Groot Gouda, maandag 29 april 1946

M V A OP HET FINANCIEEL BELEID DE BELASTINGEN Onderstaande is ontleend aan de menume van van antwoord op financieel beleid De Minister is de opvatting toegedaan dat het invoeren van dé zeer belangrijke heffingen ineens eenerzijds en het aanbrengen van een aantal urgente wijzigingen in het belastingstelsel anderzijds als Ie punten op het programma moeten staan Voor zooveel de hier te lande wonende of gevestigde personen en lichamen betreft zullen alleen de natuurlijke personen aan de heffing ineens worden onderworpen Het voorwerp van de belasting zal zijn het vermogen op een bepaald tijd Stip Dit tii istip dient samen te vallen met dat van den tweeden peildatum voor de vermogensaanwasbelasting Het tarief zal gematigd progressief zijn in dien zin dat zal worden voorgesteld Voor het gedeelte van het vermogen tot 100 000 10 en verder zoodanig dat voor het gedeelte van het vermogen boven 250 000 20 is verschuldigd Uiteraard zullen geringe vermogens niet door de belasting dienen te worden getroffen terwijl m verband daar ipede voor elk vermogen een bepaald bedrag van de heffing dient te worden vrijgesteld De minister is van oordeel dat bij de vaststelling van dit vrij te stellen bedrag rekening moet worden gehouden met het al dan niet genieten van andere inkomsten dan die uit het vermogen en voorts met het al dan niet gehuwd zijn en het al dan niet te zijnen laste hebben van minderjarige kinderen Iii dezen geest meent de Minister aanvankelijk dat het vrijgestelde bedrag zou kunnen worden bepaald op 10 000 voor iederen belastingplichtige Dit bedrag zou voorts kunnen worden verhoogd tot 25 000 voor die belastingplichtigen die niet of slechts weinig inkomsten hebben De vrijgestelde bedragen zouden voorts kunnen worden verhoogd met 5000 voor de echtgenoote en voor ieder minderjarig kind ten laste van den belastingplichtige Het ligt niet in de bedoeling van de regeering in de naaste toekomst voorstellen te doen tot afschaffing van de ondernemingsbelasting Voor de inkomstenbelasting zal een nieuw tarief worden voorgesteld Bij de samenstelling van dat tarief wordt bijzondere aandacht gewijd aan het thans bestaande groote verschil in belasting tusschen gehuwde en ongehuwde belastingplichtigen G M N Een vooraanstaand ill aal strijder ten grave gedragen Zaterdagmorgen is met militaire eer op de begraafplaats nt Barbara begraven het stoffelijk overschot van Johannes Adrianus Joseph Verleun die op 7 Januari 1944 op de Waalsdorper vlakte bij Den Haag door de Duit schers werd gefusilleerd omdat hl generaal Seyffardt had neergeschoten De begrafenis had een zeer plechtigkarakter s Morgens werd allereersteen dienst gehouden in de Parochiekerk van de Heilige Franciscus vanAsisi aan den Admiraal de Ruyterweg Daarna is het stoffelijk overschot begeleid door 100 man van de gezagstroepen onder commando van deneeersten luitenant Florax het vuurpe leton een militair muziekcorps eji detamboers stapvoets overgebracht naarde begraafplaats aan de Spaarndam merdijk n K L M neemt Binnenlandsch luchtverkeer in eigen hand Men schrijft ons de 29ste April a s valt wederom als belangrijke datum in de geschiedenis van de K L M te noteeren Dan wordt zooals bekend het binnenlandsche luchtverkeer door de K L M overgenomen waarmede tegelijkertijd de werkzaamheden van den Regeeringsvliegdienst een einde nemen Na 29 April staat de mogelijkheid tot vrije boeking dus weer voor iedereen open voorzoover het binnenlandsche verkeer betreft Deze maatregel is een belangrijk symptoon van het Nationale streven terug te keeren tot normale verhoudingen Eerste Nederlandsch vliegtuig naar Moskou vertrold en Gistermorgen is het eerste Neder landsche vliegtuig naar Moskou vertrokken Het startte van Schiphol en tnaakte een tusschenlanding te Berlijn Daarmede is niet alleen het eerste rechtstreeksche contact tusschen Nederland en Rusland door de lucht verkregen maar bovendien is deze vlucht dienstbaar gemaakt aan de propaganda voor een Nederlandsch product bij uitstek dat men graag ook bij den uitvoer naar Rusland wil betrekken de bloembollen Dienstplichtigen moeten distributiebescheiden inleveren Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat dienstphchtigen die voor den militairen dienst worden opgeroepen voor hun vertrek na r hun garnizoenplaatsen hun tweede distributiestamkaart met inlegvel hun bon kaarten voor voedingsmiddelen ta baft versnaperingen of gecombineerde tabaksen versnaperingskaart en textielkaart bij den Distributiedienst van hun woonplaats moeten inleveren De Distibutiedienst zal een ontvangstbewijs afgeven hetwdk de dienstplichtigen aan hun commandant moeten overleggen Petroleum voor koc doeleinden en verlichting Het Centraaal Distributiekantoor deelt mede dat zij die in het bezit zijn van een petroleumkaart voor kookdoeleinden of verlichting op de volgende bonnen dezer kaarten gedurende de maand Mei de daarachter vermelde hoeveelheid petroleum kunnen koopen op bon 33 t m 36 der kaart UA 510 vier liter op bon 33 en 35 der kaart UB 510 vier liter op bon 69 der kaart UC 510 vier lieter en op bon 124 der kaart UD 510 twee liter BUITENLAND Ongerustheid in Indonesische kringen Reuter s diplomatieke correspondent seint Indonesische legerautoriteiten zoo is heden te Batavia verklaard wenschen te verhinderen dat berichten over de botsing tusschen Nederlanders en Indonesiërs die eeni ge dagen geleden in de buitenwijken van Batavia heeft plaats gehad worden verspreid daar zij vreezen dat de weerslag hiervan een voorspoedig verloop van de evacuatie van vroegere sche krijgsgevangenen uit het binnenland van Java in gevaar zal brengen Bovengenoemde botsingen hebben op groote schaal de meening versterkt dat een machtige Nederlandsche politiek en militaire groep alles in het werk stelt om de Nederlandsch Indo nesische besprekingen te doen mislukken De laatste drie dagen hebben zich op West Java nog drie andere belangrijke botsingen tusschen Nederlandsche soldaten en Indonesiërs voorgedaan twee in de buitenwijken van Batavia en één ten Zuiden van Bandoeng Volgens de berichten hebben Nederlandsche troepen Donderdagmorgen bij een partouilleactie ten Zuid Westen van Batavia 27 Indonesiërs gedood acht gewapende Indonesiërs gevangen genomen en een machinegeweer en een niet nader genoemd aantal geweren en handgranaten in beslag genomen Naar verluidt valt het gebied waar dit is voorgevallen binnen de actieradius van de betrokken Nederlandsche patrouille Gisteren heeft een sterke Nederlandsche strijdmacht een overval gedaan op een dorp ten Zuiden van Batavia verscheidene km buiten het haar toegewezen gebied Daarbij zijn negentien Indonesiërs gedood terwijl er 150 zijn gearresteerd voor nader verhoor Naar verluidt is door den geallieerden bevelhebber te Batavia toestemming voor deze expeditie verleend op aandrang van de Nederlanders die beweerden dat het dorp extremisten herbergde en niet onder controle viel van de Indonesische Republikeinsche strijdkrachten Bij deze operatie zijn volgens de berichten vier machinegeweren en een aantal geweren en handgranaten in beslag genomen Concentratie Terroristen aangevallen De Nederlandsch Indische Legervoorlichtingsdienst deelt mede dat op den 26en April een concentratie terroristen bij Tjiteflreup ten Noord Oosten van Buitenzorg met succes werd aangevallen 19 terroristen werden gedood en 150 gewond terwijl aan Nederlandsche zijde slechts één man licht gewond werd Op den 25en April hebben terroristen een patrouille ten Noorden van Pondokgedeh ten Zuid Oosten van Batavia beschoten Na eenig heen en Batavia beschoten Na eenig heenren Hierbij hebben de Nederlanders geen verliezen geleden Eisenhower bepleit Internationale samenwerking en ontwapening In een rede voor dé jaarvergadering der Vereeniging van 5 Amerikaansche courantenuitgevers drong Eisenhower aan om den vrede te bevorderen door middel van internationale samenwerking onderling begrip van de volkeren en internationale ontwapening Postwisselveriteer België Nederland Het Hoofdbestuur der Belgische Posterijen deelt mede dat van 1 Mei af een postwisseldienst met Nederland hervat zal worden Het Amerikaansche Spookleger Het Amerikaansche Departement van Oorlog heeft onlangs bekend gemaakt dat een Amerikaansch Spookleger dat beslissende overwinningen heeft behaald tijdeup den oorlog geen schot heeft gelost Het was een leger van lokvogels dat bestond uit een bouwsel van rubber slangten en ballons die met lucht opgeblazen werden en verder uit beschilderd doek Er waren soldaten bij die zich niet konden bewegen 2 2 tons trucks die 86 pond wogen en veld artillerie die niet kön schieten De vijand rapporteerde na luchtverkenning vele malen de aaR e zigheid van groote gemechaniseerde eenheden die in werkelijkheid slechts als lokvogels jvaren gebouwd om 19 verschillende wapens en uitrustine stukken van het Amerikaansche leger na te bootsen s Nachts werd dit spookleger door speciaal geoefende eenheden opgezet De ware aard van deze lokvogels was zelfs op een paar honderd meter afstand niet te onderkennen De Processen tegen de schuldigen vodr den spoorweg Birma Siaai De Nederlandsche krijgsgevang nen die aan den beruchten spoorweg Birma Siam gewerkt hebben zullen getuigenis afleggen tegen hun Japan sche overheerschers wanneer de pro cessen teg n officieren en manschap pen die yerantwoordelijk zijn vopr den aanleg van den spoorweg binnenkort te Singapore zullen beginnen Van de 60 000 Nederlanders Britten Australiërs en Amerikanen zijn er 18 000 gestorven en van dezen is een groot aantal hetwelk op het oogen blik nog niet vastgesteld is NedeN landers Uit alle hoeken Dt B BiC ontvlog van iulzcadcn Nederlaaderi daakbrieven lo verbui met de oleuwsultzcndingen tijdeu da oorlog O Jocdiche terroristen hebben tusschen Til Avir en Jaffe een Engelsch legerkamp aangevallen O Handel in g brttikte motorr wielen Is niet vrij 0 h Suriname la de nieuwe Amerlkianacht ambaasadaur Maher aangekomen O Dt V Mortel ood burgemeaster van Noord wi k is den titel consul generaal kr Nederlanden verleend 0 DeBnlgaarKbe regeering heeft de betrekkingen met Franco verbroken De restauratie van k St jan te s Hertogenbosch nadert Laar voltooiingO Vrijdagmorgen heeft Mis Meijnen aan 20 hooge Britsche offlciena Nederlandsche onderscheidingen uitgt relkt O Op 6 Mei worden de brngga te Venlo en Zwolle voor het spoorwtf verkeer heropend Tevens zullen op dia dag de trajecten Maassluis Hoek vu Holland ién Alphen ULelden geelcctrül ceerd zijn O 19 Juni zal de N S B bw gemeester van Den Haag Prof Westra zich voor het bijzonder gerechtshof rnoar ten verantwoorden ® Bij de MaatKh Nederland is er staking uitgebroken De Amerikanen beweren dat zij hü wereldsnelheidrecord met vliegtulon hebben verbeterd © De Ned regeerisg heeft in Denemarken slachtvee aan kocht tot een gewicht van 1000 ton slacbtgewlcht De eerste 1300 stuks rf B vanuit Denemarken reeds aantekomeB 0 Een der twke kewakers die bij t grif van Mussolino waakte heeft bekend VULPEN binnen 2 z 24 uur De bureaux ca van den PDOVINCIALEN WATERSTAAT in Zuid Holland en van den STEDEBOUWKUNDIGEN DIENST ie s Gravenhage verhuizen 1 MEI a s Amaliastraat 13 en Smidswater 26 naar RiOUWSTRAAT 178 Indian da ondardaatan voorradig Fa B A VERZIJL Valpenhui $ K Tiandaweg 1 Tal 2176 van Telefooa 55 74 05 tm 55 74 09 Op 15 Mei a s hopen onze geliefde ouders TH STRAVER H J STRAVER BRON dan dag te herdenken waarop zij voor 45 jaar in het Huwelijk traden Hun dankbare Kinderen Behawd en Kleinkinderen Gouda Mei 1946 Boelekadc 64 Benige en mlgem kennisgeving Door een noodlottig ongeval overleed zeer plotseling mijn beste Maa en zorg volle Vader Behuwden Grootvader de Heer TBUNIS BOSMA in den ouderdom van 59 jaar De diepbedroefden Wed M Bosma Dlllema H Bosma R Bosma Van Hezcl P Bosma S Bosma Gort E Bosma J P Bosma M J Bosma en Kleinkinderen Gouda 26 April 1946 Bogien 29 De teraardcbastelling zal plaau hebben Woensdag 1 Mei a s te 2 uur vanaf het woonhuis te 2 40 uur op de Alg begraafplaats te Gouda DANKBETUIGING Met deze betuigen wij onzen faarteli kea denk aan H H Doctoren en verpleegsters van de Wijkverpleging voor de liefdevolle behandelisg tijdens ziekte en overlijden van onzen Man Vader en Behuwdvadcr Uit aller naam FAM WOLVEKAMP Oosthaven 4 Gouda I Heden overleed tot onze groote droefheid na een langdurig geduldig gedragen lijden onze lieve en zorgzame Moeder Behuwd huwden Grootmoeder Mevr Neeltfe v Schaiik Wcduwt ▼ o den Heer P A Hoogendljk in den ouderdom van 68 jaar Goudm P A Hoogendijk H A Hoogendijk Antheunls Ferric W Hoogendijk A Hoogendljk Begeer Anneke lac Hoogendijk Ameide M A Diepenhorst Gouda Hoogendijk Wpeen M E Naves Goada 28 April 1946 V Iterson Zlckenhuls Liever geen bezoek De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 2 Mei a s op d Alg m Begraafplaats te Schoonhoven te 230 tl Vertrek van Graaf Florlsweg 28 Gouda te 1 30 uur DANKliBTUlGING Voor de vele blijken van deelneming ondervonden in het bizonder van onze buren bij het smartelijk verlies van onze innig geliefde Dochter en Zuster ANTJE GERRITJE zcggca wQ hartelijk dank Jac Bocre C Boere Lammers Gcrric Goada Const Huygensstraat lïT Adverteert in GfOöt Gouda DANKBETUIGING gerepareerd Langs dezen weg betuigen wij aan kinderea kleinkinderen familie kennissen en buurtgenooten alsmede aan de muziekvereenlglng De Korte Akkeren onzen hartelijken dank voor de wijze waarop zl onze 55 jarige echtvereeniging tot een onvergetelijkcn dag hebben gemaakt D VAN DER VOOREN en Echtgenoote Gouda Bockenbergstraat 77 Bij Politieverordenii zqn Dinsdagmiddag na b uur aUè Moemenwiokeb geslote De Goudsche Bloemenwinkeiiersvereen V Z GOUDSCH CONSIRVATOKIUM Dlrccteiu Nico VerhoeS Concordia Westhaven 27 Telefoon 3483 ZOMERCURSUS tegen speciaal tarief Maanden Mei Juai en lull Dagel jks inschrijving van 9 5 30 uur Onderricht in alle pakken der Toonhuui Welke Heer of Dame kan geheel zelfstandig BOEKHOUDING op zkh nemen Prettige en zelfstandige werkkrisg wordt U aangeboden in Industrieen Handelszaak Sollicitaties met opgave van verlangd salaris onder no 5566 bureau van dit blad KANTOORBOEKHANDEL QUANT vraogf voor den winkel EENIGE DAMES Prefii e werkkring Persoonlijk aanmelding aan de zaak Kleiweg 7 Gouda Nette hulp in de httishotidiiig voor dag of dag en nacht ZatwdagmliUaa ea Zondag vr SCHULD Wijdstraat 23 Flink dagmeisje gevraagd in gezin met kinderen Kanaalstraat 26 Te koop 40 weinig gespeelde Gramofoooplaten Te bevragen s avonds tusschen 7 en 8 uur Ilssellaao 2 Te koop gevraagd een Encyclopedie In goeden staat Br on der no 2432 Adv bur Houtman Burgemeester Marteasstraat 6 D V P tjes TE KOOP AAhtQEBODEN 1 paaa s gJLA Joaocnncboeaen 34 St fobitraat 18 na 7 wu Zwart iadibakt Groaattrtg 69 Nteuwc Havca 2S Accountantskantoor waar opvolger ontbreekt vraa Assistent met de noodige ervaring Br met bijzonderheden ea opgave vcrl salaris onder no 6691 bur v d blsd Dtle dcellfl tn J detllg Jionljaenhok i FfJ ttaal Mf T Heo den to 37 i vaDdi Z g a a wart dameimantel pracht k ook ta iwlU Kon WUhelmlnaweJ ï Nieuwe old BiaUh aelioortteenklok a jaafhnaa Koo WiUielmioawiS Tegen elk aaaacmcUjk bod te koop j kampeeitent GeaeelefUMt Harmonica 2 rijtr t 60 iaanitra verclir fietitaotaara kanii l 10 machtaeUmple f 12 50 en vaatje en j békH VOO to gla j l pUri a B paar kcrta damealaaraea 36 ea R Khocaea m 36 Brieven onder ao bureau vaa dit blad 2 xwemgordeU kapok 1 pr UnneaKk met rabbcrzool m 43 l Frederlki Weth Veat w t Baeeule mft gtwiebica KtugeiUaa 50 DIVERSEN Typewerk geraagd vaor de d i B no 663 bureau vaa dit RUILEN lOdcl iditr llboot B H dit bM prima heerenrijwiel x baade oo ilwlel londet baadea j f vJ drtrt eea ia gocdéa Maat üinit VMr aea metorfata Briavea aader no 6696 bur vaa