Groot Gouda, vrijdag 26 april 1946

De Naamloozea van 1940 te Loüdcn De naamloozcn van 1940 hettoonccl spel van A Dcfresne dat ooder den titel Dutch family in Engeland wordt opge voerd d or The Arts Theatre gyoup of ctou zal op Woensdag 1 Mei a i zi o Londenachc premiere beleven Het tak werd reeds gedurende veracheidcne weken bulten Londen opgevoerd Over een dezer opvoeringen ichrijft de de Macclesfield Giurler om De opvoering Dutch family Uwer kcliik goed tooneel In het streven om een getrouw beeld te geven van een Nederlandsch gezin tijdens de bezetting Franco te Par i ter sprake Te New York is vaa bevoegde zijde verklaard dat de conferentie van ministers van buttenlandsche zaken te Parl s zal pogcEPin onderlinge overeenstemming te komen tot een oplossing van het probleem welke actie ondernomen moet worden ten aanzien van het regiem van Franco in Spanje Hontaankap in Dnitschlaad Door de geallieerde autorUeiten in Daitschlaad is thans defloitief vastgesteld welke hoeveelheid hout Nederland in 1946 ia de Bngelsche zone van Daitschlaad kan kappen Dit zal zijn 87 500 m mijn hont 15 000 m zaaghont ea 15 000 hardhout Tevens zal een niet oaaaazien lijke hoeveelheid scherfhoat ter bcsehik ktag van Nederland komen Dit hout zal in de eerste plaats betrokken worden uit het Reichswald verder ten oosten van Arcen en zoo noodig oostelijk van Wlntcrswijk Enschedc Veilighcidaraad zal oaderzoek commiaaie benoemea tegen Franco Span je Renters bijzondere correspondent te New York verneemt dat het in den Veiligheidsraad gedane voorstel tot het samenstellen van een sub commissie van onderzoek ten einde vast te stellen of het regiem van Franco den wereldvrede bedreigt nu het naar het schijnt den steun heeft van de meerderheid der afgevaardigden bij den Veiligheidsraad Naar verwacht wordt zullen amendementen worden voorgesteld die betrekking hebben op een verlenging van den tijd van onderzoek en het vastleggen van bevoegdheden en samenstelling van de commissie Radio New York heeft medegedeeld dat de Veiligheidsraad gisterenavond zijn besprekingen van de Spaansche kwestie heeft hervat Hierbij sprak Stet tinus de Amerikaansche gedelegeerde die zeidc Op grond van onze inlichtingen kunnen wij het er niet niee eens zijn dat er een situatie bestaat die volgens artikel 59 en 41 van het Handvest die actie vraagt H t Australische voorstel een sub commissie van 5 te benoemen kan de Instemming vtin de Amerikaansche Regeering wegdragen Vervolgens kreeg de Russische vertegenwoordiger Gromyko het woord Hij leverde crltiek op de Britsche argumenten dat er onvoldoende J egevens zijn voor een actie en zeide at deze formule hem herrinnerd aan Gcnève Het voorstel tta commissie van onderzoek te benoemen was dezelfde methode als werd gebruikt ten tijde van de Japansche agressie tegen Maadsjoerlje Gromyco leverde een gedetailleerde en verbitterde critiek op de n m interventie politiek van Engeland van voor den oorlog en hij zeide dat Engeland een nonagresste politiek voerde bij de Italiaansche agreute tegen Abessinië de Duitsche en Italiaansche interventie in den Spaanschcn burgeroorlog en de agressie van Hitler tegen Europa Opheffing in en aitvoerredhten Volgens een bericht van Associated Press zal de Amerikaansche ministervan Buttenlandsche zaken ames Byracs aan ic ffiffferentie van miaisters van Baitenlandsche zakea te Parijs een voorstel voorleggen dat alle EuropeeKhe landen gedurende v f jarea hun ia en uitvoerrechten zullen opheffen teaclade het herstel vaa het coatinent te bespoedigen Coamaniqae van de conferentie van miaistera van bnitenlandtclie zaken Het ofBcleele commuiqae vaa het Fransche ministerie van büitenlaadsche zaken over de conferentie van miaisters van buitenlandsche zaken te Parijs luidt als volgt I By de openlag van de zitting verwelkomde Georges Bidault als voorzitter en vertegenwoordiger der aitgenoodigde natie de andere ministers Byrnes Molotof ea Bevin die hierop antwoordden De raad nam vervolgens een reglement van orde aan dat voor deze bijeenkomst zal gelden De Raad ging vervolgens over tot het bestudeeren van de vraagstukken die op de agenda van deze conferentie zullen voorkomen De bijeen komst eindigde om 8 uur De volgende bijeenkomst zal Vr dag om 4 uur openen In het reglement van orde van de conferentie is onder meer vastgelegd dat zoowel de ministers als hun vertegenwoordigers dagelijks bijeen zullen komen De vier leden van den Raad zullen aanwezig zijn bij alle bijeenkomsten en deelnemen aan alle besprekingen doch in de besprekingen die betrekking hebben op de vredesverdragen zullen slechts de leden dier regeeringen die den wapenstilstand geteckend hebben of geacht worden zulks gedaan te hebben recht van stemming hebben tèn aanzlca van het betrokkca vredesverdrag Italië mag plebiiciet over zqn monarchie honden Naar Reuter meldt is te Londen officieel vernomen dat van Engelsche zQae aan de Sovjet Russische en Amerikaan e Regeeriag Is voorgesteld Italië te ontslaan van zijn belofte geen plebisciet over de toekomst van zijn monarchie te houden zonder toestemming vaa de geallieerden Nieuwe snufjes op Vliegtuigg ied De Chicago and Southern Air Lines hebben onlangs bekend gemaakt dat als snufjes van haar nieuwe viermotorige vliegtuig kunnen worden genoemd individueele radio ontvangst mogéïljkheden voor televisieontvangst en filmvoorstellingen en een teletypereflector welke de juiste plaate richting positie en hoogte van hervliegtuig aangeven Indruklteti over de Ameriltaansche Automobielindustrie Gistermorgen is de heer P W Uuw man en Parqui en vertegenwöordigö van de Dodge Brothers na een ver blijf in Amerika van ö a jaar in on land teruggekeerd In een onderhoud met vertegenwoordigers van de Pers gaf de heer Louwman zijn indrukken weer over de mogelijkheden der Amerikaansche Automobielindustrie voor ons land In Amerika is groote vraag naar automobielen Het is moeilijk vast tt stellen Jioe groot de behoefte is omdat velen 4 of 5 auto s bij verschillende firma s bestellen Als levering van eea dezfir auto s plaats heeft worden de andere orders geannuleerd Voorloopig zullen in totaal 120 auto s van Dodge worden ingevoerd Omstreeks 6 Mei zullen de eerste wagens met de Talisse arriveerfcg Hierbij bevinden zich twee 7 persoonfr wagens voor het Hof de eerste Limoiisines die in de fabrieken van Dodge werden gebouwd De modellen zijn in principe weinig veranderd Kleine w gens met kleinere motoren zijn in Amerika niet gewild Wel bestaat de mogelijkheid dat de groote wagens IS de toekomst lichter zullen zijn OFFICIEELE PUBLICATÏE Pensioenfaad De Bureaux van den Pensioenraad zijn tot 15 Mei a s voor bezoekerg gesloten VASELINE VERBANDWATTEN VERBANDbAAS PLEISTERS KRAAMBEDDEN Drogisterij Crabeth Crabethstr 14 Tel 2133 D L DIJKXHOORN Apoth assistant SPOED Wie kaa een jong zakenman aan wat geld helpen Br onder no 6653 bar v d blad Te koop en pracht eiken buffet tweeschilderijen twee bloemenstandaards 1 electr kamerlamp B Martensstngel 79 Gevraagd voor dhrect KOETSIER Zy cUe kunnen chauffeeren genieten voorkeur Aanmelden ANTOON DBSSING Bouwmaterialen Braadiitofiea Oosthaven 24 Gouda VERLOREN op dea weg Bodegravea Gonda rpFUIllE lEI MUI waaroader rijvergunntng nummerbewQa en wegenkaart plus notitieboekje Het terugbezorgen aan het politiebureau te Bodegraven wordt goed beloond WONINGRUIL 2 nigc w lsg met werkplaats en plateeloven van ong 2M tnh aparte Ingang aan weg en water ♦ oor Woaidg met magazQnrulmte hebt cmtraa Gouda Br oadcr no 6603 bar v d bl Ondertrouwd NICO BOTH ea lANNY VERSTOEP Huwelijksvoltrekking zal plaats hebben op Zaterdag 11 Mei Gouda 26 April 1946 Ridder van Catsweg 254 Onder de Boompjes S5 Receptie op Zaterdag 11 Mei van 3 30 tot 5 uur R v Catsweg 254 Toekomstig adres Bloemendaalscheweg 43a Waddinxveen Heden overleed tot oozc diepe droefheid aa een kortstondig geduldig gedragen lijden onze Innig geliefde Man en zorgzame Vader onze lieve ZK on Broeder Behuwdbroeder en Oom Frcderik Jan vu Brederode In den leeftijd van 42 jaar A van Brederode De Weger Sina Sjaantja Tiny en Familie Gouda 24 April 1946 F W Reitzitraat 47 De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag a S4 te 2 uur vanaf het sterfhuis te 2 40 uur op de Algcmeene Begraafplaats te Gouda Heden overleed tot onze diepe droefheid nog geheel onverwacht mijn lieve Man onze lieve Vader ea Grootvader de Heer PIBTEK HULLBMAN In den ouderdom van 60 jaar W Hulleman Brottwer v Vlaardlagen HuUeman C V Vlaardlngen B Hulleman m b Strmmt Malakka P Hulleman Den Haag W Hullemaa Oegatgeest M Hulleman Ineke Elly Frans en Kleinkind Gouda 25 April 1946 Gouwe 86 Liever geen bezoek De teraardebestelling zal plaats iKtöea Maandag 29 April a s op de Alg Begraaft te 2 30 u Vertr van het sterfhuis te 2 u Aangeboden op goeden stand voor jongelui die wenschen te trouwen eea geaienbUecrde zit en slaapkamer indien men bereid is de huishouding waar te nemen vaa een gezin van twee personen waarvan de vrouw de huishoudelyke bezigheden niet kan verrichten Br onder ao 6623 bar v d blad Heden overleed tot o fl oote droefheid né eea langdurig lijden onze lieve ilroeder Zwager en Oom PIBTBR HULLEMAN in den ouderdom van 60 jaar öoada J L Hulleman M F C Hulleman Houtman Delft L Hulleman N M HuUemaa v Dooren Gouda B M v Tongerloo Hulleman C V Tongerloo Etmelo Ma B Hullemaa Gonda 25 April 1946 VOOR ELK WAT WILS zoo JUIST ONTVANGEN Spedde SPBBLGOEO COLLECTIB D or CM totw xlag vo r oarlagMptdgocd x n w ia itaat ZATBKDAG een apcdalc gi SPEELGOED DACi te houden Verkoop begint om 9 nut Zit OHM ctiiUgt TH ALLEBRANDI KLEIWEG 78 tiUUDA 7 IL 3 1 N SAMSOM N V Uitgever Alphea ad R vraagt voor spoedige indiensttreding a Vlotwerkeode accurate FBcfttri8t e Leeftijd niet beneden 20 jaar Mulo entypediploma vereisclit b Geroutineerde Typiste Speciaal voor correspondentie Leeftijd niet beneden 20 jaar Mulo diploma vereischt c Kantoorbediende M of Vr Mulo dipl en eenige kantoorervaring vereischt Reiskosten worden vergoed Eigenhandig geschreven sollicitaties worden gaarne spoedig ingewacht F STROEVE NV Markt 17 vraagt voor direct een WINKELJUFFROUW Rotterdamsche Bankvereeniging N V Kantoor Gouda vraagt voor spoedige indiensttreding JONGSTE BEDIENDE Aanmelden aan de Bank Ten kantore van Gemeentewerken afd Boekhouding kan geplaatst worden een KLERK E Zde UtMC Salatisgrenzen van f761 tm f1593 Sollicitaties worden voor i Mei ingewacht bij den Boekhouder van van bovengenoemden dienst TurAnarkt 48 50 Gouda Vanaf Maandag 29 April worden stoom en verfgoederen tqdelijk NIET aangenomen Uitgezonderd rouw en spoedgoederen Firma P Mal K Tiendeweg 4 Gouda Telefoon 3257 kfaac a d U iöndóg heen Nattiariyk aaar DE KLEINE BETUWE Het Eldorado van Zuid Holland Vele attracties I Watcrvlicgtnig Doolhof Pony rijden Een tocht door den bloeienden boomgaard Is een genot op zichzelf Prinia consumpties Vereenigingen reductie Zaal te huur voor bruiloften en partijen Icdcrca Zoadag daaaca Taa 8 tot 11 vr Beleefd aanbevelend A BOLK 6 Zn Haastrecht Gevraagd eea administratief onilerlsgd persoon bekend met het aulovak als masaxlinbedicnde bij J L Huilemant Offdal Ford Dealer Kleiweg 20 Gouda Gevraagd oette Werkster Aaltje Baksteeg 5 Gevraagd zonnige zit sbapkamer met kookgelegenheid door dame in net mlllleu lieht centrum stad Br onder ao 6645 bur v d bl = KAMERS met keuken of kook gelegenheid Br oader no 6636 bur v d blad Gevraagd met spoed Ben aankomend be diende of een halfwas of een Slagersbediende Fi e laars wettkamse Te koop een 1 pcrs n en S pcri KANO L BOERE Verl Hoogstr ClM Haastredit Alleenstaande Oame van bottta zag zich gaarne geplaatst lo de HUISHOUDING bij Dame of Heer alleen Br onder no 6607 bur v d Maft Gemeubileerde kamer mtt pension aangeb te Gouds op goeden stand aan Heer of DaÉl als paying guest b b h h Br onder no 6654 bur v d bt ï n tics RUILEN 1 paar loaftnuctiocBtB 3S I pur meli ekocnca 3S voor 2 pmmt aicltjuKkocM 35 ol 26 D Boay Gemtn If Zwarte ntdc ickocaca m 3Svcmchaa0 et liooet of dcikak 3S Vluu Oadtr 4 Baomyjti II Vl aDdilwagicnl i voor vlvnklced Zmtti wollen lumper aWart wollca rokjt gMiitaM bloatc liet 40 of 42 voor gtblatndt rM aaat 41 Zwarti ilechakMfaecDcn ca doaia blaawi icIiocaMi 37 of 3 3 bik tMI platlt hak 40 of 42 Borfvlietkadt 5 Bca vooroorlogKh donkeibl kladcrwagM voor cca dito waadalwagcntja J KoppCBol Chr dt Wetitr 0 1 paar aw D motlérei m 37 voor m Gr Bcatrlutraii V Wolitn dameibadpak n wit ijdcn bloM voor laicn BrIevcD onder ao 6486 biucan v i Um prima hetrrarijwUl x baadca voor daaO rlwiti zoadtr baadca laag model Thla Wijdiwaat 7 1 paar pampcKhocaca maat 37 voor W paar damcMChoenca mat platte hak Nicttwe Haven W 2 pan uUkaaa legen 2 pen paddelk Tc koop 1 groot kcerBct ge cblkt oofdOiJ aet ca i ga a iw maatcl 11 t 16 laar WaalcnlaU D prima hoogc bcrocpuchocDeB m 44 v klndendiecaca m 39 Kladencbocaca v voer m 22 WachteUtraa 43 PERSONEEL GEVRAAGD MeUjc voor halve dagca of werkster Saoyit 7 TE KOOP GEVRAAGD Twac crapcaudi ca vier ttoetea BloëmcBdatl 1 Waaddwagea ia go ira itaat Aataped art iBchtbaadcB Laage Ticadeweg Wc kjai i Vierde Kade 21 Sportfnmc vaar 26 wielea cveBlneel ruUea vaor 6cti zoadcr baBdaa B Martcaniogtl W TE KOOP AANGEBODEN Z g aa witteadofaca 39 Nw BoKhwegM 1 paar lUoobocdca geel ea wfiarood KeteUtraat 1 aar nieuwe br D aehoeaeam Graaf v BloiMi 2 x gji n witte kappcrs B4ci vooroorl ♦ voor l 35 tj 1 Bricvea oadcr ao 6630 bor vaa Wegcat vertrek Baokctel jJl grkrooaUap 6 armt Z gJJ vlonderc Earaaii Kl dcrkdik a Yjmella 5Godin fom l Joubertrtraat 162 Mo 4M merk Artcl 500 cc met voctver cUi 8 ca prlm baadca ouwe Wcrkichoeaea 40 2 aieaw Darncen aieaw Pornaiai Laarzea Moeitraa i Paraai la goedaa ataat aea kiaderboi me bodem v Middellaatatr 13 aa 4