Groot Gouda, woensdag 1 mei 1946

P GROOT GOUDA H ff f ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gquda WOENSDAG 1 MEI 1946 NUMMER 217 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon OT Abonn p w 27 c Losse nunnn 10 et Jobilenm van den Heer C Vink 1 Heden is het 40 Jaar geleden dat de heer Vink hoofd der Chr Landbouwschool te Gouda als jong onderwijzer ztjn buitengewoon werkzaam onderwijsleven aanving Was het schoolleven van den heer Vink zeer druk toch had hij nog tijd ook te werken voOr de vereenigingen die ten nauwste betrokken waren bij het Landbouwonderwijs en den Landbouw Ondanks zijn druk leven is de jubilaris nog krachtig en vitaal hetgeen blijkt uit het feit dat hij momenteel op de candldatenlijst der A R voordeProv Staten voorkomt Hedenmorgen vond ia de groote zaal van De Beursklok de offlcleeie huldiging plaats Nadat de aanwezigen psalm 103 hadden gezongen gingen Ds Gerh Huls voor in gebed waarna hij het woord gaf aan den heer Verboom wnd voorzitter van den C B T B die aan de hand van diverse anecdotes het werkzame leven vaa den heer Vink schetste terwijl hij mevrouw Vink die haar man In alles bijstond en nog steeds bijstaat de haar toekomende eer niet onthield Burgemeester Mr Dr K F O James die hierna sprak als hoofd der Gemeente en voorzitter van de commissie van toezicht waarbij hij den heer Vink meedeelde dat het gemeentebestuur In principe besloten had een school voor het Landbouwonderwijs te laten bouwen terwijl tevens de dank van de gemeente overgebracht Hierna werd Mevrouw Vink een bloemenmand en een dressoir en de heer Vink een fiets aangeboden In den loop van den dag brachten nog diverse sprekers het vele werk van den heer Vink naar voren terwijl er vanmiddag een druk bazochta receptie gehouden werd Het tqdelijk gedenkteeken aan het stadhnig Zooals wij reeds verscheidene malen hebben bericht is er in Gouda een commissie in het leven geroepen die de zorg voor een op te richten gedenkteeken in de gevel van het stadhuis op zich heeft genomen en aan Prof O Wenckebach heeft verzocht zich met het ontwerp ervan te belasten Het heeft echter niet mogen zijn dat het gedenkteeken voor den komende Bevrijdingsdag gereed is Men heeft daarom het plan opgevat een tijdelijk gedenkteeken in de gevel van het stadhuis aan te brengen De voorbereidlagen hiertoe zijn bijna gereed Het tijdelijk gedenkteeken zal bestaan uit een eikenhouten kruis met erboven een groote krans van pijnappels en een guirlande van conifeerengroen Pnder het kruis komt een bord van ruw eikenhout met een itgesneden tekst in gouden letters die herinneren aan den tijd van bezetting en bevrijding Dit gedenkteeken zal bij de plechtigheden van a s Zaterdagmiddag door den Burgemeester worden onthuld Zaterdag a s geen krant Ingevolgen een algemeen geldende bepaling znllen de dagbladen a s Zaterdag den bevrijdingsdag niet verschijnen Adverteerders flelftvèn Wcra dc rckcalng te hoodcn ZatcrdagoiiddBa zal ea Kastoor GESLOTEN ZIJN De redding voor de weggebruikers De wegenwacht in de practHk Gisteren maakten wij in gezelschap van een aantal journalisten met den A N W B een rit langs de groote wegen om zoo het werk van de onlangs ingestelde wegenwacht kunnen gadeslaan De route ging van Den Haag naar Rotterdam vervolgens naar Gouda en van hier weer op de residentie aan De eerste gele motor ontmoetten we even voorbij de Hoornbrug en achter de zijspancombinatie aan wordt koers gezet I naar de Maasstad Reeds vermoeden we jdat we zonder een pechvogel gezien te hebben in Rotterdam arriveeren toen we plotseling een Opeltje langs den kant zagen staan Direct ging de wegenwacht er op af en vroeg naar de kwaal van het vehikel Er bleek kortsluiting In de accu ontstaan te zijn en door de reuk van smeulend draad gewaarschuwd had de automobilist het raadzamer gevonden te stoppen Direct wordt het euvel ververholpen en een kwartiertje later bevindt het Opeltje zich opnieuw op den weg Een motorrijder zonder benzine wordt daarop van nieuwe brandstof voorzien en vervolgens krijgt een gestrande G Onlngsche Citroen hulp bij het verwlsKlen van een wiel Ook op het traject Rot terdamGouda moet het noodige verholpen worden In het gezicht van de wegenwacht verliest een P KW zijn voorwiel doch vaardige hinflen hebben ook dit euvel in een korte spanne tijds verholpen Zoo krijgt de wegenwachtdagelijks tientallen gestrande weggebruikers onder handen en zij worden Indien mogelijk weer op den weg geholpen Bij anderen die niet verder kunnen waarschuwt de wegenwacht de dichtstbijzijnde garage of houdt een auto aan die de betrokkene kan meesleepen In ieder geval wordt geen enkele pechvogel in den steek gelaten In de twee weken die de wegenwacht nu al dienst doet heeft zij reeds honderden automobilisten geholpen en daarmede tevens blijk gegeven In een dringende behoefte te voorzien De offlcleeie diensttijd van de wegenwachters Is van 8 17 uur doch het komt voor dat de mannen eerst tegen 10 en 11 uur REEUWIJK Biljartnieuws D O S De uitslagen van de Ie ronde D O S tournooi luiden als volgt Het Westen Eurèka 14 2 Centrum De Sport 8 8 Thalia s Vrienden N S H 8 8 Witte Brug Antipoedel 11 5 De Rollende Bal De Spil 6 10 De Tunnel I e Doele 6 10 Touche Belvérdère 10 6 Per Aspera ad Astra D Ó S 12 4 In de partij J van Vliet C Q de Graauw won eerstgenoemde met een moyenne van precies 7 00 Van Vliet maakte zijn partij uit in 12 beurten een prachtig resultaat Willy Reinders was de 2e speler die winst behaalde De overige zes partiten Beteekenden 12 verliespunten voor D O S De finale om den beker leverde een overwinning op voor J O Edelman die in 19 beurten won van C Ballering Eddman moet volgend jaar zijn kans op den beker verdedigen om weer voor een jaar in het bezit te komen EEN EXTRA VLEE HBON Deze week zal een extra bon voor 100 gram vleesch worden aatigewezen voOT personen van 5 jaar en ouder Op dezen bon mag reeds DooderdBg a s gekocht worden STADSNIEUWS HERDENKING BEVRIJDINGSDAG De G minissi voor Oracleen andere Openbare Feesten en het Bestuur der Centrale van Buurtvereenigingen declen mede d t tn overeenstemmicg met den wenich van de Regeering bi de eerste verjaardag van onze bevrijding het accent zooveel mogelijk gelegd zal worden op de herdenking van dit feit en het feestbetoon van secundair belang za zija Bovendien is het de wensch der Regeeriog dat de werkzaamheden op Zaterdag 4 Mei des morgens normaal doorgang vinden Het programma luidt in het kort als volgt Op Vrijdagavond 3 Mei zal een stille holde gebracht worden aan hen die vielen in den strijd van tet verzet tegen den dwingeland Te dien einde zullen ecnige commissies zich vanaf de Markt begeven naar de plaatsnn waar de slachtoffers in onze Gemeente begraven zijn en naar de met een kruis aangegev plaats aan den weg ten Noorden vAn het station alhier Overigens zullen er op dezen avond in verschillende kerk n plechtige herdenkingsdiensten worden g houden Op Zaterdag 4 Mei des v m carillon bespeling en dank zij de welwillende medewerking van de betreffende directies gratis bioscoop voorstellingen voor ouden van dagen in de drie bioscopen hier ter stede Ingevolge een besluit van de Regeering zal te 11 uur v m dooreea ieder 1 minuut stilte in acht genomen worden ongeacht waar men zich bevindt hetzij in de fabriek werkplaats kantoor in huis of op straat Ook het verkeer zal gedurende één minuut worden stilgelegd Dit tijdstip zal door middel van de radio worden aangekondigd Bovendien zal de klok van den St anstoren eenige minuten vóór elf uur geluld worden De stilte treedt in op het tijdstip dat de St Jan zijn elf slagen heeft laten hoorea Een leder neme deze stilte staande in acht en verwijle met zijn gedachten bij hen die vielen Des namiddags zal een groote herdenkingsplechtigheid worden gehouden bij een tijdelijk aan het stadhuis vanwege het Gedenkcomité Gouda aan te brengen gedenkteeken Daarna wordt een bevrqdlngsboom geplant in Klein Amerika Fluweelensingel De voor deze gelegenheid door den Heer W Hogervorst vervaardigde oorkonde valt te bezichtigen in de etalage van de fa M Th Vonk Kleiweg 27 Des avonds concert op de Markt en orgelconcert In de St lanskerk Cie dag wordt besloten met een groot schitterend vuurwerk In onze Gemeente zal uiteraard door een ieder gevlagd worden Tot het welslagen van dezen dag werd medewerking verkregen van de belaardlerster Mej M Blom de R K Harmonie St Caecilia directeur F A Grcgolre het Mannenkoor Gouda s Lledertafel dirigent Moss Wolff alsmede van deNederl Padvindersvereen en de R K Padvlndersvereen Het uitgebreid programma is o m in den boekhandel verkrijgbaar Vergeet II niet dat U morgen nieuwe levensmiddelenkaarten en brandstoffenkaarten moet halen als Uw naam ligt tusschen de namen HUBER KNIJNENBURG U moet medenemen Uw tweede dis tributiestamkaart het nieuwe inlegvel het Ingevulde brandstoffenformulier en de oude brandstoffenkaart met bon 49 U kunt in het Gymnastieklokaal an de Peperstraat terecht aan loket 7 8 9 en 10 tusschen 9 en 12 uur en van 24 uur Voor bflzonderheden zie aanplakbiljetten Krngerlaan viert feest Ter gelegenheid van den verjaardag van H K H Prinses uhana gaf de Krugerlaan cabaret vereenlging Wij zijn er ook nog gisteren in Concordia een feestavond die door zijn eenvoud uitblonk Na een korte Inleiding sprak de heer Boer voorzitter Oranje vereeniging Krugerlaan een openingswoord waarin hij zeide dat we ons op den eersten verjaardag van H K H Prinses ullana na de bevrijding meer dan ooit met het vorstenhuis verbonden moeten voelen Na het zingen van het Wilhelmus begon het gevatieerde programma met de schets 40 jaren later welke al direct de goede stemming in bracht terwijl het in de daarop volgende getiteld De zoutstrooier valt om duidelijk te zien was dat het van dengeen die een aanslag op zijn vrouw moest plegen geen dagelijks werk was Van de belde declamaties verdient vooral De waar zeggende kwartel door Miep de Jong mede door de Juiste mimiek bijzondere vermelding evenals het Improvlseeren van G Koers als pianist van The Fully Boys Nadat den heer Boer aan dit gezelschap zijn dank voor het gebodene had uitgebracht werd deze avond waarin een conferencier zeker geen overbodige luxe geweest zou zijn besloten met een geanimeerd bal Oranje Feestavoad Zooals ook vorig Jaar het geval was hoopen ook nu weer enkele Christelijke vereenigingen C J M V Daniël Jcugddienstkoor Vrede e a ter herdenking van onze bevrijding op 6 Mei js In gebouw Concordia een Oranje reestavond t houden Programina s tevens bewijs van toegang zijn verkrijgbaar bij Teekens Karnemelksloot 3 H P v d Pool Raam 107 J C Janssen Pr Hendrikstraat 121 gebouw Daniël Groenendaal en Het IJsselhuls te Moordrecht en voor zoover voorradlg s avonds aan de zaal s avonds binnenkomen gezien het groote aantal pechvogels op den weg Er kan echter niet anders gezegd worden dan dat de mannen hun werk met enthousiasme verrichten Voor vele automobilisten is de wegenwacht een vraagbaak geworden hetgeen natuurlijk buiten hun eigenlijke taak ligt De instelling dient om noodvoorzienlngen te treffen zoodat de betrokken weggebruikers In leder geval een garage of herstelllngsplaats kan bereiken Toch kreeg automobilist die onlangs vroeg of de wegenwacht soms een tientje kon wisselen prompt klein geld voor zijn blauwe briefje in de plaats Ook dit behoort niet tot de werkzaamheden maar indien mogelijk wordt iedere service verleend Deze service strekt zich ook uit tot gevonden voorwerpen Talrijk zijn de verloren onderdeden die door de wegenwacht zijn opgepikt en die vla het hoofdkantoor naar de respectievelijke eigen ars worden teruggezonden De weggebruikers zijn reeds zeer vertrouwd geraakt met de aanwezigheid van de wegenwacht die alle hulp zoowel aan leden als nlet leden van den A N W B gratis verleent Zelfs voelen sommigen zich geroepen zich telefonisch of schriftelijk In verbinding te stellen met het hooidkantoor om hun dank voor de verleende hulp te betuigen Zoo hebben de gele zijspancombinaties reeds een enorme populairiteit gekregen bij gemotoriseerd Nederland een populariteit die nog met den dag toeneemt Ongeluk met goeden afloop De lasscher W v O old 21 Jaar wekrzaam in de autospuiterij van v H a d Gouwe was Dinsdagmorgen twzlg een lasch te maken nabij de benzinetank van een auto Ofschoon de tank ledig was hebben de daarin bevindende gasien een explosie te weeg bracht Een groote steekvlam en een zware knal werden plotseling waargenomen V O bekwam lichte brandwonden aan t gelaat Na door Dr de Boer behandeld te zijn bleken de verwondingen nog al mee te vallen Eenige rnbberkabels werden door het vuur aangetast ofschoon de veroorzaakte vlkmmca direct werden gestuit K eeeUeiM Weersverwachting medegecktM door het K N M LtotB rfle vo d Wordt verwacht I In het N van het land aanvankelijk nog zwaar bewolkt elders meest licht of half bewolkt Overwegend droog Vrij warm Mat Is r In Gouda te doent Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en mtt Woensdag Zet m op George Voor iederea leeftijd ThallaTheateri Vrijdag t a Woenadi De twee zusters Kleh Boven 18 jaar Reunie Vrijdag t m Donderdag Regenboog Boven 18 jaar Woensdag 1 Mei 8 uur Kunstmin Pieter t Hoen Idem Reunie bovenzaal 7 uur Ut Böraer De mensch van morgen Idem Bur Groot Gouda 7 9 uW spreekuur voor gerepatrieerde Donderdag 2 Mei Reunie bovenzaal 24 uur vrouwengroep P v d A Idem Concordia Buurtver Eensgezindheid opv tooneelstuk De Logé Zaterdag 4 Mei Concordia 1 30 uttfReunie oud B S ers T B C collecte De Vereeniging tot bestrijding der tuberculose te Gouda die in opdracht van de Hoofdinspectie der Volksgezondheid en der Nederl Centrale Ver tot bestrijding der T B C deie colecte te Gouda organiseert roept collectanten en coUectrices op om haar te helpen geld in te zamelen voor gedoemd doel Schapendieveo In den afgeloopen nacht merkten sur veilleerende agenten in de Bothastraat 2 personen op elk met een groote zak achter op hun rijwiel Dit transport het was circa 3 uur op zoo n ongewonen tijd trokyde bijzondere aandacht en op de sommatie hall te houden zetten de beide personen een spurt In waarbij zij hun vraditen verloren en één van hen wist te ontkomen J H V metselaar uit de Tulnstraat die evenals zijn broer vcrsch geslacht vleesch vervoerde werd in t politiebureau ingesloten Zijn broer A V eveneens metselaar wonend Zwarte Weg werd later gearresteerd Belden bekenden in Haastrecht een schaap te hebben gestolen ten nadeele v n den landbouwer W v M en het dier in de weide te hebben geslacht BURGERLIJKE STAND Deze collecte is ten behoeve van de vele tuberculose lijders die Nederland reeds had gekregen door de ontberingen der bezettingsjaren dit aantal is nog vergroot door de terugkeer van talrijke patiënten uit Duitschland terwijl er momenteel ook vele patiënten uit Indië komen Geldgebrek mag geen oorzaak zijn dat verpleging in sanatoria achterwege moet blijven Door de oprichting van noodsanatoria is het aantal bedden reeds met 1200 vergroot er komen er nog meer bij Hier is veel geld voor noodig zoodat de Vereeniging op 11 Mei vele handen tot haar beschikking moet hebben om de collecte die dan gehouden wordt een succes te laten worden Wie helpen wil en kan melde zich bij het secretariaat der Vereeniging V Swietenstraat 26 of bij Mej Peelers Regentesseplansoen 26 UIT DEN OMTREK Geboren 25 April Jan zv J W Breedijk en J Nederberg Vest 34 26 April an zv J deBrutn en M Schouten Komijnsteeg 4 Bennie zv H v Hertum enECVetVossenburchkedc 33 Margriet W J d v W V d Pool en S M de Jong Roerdomstraat 105 Bastiaan P zv W Rietveld en G Jde Pater Keizarstraat 65 Elisabeth M dv C A Boef on E M Moifnier Spieringstraat 121 27 April Cornells H zv C J Verboom en P Verkalk Boelekade 72 Dirk A zv C M de Wit en G J E deOs Baanitraat 15 Helena M 1 dvAA Maagdenburg en J E Schouten Gr Jacobastraat 56 Adrianus H zv J Schoonderwoerd en G Holthuijsen Koekooekplein 2 28 April Wilhelmus H M zv S A Klompen H M Laurier v Heusdenstraat Louise W H dv G Sterenborg en J A AgtenIe Kade 17 Johanna dv A v d Veen enB de Pater K Noodgodsteeg 6 29 AprilBertus J zv B J Bakker en C L v WaasSt Josephstraat 3 Kees zv T Engelfrieten H S K Hoofdman Goej dijk 43 Elisabeth J dv K Palsgraaf en M J Koemans Vrouwensteeg 31 Wilhelmina M A dv H Groeneveld en E Slaman Boomg straat 1 Overleden 24 April Frederik J v Brederode 42 j 26 April Wilhelm Wolvekamp 57 J 28 April Neeltje v Schalk wed F A Hoo cndljk 68 j Jan K N Saalbach 65 J Carl W Lansdaal é m