Groot Gouda, woensdag 1 mei 1946

TWEEDE KAMER VERGADERING VAN DINSDAG SO APRIL ten voorkomen waarmede zijn fractie zich kan vereenigen Zijn fractie zal zich echter van stemmen onthoudra De Minister van Binnenlandsche Zaken de heer Beel releveert de voorgeschiedenis van het ontwerp De Raad van State heeft zijn advies uitgebracht over het regeeringsvoorstel vóór het rapport der Staatscommissie in druk was verschenen Het rapport der commissie heeft de regeering geleid tot het voorstel dat zij aan den Raad van State heeft ingediend Spr moet aan de Kamer overiaten of zij bij amendement art 192 wil schrappen Wat de consequenties zullen zijn indien de Bijzondere Kamer de Grondwetsherziening verwerpt valt m i tevoren niet te zeggen De Minister verdedigt nader zijn opvatting omtrent urgentieverklaring van het voorstel Hij vraagt het ontwerp aan te houden tot Donderdag a s in DAMRUBRIËK Red H Tenwolde Iedereen kan aan deze oplosweditrijd meedoen Groot Gouda looft ia elke klasse 2 geldprl zen uit 10e en laaste opgave probleem wedstrijd Opgave no 10 voor thoisdammers uit de lOc party Roozenborg Kclltr ZWART 7 12 17 18 24 25 12 3 4 5 46 47 48 49 50 WIT 21 23 26 28 32 33 35 Zwart laatste zet is hier 20 25 in de partll speelde zwart Il gedw Hier zou It winnen door Opgave no 10 voor clnb dammcrt beginners ZWART 7 8 9 10 12 13 14 16 18 19 24 26 12 3 4 5 46 15 16 25 O O B O O O O O 1 26 35 36 45 46 48 49 WIT 22 25 27 28 30 32 33 34 37 38 41 45 Wit ïet en wint Opgave no 10 voor gev clubdammers De auteur van dit probleem is e n lid der Goudsche DamvereeBifliDfl wiens oaam bl de oplossing vermeld zal worden ZWART 1 7 8 9 10 11 12 15 18 19 20 23 25 26 3 4 5 M 50 46 47 DE TAALZEEF 20 WIT 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 40 42 43 44 47 Wit zet en wint Oplostingen binnen 14 dag n oa P Bur Groot Gouda Markt 67 Oil de Inker bovenhoek Oamrubrie verm ld n Voor persoonlek jtwoord postzegel iDsIniten s v p BINNENLANDSCH WEEKOVERZICHT De verkiezingen naderen en zij werpen reeds thans hun schaduwen vooruit Dit bleek vooral vorige week toen de kwestie Arnold Meyer een staartje kreeg waarbij enkele personen urt het politieke leven heftig aangevallen weren 2 oals te verwachten was hebben de aangevallenen teruggeslagen en hebben op hun beurt politieke winst trachten te maken Van welken kant men het ook beliet het blijft zeer te betreuren dat dit geschied is Juist nu we allerwege in het politieke leven in Nederland zien idat aan de versnippering van voor den ooriog een einde is gekomen en een beperkt aantal breede partijgroepeefingen uitdrukking geven aan de politieke stroomingen in ons volk wordt öoor onverantwoordelijke lieden tusfichen deze partijen een dergelijke wig feslagen Hier toch kan niemand wel ij varen In dit verband is het nog interessant op te merken dat ElseViers Weekblad zijn standpunt bepaalt door te schrijven dat zij als politieke tegenstanders van Koos Vorritik hem toch als Nederlander en man van formaat volkomen gerechtigd achten te spreken wanneer en met den persoon dien hij noodig oordeelt Belangrijk was voor ons land in de afgeloopen week het bezoek dat de leidende figuren van de Britsche Radio Omroep aan ons land gebracht hebben Zij zijn de gast van onze Regeering geweest en er is hun officieel dank gebracht voor al datgene wat de B B C voor ons tijdens den oorlog gedaan heeft Natuurlijk hebben wij allemaal tijdens den oorlog vaak critiek op de uitzendingen van Radio Londen gehad omdat deze niet precies weergaven wat wij wenschten te hooren Nu staan wij echter achter de feiten en weten wij hoe de berichten naar Londen kwamen en waar allemaal rekening mee moest worden gehouden Met deze wetenschap pas het ons in deze aan te sluiten bij het woord van dank door onze Regeering gesproken Nederland is het eerste land dat op een dergelijke wijze zijn erkentelijkheid jegens de B B C tot uitdrukking brengt en laten we hopen dat de Regeeringsgasten met n goeden indruk van Nederland in Wederopbouw naar huis zijn teruggekeerd Van de Parlementaire kant was er deze week weinig nieuws voor de komende dagen staat echter een officieele Regeeringsuiteenzetting in de Kamer op het programma betreffende Indonesië Ook hoopt 4an de inmiddels teruggekeerde Commissie van Poll verslag uit te brengen zoodat er wellicht belangrijke dingen ter tafel zullen komen en er weer een tipje van de sluier die ondanks alles nog steeds over de kwestie Indonesië hangt zal worden opgelicht Afgaande op de officieele communique s die tot nu toe zijn verschenen schijnt het wel langzaam maar zeker op een regeling aan te gaan en in dit verband is het misschien zeer wel mogelijk dat van den kant van Sharir eerst eens afgewacht wordt hoe de verkiezingen op 17 Mei zullen uitvallen Dan weet hij precies of de huidige Regeering werkelijk de meening van de meerderheid van het Ned Volk vertolkt Volgende week zullen wij in ieder geval nader op deze Regeerlngsmededeelingen terugkomen Rond de MinisteT Conferentie te Parijs uit ongeveer SO leden die hun tenten in Hotel Georges V hebben opgeslagen Zij allen gaven den wensch te kennen de normale maaltijden voorgezet te krijgen van den Franschen door sneeburger in het kader van de gewone rantsoenen Van de Russische delegatie wonen alleen de opper leiders in het SovjetRussische gezantschap in de Rue de Grenelles terwijl het overige deel in Hotel Plaza Athénée is ondergebracht In dit hotel hebben in 1937 koning Faroek van Egypte en zijn gemalin gewoond Iets echter móeten alle leden der delegaties gelijk van welke nationaliteit zich laten welgevallen een buitengewoon strenge bewaking door geuniformde en geheime politieagen ten Hoe lang de conferentie zal duren is moeilijk van tevoren uit te maken Al wordt over het algemeen aa ngenomen dat zij op zijn hoogst drie weken in beslag zal nemen bestaat anderzijds ook de mogelijkheid op een abrupt ondertireken waarmede wij echter lyet nu reeds rekening willen houden flet komt jnist vóór alles er op ap dat de nieuwe conferentie gee f ernstige botsingen van tegenstrijdige belangen oplevert maar als t toch hard tegen hard moet gaan de atmosfeer door de ontlading van de onweders voor de komende belangrijke vredesconferentie wordt gezuiverd Het ligt Frankrijk in de allereerste Blaats aan het hart om het heele uitsche probleem ter sprake te brengen en acht de Minister van Buitenlandsche Zaken Bidault de oplossing hiervan beslissend voor de toekomstige rust van Europa en voor de wereldvrede De Russen hebben hun eischen met betrekking tot Tripolitanie het Donau bekken en de Dardanellen boven op hun programma staan De Amerikanasche Minister van Buitenlandsche Zaken Byrnes zou het plan hebben om de kwestie Oostenrijk te berde te brengen en te verlangen tot ontruiming van dit land door de bezettingstroepen over te gaan In de Victor Hugo zaal van het Palais d Luxembourg versierd met schilderijen van Delacroix zal het in de k nende dagen levendig toegaan Het imposante marmeren standbeeld van den grooten Franschen dichter zal de eenige getuige zijn bij de besprekingen welke achter hermetisch gesloten deuren plaats vinden Om degenen te troosten die vóór deze deuren staan en ter eere der hooge gasten heeft de Fransche regeering een plechtig défilé uitgeschreven welk op 12 Mei den gedenkdag der overwinning zal plaats hebben In de gisteren gehouden vergadering van de Tweede Kamer is t nieuw benoemde lid de heer dr Ch Moll vacature mr dr L Deckers beeedigd Na een gelukwensch van den voorzitter neemt de heer Moll zitting f e voorzitter stelt daarna aan de orde Weton verp wijziging van de Distributiewet 1939 de Prijsopdrijvingsen Hamsterwet 1939 en de Bodemproductiewet 1939 Het ontwerp wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming goed Vervolgens komen aan de orde Wetsontwerp Voorzieningen met het oog op de mogelijkheid van een ontbinding van de voorloopige StatenGeneraal en de alsdan te houden verkiezingen De heer Maarsseveen R K meent dat het ontwerp eenmaal aangenomen de beteekenis der komende verkiezingen zal accentueeren Formeel moge er nog veel tegen het ontwerp ingebracht kunnen worden materieel vrijwel niets Spr deelt mede zich het recht voor te behouden een amendement in te dienen tot schrapping van art 192 der Grondwet D i het art dat bepaalt dat dienstplichtigen te land alleen met hun instemming naar de overzeesche gebiedsdeelen gezonden mogen worden De heer Tiianus C H geeft te kennen dat deze Grondwetsherziening hem op verschillende gronden niet sympathiek is Achter het voorstel staan de moeilijke problemen van Indië Daarom moet de Grondwet veranderd worden Is het noodig dat daarvoor de procedure gewijzigd wordt Een overhaaste behandeling lijkt spr ongewenscht Zooals het ontwerp nu gewijzigd is is spr er niet van overtuigd dat het nieuwe slot op de Grondwet beter is dan het oude Spr gelooft niet dat hij zijn stem aan het voorstel zal kunnen geven Met belangstelling wacht hij af wat de minister zal zeggen over de kwestie van schrapping van art 192 De heer Bierema Lib is van oordeel dat incidenteele wijzigingen toch wel bezwaren met zich brengen De regeering zal straks voor de noodzakelijkheid staan de Kamers bijeen te roepen terwijl de Eerste Kamer dan nog haar oude samenstelling heeft De urgentie van het voorstel kan spr niet inzien Ten aanzien van art 192 verklaart hij den huldigen toestand ongewenscht te achten Hij wenscht af te wachten wat de regeering dienaangaande zal zeggen De heer Truijen R K is van oordeel dat de tijd w ke voor de vooroereiding van het ontwerp van de Kamer is gelaten wel zeer beperkt is Z i gaat het de regeering bij de voorgestelde wijziging alleen om ontbinding der Kamer te voorkomen Spr is van meening dat het lidmaatschap der bijzondere kamer onvereenigbaar moet zi n met hèt lidmaatschap der Staten Generaal De heer Schouten A R geeft tekennen dat te weinig tijd is gegeven voor een gezette overweging van de onderhavige materie Hij haalt een art van prof Aalberse in het Brabants ch Nieuwsblad aan waarin deze opmerkte dat er geen tijd was voor rustige overweging noch bij de Staatscommissie noch bij de regeering noch bij de Tweede Kamer Naar sprekersoordeel heeft ook de £ ad van Stategeen gelegenheid tot eéProtige overweging gehad Spr verklaart dat hij niet zal kunnen medewerken aan aanvaarding van het ontwerp De heer Joekes meent dat er eenige goede redenen zijn om hoofdstuk 8 der Grondwet op korten termijn te veranderen De tusschentijdsche ontbinding der Kamers lijkt hem niet gewenscht men heeft er bij vorige herzieningen met succes naar gestreefd de ontbinding te doen samenvallen met het einde Jer zittingsperiode Het lijkt hem goed dat de vefeischte meerderheid is gebracht van 2 3 op 3 5 Het denkbeeld v d heer v Maarsseveen ten aanzien van schrapping van art 192 verdient ernstige overweging Wij komen te staan voor moeilijkheden indien het artikel niet uit de Grondwet gelicht wordt aldus spr Als de heer v Maarsseveen een amendement indient geteekend door alle fracties dan is het gerechtvaardigd dat het artikel 192 geschrapt wordt Dit lijkt spr beter dan dat de regeering thans met het Voorstel daartoe komt De heer Wagenaar C P N verklaart dat er in het Mitwerp gedach Van onzen correspondent Op den morgen van 25 April den dag waarop de conferentie der Groote Vier een aanvang nam heeft de Parijsche radio haar programma gewijzigd In plaats van de geannonceerde muziek van moderne componisten werd ter eere der officieele gasten een Russische symphonic uitgezonden Zal deze attentie voor de Russen die in den loop van de volgende weken hun partners nog wel enkele harde noten te kraken zullen geven een speciaal eerbetoon moeten beteekenen In ieder geval kunnen wij zonder overdrijving verklaren dat de Russische delegatie door haar aantal al een zeer persoonlijke noot aan de Parijsche conferentie verleent Deze delegatie bestaat uit 200 leden waarvan 30 vrouwelijke en staat onder leiding van de belangrijkste kopstukken der buitenlandsche Sovjet politiek Molotov Wyzinski Dekanosov Reeds wordt hier op de boulevards over deze groep alleen nog mgar gesproken als van de vedette de la conférence Ondanks het groote vertrouwen dat de Fransche minister van Buitenlandsche Zaken Bidault tegenover de Anglo Amerikaansche persvertegenwoordigers ten toon spreidde en dat in den karakteristieken zin tot uiting kwam Als we op deze conferentie hèt niet met elkaar eens mochten worden dan toch wel zeker bij de volgende toch hangt er in Parijs een duidelijke dróle de paix spanning in de lucht Men vraagt zich angstig af of de samenkomst der groote Vier in staat zou zijn de moeilijke en dikwijls onoverwinnelijk schijnende meeningsverschillcn en problemen uit den weg te ruimen of op te lossen De 419 journalisten die in Parijs aanwezig zijn hebben voldoende tijd hun hoofd over deze vraag te breken ze worden streng buiten de onderhandelingen gehouden en kunnen alleen iets te weten komen als zij particulier jacht maken op de leden der verschillende delegaties Geen wonder dat elk hotel en het SovjetRussische gezantschap wel op n belegerde vesting lijkt De Amerikaansche delegatie die uit 70 pers bestaat heeft het zich in Hotel Meurice in de Rue de Rivoli huiselijk gemaakt Minister Byrnes en zijn echtgenoote betrokken de koninklijke appartementen met het uitzicht op de Tuillerieën In het gastenboek van dit hotel staan de koning v Griekenland de koning van Denemarken de koninf van Zweden en het laatst Alphons XIII van Spanje ingeschreven De Amerikanen laten zich uit voorzorg uit eigen keuken en met meegebrachte levensmiddelen bedienen De Staf van Minister Bevin bestaat Arbeid Broodbakkerijen i v m Nationalen Feestdag De minister van Sociale Zaken heeft op 10 April j l een beschikking gemaakt voor den arbeid in broodbakkerijen in verband met de viering van den Nationalen Feestdag op Zaterdag 4 Mei a s Thans is deze beschikking vervangen door een nieuwe In deze nieuwe beschikking wordt bepaald dat de viering van den Naéionalen Feestdag in broodbakkerijen door hoofden en bestuurders en door bakkersgezellen in den nacht van Donderdag 2 op Vrijdag 3 Mei a s te 12 uur en op Maandag 6 Mei a s te drie uur des voormiddags met den bakkersarbeid mag worden aangevangen Voor zoover betreft broodbakkerijen voor welke een vergunning als bedoeld in artikel 37 eerste lid der Arbeidswet 1919 is verleend mag op Donderdag 2 Mei 1946 te tien uur fes namiddags en op Maandag 6 Mei te één uur des voormiddags met arbeid bestaande in het gereed maken van deeg en ovens worden aangevangen Hitraan is de voorwaarde verbonden dat in de ondernemingen wSar van éeze vergunning wordt gebruik gemaakt op Zaterdag 4 Mei 1946 geen arbeid wordt verricht Deze voorwaarde geldt niet met betrekking tot banketbakkersarbeid in broodbakkerijen tevens zijnde koek en banketbakkers verricht door het hoofd of den bestuurder en door banketbakkers ten aanzien van wie van deze vergunning geen gebruik wordt gemaakt Deze personen mogen op dien dag banketbakkersarbeid verrichten als op een gewonen Zaterdag ZWEMMEN Z LA N kampioen Het Haagsche Waterpoloteam van Z l A N heeren is kampioen van zijn afdeeling geworden in de Wintercompetitie door een overwinning van 11 0 op D K R uit Utrecht Eerstdaags zal De Tromp naar Nederland Vrijdag 3 Mei a s zal Hr Ms Tromp het gaafste schip van de Koninklpe Marine dat sinds de bevrijding een vaderiandsche haven aandeed te Amsterdam arriveeren Geheel Nooddorp te Bruinisse Het Zeeuwsche plaatsje Bruinisse heeft gisteren het heugelijke feit beleefd dat 58 woningen in gebruik konden worden genomen Deze noodwoningen zijn vrij dicht bij elkaar gebouwd zoodat ter plaatse een geheel nieuwe wijk is ontstaan welke men zeer toepasselijk Nooddorp heeft gedoopt De bewondering voor maat en regelmaat waarover in de vorige taaizeef met matig enthousiasme werd gesproken veroorzaakt ook dat men tegenwoordig alles regelmatig doet en ons woord geregeld totaal schijnt te vergeten En wie weet eigenlijk nog dat er verschil in beteekenis is tusschen geregeld en regelmatig Kook regelmatig vla van onze custardpöeder adverteert een belan4e firma Ze bedoelt maak er een regel van om onze vla te gebruiken dus kook geregeld was hier op zijn plaats geweest Inderdaad zullen wij bij het koken regelmatig in de vla roeren d w z met regelmatige bewegingen tegen het klonteren Drink regelmajig karnemelk schrijft een damesblad Het zal zeker gezond zijn om daar n regel van te maken dus om geregeld karnemelk te drinken maar het lijkt me uitermate lastig om het regelmatig te doen drie of vier slokjes per minuut De jeugd loopt s avonds regelmatig op den Kleiweg betoogde iKnand Dat een groot deel van de jeugd geregeld s avonds op straat loopt is n ar al te waar Maar regelmatig loopen kan men dat geslier en gesiinger toch moeilijk noemen Regel inatig loopen is wat anders dat is liaar daar wil ik niet meer over praten Dat eeuwige gemarcheer ook Prinses Juliana Presidente van het Fonds Noodgebieden De Persdienst van Nederlands Volksherstel deelt mede een aantal vooraanstaande personen uit de zwaar getroffen steden en gebieden van ons land is uitgenoodigd om zitting te nemen in ee Comité van Aanbeveling voor een Fonds Noodgebieden dat in het leven is geroepen om de helpende hand aan de bewoners van die gebieden te reiken Prinses Juliana heeft het voorzitterschap van dit comité aanvaard Volksherstel zal in de tweede helft van Juni opnieuw een landelijke collecte houden ditmaal ten bate fan het Fonds Noodgebieden Vliegveld Haamstede wordt hersteld Binnenkort zal een begin worden gemaakt met de herstelwerkzaamheden van het vliegveld Haamstede dat door den bezetter o a door het graven van slooten geheel onbruikbaar werd gemaakt Cacao en Koffie naar Nederland De Maaskerk van de KN S M beeft te Laguayra 30 ton cacao en koffie welke voor Nederland bestemd leen wedstrijd worden geSf eeld tegenzijn aan boord genomen Het Y om het kampioenschap h