Groot Gouda, dinsdag 30 april 1946

alle belastingzaken KANTOORJUFFROUW gevraagd voor typen en eenvoudig administratiefwerk Koninklijke Wasscherij Daalmans en Co Behandeling van T VUIJK Belasiinêconsuleni Ud Bond V Belastingconsulenten Gouda ZALM EN SARDINES enz verwachten wl eind van deze of begin volgende week Al onze klanten ontvangen bij de bestelling van vetsehevisch ook blikjes viachconaerven V tlt U regelmatig visch 7 Geeft dan Uw adr en indien mogelllk ook Uw telefoonnummer op Wij zorgen dan voor regelmatige bediening Ook zijn wij bereid U eerit te bellen Zaait levend in voorraad zuiver van smaak Nienwe HoU Haring wordt half Mei verwacht Nu nog voorradig Anijovlafilcta De vcrschc zeevischprijzen zijn heden weer met 20 pQ verlaagd nu voor elke beurs bereikbaar Dagelijks vcrsche aanvoer van IJttcImccrbot Schol Toagi Griet enz Voor feesten e d wordt de visch voor U in onzeelectr koelcel versch en frisch gehouden Schoonmaken flleeren en thuisbezorgen gratis Stokviacli ca Zoatcviach atccda voorradig A nb rclead P G SCHARLEMAN Jr Lange Ticndcwcg 75 Tclcf 3202 W datrant 14 Zonder vergunning Zw kwal HOSPITAALLINNEN 6 75 p M 5 50 p M H TER MEULEN Kleiweg 25 Ervaren steao typiste Hollandsch Engclsch Duitsch vraagt werk voor avonduren Br onder no 6713 bur v d bl Nette Werkvfouw vraagt eenige WERKHUIZEN Peperstraat 54 Bij de N V Tot Aanneming van Werken v h H J Ncdcrhorst te Gonda is plaats voor een CORRESPONDENTE Diploma Steno en Typen vereischt Kennis der Engeliche taal strekt tot aanbeveling Salaris naar bekwaamheid Sollicitaties met voU gegevens te richten aan het kantoor der N V Turfmarkt 8 te Gouda Aan de Algemeene Spóorwegboekhandel kunnen terstond 2 goede f erkobpers geplaatst worden Salaris provisie en verval Aanm Vossenburchkade 27 Gouda Gevraagd net meisje voor den winkel Hoog loon P G Scharleman Jr L Tiendewcg 75 Gonda UicuUU winkelhuls In t centrum voor woonhuis NIEUWE HAVEN 186 J HOOGEHDOOBHE sïïïLiÉilïL iö Itt gebruikte Meubelen hebbtn we w r uirdig tvat poorradig Ook voor de inkoop HET adres I TAXATIB VAN INBOEDELS sportieve Miii liefst kunnende dans 21 i rjé X Zt Br omicr no 6714 bftr V d bOêï strafzitting van het Kantongerecht te Gouda d d 24 April 1946 Veroordeeld zijn wegens 1 Het ten verkoop voorhanden hebben van brood met een te laag gewicht 4an droge stof M N te Berkenwoude f 35 s 7 éh Niet voldoen aan de leerpHchtwet a M H V de V te Rotterdam f 10 s 4 dh M V te Reeuwijk f 20 s 10 dh B N te Hekendorp ontslag van rechts rvolgfing K v R te Ouderkerk a d IJssel f 15 s 6 dh J de Jong te Ouderkerk a d IJssel f 5 s 2 dh W A B te Oudewater f 20 s 10 dh A J H M te Gouda f 5 s 2 dh K de J te Ouderkerk a d IJssel f 15 s 6 dh Zich door een motortijtuig laten voorttrekken P v A te Groot Ammers berisping Niet gebruiken van een bestaand rijwielpad J G B te Moercapelle f 1 s 1 week tuchtschood Iemand op den bagagedrager doen vervoeren dien den lestijd van tien jaar bad bereikt H P te Woerden f 1 s 1 dh Met een rijwiel rijden op den Rijksweg W B te Waddinxveen f 3 s 1 dh A V te Waddinxveen idem Wateren buiten de openbare privaten AP te Hekendorp f 7 50 s 3 dh Aan den openbaren weg een mestvaalt nederleggen E H B te Reeuwijk vrijspraak Onbeheerd en onafgesloten laten staan vïn een rijwiel C D te Willeskop f 10 s 4 dh Rooken in treinafdeeling Verboden te rooken J K te Utrecht f 4 s 2 dh Rijden met een rijwiel zonder goede voorverlichting P j B te Haastrecht f 2 50 s 1 dh M W J te Snelrewaard f 2 s 1 dh Rijden met een rijwiel zonder goede vooren achterverlichting B v B te Capelle a d IJssel 2 maal f 2 s 1 dh G A B te Kamerik idem J R te Capelle a d IJssel 2 maal f 1 50 s 1 dh M P te Gouda idem MAK te Gouda idem Rijden met een motorrijwiel terwijl dat motorrijwiel niet was voorzien van een ummerbord C V te Moordrecht f 10 4 dh Rijden met een motorrijwiel terwijl dat motorrijwiel niet voorzien was van D N V Gondtche Watcrlcidlas MaBtschappiy te Gouda bericht hiermede dat voor het boekjaar 45 het dividendbewijs no 62 der aandeelen betaalbaar is gesteld per 1 Mei a s met f 110 verminderd met 15 pCt dividendbelasting ad f 16 50 Is f 93 50 ten kantore van de firma Wed Knox en Dortland te Gouda Gevraagd een Bakker en een halfwas Kosthuis aanwezig H P v d STARRE Kamerlingh Onneaweg 180 VWKUWia KMUDBNÜ B hti hmf too f ng mif ifk Rien Boegheim OoatlwTCB 19 Tel 2392 Gouda U kent onze zaak Plaats voor Jongeman als MioiipbedieDile en voor Expeditie werk xaamlieden Leeftijd 16 20 aar Br onder no 5678 bor v d bl HUWELIJK Kenntsmaklag gezoebt net oet Hctr door Weduwe 59 jaar Diacrafle gavraagd en vetzdard 9r oocbr oo 6712 bnr v d bl Hilversum een spiegel C V f e Moordrecht f 3 s 1 dh Rijden zonder rijvergunning C V te Moordrecht f 15 s 5 dh Rijden zondej rijbewijs f 7 50 s 3 dh C V te Moordrecht Rijden zonder nummerbewijs f 2 50 s 1 dh C V te Moordrecht BUITENLAND Spionnage in P Hen Volgens Radio Warschau heeft de Poolsche Minister van Openbare Veiligheid medegedeeld dat een agent van de Duitsche lnlichtingendien t die samenwerkte met de Inlichtingendienst van één der Groote Mogendheden tezamen met een aantal Gestapolieden in Polen is gearresteerd Volgens den Minister zijn 275 spionnen van Duitsche origine gegrepen en geëlimineerd Tot 1 April 1946 werden 191 benden die onder bevel van een agent van een Buitenlandsche Inlichtingendienst AntiRegeerings activiteit ontplooiden gearresteerd Hierbij werden antitank wapens lichte en zware mitrailleurs alsmede 8000 geweren in beslag genomen In West Polen vroeger Duitsch gebied werd door vroegere Duitsche spionnage organisaties veel sabotage bedreven Volgens den Minister werden de wapens door een vreemde mogendheid uit vliegtuigen geworpen Qromyko orotesteert tegen onvolledige berichtgeving Gromyko de SoWtrussische afgevaardigde i d Veiligheidsraad heeft een brief aan het secretariaat der V N gestuurd waarin hij protesteert tegen een weglating in het verslag van zijn op 16 Apr gehouden redevoering zooals dit verschenen is in de Journal of the Security Council Hierin critiseerde hij de liouding der V S in zake de Perzische kwestie Gromyko verzoekt het secretariaat de lacunes aan te vullen en den geschreven tekst in overeenstemming te brengen met hetgeen hij werkelijk heeft gezegd Onder de Boompjes 4 In de desbetreffende paragr zeide Gromyko dat Stettinius de Amerikaansche afgevaardigde in den Veiligheidsraad de Perzische kwestie trachtte te rekken en op te blazen en dat hij onlogisch was in de wijze waarop hij de positie der V S voorstelde Dagbladen van New York hadden er op gezinspeeld dat Qromyko het woordelijke verslag van zijn redevoering trachtte te veranderen In den gepubliceerden brief zet Gromyko uiteen dat hij verre van wijzigingen in de tekst te wHlen aanbrengen integendeel bij zijn verklaring blijft en het verslag volledig wil zien gepubliceerd Hij laakt het secretariaat der V N twee belangrijke paragrafen te hebben weggelaten Ambtenaren van het secretariaat der V N weigerden commentaar te leveren over deze aangelegenheid De Fransche M R P tegen Grondwetsherziening De Fransche Minister van Buitenl Zaken Bidault heeft Zondagavond tijdens een verkiezingsvergadering te St Ettienne voor de M R P zijn toehoorders aangeraden bij het referendum over de nieuwe Grondwet NEEN te dollar met een jarige looptijd en een rente van 3 doch dat de oveneenkomst nog niet was geteekend De Indische leening is on eyes zoo lang de politieke situatie in Ned l dië nog niet opgeknapt is Wanneer wen weet hoe de nieuwe poHtieke structuur in Ned Indië zal zijn zal de Bank het crediet in behandeling nemen in het licht van de nieuwe situatie Rede van Churchill te Aberdeen alle landen zich vriendelijk en dienstvaardig tegenover elkaar betoonen worden zij tegen eikaar opgezet deor krachten organisaties en leerstellingen zoo buitensporig en meedoogenloos als in de tijden van de absolute vorsten Ter gelegenheid van het ontvang en van het eere burgerschap van Aberdeen heeft Churchill een rede gehouden waarin hij de door den oorlog veroorzaakte wanorde in de wereld teekende Wij weten nog niet aldus zeide hij of de heersphende haat en wanorde ons niet voor nog zwaardere beproevingen zullen plaatsen dan wij reeds zoo ternauwernood zijn doorgekomen Churchill sprak verder over de nieuwe urwuwci i L L i partijenstrijd in verschillende landen stemmen Hij bracht de pogingen van waar rivale ideologiën tegen elkander de MR P om in Frank rij koenheid telzijn losgelaten en voegde eraan toe scheppen in herinnering en zeide dat terwijl de gewone bevolkingen van Fascistische Actie in Italië Terwijl de politie geheel NoordItalië afzoekt naar het lijk van Mussolini hebben Neo Fascisten op Zondag 2 Fascistische vlaggen op de beroemde kerk van Santa Maria del Fiore en op het Florentijnsche Stadion geheschèn De stad wordt thans door de politie uitgekamd De toegangswegen zijn gblokkeerd volgens Radio Warschau Automobilisten naar Frankrijk De K N A C deelt ons mede dat Oor automobilisten die naar Frankrijk eizen een nieuwe regeling voor het verkrijgen van benzine is ingevoerd Omtrent de wijze waarop deze regeling wordt uitgevoerd verstrekt de K N A C gaarne alle nadere inlichtingen zijn partij t ui terste gedaan heeft en zich niets te verwijten heeft Hij zeide dat deze grondwet niet met het geweten in overeenstemming te brengen is en dat zij geen grondslag kan vormen voor een nieuwe stabiele regeering Hij wijst op de Dictatuur die dreigt door het één Kamerstelsel Generaal Giraud eertijds De Gaulle s rivaal toen het ging om erkenning van een Fransch staatshoofd bij de geallieerde landing in Nd Afrika heeft zich in het district Lorraine candidaat gesteld voor de M R P Vrienden van Generaal De GauUe verklaren dat deze zich niet candidaat voor de Kamer van Afgevaardigden zal stellen Crediet voor Indië ligt gereed Telefoon 3797 Fluiveelensingel 25 140 cM breed 100 cM breed In n interview met den VjcePre sident van den Ex en Importbank deelde deze aan een verteg enwoordiger van A N P Aneta mede dat Nederland in de toekomst zijn leeningsbehoeften zou dekken door leeningen van de Internationale Bank en door leeningen uit particuliere bronnen Op een vraag omtrent het crediet van de Ex en Importbank aan Ned Indië zeide hij dat er een plan was opgesteld voor een leening van 100 millioen Mevr Spruyt v d Torren Regcntcsscpl soen 19 vraagt wegens huwelijk der tegenw r eeo net meisje tegen 20 Mei Gevraagd AutoPlaatwerker Bekend met REPARATIE Brieven aan GEBR BAKKER Kennemerstraat 62 Haarlem BANKETBAKKERIJ te koop in centrum van Gottda Eventueele kooper moet woning in Goudaltcr beschikking hebben Br onder no 6715 bur v d bl Net meisje zoekt Betrouwbaar persoon middelb leeftijd zoekt bezigheden magazijnwerk o d Br Mder no 6717 bw v d blad Duitschland en Japan Hfet Maandag te Parijs bekend gemaakte Amerikaansche concept vtjor een verdrag over Duitschland kgt vlfet dat de verdrag sluitende partijen Eé oten hebben alle militaire en semiifiitft organisaties te ontbiftden Ook cfe staven jlier org zijn en blijven ont boriden Het verdrag staat een minimaal gebruik van explosieven voor v edehevenede doeleinden toe Na de geallieerde bezetting van Duitschland zal een commissie toe blijven zien op d onfwapening en demilitarisatie Deze controlecommissie zal het gel heêle Duitsche get ied inspecteereh onj zekerheid te verkrijgen dat deze derriilftarisatie inderdaad wordt uitgevoerd De controle commissie zal tevens indien Hoodig voorstellen doen tot het ondernemen van acties met inbegrip van die met gebruik der wapenen om schending van de voorwaarden te voorkomen Binnen 6 maanden na het teekenen van di verdrag zullen de partijen bijeenkomen voor het onderhandelen over het instellen van deze contrólecommisiie Dit verdrag zal in werking blijven gedurende É jaar Zes maanden voor den afloop van dit verdrag zullen de verdragsluitende partijen overieg plegen om te bepalen óf de internationale vrede en de veh ligheid het noodig maken het verdrag te vernieuwen of te wijzigen of daf het Duitsche Volk zoo grooten voortgang heeft gemaakt op democratische basis dat een verlenging van het verdrag niet langer noodzakelijk is Naar veriuidt zal het Amerikaansche concept voor een verdrag over Japan in hoofdzaak gelijk zijn aan dat voor Duitschland Het verdrag met Japan i ter overweging gezonden naar de geallieerde regeeringen Geen overstemming in Mandsjoerije Volgens te New York oirtvanjei berichten uit Tsjoengking wordt ta welingelichte Chht kringen medegedeeld dat generalisshno Tsang kai Sjek de communistische generttl Tsjoe en Lal en de Amerikaansche generaal George Marshall er niet ki g slaagd zijn om 4ot een overeenstei mlng te komen die leiden kan trt W stopzetten van de gevechten in i Mandsjoerïje Zondagmiddag verloren een NHES miUIOillllUI Ruime bclooning voor vinder Adres l s ellaan 1 Tè koop DobermanPiQcherteei van kampioen afstammig STILTING KnrnemelkslootlM WONINGRUIL Aangeboden flink Heettt huis met tuin centrum vod kleinere woning Br onder no 6732 bur v d M D n jties ie KOOP AANGEBODEN ets itofiiiigcr in prima itaat SS 2 plll g Htcl VUtMh kau iDijinachiDC VM gezintgabrnik Prlai Hcadflkittaat Iw t of 2 prima Hccrtacottuumi maat 50 Bt voorkear rullen voor prima lichte rcgol ca Blcawc bctreaidiotnca maat 43 it la Rc Uan Ia pr It I Eag Huiikamcr amtabUsa Oldfiolih bcitaaadc ait DrcMOir tafd toclcB 2armfaut nilivooroorl b kl f 50 Britven oadcr ao 6694 barcauvandlt Uw 2 paar zwarte pumpichoenea m J8 Burg MartcBiiingu C paar daocaacbocaea mtt hoog bak m van i oTcn Ganutraat V Zwaar maulcf clkcnhoalcn buitkaBer anfl bleant b t alt dreuolr thacaeubcl liW 2 armfaotenili en 4 itoclen N Havta 2 een kleine zeilboot geb compl Perii nftr M 1 wit cfflalllcfomtiii Haardkacbel 1 R merk Errei 1 Stofzniger 127 V Brieven oader no 6S0 boreau v d UwVooroorl kindetwagea goede b Brieven onder no 6650 boreau van dit W ViechaquarluB Kinderwagen f Phillpiweg 51 B 5 Kinderwagen Ste nkade 25 aa 7 TE KOOP EVRAACD Goede 12 voel ol uj Brieven aader ao 729 kar v i TER RUILINfl een paar longcnftciiocnen m 40z g a B maat 38 Heereaftraat 12 2 nleawt lakcM en iloopra 22 Dteuoir Brieven no 6701 bor v d Z g a n bruine anède iehoenen en een pj latllBen ichoenen m O voor een pa f KfaoeBen m hooge hak Gr Jacobaet prima heerearflwiel z baadefl voor rOwlel zond j J rwsd ÓJV RSEN