Groot Gouda, dinsdag 30 april 1946

Kapitein Klaldcebos op de Leeuwenjaclit door O Th Rotmaii 63 Maar t werd nog mooier Toen de kapitein eindelijk een vaartje als n wervelwind had liet de aap lem opeens los zoodat hij honderd meter verder over den grond tolde De kapitein deed een zwakke poging om op te rijzen en aan den haal te gaan maar de aap sprong op hem toe en bewerkte hem als extra tractatie nog eens flink met z n vuisten 64 Daarop sleepte hij z n sl achtoffer naar den boom waarin het J WÜW gevestigd was en hing hedTmet z n buikriem aan een der takkeri op En daar hing hij als een stuk speelgoed voor het jeugdige apengeboefte ze speelden zweefmolentje aan z n losgeraakte beenwindsels trokken hem aan z n haar en timmerden met boomtakken op zijn Ikalen schedel Siianghai danst terwijl China verhongert Onder de titel Shanghai danst terwijl China verhongert publiceert de Daily Heratld een ongecensureerde correspondentie uit Shanghai waarin de correspondent Hessell Tiltman den huidigen toestand van China in groote trekken weergeeft Hessell Tiltman was reeds voor den oorlog correspondent in Shanghai voor het orgaan van de Engelsche Arbeiderspartij en bevindt zich thans wederom in de groote Chineesche handels en havenstad localiteKen en in de winkels rijkelijk daan De oude Chineescji ejewoonte voorzien van alerlei luxe artikelen U land dat zich economisch en volkkun kracht tot 7 Maart de volgende wis j A Ua At rnti ir in Hit nlnn vafl üplWnprspn vastppsteld len niet door machtspolitiek maar Austral pond RADIOPROGRAMMA VOOR DINSDAG fflLVERSUM 1 301 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Weeroverzicht 18 18 Gramofoonmuziek Ig30 Programma voor de Nederl Striidlcrachten 19 00 En nu naar vd 19 05 Blaasinstrumenten in de Kamermuziek 19 30 Vroolijke Gramofoonmuziek 19 45 De waarheid o er lava 20 00 Nieuws 20 05 Nationaal proéramma ter gelegenheid van den verjaardag van H K H Prinses Juliana Feestprogramma m m v Kon Marine Kapel o I v den len Luit Gijsbert Hieuwland Omroepkoor met orgelbeedeiding van Pierre Palla Causerie door Herman de Man Declamatie door Nel Oosthout 21 15 Juliana van Stoiberg de moeder van een groot geslacht Hoorspel van Peggy van Kerckhoven naar authentieke brieven van Juliana v Stoiberg Regie Kommer Kleyn 21 45 Feestprogramma vanuit Ottawa aangeboden door de Canadian Broadcasting Corporation ter gelegenheid van den verjaardag van H K H Prinses Juliana 22 00 Radio Philh Orkest o I v Albert van Raaite 22 30 De Koninkl Marine Kapel speelt marschen 23 00 Nieuws 315 Reportages en gram muziek 24 00 SUiiting HILVERSUM II 415 m KRO 18 00 Dinermuziek door het Meunier Kwintet 18 50 s Avonds als ik slapen ga 19 00 Nieuws 19 20 Zuid Afrikaansche liedjes 19 45 Aalmoezenier in het zwarte woestijnleger 20 00 Nieuws 20 05 Nationaal Progr Zie Hilversum I RADIOPROGRAMMA VOOR WOENSDAG HILVERSUM I 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Gram muziek 7 45 Nieuws 8 00 De Internationale 8 03 De eerste Meidag na de bevrijding 8 15 Johan Jong orgel 8 45 Socialistische gedichten 9 00 Gram muziek VPRO 10 00 Morgenwijding door Ds D G van Vreumingen Rem Pred te Bussum VARA 10 20 Vaude viHeork 11 00 Vroegere propaganda in Walcheren 11 15 Sopraan en piano 11 45 Berichten over krijgsgevangenen it het Verre Oosten 12 00 Metropoleorkest 12 30 Kalender 12 35 Metro poleorkest 12 45 Nieuw 13 00 Toespraak door 5 p9edhart 13 20 Een Mei Symph pmJ é pfi is 52 VüHejn Rettich 14 00 Vrouwen spreken over 1 Mei dag 14 40 Jaap Stotijfl en Is ja Rossican 15 00 Oude vriendschap 15 15 Meisjeskoor De Krekels en Kinderkoor De Merels 15 45 Voor de jeugd 16 15 Gram muziek 16 30 Voorwaarts en niet vergeten 16 45 Victor Silvester en zijn dansorkest 17 15 Het licht van de Mei 17 45 Nieuws HILVERSUM n 415 m t NCRV 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 PaaschbergkooL 7 45 Een woord voor den dag 8 00 Nieuws 8 20 Lenteklanken 9 15 Ochtendbezoek bij onze jonge zieken 9 30 Waterstanden en politieberichten 9 50 2 piano s 10 20 Oude muziek 10 30 Morgendienstvte leiden door Ds H W H van Andel Ger Pred te Utrecht ILOO NCRVkoor 11 15 Clarinetrecital 12 00 Stichtsch Salonorkest 13 00 Nieuwe 13 20 Melodia 14 00 Ernstige en luchtige klanken 15 00 t Antonie Reicha kwintet 16 00 Nacht yorstverwachting 16 02 Praatje voor jeugdige postzegelverzamelaars 16 15 Meisjeskoor Lenteleven 16 45 Voor jongens en meisjes 17 30 Orgelconcert DIT JAAR GEEN ZOMERTip De Ministerraad heeft besloten ditaar niet over te gaün tot de gelMTiiteljlten Zomertijd Bli deze beslissinglebben de bdangen van den landbouw Éfepraevaleerd Deze spraken joo sterlc dat de besparingót aanwandstof geacht werden damf en niet op te wegen Van Geldsmbkkel geen sprake Naar het A N P uit Londen verneemt is de verdenking welke onlangs tegen een drietal met name genoemde tijdelijk te Lx nd€n verblijvende Nederlandsche Vakvereenigingsbestuurders was gerezen ter zake van jiet onwettig bezit van een bedrag van 4 pd St aan Engelsch bankpapier ongegrond gebleken Nadat de be fokkenen het bewijs hadden kunnen yeren dat het onderhevige bedrag volmaakt geoorloofde wijze in hun oezit was gekomen is de aanklacht Welke de Engelsche politie aanvanke ik te dezer zake tegen hen had ingediend dan ook geheel teruggenomen Prins Bernhard terug uit Zwitserland Z K H Prins Bernhard is gistermorgen uit Zwitserland waar hij om gezondheidsredenen een week verbleef teruggekeerd Op 2 Mei zal de Prins een onofficieel bezoek aan Delfzijl brengen op 5 Mei zal Z K H een plechtigheid te Bergen op Zoom bijwonen op het Canadeesche kerkhof aldaar en op 8 Mei zuilen de Prins en de Prinses een galavoorstelling in de Stadsschouwburg te Amsterdam ter gelegenheid van de Boekenweek bijwonen Het Utrechtsch Studententooneel onder leiding van Karel Briels zal dan Julius Caesar van Shakespeare opvoeren Prijsverlaging Benzine en Gasolie Woensdag 1 Md ïls zal de prijs voor bettóne van 30 op 20 cent per liter worden verlaagd en die voor gasolie van 10 op 8 cent per liter ♦ Het bedrag dat benzine en gasolie sedert de bevrijding boven de berekende kosten opbrachten hebben de oliemaatschappijen aan de schatkist afgedragen Een snelle Typist Het in 1939 door mej Dijk op den Internationalen Type wedstrijd behaalde record van 427 aanslagen per minuut is te Hengelo gebroken door den heer J H de Jong leeraar typen die 455 aanslagen vrijwel het maximum dat een normale schrijfmachine kan verwerken per minuut haalde Het record Werd opgesteld onder controle van het Genootschap voor Stenografie en Machineschrijven Ofschoon de couranten melding maken van vriendschappelijke besprekingen tusschen de Chineesche Nationale Regeering en de Communisten staan de legers van deze beide partijen nog steeds gewapend tegenover elkaar En China s grootste spoorweglijnen de trajecten Kanton Hankau en ShanghaiTientsin inbegrepen zijn nog steeds buiten bedrijf De communistische strijdkrachten staan slechts een paar dozijn kilometers van Shanghai die van Tchang Kai Tchek kijken toe en wachten af Inmiddels ligt alle handel stil In Shanghai zelf is het zeer tierig althans in de ontspannings Britsche en Amerikaansche zakenlieden zijn teruggekeerd maar de 450 millioen Chineezen roepen voor allesom brood In China hebben de Chineesche werkgenootschappen origineele methodes uitgevonden om tot geld te geraI ken De één staakt om den eigenaarvan de zaak of de fabriek te dwingen hun de weken uit te betalen welkedoor de Japansche bezetting verlorengingen de ander grijpt naar het middel de bedrijfsleiding zonder levensmiddelen en water in de fabriek op te sluiten Vele zaken en fabrieken zijnnu gesloten met als gevolg dat deproductie bijna op het nulpunt staaten de inflatie met rassche schredenhaar weg vervolgt China dat uit denoorlog als overwinnaar te voorschijntrad loopt nu het grootste gevaar in een zee van zoo goed als waardeloos bankpapier te verdrinken De inflatieheeft fantastische vormen aangenomen Werden in 1939 nog 60 Chineesche dollars voor het Engelsche pond betaald nu staat de koers op 8WU Een familie van vier personen hadvoor een eenvoudige leefwijze m Jan 1946 gemiddeld 57000 Chineesche dollars noodig in Februari bedroeg dital 81000 Chin dollars en in Maart 144000 Chin dollars Vóór den oorlog kostte een kort ritje in een rickshaw20 cents thans kost het ritje over denzelfden afstand 800 Chin dollars Hieraan kan nog een reeks van voorbeelden worden toegevoegd Een ieder in China ziet in dat het zoo niet verder kan gaan maar niemand weet hoe de koers van de Chin dollar bij zijn val in het bodemlooze te stuiten Wanneer geen heel drastische maatregelen worden getroffen dan zou China s overw iuiiit op Japan en het herkrijgen van de volle souvereiniteit over enkele concessiegebieden eer VOOR UW RECLAME IN GOUDA HN OMGEVING DAGBLAD GIOOT GOUDIl Brigadier Lister staat 1 Mei terecht De zaak tegen den Canadeeschen brigadier Lister die verband houdt met het misbruiken van gevorderde goederen zal vermoedelijk op Woensdag 1 Mei a s op het Canadeesche Hoofdkwartier te Amsterdam dienen der tot n aanwinst van hoogsttwijfelachtig voordeel kunnen worden In gesprek fnet hooge ambtenaren in China met bankiers en zakenlieden valt te constateeren dat zij zonder uitzondering pessimistisch gestemd zijn In t binnenland zijn de toestanden veel erger dan in Shanghai en er valt zoo goed als geen teeken van een werkelijke nationale hergeboorte te bespeuren Het land zit aan de owde sleur vasl Het bezit toch al niet veel mannen van de daad en de weinigen die er zijn zien hun pogingen door de ongeschiktheid van hen met wie zij samen te werken hebben teniet ge om voor een werk dat door één man gemakkelijk alleen ka i worden verricht vijf personen te gebruiken bloeit heden ten dage nog Wel is dit een practisch middel om 200 millioen menschen aan het werk te helpen maarom de inflatie tegen te gaan en terverkrijging van economische welvaartin China is deze methode zeker nietgeschikt Een zeer ervaren deskundigeop het gebied van Chineesche staathuishoudkunde verklaarde Chinaheeft economische hulp noodig vanden kant waar dit slechts mogelijk is n l van Britsche en Amerikaanschezijde Buitenlandsche firma s zouden hun geld in China op de een of andere manier moeten beleggen om het landweer op de been te helpen en Chinazou deze beleggingen tegen zoo gunstig mogelijke condities verlichtingvan belasting enz moeten mogelijkmaken Natuurlijk zou aan een eventueele gunstige regeling de voorwaarde moeten worden verbonden dat zijna verloop van de overeengekomenperiode ophoudt te bestaan ofwel eenherziening zal ondergaan maar tevensook de voorwaarde dat de Chineesche handelsondernemingen zich gedurende dien tijd in volle ernst eroptoeleggen een hechte basis te vormen voor de toekomstige samenwerkingmet het buitenland zoowel op cultureel als op economisch gebied Alleen langs dezen weg of langs een dergelijke bestaat er nog hoop voor China Maar ook deze hoop zal alleen reden van bestaan hebben als de vrede in het land zélf verzekerd zou zijn Het moet gezegd worden dat de vooruitzichten hierop niet als heelemaal h peloos mogen worden beschouwd China staat nu voor precies hetzelfde geval als in 1927 toen TchangKai Tchek zich schrap zette voor het verdrijven van het uit den tijd zijnde Manchu regime Maar terwijl velen in zijn nationale regeering nog aanhangers zijn van de oude dynastie bezitten de Chineesche communisten zucht tot vernieuwing en de daadwerkelijke kracht hiertoe Van militair standpunt bezien is de nationale regeering veel sterker dan het communisme doch als het erop aan zou komen dan zou de botsing niet meer zoo vreedzaam verloopen als in 1927 Er zou een lange en verbitterde strijd ontbranden Dat hooge geallieerde personen zich voor goedgemeende onderhandelingen van de eene stad naïir de andere begeven verandert niets aan het harde feit Alleen buitenlandsche leeningen en grootmoedige materieele hulp van buiten af kunnen de beide partij rivalen ertoe brengen een gezonde coalitie aan te gaan Amerikaansche voorstelle aan IJsland voor het gemeenschappelijk gebnak van militaire facilitdteif Amerika heeft aan IJstand voorstellen gedaan betreffende liet gemeenschappelijk gebruik van militaire faciliteiten op IJsland na de beëindiging van den huidigen oorlog Op verzoek van de IJslandsche regeering kwamen in Juli 1941 Amerikaansche troepen op IJsland De topsterkte van het garnizoen 45 000 manschappen is sedert de beëindiging van de vijandelijkheden in Europa verminderd tot ongeveer 1000 manschappen hoofdzakelijk bestaande uit technici van de luchtmacht Revolutionnair voorstel van Bevin te Parijs dig onderscheidt zou van dit plan van een grooter Somaliland worden uitge Bevin wees erop dat zijn voorstel Maandag heeft te Parijs de tot nog toe langste vergadering der 4 ministers van Buitenl Zaken plaats gehad De bijeenkomst duurde 5 uur Zoowel Engeland als de Sovjet Unie hebben hun laatstleden September aangenomen standpunt inzake de Italiaansche kolonies snel gewijzigd Molotoff matigde zijn eisch van het alleenrecht van SovjetRusland over het beheer over Tripolitanië en stelde nu voor dat zoowel Tripolitanië als Cyrenaica onder het beheer der Ver Naties zouden worden gesteld Maar in het geval van Tripolitanië onder een Sovjet Russischen bestuurder met een Italiaanschen afgevaardigde ondersteund door een internationale adviescommissie waarin Amerikaansche Engelsche en Fransche vertegenwoordigers en t vee vertegenwoordigers der plaatselijke bevolking zitting moeten hebben Bevin dJe rechtstreeks van de Londensche conferentie der Eerste Ministers van de Dominions kwam legf de een geheel nieuw plan voor en deed het revolutionnaire voorstel Tripolitanië en Cyrenaica onmiddellijk onafhankelijk te maken en in één staat te vereenigen Verder stippelde Bevin een plan uit door de Ver Naties of door den Raad van Ministers van Buitenl Zaken een commissie te laten benoemen om het voorstel Engelsch en Italiaansch Somaliland met elkaar te vereenigen in onderzoek te nemen Abessinië zou door grondgebied in Erytrea schade loos worden gesteld Fransch Somali door gezond verstand werden ingegeven Byrnes handhaafde het in September aangekondigde plan voor een Internationaal beheerschap der Italiaansche Koloniën Bidault het Fransche voorstel Italiaansch beheerschap voor alle vroegere Koloniën onder toezicht van de Beheerschap der Ver Naties Nadat de 4 Ministers hun meening hadden uiteengezet werd met verder gediscussieerd over de Italiaamsche koloniën De kwestie blijft op de agenda en zal waarschijnlijk weer ter sprake komen wanneer de verschillende delegaties tijd gehad hebben de verklaringen van Maandag te verwerken Britsche Bonden zullen vrijwel zeker tot F I F A toetreden De te Londen gehouden vergadering van de F I F A Federation Internationale de Football Association en de vier Britsche Voetbalbonden t w Engeland Schotland Ierland en Wales had een gunstig verloop Eenparig verklaarden de vier afgevaardigden van den En§ elschen Bond zich voor toetreding tot de F I F A en het bestuur van de Football Association in dien zin te adviseeren terwijl men aanneemt dat de overige gedelegeerden een gelijkluidend advies aan hun Bonden zullen uitbrengen D § breuk tusgchen ue F I F A en de Britsche Bonden welke sinds 1928 heeft bestaan vloeide indertijd vóOrv uit een meeningsverschil inzake de vergoeding van loonderving INDIË Indonesische Delegatie te Batavia teruggekeerd Gistermiddag is de Indonesische delegatie die onlangs Nederland heeft vertalen per Skymaster op het vliegveld Kemajoran gearriveerd De heer Soewandi wenschte niet meer prijs te geven dan wij zijn niet ontevreden Ook de andere leden van de delegatie en de begeleidende Indonesiërs waren zeer gesloten Zij zullen allen hedenavond Sjahrir bezoeken De Rubberproductie van N Indië en op Malakka De Directeur der Afdeeling Plantages van de U S Rubber Cy Cake heeft in een interview met het Journal of Commerce verklaard dat hij in 1946 geen groote hoeveelheid rubber uit Nederlandschlndië verwachtte daar de exploitatie van de ondernemingen door het Rubberfonds moet wachten op een stabielen politieken toestand De U S Rubber Cy heeft verder van haar Rubberondernemingen op Malakka vernomen dat dit jaar uit Malakka slechts 8 millioen pounds rubber verwacht kan worden In het jaar voor den oorlog heeft de U S Rubber Cy van haar ondernemingen op Sumatra en Malakka 75 millioen pounds rubber ontvangen Wisselkoersen in Ned hidië selkoersen vastgesteld Nederiandsche gulden 0 995 1 005 Pond Sterling 10 64 10 74 Amerik dollar 2 64 2 675 8 463 8 595 Het Nederlandsch Indische Deviezen Instituut heeft met terugwerkende