Groot Gouda, donderdag 2 mei 1946

H GROOT GOUDA SfS ALQtMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTOEKEN Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 30M Abonn p w 27 c Losse numm 10 et DONDERDAG 2 MEI 1946 M S Sommelsdqk Op ons bureau ligt ter inzage de passagierslijst Van het m s Sommelsdijk dat op 14 April uit Belawan is vertrokken en waarschijnllik 9 Mei in Rotterdam zal binaenloopen Fa Reneman v d Heiden bestaat 40 Jaar Talrijke jubilarissen Op 9 Mei a s zal het veertig jaar geleden zijn dat de inmiddels gezieneen populair geworden figuur van den heer J Reneman iet den heer J M v d Heiden een grossierderij begon die is uitgegroeid tot een firma welke wijd en zijd bekend is en elke Gouwenaar kent De oudere stadgeaooten zullen zich nog herinneren hoe In de jaren voorden eersten wereldoorlog de roodgeverfdcT ollewagens door paarden getrokken langs de polderwegen van Zuid Holland trokken om petroleum aan den man te brengen Weldra breidde de firma zich uit en werd een van de grootste afnemers van de bekende Deventer ko kfabriek J P Coellngh Zonen In 1912 trad de heer v d Heijden uit de firma doclh de firmanaam had zoo n bekende klank gekregen dat deze onveranderd bleef Korten tijd hierim zttte de heer Reneman in acht maanden tijd een miUioen pakjes Vlruly zeeppoederom een quantum waarvoor de toenmalige directeur van Vlruly de heer IJssel de Schepper een tijd van twee jaar noodig achtte Gedurende den eersten wereldoorlog werd de heer Reneman belast met de regeling en administratie van de distributie van levensmiddelen in onze stad Na den oorlog werd de uitbreiding van de zaak met kracht ter hand genomen Het afzetgebied der firma breidde zich uit lot Voorne en Putten Katwijk en de Bollenstreek Naast den verkoop van A P Cproducten belastte de heer Reneman zich met den verkoop pluimveevoeders en vogelzaden In 1933 bracht de firma Van Houten haar dtipöt voor het geheele platteland van Zuid Holland waaronder ook Leiden en de Bollenstreek behoorden bij de fa Reneman v d Heijden Na 12 jaren bezielenden arbeid zijn thans 4000 afaemers van Van Houten s artikelen klant van de fa Reneman ö v d Heijden In 1944 bracht de bekende bakkerijgrondstoffen fabriek Zeelandia haar verkoopkantoor voor Zuid Holland onder bij de fa Reneman v d Heijden Naast genoemden levert de jublleerepde fa nog tallooze andere merkartikelen bijna te veel om op te noemen De belde zoons van den Jubilee renden zakenman zijn thans in de fa opgenomen De heer J Reneman is belast met de Interne leiding en den Inkoop terwijl de heer D Reneman zich met den verkoop belast Onder het personeel dat thans 61 man sterk Is bevinden zich twee jubilarissen die thans 40 jaar aan de fa verbonden jzijn t w de heer A van Schalk thans Ichef van de afdeeling expeditie en de heer P de Grauw die de functie van meesterknecht vervult Het toeval wil dat dt procuratiehouder de heer J Verboom en de Chef vertegenwoordlger de heer G J J Pennewaard belden dit jaar hun zilveren jubileum vieren Deze feiten zijn wel sprekend voor de wijze waarop de heer Reneman met zijn personeel omgaat Ter gelegenheid van dit zaken jubileum heeft de fa een keurig verzorgd gedenkboek uitgegeven Ter gelegenheid van dit faestelljk gebeuren houdt de heer J Reneman Donderdag 9 Mei a s des middags van 3r 5 uur in Hotel De Zalm receptie Moge het de fa gegeven zijn jaren van bloei en voorspoed tegemoet te gaan K eetUdM Weersverwachtinji medegedttM door het K N M L ot m rQenav d Wordt verwacht I Weinig verandering zw tot m w tusschen O en NO Geen ragen In het N des lands s nachts en in den ochtend mist Veel zoaneschijo MAt is er In Gouda f dO ii1 Reunie Vrijdag t m Donderdag Regenboog Boven 18 Jaar Vrijdag 3 Mei St Janskerk 8 uur Chr Oranje Ver Dt B Bik van Am sterdam Zaterdag 4 Mei Concordia 1 30 oor Reunie oud B S crs Hengel Competitie Alhier i door 5 Hengelaars vereenlglngen een Bond opgericht die met het a i hengel seizoen competitie wedstrijden uitschrijft Hengelaars vereenlglngen die interesse hiervoor hebben kunnen zich tot 10 Mei a s nog aanmelden bU den competitieleider M Hornia RijnvisPeithstraat 23 Gouda Zeg het met bloemen I Bij een gehouden controle bleek dat 3 bloemenhandelaren ban planten en bloemen niet zichtbaar geprijsd hadden om welke redenen zij een bekeuring opliepen Catalogus Leesbibliotheek De Leesbibliotheek Het Centrum Gouwe 15 zond ons een exemplaar van haar nieuw uitgekomen catalogus van romans en kinderboeken Ondanks de schaarschte aan papier Is deze catalogus van flink formaat en typograflKh goed verzorgd Frattdulens slachten Door de politie Is proces verbaal opgemaakt tegen C v V uit de Derde Kade wegens het frauduleus slachten van een geit Diefstal op het Sportterrein 1 Toen P J A na het sporten op het van sportterrein aan de Nieuwe Vaart zich weer ging verkleeden kwam hij Zwijntjesjagerij Nog steeds kunnen de zwijntjesjagers de fietsen niet met rust laten Deze keer is het R uit de KrugerJaan die bij de politie aangifte kwam doen van diefstal van een rijwiel dat hij in den tu n van de woning van V aan de Noorderstraat gezet had Dure stof De mesthandelaar C v T uit Waddinxveen vond zijn verdiensten In den mesthandel blijkbaar niet hoog genoeg en begon ook een handel In lappen stof Toen hij deze verkocht voor f 50 37 p meter liep hij tegen de lamp Hij had deze lappen in Rotterdam gekocht van den grooten oabelKcnde Niet zoo S uit de J P Hcljestraat vond dat hij last had van de boomen in den tuin van zijn buurman Door het strooien van zout kreeg hij minder last van de boomen maar meer van de politie die prompt een procesverbaal opmaakte voor deze van weinig gemeenschapszin getuigende daad Herdenkli Gevalleneii In het kader van de herdenking van onze bevrijding zal op Vrijdagavond 3 Mei a s een stille hulde worden gebracht aan de gevallenen die in Gouda begraven liggen Derhalve zal een Commissie bestaande uit den burgemeester de ledenvan de B S de C v O en de C v B as Vrijdagavond om kwart voor 7 op de Markt samenkomen om vandaaruit een rondgang te maken langs alleplaatsen in Gouda waar gevallenenaan de schoot der aarde werden toevertrouwd of het leven lieten Bovengenoemde Commissie noodigt hierbijalle familieleden en vrienden van bedoelde gevallenen uit aan deze stillehulde deel te nemen terwijl de tegenwoordigdheid daarbij van alle stadgenooten die dit eerbewijs willen meemaken zeer op prijs zal worden gesteld De Commissie verwacht een groote deelname aan dezen rondgang en rekent r op dat alle deelnemers a s Vrijdagavond om 6 45 uur op de Markt aanwezig zullen zijn De Commissie voor herdenking van onze gevallenen deelt voorts mede dat dank zij de spontane medewerking van nagenoeg alle Goudsche vereemgingen door meer dan 1000 personen zal worden deelgenomen aan de op Zaterdag 4 Mei a s op de Markt te houden plechtigheid In verband met deze groote deel name doet de Commissie een beroepop allé delegatieleiders om zich stiptte houden aan de gegeven aanwijzingen teneinde een goed verloop vandeze massale huldigingsplechtigheiüte waarborgen Oud B S ers die nog in het bezit zijn van een armband worden verzocht deze te dragen Burgerlijke Stand Geboren 29 April Hendrik C zv J Mlkkers en E J v Dijk fe Kade 14 30 April Cornelia J dv M Koren en C A Swanenburg Weilerkade 53 Johannet P zv P V Lavleren en A J d Hertog Crabethstraat iO Josephina H M dv F A v Velzen en E C Bertelt Kleiweg 8 Willem A zv W P A Kempers en A Geul P C Bothstraat 46 1 Mei Antonla M C dv C Sèhenk en M A Sproijt Gn Florlsweg 12 Getrouwd 1 Mei P HoUemans enM P Verbrugge J Huisman en W J van Vlaardlngen J C Korevaar en M Dingaman H Verboom en C C Scharleman H V Waas en J P v Kroon nburg J W V Unen en P W v Meerten P Btesser en M M Sluijter Overleden t 29 April Johannes Preager 55 jaar DÏSTRIBUTIE NIEUWS Aanvtillmg Bonnenlqst Elk der volgende bonnen gccfit fcchl op het koopen van i Bonkaarten ka kb kc 604 125 gram boter 125 gram margarine 100 gram thee 250 gram jam stroop cd 250 gram wasehpoedcf 211 222 223 224 225 Bonkaarten la Ib Ic 604 118 vleesch 100 gram vleeich a 29 2 liter melk b 29 en c 29 melk 3Vs Hter melk 112 aardappelen 2 kg aardappelen Bonkaarten kd ke 604 250 gram jam stroop e d 250 gram waschpoederBonkaarten ld Ie 604 d 29 e 29 melk 6 liter melk 612 aardappelen 1 Kg aardappden Tabakskaarten enz t 26 Drankwet Burgemeester en wethouders van Gouda brengen ter openbare kennis dat op 27 April 1946 bij hen Is ingekomen een verzoekschrift van P G Dijers wonende Boelekade no 71 aldaar om een verlof A ingevolge de drankwet S 1931 no 476 voor de zaal Knnstmin van de sociëteit Ons Genoegen gelegen aan de Boelekade no 69 aldaar Binnen twee weken na de dagteekenlng dezer bekendmaking kan leder tegen het verleenrn van dit verlof schriftelijk bezwaren bij hen Inbrengen 2 rantsoenen tabaksart geen import sigaretten t 35 1 rantsoen Imp stgarettcQ V 26 100 gram choctriade of suikerwerken X 26 100 gram id ld X 35 1 rantsoen Imp slgarcttea Bovengenoemde artikelen kunnen reeda op Donderdag 2 Mei worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 6 Mei mag worden afgeleverd Ook op den extra vleeschbon welke deze bonnenlijst vermeldt kan bl Uitzondering reeds op ponderdag worden gekocht Geslaagd Voor het examen boekhouden van de Ned Associatie voor Pracktijkexamens Is geslaagd de heer D de Wit alhier dtc werd opgeleid door den heer J Sluiter NUMMER 218 Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Örukker Drukkerij Yerzyl Oouda lMEI vierfii9 van dé Partij van den Arbeid Indische kwestie sociale gerechtigheid en de regionale overeenkomsten De politiek van Schermerhom en Logemann is gericht op de bevrijding van de Indonesiërs van het koloniale jok De inzichten van deze twee loopen met die van Sjahrir paralel Sjahrir heeft in de toekomst liever de steun van Nederland dan van Engeland of Amerika Sjahrir is socialist evenals Schermerhorn en Logeman Spr haalde enkele citaten aan van andersdenken e groepen zooals b v van Romme die bij de aankomst van de Indische delegatie in de Volkskrant schreef Dit Is de week der schande van Gerbrandy en CoUjn Jr die erop willen slaan en van Indië In nood dat hetzelfde devies huldigt Spr hekelde de wijze waarop het leaer niet de vloot en de luchtmacht in f942 in Indië faalde en hekelde de houding van hoofdofficieren die neerknielend hun eerbetoon aan de Jappen brachten en niets anders konden zeggen dan I am an old man I did n t want this war Ik ben een oud man ik heb deze oorlog niet gewild Volgens den heer Goedhartfis het on mogelijk om een Koloniale politiek te blijven voeren Amerika geeft aan de Phillppljnen Frankrflk aan Indo Chlna de onafhankelijkheid Drie Brltsche ministers voeren in Indië besprekingen Kan dan Nederland achter blijven Den weg die Schermerhorn thans bewandelt noemde spr de eenigen om de Nederlandiche belangen In Indië veilig te stellen en te behartigen Vervolgens sprak de heer Goedhart over sociale gerechtigheid Dit willen alle vooruitstrevende partijen doch de Partij V d Arbeid wil dit d m v de geleide economie 2 nder geleide economie is socfaie gerechtigheid een slag in de lucht Voor ieder die werken kèn en wil moet er werk zijn Dit kan alleen bereikt worden door ordening Nationaal Planbureau en bedrijfstakken Als laatste programmapunt noemde de heer Goedhart de regionale overeenkomsten waardoor weliswaar een deel der souvereinlteit moet worden prijsgegeven doch waardoor een grootere politieke en joclale eenheid ot stand komt een eenheid die tegen een stootje kan Wat een verbrokkeld W Europa beteekent heeft men in de afgeloopen 5 Jaren kunnen zlep Uitvoerig behandelde hij het communistische standpunt t a v dit vraagstuk waarmede hij zijn rede sloot De heer Van Ooljen deed hierna nog enkele mededeelingen over komende vergaderingen Maandag a s half acht in Ter Gouw Soc Dem Studiecentrum Spreker Sam de Wolf Vrijdag 10 Mei a s Dr Rozemond Leiden i Kan een beleldend Christen lid van de Partij v d Arbeid zijn en Mr Slager Schoonhoven Wat hebben de laatste 25 jaar ons geleerd Woensdag 15 Mei in de Veemarkthal Geeft Ruygerst Kan een Katholiek lid van de Partij v d Arbeid zijn en W Drecs lijstaanvoerder Op dezen avond zal de Pionier haar medewerking verleenen VERKIEZINGSREDEwan Pletcr t Hoen Gisteravond opende de voorzitter van ét Goodsche afdcellng van de Partl van den Arbeid de heer J van Ooyen voor een geheel gevulde Kunstminzaal de tradi tloncele 1 Meivtertng De voorzitter wee allcreerit op de beteckenU hiervan Deze viering it nu 1 meer dan 50 jaar oud en vond haaf ooriprong in de tocialistiscLe eiscben van klesgeli kheid en sodile welvaart Het eerste doel is bereikt Voor het tweede zal in de nieuwe partij worden Voorts wees tp op de internationale beteekenir van d 1 Mrtvlerlng die in alle democrattache landen plaats vindt ook op het oogenblik in Duitichland waar Nederlanders het woord voeren Tevens wijdde de heer Van Ooyen enkele woorden aan de campagne welke tegen Koos Vorrink en den spreker van dezen avond Frans Goedhart Pieter t Hoen is gevoerd een campagne die zijn weerga nog niet in de politieke geschiedenis van Nederland heeft gevonden Na deze inleiding declameerde Mevr C NederhorstPothuis enkele gedichten speelde een orkestje eenige stukjes en zong Mevr J v Straten Coopman eenige liederen Na dit stemmige programmadeel dat met graagte werd aanhoord gaf de voorzitter het woord aan Pieter t Hoen Rede van Pieter t Hoen In den winter van 1942 bevond spr zich met met 5 andere uitgemergelde haveloozr en onder de schurft en luizen zittende Nederlanders in het concentratte kamp van Amersfoort waar zij het opeen rustig uurtje hadden over den toestand van Nederland na den oorlog Een van dezen was getroffen door de saamiioorigheld en het solidariteitsgevoel dat In Nederland onder het Dultschejuk was gegroeid Hij had dit behouden willen zien Goedhart was echtei de meening toegedaan dat deze eensgezindheid Inbrokken zou vallen zoodri de Duitschers van het tooneel verdwenen zouden zijn Hij vond dit geen ramp doch normaal De winst van de bezetrtng is echter geweest dat er groepen Nederlanders waren die kennis gemaakt hebben met eikaars principes en deze hebben leeren waardeeren Zij zijn gaan inzien dat xij bij elkaar hoorep u u De oprichting van de P v d Arbeid heeft orthodoxptbtestanten en vrijzinnigen katholieken en socialisten bijeengebracht en hen aangesloten om te vechten voor staatkundige en aatschappehike idealen Velen willen dit stuiten en wenschtn de vooroorlogsche verhoudingen en tegenstellingen terug ter behartiging van hun eigen belangen Uitvoerig besprak Pieter t Hoen hierna de coliaboratie beschuldiglnge n tegen Koos Vorrink en de suggesties tegen hem als zou hij een verraders rol hebeen gespeeld en hierdoor door de S D zijn vrijgelaten STADSNIEUWS Bekendmaking burgemeester van Gouda maakt De bekend dat Op Vrijdag 3 Mei 1946 na 18 00 geen muziek mag worden gemaakt In cafe s en dergelijke en op den openbaren weg Op Zaterdag 4 Mei 1946 in cafe s met muztekvergunning slechts muzleic mag worden gemaakt van 17 00 tot 24 00 uur en buurtvereenlglngen dien dag op den openbaren weg muziek mien maken van 17 00 tot 23 00 uur Gouda 2 Mei 1946 Voor den burgemeester vén Gouda de plv Commissaris van Po J geekma Personen op Jav Op ons bureau ligt voor een ieder ter inzage een lij t met TV ï 5 die zleh bevinden in kanflp Klatin en Madloen Ie In Dec 42 veroordeelde het Feldgericht 17 Paroolmenschen ter dood Uvan hen werden geëxecuteerd 3 van hen zagen hun itraf gewijilgd in levenslange gevangenisstraf terwijl i leter t Hoen dank zq medewerking van Mr Van Krimpen zijn daod vonnis dat reeds doér Christiansen geteekend was opgeschort zag Hij zou op xi n geestesvermogens worden onder rècht Overgebracht naar Vieght weet hij dank zij de hulp van aanwezige Ned 2e artsen zware T B C te simuleeren Een Utrechtsch medicus helpt hem met een verkeerd rapport doch dit mag evenals een ontsnappingspoging niet baten Op 2 Augustus wordt hij door 2 Ned agenten van het kamp naar het polltlebareau overgebracht om daarna obtransportiert te worden Een van de twee Katholieke agenten helpt hem echter ontvluchten aldus m het kort het relaas Spreker meende in de geuite suggesties een campagne tegen de P v d A te f zien on de aandacht af te brengen van de dingen waar het In deze dagen om gaat Htj vond het triest dit geroddel en gelaster te moeten weerleggen Hij was echter nle van plan met gelijke munt te betalen of in een soortegelijk gedoe te i vervallen 1 1 Hierna behandelde spr de pr ramma punten van de P v d A betreffende de