlen aangezien men er van die Mook de besprekbigen in Bazijde Mijs op stekle zijn inziditen zelf wederom zal kunnen opnemen In verband hiermede vernemen wij van betrouwbare zijde dat het dod ZL P ni ovetleg iionden Jj P L f 2P d LS aan de Nederlandsche regea hig uiteen te zetten zooals van den aanvang u teraard niet alle geschfllen worden = l v en aanv s overbrucd reeds hil Jï d medegedeeld Is ge Se sS fgfvïï chVd n i i i i t enTolledig inzicht te mandaat hadden Niett3 rijn ÏÏ n ff ijdsche standp Van groot belang IS tevens dat men vele punten tot resultaat geleid Ü I t v and waarmede na overleg tnet vwkregen in de wederajdsche ziensde Staten Generaal aan den lufe wl e en ffl de politieke moeflijkhedï taaA gouvemenr generaaL dr van 2SI T S we tastructies zulten wof kenkig moet boaden Wj bet streven den verstrekt Minister Mansholt spreekt te Gouda is veranderd Geldelijk gezien is er toen best verdiend maar daartegenover stelde Min Mansholt de groote achteruitgang van den grond de veestapel de inventaris en de technische ontwikkeling Naar het buitenland ziende noemde spr Engeland eens één onzer grootste afnemers die zijh land en tuinbouw geweldig heeft op gevoerd In Amerika is de varkensstapel met millioenen toegenomen maar catastrophaal voor ons land is het dat Duitschland als afnemer is uitgevallen Onze export moet nu opnieuw starten en wij moeten dit met radicale middelen bevorderen Er zijn nog veel mogelijkheden voor export Gelukkig achtte spreker het voorpnze export dat onze prijzen nietmeer gestegen zijn dan de Engelscheen beduidend gunstiger zijn dan diein frankrijk en België Bij deze prijsbepaling is ook een loonbeleid strikt j noodzakelijk De kleine Landbouwbedrijven Bij het bespreken der kleine Land bouwbedrijven gaf Min Mansholt als voorbeeld de kostprijs van de melk die in Friesland 11 et per liter bedraagt maar voor een bedrijf op de zandgrond op 16 et per liter ligt Op deze wijze is het niet mogelijk tot een loonende exploitatie van het kleine Landbouwbedrijf te komen en de Regeering acht het haar plicht hieraan aandacht te schenken Als voorbeeld noemde spr daarop Walcheren waar de Regeering bin nenkort met een groot herverkave lingsplan zal komen De bedrijven moeten zoo zijn dat een gezin er een redelijk bestaan in kan vinden De Noodwet Walcheren zal nu spoedig aan de Volksvertegenwoordiging worden voorgelegd die een voorlooper is van een Wet tot Herverkaveling Bedrijven van bijv 2 tot 3 hectare moeten worden samengevoegd tot 5 è 6 hectare zoodat ze rendabel zijn Bttc op de toekomst Groote moeilijkheden gs al Groote mogelijkheden liggen er volgens Min Mansholt in de rationalisatie van de bedrijven Er zullen nieuwe landbouwmachines worden aangekocht en deze zullen worden toegewezen aan de Coöperaties van de kleine bedrijven ook in den tuinbouw Onderwijs en voorlichting zullen vooral worden gericht op het kleine bedrijf op de zandgronden Er wordt een Algenjeen Plan ontwikkeld door het Agra risch Bureau en dit is weer een onderdeel van het geheele Welvaartsplan van de Regeering Er moet een zoo gunstig mogelijk gebruik worden gemaakt o a van de vrije gronden kapitalen etc Ook past dit plan weei in de internationale plannen Wij moeten het nu eenmaal zoo zien dat wij niet op een eiland wonen en dat wij ons aan de Internationale verhoudingen moeten aanpassen Met deze woorden beëindigde Minister Mansholt zijn betoog Hierna werd van de gelegenheid tot vragen stellen een zeer groot gebruik gemaakt Voor een stampvoOe zaal van het Veetnatlctrestaurant gaf gistermorgen Mittister S L Mansholt een overzicht van den landbouw ki heden en toe komst Op deze door de Goudsche afdeeling van de Partij van den Arbeid belegde bijeenkomst werd allereerst t openingswoord gesproken door dhr A van Wijnen Sr In groote trekken schetste hij de omstandigheden waarin de landbouwers uit de omgeving van Gouda verkeeren Hierop nam Z Exc Min Mansholt het woord en spr begon met vast te stellen dat er speciaal op het gebied van den Landbouw nog vele wénschen zijn die voor een deel nog onvervuld zullen blijven Overzicht van den huldigen toestaml De geheele situatie wordt beheerscht door groote tekorten waarvan de belangrijkste momenteel het graantekort is Dit tekort is wel bijzonder van in vloed op de toekomstige ontwikkeling van onze veestapel evenals op de consumptie De wereldvraag naar granen bedraagt voor 1946 20 000 000 ton terwijl er 12 000 000 ton beschikbaar is BINNENLAND kinderen zal door de Nederlandsche afdeeling van de World Friendship Association te Amsterdam een leider ster worden toegevoegd ledere deelnemer aan de reis moet lid zijn van deze vereeniging Niet leden kunnen eerst dan voor de reis worden ingeschreven wanneer zij zich als lid hebben opgegeven Nederlandsche kinderen te Manchester De Manchester Guardian bevat een groote drie kolombreedte foto van een groep Nederlandsche kinderen die gisteren te Manchester arriveerden om er een week bij Engelsche families door te brengen De kinderen 28 meisjes en 25 jongens tusschen acht en veertien jaar hebben twee maanden doorgebracht in een kamp te Wakefield en zullen thans kennis maken met het Engelsche gezinsleven De meesten hunner zijn afkomstig uit de omgeving van Utrecht Prinses en Prinsesjes aanwezig op Onderwijs Congres Zoowel gistermorgen als gistermiddag waren Prinses Juliana en de Prinsesjes Beatrix en Irene aanwezig op het landelijke congres voor onderwijsvernieuwing dat te Utrecht wordt gehouden Prmses Beatrix zong mee in het kinderkoor o l v Kees Boeke terwijl Prinses Irene deelnam aan een demonstratie kleutergymnastiek In de middagzitting hield prof Waterink een toespraak over de Intellectueele vorming mingProf Schcrmerhorn niet tevrcdea over de pers Tijdens het diner dat de regecnag Donderdagavond in Wassenaar aan de in ons land vertoevende B B C functionarlssea heeft aangeboden heeft prof Schermerhorn in een rede o a gezegd BIJ de wereldproblemen van hrdeo spelen de nleuwsdianstco en de ocBro p hun rol en het spijt mij te moeten zrg en dat de pers moeiiijkhcden veroorzaakt door het compliseereo van het werk voor hen die de verantwoordelijkhrid dragrn Vrijheid van drukpers en van spreken z a de voornaamste pilaren der demo cratle doch de vrijheid van drukpers re spreken die niet de belangen dienen ven het volk doch die van het particulier belang en van profiteurs kunnen een gevaar beteekenen voor da werkelitke demociatie In dit opzicht is de radio in het algemeen en de B RC in het bijzonder een voorbeeld van een democratisch instrument dat in vrijheid wordt gebru kr doch met een diep gevoel voor veraniwoordehikheid in de moeilijke taak va den wederopbouw va een na oorlogschr wereld Het graan komt hoofdzakelijk uit Amerika Canada Australië en Argentinië De graanverdeeling geschiedt door een orgaan in Amerika dat alle graan ter beschikking krijgt Hierbij staat natuurlijk de menschelijke consumptie vooraan en zoo verklaarde spr ook dat sommige beperkende maatregelen die door zijn Departement reeds waren opgeheven thans weer moesten worden ingevoerd Daar het veevoeder wordt toegewezen moet de veestapel nog aan beperkingen onderhevig blijven Montgommrry was peuiaiiBtisch Het kostte hem 5 pond tcrliafl Niet zonder gehelmzlBnighetd snuffelde Frank Glllard de bekende oorlogsverslaggever van de B B C gisteravond tijdens het bezoek dat hi met zeven zijner collega s aan Amsterdam bracht tn zijn portefeuille en haalde daaruit eea Bngelache cgeque ten bedrage van vijf pond Dit heb ik nog nooit aan een verslaggever laten zien voegde bij er veelbelovend aan toe en de cheque omkeerend toonde hl de volgende met Inkt geschreven woorden ais betaling van een verloren weddenschap die Ik op 17 December 1944 met u heb afgesloten daaronder stond de handteekening van Montgommery Het was midden in het tegenoffensief van de Ouitichers in de Ardennen verklaarde Gilard ik dineerde met Monty in diens hoofdkwartier in België en voorspelde hem dat ondanks de Ouitsche vorderingen de oorlog afgeloopen zou zijn vóór 30 JuqI 1945 Montgommery achtte dit uitgesloten en toen ik hem oors lde er een weddenschap van vijf pond over af te sluiten ginq hi hier onmiddellijk op in Glllard heeft gewonnen maar finaatleel voordeel zal hij er nooit van hebben Hl wenscht de cheque die voor hem een unieke herinnering aan zijn oorlogsloopbaan beteekent altild te bewaren en kan hem dus niet inwisselen VACANTIEUITWISSELINO VAN ENGELSCHE KINDEREN MET EUROPEESCHE 5 000 Nederlandsche kinderen naar Engeland Europeesche landen omzeilen de deviezenmoeilijkheden die vacantiereizen naar t buitenland veelal onmogelijk maken Weliswaar zullen dezen zomer volwassenen hun vacantie nog wel in eigen land moeten doorbrengen maar er openen zich perspectiven voor kinderen in den leeftijd van 14 tot en met 18 jaar The World Friendship Association in Londen heeft plannen uitgewerkt en gedeeltelijk reeds uitgevoerd voor de uitwisseling van 11 000 Engelsche kinderen met ongeveer 10 000 kinderen uit landen op het continent voor een 14daagsch verblijf in het buitenland 5 000 hiervan zullen Nederlanders De verhoudii fen tegenover het Buitenland Voor de toekomst zag spr nog groote mogelijkheden speciaal voor de veehouderij Vóór den oorlog was er een groot overschot dus te lage prijzen welke toestand tijdens den oorlog REEUWIJK Openbare V gadering Dinsdagavond hield de Partij van den Arbeid afd Reeuwijk in de zaal van den heer N J van Dam aan de Brug een openbare vergadering Allereerst werd het woord gevoerd door dhr Th Allebrandi die als onderwerp van zijn rede had Op marsch met de P v d A Spr schetste de totstandkoming van de P v d A waarvoor een programma was opgesteld waar alle aangeslotenen mee accoord konden gaan en dat nu op marsch moest worden gegaan met de P V d A om ten slotte bij de stembus te beslissen over de toekomst van ons land Daar heeft men het in de hand hoe geregeerd moet worden Hierna werd het woord gevoerd door Engels die als onderwerp van zijn rede had Socialisme of ondergang Spreker schetste den vrijheidstoestand van vroeger in een sprookje maar dat ons toch een juist beeld gaf In verband met de socialisatie van de bedrijven wordt niet bedoeld dat allerlei kleine bedrijfjes hieronder vallen maar wel groote bedrijven die de markt beheerschen Daarnaast zou spr gaarne zien dat den wederopbouwdienst ook viel onder de socialisatie Vervolgens hekelde spr zeer het doen en laten van de Partij van de Vrijheid die thans onder hun propagandamateriaal de V schrijven Deze V behoort niet toe aan de Partij van de Vrijheid maar aan de verzetsbeweging in oorlogstijd Spr gaf vervolgens ook een beeld over Indië en noemde het thans gevoerde Regeringsbeleid het beste Leiding bij Oranjevereemging Burgemeester en Wethouders hebben de leiding van den z g stillen omgang op 3 Mei a s in handen gegeven van het bestuur der Oranjever jzijn die in de maanden Juli Augustus en September a s in groepen van 180 per boot naar Engeland zullen oversteken waar ze zullen worden ondergebracht bij Engelsche families in en om Londen de Home Counties East Anglia Wales en de Midlands Alleen de reiskosten ad ƒ 65 worden in rekening gebracht Voor zoover eenigszins mogelijk zullen de families van de uitgezonden kinderen op haar beurt een gastje voor 14 dagen onderdak moeten verschaffen Aan iedere 25 eeniging aan de Reeuwijkschebrug Het bestuur verzoekt aan een ieder die daartoe in de gelegenheid is hieraan deel te nemen Leest Groot Gouda Vereenigingen van welken aard ook die in groepsverband willen medewerken worden beleefd verzocht zich zoo spoedig mogelijk op te geven bij den secretaris der Oranjevereeniging den lieer A Heemskerk Tempel D 43 opdat hiermede bij de indeeling rekening kan worden gehouden