Groot Gouda, woensdag 1 mei 1946

DOODE RADJAH ZOU IN LEVEN ZIJN Binnenkort zal een reeds 25 1 jaar oud proces over een Radjah dije zijn eigen erfenis opeischt tot het verleden behooren De Privy Cokncil zM dan uitspraak moeten doen in een zaak waarin zoo langzamerhand ongeveer 1000 getuigen zijn gehoord Het is een zaak zonder weerga die nog ongeveer zes weken in beslag zal nemen aldus schrijft de Daily Mail Er zal dan beslist worden wie de rechtmatige eigenaar is van een landgoed dat ongeveer honderdduizend pon f sterling per jaar opbrengt Het goed wordt opgeëischt door Ramendra Nai ayan Roy Radjah van BhopaJ Zulks wordt hem bestreden door zijn weduwe Scrimati Bibhabati Devi Ranie van Bhopal die beweert dat haar echtgenoote in 1909 te Darjeeling is gestorven en gecremeerd In dat jaar werd het lijk van den gestorven vorst gevolgd door duizen dert rouwenden naar de crematie plaats gebracht en op een brandstapel gelegd De Radjah of pseudo Radjah beweert dat op het oogenblik toen de stapel zou worden aangestoken een gew Moessonbui losbarstte welke den rouwdragenden dwong een schuilplaats te gaan zoeken De stortbui bracht hem tot leven terug Hij klom van de brandstapel af en ging zijn s weegs Aangezien hij zijn geheugen verloren had bracht hij twaalf jaar onder vreemden door Te Calcutta herkreeg hij zijn geheugen en keerde on middelhjk naar Jaidepoer terug om zijn huis echtgenoote en vermogen op te eischen Verschillende van zijn bloedveiwan ten beweerden hem te herKennen doch zijn vrouw beweert het tegendeel Dit was aanleiding tot een reeks processen voor de Bntsch lndische gerechtshoven Het Hooger Gerechtshof te Calcutta was in 1941 van meéning dat de man die zich de tot het leven teruggekeerde Radjah noemt het ook in levenden lijve is Hiertegen is de weduwe echtge noote in beroep gekomen Zij houdt staande dat haar man op 5 April 1909 in Darje ehng is ziek geworden en op 8 April van dat jaar omstreeks middernacht is gestorven Den volgenden morgen werd het lijk verbrand Men is benieuwd hoe de Privy Council over deze mysterieuze geschiedenis zal beslissen Montgomery neemt afscheid van zijn troepen Veldmaarschalk Lord Montgomery heeft in een persoonlijke boodjchap aan zijn troepen ter gelegenheid van zijn af tfeden ais britsch opperbevelhebber in Duitschland en het aanvaarden van de functie van che f van den generalen staf van het imperium o m gezegd Wanneer ik terugdenk aan den dag waarop ik in Januari 1944 het bevel over de 21ste legergroep die toen gereed tond voor haar groote avontuur op mij naip sta ik verbluft over hetgeen tot stand gebracht is Na de diverse overwinnin gen gememoreerd te hebben zeide hij tenslotte de grootsche resultaten die behaald zijn zijn te danken aan de gezamenlijke krachtsinspanning van een schitterend team waarvan ik terecht kan zeggen dat ieder van ons trotsch kan zijn er deel van te hebben uitgemaakt Ik zeg U dus met een bedroefd hart yharwel terwijl ik U allen bij t terugkeer in Engeland hetzij nu of later een gelukkig tehuis dat U toekomt toegewenscht UU cdU h ckct Een staking die al eenige dagen dreigde is gisteren te Rotterdam uitgebroken na een vergadering van de E V C Gistermorgen zijn de 1100 repatrieerenden die zich aan boord van de Klipfontein bevonden gedebarqueerd De berichten volgens welke Leu Louis Mountbatten en Sjahrir een ruiloverecnkomst gesloten badden voor textiel en njst zijn van allen grond ontbloot Abessiniëzal een haven aan de Roode Zee krijgen aldus besloten de gedelegeerden ter conferentie van de Min van Buitenl Z te Patijs jg Griekenland komen nog geregeld schiet partijen voor tusschen monarchistto communisten SoewandI deelde gist ej te Batavia aede De Nederlanders la Nederland staan sympathieker tegenover onzen strijd voor onafhandelijkheid i de Nederlanders ia Indië Ter gelegen heid van den verjaardtig van onze Prinses heeft de plaatsvervanger van Dr van Mook gisteren te Batavia een parade afgenomen Ir Hupkes heeft gisteren de Spoorbrug over de Maas bijt Venlo heropend In diverse Londenschie par ken bloeien op het oogenbltk de van Nederland gekregen bloembollen Argentinië hteft toegezegd zooveel mogel k graan naar de hongerende landen te versturen Wingcommander H J p Ie Good voedselbombardeur en thans in KLM dienst vertelde gisteren op Schip hol over de voedselbombardementtn het volgende Het was een machtige gewaarwording zoo laag over bebezettt gebieden te vliegen zonder hinder te ondervinden het leek me a lsof Ik hit gejuich kon hooren 1 Tot onze diepe droefheid overleed heden plotseling nog gesterkt door de Genademiddelen der H Kerk onze innig geliefde Echtgejioot en Vader de Heer JOHANNES PRENGER in den ouderdom van 55 Jaar D Prenger van Aart Adrlanus en Verloofde Catharina Maria CQ Verloofde Gouda 29 April 1946 van der Palmstraat 61 Geen bloemenDeH H Uitvaartdiensten zullen gehouden worden in de Parochiekerk van het H Sacrament aan de Tollenstraat op Donderdag 2 Méi te 6 45 en 7 30 uur destille H H Missen en te 10 u de plechtige H Mis van Requiem waarna de begrafenis van uitde kerk op het R K Kerkhofaan den Graaf Floriswcg Voor Uwe bewijs van deelneming ons betoond bij het overlijden van onzen geliefden Man Vader Behuwd huwden Grootvader den Heer AfelB HOEKWATER bewijzen wij U onzen hartelijken dank Uit aller naam Wed L C Hotkwater Biesheuvel Gouda Mei 1946 Kanaalstraat 27a Ten kantore van den Ge meente Ontvanger tevens Boekhouder Kassier der Ge meente bedrijven te Wad dinxveen wordt voor spoedige indiensttr gevraagd EEN BEDIENDE m of Vr Bezit van het dipl machine schrijven gewenscht Br tnet opgave van verl salaris aaa d ep Burgemeester vóór 5 Mei a s DeN V AB B ilng van Werken v h H J NederhoMt te Gouda berich hlermedcrdat voor het boekjaar 1944 het dividendbewijs no 30 der aandeelen betaalbaar is gesteld per 15 Mei a s met f 40 verminderd met 15 pOt dividendbelasting ad f 6 is f34 ten kantore van de firma Wed Knox en Dortland te Gouda In Den Haag gevraagd een Flink Meisje voor dag en nacht vapg g v Zich aan te melden Fluweelensingel 36 Gouda Te koop aangeboden een mooi aanbangwagentje achter het rijwiel op nieuwe binnen en buiten banden Vlechtwerk v rotting licht loopend Prijs f 30D Regentesseplnntsoen 32 Huize Juliana vraagt zoo spoedig mogelijk HULP in de vcrplccg afdecli ng Aaomelden Huize JuUana IKe Beedoogeolooze q iegel Maar sli kan l vr d n cünl Haar tpiagal toont haar var rauand ratultaat Bant U warkelyk tavradon ovar Uw algen varvchljning Indlon niat dan leunt U tocii zovéél laK varbataran iaari hal yttaom dar modama tchoonholdiialom a pai dft op UxaH loal Alias op hat gablad d r tchoonhoidsvarzorging vindt U In de practitcha curtui van Marianne Roy Galaats haar handen en llchaamtvenorglng kapsel huldgebraken figuur arbetaring ntetaaga slank blllvan Een amenvatUng van allea op dit gablad met aan schat van wenken om ook Uwr vanchyning tol een bU Uw type patsend aantrekkelijk geheel te maken Uitvoerige protpectui gratis Toezending van de complale cursus volgt M ontvangst van pottwiuel ad l 10 50 aan Postbus 122 Amsterdam Da d HollaadM Ixwwtlnfl n d oonprofilc n l franM uHam MI Q MwttiMH Roy Sdon i baauM d cultur pHnIqM f M Ondervakgroep Broodfabriekin maakt bekend dat op de NATIONALE BEVRIJDINGSDAG Zaterdag 4 Mei het verboden is Brood te bakken of te bezorgen In verband hiermede zijn onderstaande bedrijven en winkels gesloten Steenland s Bakkerijen Firma Verburg Coöperatie ttOns Voordeel Bakkerij Wever OPKOMST LICHTING 1945 De Minister van Oorlog verzoekt alle AUTOBUSONDERNEMERS In Nederland de tot gewoon dienstpUchüg bestemde personen der üchtm g 1945 te willen doen vervoeren tegen afgifte van een ongedateeri blauw vervoerbewijs waarop begin en einde der reis zijn ingevuld Bedoeld bewijs is alleen gelddg op vertoon van de oproeping ter inlijving terwijl dewijze van verrekening met het Ministerie van Oorlog op het vervoerbewijs staat vermeld De reisdagen zijn 2 7 8 en 15 Mei 1 Juni en 1 JuU 946 of in uitzonderingsgevallen een andere datum tusschen 2 Mei en 15 Juli 1946 6 Meisjes 3 Strijksters 1 Hoofdjuffrouw Aanmelding aan het kantoor der Stoomerij en Ververij De Pelikaan Amerika 21 en Bleekerssingcl 24 r Nog slechts HEDENAVOND EN DONDERDAG 3 uur 7 uur en 9 15 uur Prolongeeren is NIET inogeli k Vanaf Zaterdag a s 3 uur tm Woensdag I 11 DAKir V in de opnieuw uitgebrachte NederL Vi U DMINI T landsche succesfilm Het Meisje met de Blauwe Hoed fed teftfid JUoUc gwda Burgemeester en Wethouders van Gouda makenbekend dat op DONDERDAG 9 MËI a s des namiddags 4 5 uur voor alle openbare lagere scholen lager onderwijs uitgebreid lager onderwijs voortgezet gewpon lager onderwijs en bewaarschoolonderwijs de ioschrijviog vao Leerliogeo voor den nieuwen cursus zal worden gehouden in het desbetreffende schoolgebouw BOUWEN EN BREKEN Vrijdagavond D V 7 30 uur hoopt Ds Joh van Welzen een DANKSTOND te houden voor de bevrijding Ned Duits Get Gem Turfmarkt 54 HET BESTUUR Stoomwasscherij H SCHRAVE EN Zn Boelekade 171a 173 Gouda vraagt STRIJKSTERS EN MEISJES iVSpCrUv Dinsdags Donderdags en Zaterdags Bij bestelling vooruit VERSCHE ASPERGE ViN WIjK s Groenteobedrijf Naaierstraat 5 Telefoon 3601 Eventueel voor halve dagen Voor spoedige indiensttreding gevraagd voor ons kantoor een JONGSTE BEDIENDE Mnl of Vr Schriftelijke sollicitaties indienen op ons kantoor Raam 54 te Gouda RANTOORJDFFROUW gevraagd voor typen en eenvoudig admini stratiefwerk Koninklijke Wasschejij Daalmans en Co Fluweelensingel 25 Gouda Coöperatie Ons Voordeel u a Vereenigingsbesturen I k iUUuH dag fe uUi uit Organiseert dan een tocht naar de Kleine Betuwe te Haastrecht Vliegen Doolhof Ponyrijden Ritsbaan enz Zaal te huur voor bruiloften en partyen Aanbevelend A BOLK en Zoaen BlOBmenmag Cócoha Groenendaal 110 Goada Speciaal e goedkoop nlrcj voqr alle voorkomcad Biocmwerk GrafkraBsei lom Bloemen Planteiu Braidt boaquettea ai Ou grafwetli werd meer dan 10 mul b kroond op veracliilleBde tentaonitelliaga Beleefd aanbeTeiMd P DB BRUIN GrocfleadMl UO Gevraagd elen 16 é 18 jaar BADHUIS Groenendaal Gevraagd nette Kappersbediende of aank edieode L PRINS E 131 REEUWIJK Te koop een SNELWEGER en m CARRIERMOTOR 60 Donderdag en Vrijdag tusscho 7 en 8 uur Bothastraat 14 Er iM weer plaats voor eenip Vakbekwame Meisjes en Leerlingen bij De G9ndaclic Stoombleekeii De Drie NotebocmeB Kattensingel 2 Gevraagd een net meisjt voor den dag Aanmelden s avondi na 7 uur POSTGIRO I940i Adverteert in Groot Gottda Mevr A PEK Krugerltan