Groot Gouda, vrijdag 26 april 1946

Kapitein Klakkebos op de Leeuwenlachl II VOOR uw RECLAME IN y GOUDA EN OMGEVING ♦ 58 Zoo gezegd zoo gedaan Alles werd voor het vertrek gereed gemaakt en toen kwam het oogenblik van afscheidnemen De kapitein schuurde met diepe zuchten en woestijnzand het zwart van z n gezicht en vergoot heete tranen van ontroering toen hij z n vriend het opperhoofd Roetsieboetsie voor het laatst de hand drukte En Roetsieboetsie huilde alsof hij regelrecht met z n gezicht in de uien gevallen was DAGBLAD 57 Veel rust en n goede voeding van leeuwenvleesch en maïskoeken brachten den kapitein weer gauw op streek en na een paar weken was hij weer zoo mollig als ooit te voren Weet je wat riep hij uit we gaan naar Zuid Afrika daar zijn leeuwen giraffen en zebra s we vangen ze levend verkoopen ze aan de diergaarde en worden schatrijk En in z n verbeelding zag hij dikke geldzakken voor z n oogen zweven GIOOT Goyon mr i J S lï Ot de heer Kan aan om ook de Chineesche gemeente te raadplegen In een kalme sfeer waarbij vrijheid van spreken welke in ai haar consequenties zou wordea geëerbiedigd zou worden toegestaan Tevens iljn afschriften van het verloekschrlft vergezeld van een aBhfijven met het verzoek de petitie te ondersteunen gezonden aan de voorzitters van de beide Kamera der Statcn Generaal Lord Louis Mountbattcn bezoekt Java en Sumatra Lord Louis Mountbatten heeft gisteravond ten huize van een vriend een ooderbond gehad met Sjahrir Men is van oordeel dat gedurende het gesprek evenmin als tijdens de bespreking welke Mountbatten gistermorgen net den waarnemend luitenant Gouverneur Generaal Blom gehad heeft politieke kwesties zijn aangeroerd Er zijn twee vraagstukken aangesneden Nieuwe Telefoon Automaat De laboratoria van de Am Tel Mij werken aan een apparaat dat de telefoon beantwoordt en een boodschap van iemand die opbelt noteert Het apparaat bestaat uit een magnetisch opneem en reproductie apparaat en een hefboom die het hoor toestel van den haak afneemt wanneer de telefoon gaat en het mechanisme in werking stelt Eerst antwoordt de automaat Hallo U spreekt met N V njaar de familie Jansen is niet thuis Wilt U een boodschap afgeven Bij dit wachtwoord schakelt de machine zich over op het opname apparaat en na een korte poos komt het hoor apparaat weer omlaag en verbreekt automatisch weer de verbinding Nieuwe uitvinding van de Amerikaansche Marine half uur tijd zonder dat de huisvrouw ze met een vinger aanraakt Een automatische droger dompelt de kleeren in warme lucht totdat ze volmaakt droog zijn Sommige van deze waschmachines kunnen gebruikt worden zoowel vtoor de vaat als voor de kleereut Eén van deze machines zou men met een beetje fantasie Jet propelled door een straal voortbewogen kunnen noemen Op den bodem vdn een waschketel ongeveer 21 inch in middellijn en 21 inch diep rust een hydraulische lift die de metalen mand voor het vaatwerk omhoog heft wanneer de deksel geopend wordt Wanneer men het deksel sluit gaat de heetwater kraan open Door den druk van het water dat uit kleine buisjes rondom de binnenzijde van den ketel spuit wentelt de mand rond Wanneer de deksel weer geopend wordt blijft de metalen mand ronddraaien totdat de borden aan de lucht gedroogd zijn Atoomsplitsing en Kanlter De kettingreactie van de uraniumelementen die den grondslag vormen voor de atoombom zal de bron zijn van vooruitgang in de ontdekking van het wezen van kanker en de behandeling ervan Dit is de meening van Dr Andrew H Dowdy Professor in de radiologie aan de Universiteit van Rochester New York Volgens de geleerden kan het werk tot onderzoek van de oorzaken van kanker onmiddellijk aanvangen en zal dit verre de beteekenis te boven gaan van eenigerlei industrieële toepassing van de atoomsplitsing in dè naaste toekomst nl ia Het vermijden van botsingen tnsschen Indonesiërs en de strijdkrachten die onder bevel van Mountbatten staan en b de wenschelljkheid van de verzekering van de voedselvoorziening zo der Invoer van levensmiddelen Ten aanzien vaa de eerste kwestie hebben Mountbatten en Sjakrir elkaar mondeling de verzekerina gegeven dat zl met alle hun ter beschikking staande middelen gewapende botsingeü znllen voorkomen Over de kwestie van de verdere terugtrekking van Brltsche en Br Indischetroepen uit Java verneemt men dat dit zal fhanqen van het succes van de werkzaamheden met he rekkt a tot het wegvoeren van d JapanncezeB uit het hinnen and e an den uitslag v n de politieke e preklno n welke than oortqaog vinden Broer v n Sjahrir Men verneemt dat Sjahrir bericht heeft ontvauQen dat zHn oudste broer een maand pelcden in Sumatra ontvoerd is Toen een Indones sche delegatie onlanqs Sumatra bezocht ve nam zl dat de broer van Siharlr renige daqen door een onder den naam sociiHstlsche jenqd bekend staande oroanUi tte qevanoen was gehouden doch wederom In vrijheid was qetteld BH hiar temqkomst heeft de deleqatie Sjahrir omtrent een ea ander Ingelicht De Amerikaansche Marine heeft onlangs in Atlantic City New Jersey tijdens ontvouwing van haar nieuwste uitvindingen ook een kleine schroeflooze robotmachine gedemonstreerd welke een snelheid kan bereiken van ongeveer 600 mijl per uur De machine wordt gedreven door een z g n turbojetmotor van 9y2 mch Maar vleugelbreedte is slechts 12 voet en zij heeft een actieradius van ongeveer een uur Httwelijksvoltrekkingin n park Korporaal Eraeit Shafto uit FarBlngdale N w tr ey die tijdens den oorlog op dePhllippljnen diende droomde op een nacht dat hi me zl n verloofde huwde In het gemeentepark van Atlanta waar hlf haar voor den oorlog het hot had gemaakt In zt n land teruggekeerd vertelde hl ti n droom aan een tournalist die er het gemeentebestuur van Atlanta van In kennis ittlde t grmfntrraad nam onmiddelli k stappen om dezen droom werkeilikheld te maken en werd Ernest Shafto onlangs In tegenwoordlo held van den burgemeester en met 10 000 getuigen In het gemeentepark van Atlanta in den echt verbonden met Kathleen Jordon ulf D catar G oraf Nieuwe electrische huishoudmachines Verwonderlijk zijn de nieuwe apparaten en machines voor huishoudelijk gebruik zooals bijvoorbeeld een automatische waschmachine die de kleeren wascht spoelt en droogt in een INDIE Petitie vin CWneeien aan H M Kon Wilhï lmiaa Het Dagblad vaa gisteren puhliceerde 1 ve ia k chnft ger chtaanHM Kon Wilhelmlna door den heer H Kan voorTisllg Chin e ch Ud van den olksmad waarin uitdrukking wordt gegeven aan Ie bzorqheid over het lot van de CWneesche gemeente die nu ongeveer 2 mlU tteleo omvat onder de nieuwe p litleke coot ellatle van Ned Indië Nf la herlnoeMnq q bracht te hebben hoe xeer de Chlaeesche qetieente heeft hi edaieo tot de f j f Zf fvjtd lodtë dank zq de koloniale politiek van de Nederlander die ondanks alle qerechtvaardigde critiek vooraan stonden ooder de kolonlseerende volken raadde De conducteur draafde weg om te kloppen aan de deur waar het licht scheen Poirot ging weer naar bed met een verlicht hart Hii keek op zijn horloge Het was juist drie en twintig minuten voor eenen Daarna draaide hij het licht uit HOOFDSTUK V Hij vond het moeilijk weer direct in slaap te komen Allereerst miste hij de beweging van den trein Als het een buitenstation was was t eigenaardig rustig Door het contrast leken de geluiden in den trein buitengewoon luid Hii hoorde Ratchett naast zich scharrelen een tik bij het neertrekken van de waschkom het geluid vaii de loopende kraan een spattend geluid dan weer een tik toen de kom weer dicht ging Stappen gingen door de gang de sloffende stappen van iemind op pantoffels Poirot lag wakker naar het plafond te kijken aarlom was het station zoo stil Zijn keel Supersonic Reflectoscoop Ingenieurs van de Sperry Corporation hebben een apparaat uitgavonden dat eventueel fouten of zwakke plekken in staal en andere grondstoffen kan opsporen Zij h bben dit toestel den naam van Supersonic Reflectoscoop gegeven Het toestel zendt on hoorbare golven uit welke staal en andere grondstoffen van groote dikte kunnen doordringen en registreeren zeer nauwkeurig elke zwakke plek of breuk Het resultaat van deze doorlichting wordt op een scherm opgevangen zooals dit bij een televisieontvanger het geval is was droog Hij had vergeten zijn gewone flesch mineraalwater te bestellen Hij keek weer op zijn horloge Ooe f kwart over een Hij zou den conducteur tjellen en om mineraalwater vragen Zijn vinger ging naar de bel maar hij wachtte daar hij in de stilte een tingel hoorde De man kon niet iedere bel tegelijl bedienen Ting Ting Ting Het klonk telkens weer Waar was de man Iemand werd ongeduldig Ting Wie er dan ook schelde hij hield stevig een vinger op de bel Plotseling in één ren zijn voetstappen luid weergalmend kwam de man Hij klopte aan een deur niet ver van die van Poirot Toen kwamen er stemmen die van den conducteur eerbiedig verontschuldigend en een vrouwenstem dringend en bespraakt Mrs Hubbardl Wmrdt MTM d I zoowat een half uur en deed toen het l cht uit Hii werd een paar uur later wakker en met een schok Hij wist wat het was dat hem gewekt had een luid gekreun bijna een kreet ergens OMetzelfde oogenblik klonk scherp pprt bd Poirot ging overeind 2 en draaide het licht aan Hij merkte dat de trein stil stond zeker bij een station De kreet had hem opgeschrikt Hij herinnerde zich dat Ratchett de coupé naast hem had Hij ging uit bed en deed de deur open juist toen de slaapwaeen conducteur aan kwam hollen en cp Ratchetf s deur klopte Poirot hield ziin deur op een kier en lette op De conducteur klopte een i eeden keer Een bel ging en een licht vertoonde zich boven een andere deur verder op De conducteur keek over zijn schou der Óp hetzelfde oogenblik kwam eenstem uit de coupé er naast die in hetFransch riep Het is niets ik heb me vergist llBien monsieur leest t Is misschien gek van me maar zoo voel ik t Ik ben echt bang voor dien man Mijn dochter zei dat ik een makkelijke reis zou hebben maar ik ben niet in mijn schik Het kan echt mal zijn maar ik voel dat er van alles zou kunnen gebeuren Van alles bn hoe die aardige jonge baas het uithoudt zijn secretaris te zijn dat Degrijp ik niet Kolonel Arbuthnot en MacQueen kwamen naar hen toe door de gang Kom in mijn coupé zei MacQueen Het bed is nog met opgemaakt Wat ik wel eens zou willenweten van jullie politiek in Indié isdit De twee mannen liepen voorbij en gingen naar MacQueen s coupé Mrs Hubbard zei Poirot goeden nacht Ik zal maar direct naar bed gaanennog wat lezen zei ze Goeden nacht Goeden nacht madame Poirot ging naar zijn f J P j riie volede op die van Ratchett h I oLtkreedde zich en ging in bed las De Oorlog is met de capitulatie niet beëindigd zegt McMarney Ter gelegenheid van de Army Day Verklaarde Oeneraal Joseph T McMarney onlangs dat de oorlog met de capitulatie niet is beëindigd doch wordt voortgezet tegen moeilijk te overwinnen ideologieën aldus Maurice Baird in The Stars and Stripes De commandeerende generaal van de Amerikaansche troepen j i Europa kenschetste de taak van Fbezettingsleger als de bescherming van den vrede ïegen destructieve krachten en hulpverleening bij de pogingen om deze krachten te vervangen door de idealen van de vier vrijheden Hij zeide o m Deze vrede is het product van een grimmige en bittere worsteling Dit verschrikkelijke feit moet altijd een uitdaging voor ons die geroepen zijn om den vrede te verzekeren en te handhaven blijven Denkt aan de dagen van beproeving in 1941 en 42 Denkt aan Normandië de zak van Falaise de Ardennen en de Siegfried Linie Gedurende deze dagen werd ons leger tot het grootste in de geschiedenis Wij verpletterden den vijand en deze gaf zich onvoorwaardelijk over Ter gelegenheid van dezen dag brengen wij hulde aan den besten vechter ter wereld den Amerikaanschen soldaat En nu in Duitschland moeten wij onze bezettingstaak vervullen opdat dit land niet opnieuw een bedieiging voor den vrede kan worden Duitschland moet worden geleid tot volledig begrip en aanvaarding van de democratie In menig opzicht is de taak van den bezettenden soldaat moeilijker dan van den strijdenden In den strijd staat het doel duidelijk voor oogen de vijand moet worden vernietigd Dat is begrijpelijk Maar bij de bezetting zijn de motieven niet zoo helden de ver antwoordelijkhedfle=rÜff fflSrzoo dui delijk omscL In de veelvuldig schijnbaar met tot zijn taak all soldaat behoorende plichten kan üeteoldaat van het bezettingsleger makkftrjk de meer belangrijke taak waarvoor hij hier is uit het oog verliezen Hij bestrijdt geen gewapenden vijand doch hij moet zich be wust zijn dat hij deelneemt aan de worsteling om de destructieve ideeën van het Nazi isme te vervangen door de constructieve ideeën van de demo De oorlog werd niet beëindigd met de capitulatie doch wordt voortgezet met den strijd tegen moeilijk uit te roeien ideologieën lAhlOPROGRAMMA VOOR VRipAG nAlKo i s 18 15 WeerJraicht 18 18 The Sunny Sisters K Progr V d Ned Strijdkrachten S Slechts als wij één zijn 19 15 Wanospel op twee vleugels VPRO 1Q30 Lezing over Kerkelijk Sociaal Werk door mej J van Hoboken 19 45 Uitzending v d rijpere jeugd 20 00 Neuws 20 05 Anti Revolutionnaire Partij Toespraak 20 30 Kroniek van fioeken en Gebeurtenissen door Ds J f uurdeeg 20 40 Lezing over vernieuJing van het onderwijs door den heer hnsen 21 00 Op de brug VARA fl 15 The Hill Billies met Novelty begeleiding 21 30 Men vraagt en wij dSien I2 OO Buitenlandsch Politiek Weekoverzicht door Drs L de Jong wi Dolf van der Linden en zijn Metropoleorkest VPRO 22 40 Avondwijding door mej t N A Brdining 23 00 Nieuws VARA 2315 Orgelspel door johan Jong 2340 Dansmuziek 24 00 Sluiting hIlVËRSUM II 415 m NCRV 18 00 Populaire Orgelbe ellne door Stanley James 18 30 The Travallers 19 00 Nieuws 19 20 The Travallers 19 30 Prote tantsche Unie Toespraak 19 50 Gram muziek 2000 Nieuws 20 05 Gram muz 20 15 Radio Philharmonisch Orkest 21 00 Op de brug 21 15 Sonate voor viool en piano 21 30 Radio Philh Orkest 22 00 Nieuws 22 15 Na het nieuws het actueel geluid 22 30 Zang recital 23 10 Avondconcert 23 50 Scjiriftlez £ 4 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR ZATERDAG HILVERSUM I 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek bij het ontbijt 8 00 Nieuws 8 15 Programmaoverzicht 8 20 Strijdlied v d partij an den Arbeid 8 22 Populair norgenklanken 9 15 Symphonic no 2 in e kl t VPRO 10 00 Morgenwijding door Ds D Richards Doopsgez Pred te Bussum VARA 10 20 Uitrending voor de arbeiders in de con tinubedrijven 11 45 Eer over bevr krijgsgevangenen uit het Verre Oosten 12 00 Gram muz 12 30 Kalender 12 35 Aart Scholl en zijn dansorkest 13 00 Programma voor de Ned Strijdkr 13 30 Sylvestre trio 14 00 De ontwikkeling en taak van de Esperantolitte ratuur na den laatsten oorlog 14 15 Beoefening der huismuziek 14 45 Van boek tot boek 15 00 Cantate O Nederlant let op U saeck 16 00 Ma leische les 16 15 Men vraagt en wij draaien 16 45 Sport 17 00 Nog eenmaal Het vriendschapsfeest in Amiterdam 17 30 City halfuurtje HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendfymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Lichte orkestwerken 8 00 Nieuws 8 20 Gram muz 8 45 Maria ter eere 9 00 Opgewekte melodieën 9 30 Waterstanden en politieberichten 9 50 Orgelconcert 10 15 Opgewekte melodieën 10 45 21000 kruizen 11 00 Radioeiekenbez 11 45 Vierhandige pianomuziek 12 15 Een Vlaamsche Lente 12 30 Lunchconcert door het ensemble Joan Lancé 13 00 Nieuws 13 20 Vervolg Lunchconcert 13 45 De Tooneel kijker 14 00 Elsie Carlesle zingt 14 15 Engelsche les voor gevorderden 14 45 lersche liederen 15 00 Hand in hand door kinderland 16 00 Nachtrorstverwachting 16 02 Fransche chansons 16 15 Sportpraatje 16 30 Nic van Oostrum s Orkest 17 15 Cyclus van Chopin s Pianowerken 17 45 Nieuwe aanwinsten van het Rijks Buseum No 11 Feuilletorr Het geheim van den insesneeuwden slaapwagen Mrs Hubbard trok Poirot een beetje pzij Weet u ik ben doodsbang voor fien man O niet de bediende de nder Zijn meester Meester nota J eBe Er is iets niet pluis met dien nan Mijn dochter zegt altijd dat ik gveel intuïties heb Als ma zoo n idee gt heeft ze zeker gelijk zegt mijn nter En ik heb zoo n gevoel in ver JBl met dien man Hij is naast mij ik vind het niet prettig Ik heb opt koffers tegen de tusschendeur ge ef gisternacht Ik dacht dat ik hem 3n de kruk hoorde prutsen Weet u het zou me niets verbazen die man een moordenaar bleek te jn zoo n treindief waar je over