Groot Gouda, zaterdag 27 april 1946

550071 De Kleine Betuwe In tegenttelUng met het vermelde in onze adverteatentle van gisteren vestigen wi er de aandacht op dat ia De Kleine Betuwe NIET op Zondagavond doch eiken ZATBBDAGAVOND van 8 tot 11 u gelegenheid tot danien bestaat ïloer BR Meubelwas Jan Vanderiand Markt 2 Winkelbediende of Jongen gevraagd VKI Z NED HERVORMDEN Kleine Kerk Peperstraat 128 A 8 Zondag 10 30 n v m Ds Mr H van Ewijck Stolwijk BIK eo HOOIMEl EÏ Luxe Auto Vtrhm Eerbied is niet genoeg i Stad of dorp overal zijn de gedenkt eekens voor de gevallenen Voor de velen die tijdens de bezetting het kostbaarste gaven voor onsl Maar zijn hun nabestaanden geholpen wanneer wij niet wat meer doen dan in t voorbijgaan I onzen hoed afnemen Er moet materieel gesteund worden Zij gaven illes gaeft ü maandelijks iattll Haefi U het woord op den JMcliterkanl van Uw bonImH ter harta genomeo genegen zelfstandig alle voorko mende werkzaamhedenteverrlchia t bekend met koken groote waisi buitenshuis Br onder no 6649 bur v d blaj FOSTGIRO mam f 5 50 Nieuwe Havem 87 Zonder moeite en zonder pijn Kan Uw wasch weer helder zijn Daarvoor naar STOOMWASSCHERIJ H SCHRAVE ZII Boelakade 171 a 1 73 Goudal Wie wil m helpen aan het studieboek bruikleen of koopeo W Speerstra Organisatie eo Tcclinick van den Handel Uitgave Wolteri Groningea HENNY CATTEL Markl 30 Adverteert in Groot Gouda Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Man Vader en Behuwdvader Wilhtlm Wolvekamp in den ouderdom vaa 57 jaar Uit aller naam Pam Wolvekamp Gouda 26 April 1946 Oosthaven 4 Zoo de Heere wil hopen ooze geliefde ouden k de Geld r en L it Gelder Van D rp dca lOen Mei hun 4S jarlge echtvereeniging te gedenken Dat zi nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun liefhebbende kinderen f en kleinkinderen Gouda Walvisstraat 51 Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan wijlen den Heer JAN BLAAUW laatstelijk gewoond hebbende in het Rusthuis Huize uliana te Gouda en aldaar overleden op 21 Febrnaril946 worden verzocht daarvan voor 15 Mei as mededeellog te doen aan dea ondergetcekende Mr M DE MOL execatear testamentBir Ruychrocklaan 202 Den Haag Dr E Lopes Cardozo Internist Gewijxigde spreekurenvanaf 29 April Polikliniek in De Wijk Maan9 10 u Woensdag 3 4 u Polikliniek in het Paviljoen Dinsdag 34 u Vrijdag 9 10 u Particulieren in De Wijk Maandag en Woensdag IVi 2 u Particulieren in het Paviljoen Dinsdag 2 3u Vrijdag 10 11 uur Particulieren aan huis alleen volgens afspraak Voor het bezoeken van het particulier spreekuur is een verwijzing van den huisarts noodzakelijk Er it weer plaats poot eenige Vakbekwame Meisjes en Leerlingen bg De Goadachc St mblcckcr4 De Drie Noteboomcn Katteasingel 2 DAMES Wij VECVOCMEN Ihana Siroo en Villhoeden en maken van iwee hoaden een grooi model Maison Van EQck Ze noemen mif c weer f LËKKB Jk ben oht nouds y heerftjkgebakheo i i r tecnicmd Grocacadaal 12 Gouda Cmlictiililir di Irintiiin vraagt Naalfteri en teerlIng Naaiitert Aanm Kantoor Peperstraat 11 Reiskosten worden vergoed WILLEM DE BEUN Muziekschool WertbaTen Leeraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal GROOT BEVRIJDINGSBAL Direct na het vuurwerk ZATERDAG 4 MEI a s in nCoacordia Westhaven Gouda Band THE RHYTHM PLAYERS Aiiraciies enz Komt allen Icdcreo ZoadagaTond daaaea aanvang 7 30 ar HOLTHUIfSEN Dantleetaar Buurtvereen EENSGEZINDHEID BemfdiH feed m6 Een beperkt aantal kaarten voor DE LOGE op DONDERDAG 2 MEI a s in de zaal Concordia zijn nog verkrijgbaar bij Kapper Meikert hoek Raam Kuiperstr A W de Jong Raam 178a en Slagerij v d Kist Raam 154 en voor zoover voorradig des avonds aan de zaal Pr a f 1 nle lcdca f 1 25 Na afloop gezellig Bal Plutibcipiekta Wecudaf 1 Mei i avOBdi via 7 9 oor Ra I78a lDschri viag van Leerlingen voor de Christelijke Scholen Groen van Prinstererschool Groenendaal 46 Hoofd L Albada v Iterionlaan 17 Tel 3567 Woensdag 1 Mei 7 30 9 uur Donderdag 2 Mei 7 30 9 uur in het schoolgebouw Joh Calvijnschoolt Keizerstraat 69 Hoofd A Herstel Krugerlaan ii Telefaon 3077 Maatidag 29 April 7 8 30 uur Donderdag 2 Mei 7 30 9 uur in het schoolgebouw ♦ Jttlianaschoolt Burg Martenssingel 38 Hoofd Jonker Joubertstraat 182 Telefoon 3721 Woensdag 1 Mei 7 30 9 uur Zaterdag 11 Mei 7 8 30 uur in het schoolgebouw WeiterschooU ƒ v Lennepkade 2 Hoofd L Pitlo v Itersonlaan 9 Telefoon 3556 Vrijdag 3 Mei 7 8 uur Zaterdag 11 Mei 3 S uur in het schoolgebouw Kinderen voor de aanvangsklasse moeten vóór 1 October 1946 ZES jaar oud zijrc £ aot UW TUIN opnieuw aanlegden in ord maken veranderen ophoogen onderhouden door TEMPO Burgvlietkade 82 Gouda Go td vlut n vaardeelift Ontwerp en grondonderzoek gratis DANCING POSTHUIS MOORDRECHT van Joop van Bergen s Dansband Cdam van i ll UUT it GEVRAAGD LEERLINGVERKOOPSTER Niet beneden de 16 jaar Schriftelijk of persoonlijke aanmeldln y p MEULEN Kleiweg 25 Gouda Net persoon 41 jaar Ned Herv gehuwd jaren ïaken gedaan hebbend wil gaarne veranderen van werkkring en zoekt een hem passende betrekking als Concierg Portier of iets dergelijks of als Schilder in inrichting Goede referenties staan ten dienste Brieven onder no 6637 bureau van dit blad Op Fabriekskantoot gevraagd aankomend Kantoorbediende Mnl of Vr H B S Mulo of Handelsavondschooldiploma strekt tot aanbevehng Sollicitaties onder no 6663 bureau van dit blad Op Handelskantoor wordt lankoniDll lannilijk of vroDwilijk personeel GEVRAAGD Brieven ondtr no 2401 Advertentie buraau Houtman Burgemeester Martensstraat 6 VAN O S AUTOMATIEK biedt U steeds het be ate tegen géringen prijs Heden Patat en Berliner bollen Zoo Juist ontvangen MODERNE VILTHOEDEN Zia onza étalaga de nieuwe PastelHnten MAISON ANNY Hooge Gouwe 9 2c Winkelmeisje of Juffrouw Banketbakkerij HERFST L Tiendewcg 8 Meisjes 4 Strijksters 1 Hoofdjuffrouw Cfi BEL 2001 Aanm aan het kantoor der Stoomerij en Ververij De Pelikaan Amerika 21 of Bleckcrssingel 24 Dat Is de vlotte moderne hoed die PAST bi Uw kleeding Uitgevoerd in de nieuwe pasteltinten Het ideaal van elke dame Zie onze etalage voor de laatste modellen Te koop of te huur f evraa daa de RteuwIJksche of Sluipwijkschi plassen een Maison Johanna Markt 70 Gouda naatt Poiitlc barean vaarkeea H gttnat Ratttfdam PLASHUISJE bevattende minatens 4 slaapplBStJU Brieven met prljsopg en omsda van inrichting en ligging ondcf no 4134 Advert Bnr Th J Georti 6 Co J Headr str 72 den HmJ Galllustreerd opinieblad vraagtvow p Gouda 2 actieve Heeren of Damd vo r zeer loonende colportag Aanmelden I Maandag II osll Calé Rest The Corner Crabethstrnat 75 Gouda Wil de Heer die Zaterdagmiddag een dame met 2 kinderen mee in zijn auto heeft genamen dc tasch met de drie boeken zoo spoedig mogelijk tervf geven C de Kamper Raadhuiaweg E 90 Gevraagd In gezin vaalperiOtttf voor daf of dag en nacht Recuwijk 3063 J HOEKSEL Timmer en Metselwerk H H WINKELIERS te koop moderne blank eiken Toonbank vitrine 1 90 cM br 45 cM h 90 cM met geslepen glasplaten C Broer Zoutmanstr 48 BofCB 30 Telefoon 2204 Gevraagd E RS met keuken of kook gelegenheid Ter ruiling gezellig huisje groote tuin aan den rand vaaGouda voor huis omgev Recuwijk Br onder a 6659 bar y d blad Brieven aan J Reneman Jr Katteasingel is Gevraagd V £ I S J E ▼ oor halve dagen met middagkoil Aan tt melden Gem Apothtjj Jongeman zoekt zit slaaplcamer met volledig pension van Mei t m Augustus Brieven aaa T de Haes Huize t ielleka Echt Limburg Achter de Kerk of Oosthaveol Gtvraafd liefst voor direct netto HUiSHOyDSTEI Bi alleenwonend heer gevraagd vo r direct een EllHE IVISIIUISTH P I loon f 40 per maand Katteasingel 44 C bij heer alleen op leeftijd Brieven ondei o 2385 adv B Houtman frq Martenstr óGo nM WegarThuwelijk Nol DagmeisK j winkel gevraagd ook genegenifl Te koop een nieuwe hlauw grijze Zomer dameamant l maat 46 H Burger Henegonwerweg lOf Gouda bij de spoorbr gem W vecn re helpen Melkharidel £ ƒ nieiswaren W Veldhuizen j3j Leyditraj t Vtrlorta eta ll fea broch PaaKhdas Ttni ba t j l i