Groot Gouda, donderdag 2 mei 1946

Kapitein Klaidcebos op de Leeuwenjacht door Q Th Rotman BUITENLAND De toestand der Romnsha s in Znid Borneo De toestand der ex Romusha i in Z Borneo gaat over het algemeen goed vooruit i worden thans zooveel mogelijk geBolpcn aan voeding men is doende over te garan tot het verstrekken van klecding Medische behandeling wordt gegeven aan allen die daaraan behoefte hebben Een aanzienlijk deel der exRomusha s heeft in Bandjermaain of elders een passende werkkring gevonden Een aantal ondervoede ex Romusha s is ondergebracht in een herstellingsoord Tolaga Langsat bi Kandangan waar zij verzorgd worden en thans reeds in aanzienlijk betere conditie zijn Voor geleidelijke terugzending naar Java Madoera en Bali worden voorbereidingen getroffen Hadji Mas Mansoer overleden De Ned Indische Regeerlngsvoorllchtingsdienst deelt mede dat Hanji Mas Mansoer die na zijn arrestatie in het begin van April in het ziekenhuis te Soerabaja verpleegd werd aldaar is overlepen Mansoer kreeg in December 1942 tesamen met Soekarno en Hatta opdrachtvan de Japanneezen eennieuw volksfrontte vormen en hij bleef gedurende def i geheele japansche bezetting een vooraan T rwr irniirtAr taande plaats onder de Indonesische VOOR VRIJDAÜ I j dg Innemen Als lid van verschillende Islamitische verecnigingcn teekende hij met andere Mohammedaansche leiders een verzoek tot vormin i van een Javaansche militie onder Japansch bevel P ecKtiglieid te Paramaribo Heden zijn tijdens een plechtigheid welke werd bijgewoond door den waarnemend gouverneur van Suriname M Denlt negentig Surinaamcche soldaten die in den oorlog vrijwillig dienst hebben gedaan als kanonnier op Nedcrlandsche koopvaardijschepen onderscheiden met het herinneringskruis van de koopvaardij NiettW schip voor de Nederlandche marine De Koninklijke Nederlandschc marine heeft van de Australische marine hét korv t Tamworth verworven Dit is het derde korvet dat van de Australische marine naar de Nederlaadsche zal over gaan 68 Ze wenkteft den kapitein en de twee jongens dus om mee te gaan Spoedig waren ze in de negerkraèl waar het brave opperhoofd Kookmebotje bezig was zijn geteisterde wang met een brandende fakkel te blakeren om dan vervolgens zijn hoofd onder water te dompden Naar het hevige gebrul van Zijne Doorluchtigheid te oordeelen scheen de kunstbewerkmg echter niet veel te helpen 67 Dat was n benauwd uurtje zei de kapitein Maar hoe krijgen we dien aap mee Op datz fde oogenblik werden de struiken opzij geduwd fen twee negers kwamen te vooifchijn Ze waren aan het kruiden zoeken voor hun opperhoofd deze stakker verging van kiespijn en de negers dachten Nou als die lui zoo knap zijn om zoomaar hokus jxikus zoo n grooten aap te vangen zullen ze ook wel raad voor de kiespijn weten ng van ue ouvjci umc tv o v 1 i begin merkwaardig toegevend henapparaat en tevens een luidipreker De Cnracaosche delegatie in Suriname De Curacaosche delegatie heeft heden op een persconferentie verklaard dat haar ze dlng uitsluitend een Informatief karakter draagt Het delegatielid Dr M F Da Costa Gomez deelt mede Wil wen schen autonomie in nauwe samenwerking met Nederland Nieuw Engelsch Plan betreKende het Ruhrgebied De Engelsche Regeering heeft aan de Fransche Regeering een nieuw plan voor controle op de industrieën in het Ruhrgebied overhandigd Naar men uit betrouwbare bron verneemt bevat het document waarvan de inhoud strikt geheim is een nieuwe poging een compromis te vinden tusschen den Franschen wensch het Ruhrgebied aan het Centrale Duitsche Bestuur te onttrekken en de EngelsCjJje zienswijze dat de industrieën in het Ruhrgebied alleen onder geallieerde economische controle moeten worden gesteld Het nieuwe Engelsche plan schijnt twee mogelijkheden te opperen 1 Sotialisatie van de belangrijke industrieën in het Ruhrgebied en Rijnland de kolenmijnen van den Ruhr incluis A 2 Internationalisatie van de industrieën in het t uhrgebied en Rijnland Het Engelsche plan wordt door het Fransche Ministerie van Buitenlandsche Zaken nauwkeurig bestudeerd maat o het eerste gezicht vindt het te J arijs geen gunstige ontvangst Teleurstelling in Italië rondom de Marine Radio Rome hééft gisteravond gezegd dat de beslissingen welke betretfende de Italiaansche marine door de 4 Ministers te Parijs zijn genomen eeen diepen indruk hebben gemaakt op de bemanningen van de Italiaansche schepen die teleurgesteld zijn door het niet erkennen van de verdienste van de Italiaansche marme op 8 beptember 1943 toen de Italianen op OeallTeerd verzoek de meeste schepen naar Geallieerde Havens voerden en 3e diensten gedoirende 2 jaren van bellingerentie bewezen De bevolking van verschillende aan zee gelegen Sen hebben uit solidariteit met de Marine demonstraties gehouden NEDERLANDSCHE BANK RADIOPROGRAMMA VOOR DONDERDAG HILVERSUM I 301 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Weeroverzicht 18 18 Gram muziek 18 30 Progr voor de Ned Strijdkrachten jgOO En nu naar bed 19 05 Soortpraatje 19 20 Wij stellen U voor 2000 Nieuws 20 05 Comm Partij Nederland De Waarheid Toespraak 2025 Aansluiting met het Concertger bouw 22 30 Ouderen en jongeren 22 40 De onsterfelijke Strauss 23 00 Nieuws 23 15 Gram muz 23 40 Blues in the night 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m NCRV 18 15 Mandolinata 18 30 Nieuwe tijden voor den boer en tuinder 18 45 Mandolinata 19 00 Nieuws 20 Atet band en plaat voor U paraat 19 30 Anti Revolutionnaire Partij tijToespraak 19 50 Met band enplaat voor U paraat 20 00 Nieuws 05 De Regeerings voorlichtingsdrenst antwoordt 20 20 Marinierskapel der Kon Marine o l v Oijsb Nieuwland 21 00 Personalisme door Dr J de Nooy te Utrecht 21 20 Arnhemsche Ork stvereeniging 2130 Parkkérkkoor 22 00 Nieuws 22 15 De vaart der volken 22 35 Concert 23 15 Avondconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA HILVERSUM I 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 De Guards paradeeFen 8 00 Nieuws 8 20 Populaire tnorgenklanken 8 50 Voor de huisvrouw 9 00 Gramofoonmuziek 9 30 4 handig oiano VPRO 10 00 Morgenwijding door Ds F Oort N H Pr te Naarden VARA 10 20 Een programma voor zieken 10 45 Voor de vrouw 11 00 Mies Snijder mezzo sopraan Henk Milo piano 11 20 Eddy Walls speelt 1145 Ber over bevrijde krijgsgevangenen uit het Verre Oosten AVRO 12 00 The Romancers 12 30 In het spionnetje 12 35 Aansluiting met het Theater Tuschinsky te Amsterdam 13 00 Nieuws 13 15 Aeolian Sextet 14 00 Kookkunst 14 20 Kamerorkest 15 00 Voor zieken en thuiszittenden 15 30 Lichte gram muz VARA 16 00 Muzikaal babbeltje 16 30 De school is uit 17 00 Novelty Serenaders 17 30 Herwonnen Kunstbezit HILVERSUM 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 20 Gram muziek 9 00 Opgewekte melodieën Ö 30 Waterstanden en Politieberichten 9 50 Opge vekte melodieën 10 15 De Polder gaat er aan de verdrinking y d Wieringermeefpolder op 17 April 1945 10 40 Hilversumsch Vrouwenkoor 11 15 Als de ziele luistert 11 30 Ifadio Trombone Kwartet 12 15 O Hart voor ons gebroken 12 30 Vaude villeorkest 13 00 Nieuws 13 20 Ork Jaap Meyer 100 Nederlandsch 13 45 Het Nederlandsch in Vlaanderen 14 00 Bariton en piano 14 30 Gram muziek 15 00 Voor de vrouw 16 00 Nachtvorstyerwachting 16 02 Opera De Verkochte Bruid 16 50 Muziekkalender 16 55 Het Hollandsch Trio 17 30 Nederland helpt Indië 17 35 Het Hollandsch Trio 17 45 Rijk Over Zee Indische legenden Centraal Werkcomité Vacantie 1946 Dezef dagen is op initiatief van Ne derlands Volksherstef een Centraal Werkcomité Vacantie 1946 tot stand gekomen dat zich ten doel stelt met het oog op de geringe reis en ver blijfgelegenheden in de behoefte aan goede recreatie te doen voorzien Het richt zich daartoe in de eerste plaats op de groote bevolkingscentra in de geteisterde gebieden en streeft er naar dat plaatselijk of regionaal program ttas worden samengesteld voorbereid en gepropageerd die althans in de meest drukke weken aan velen ontspanning verstrooiing en verheffing kunnen bieden In het comité hebben zitting vertegenwoordigers van Nederlands Volksherstel van Werkg en Werknemersbonden de Nederlandsche Sportbonden en de Ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken Secretaris is de heer J P ont te Tien Haag Het secretariaat is gevestigd op het Landelijk Bureau van Ne derlands Volksherstel tl lilt BRZi Jirim lom 7 VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT GOUDA 1 1 De besprekingen te Parijs verloopen thans minder vlot Het voornaamste punt van bespreking vormde Woensdag tijdens de bijeenkomst der Ministers van Buitenl Zaken te Parijs de kwestie van het benoemen van een Geallieerde Con trole Commissie welke moet toezien op het uitvoeren van de vredesvoorwaarden door Italië Byrnes stelde een commissie der 4 mogendheden voor welke zal toezien op het naleven van de militaire clausule zooals de Ministers reeds te Londen hadden overwogen Dit voorstel vond bij Molotoff Verzet Toen Byrnes tot het oorspronkelijke standpunt zooals te Londen ingenomen terugkeerde bleef Molotoff bij zijn afwijzende houding De houding van Öe Sovjet Unie welke in het begin merkwaardig toegevend was blijkt aan het einde van de eerste week der conferentie minder toeschie telijk te zijn geworden Over alle belangrijke kwesties blijkt overeenstemming even ver in het verschiet te liggen als ooit te yoren en evenals tijdens de bijeenkomst der Ministers te Londen zijn de plaatsvervangers der Ministers en de deskundigen een voorraadschuur van onopgeloste problemen geworden De mislukking om tot overeenstemming te geraken ten aanzien van een geallieerde controlecommissie van Italië wordt als een weinig belovende ojuverture voor de a s besprekingen over de vredesverdragen met de Balkanlanden beschouwd De oppositie van Molotoff tegen een Geallieerde Controle Commissie voor den Balkan al zeker grooter zijn daar deze la den binnen de invloedsfeer van de Sovjet Unie Hggen Een aspect van de Balkankwestie waarover de deskundigen overeenstemming hebben bereikt is het betalen van de aantallen van de gewapende machten die de Balkanlanden zullen mogen behouden De Geallieerden wenschen deze tot bescheiden afmetingen zooals zij in vredestijd bestaan te beperken Men meent te weten dat overeenstemimng is bereikt over de ronde getallen Men meent tevens te weten dat Bevin gesteund door Byrnes aan Molotoff heeft medegedeeld dat zij beiden het terugtrekken van troepen uit Europa zoo spoedig mogelijk willen doen geschieden Byrnes zeide dat de Ver Staten in het bijzonder het aantal troepen in Oostenrijk verminderd willen zien en drong er bij Molotoff op aan het onmiddellijk met hen hierover eens te worden Molotoff kon dit echter met doen en antwoordde dat deze kwestie weer ter sprake ïou worden gebracht wanneer de Oostenrijksche kwestie in het algemeen wordt behandeld Thans een Armeensche kwestie aan de orde De Sovjet Pers publiceerde Woensdag uitvoerige telegrammen uit New York die een beschrijving geven van vergaderingen om Armeensche gebieden in Turkije op te lossen In de redevoeringen werd betoogd dat Turkije de Armeniërs scherp onderdrukt en werd het verlangen geuit dat de Armeensche provincies die thans op Turksch gebied liggen in Sovjet Armenië uilen worden opgenomen installatie voor Engelsche militaire ziekenhuizen Maarschalk Montgomery sprak een hartelijk dankwoord Attlfce heeft zijn waardeering uitgesproken over het rapport over Palestina zie ook hierboven staking in Palestina en hoopt dat President Truman heeft Frankrijk belangrijke levensmiddelen leveranties beloofd Gen Mac Narney de opvolger van Elsenhower heeft verklaard dat de rantsoenen van de Am soldalen in Buropa met 300 calorieën worden verminderd De Nederlandsche consulgeneraal van Swlnderen heeft New York de 350 000 door Nederland geschonken tulpen aangeboden De Arabische hooge commissie heeft tegen 3 Mei een landelijke staking geproclameerd als protest tegen het rapport over Palestina uitgebracht door de Ant Br Commissie Te Eindhoven vond gisteren het afscheid plaats van de Engelschen die nu ons land gaan verlaten O m was aanwezig Maarschalk Montgomery Bij dit afscheid werd den gngelschen een door Philips vervaardigde boloscoop aangeboden een soort röat Bij K B van 2 April 1946 is met ingang van 1 Mei 1946 aan mr L J A Trip op zijn verzoek eervol ontslag verleend als president van de Nederlandsche Bank N V Bij genoemd K B is met ingang van denzelfden datum dr M W Holtrop tot president van de Nederlandsche Bank N V benoemd Met ingang van 1 Mei 1946 is door de op 30 April 1946 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders aan den lieer J F de Beaufort op zijn verzoek eervol ontslag verleend als directeur van de Nederlandsche Bank N V De op 30 April 1946 ehouden algemeene vergadering v n aandeelhouders heeft voorts besloten den Raad van Commissarissen met één lid uit te breiden en mr L J A Trip tot commissaris benoemd Genoemde vergadering heeft besloten de uitkeering van de voor aandeelhouders beschikbare winst voorshands aan te houden en de directie gemachtigd tot uitkeering van een dividend van 3 2 procent over te gaan zoodra de reguleering der vordering van de Nederlandsche Bank N V op Duitschland heen plaats gevonden Toen de Nederlandsche regeering zich in 1933 genoodzaakt zag een algemeene verbruiksbelasting in te voeren ontving deze jongste fiscale spruit den kernachtigen maar in wezen onjuisten naam van omzetbelasting Onjuist omdat niet van eiken omzet belasting werd geheven doch in eiken keten van producent tot verbruiker slechts éénmaal Hoe men ook over indirecte heffingen moge oordeelen het was volkomen juist dat deze vorm werd gekozen daar een zuivere omzetbelasting groote onbillijkheden mee brengt Dit ondervonden de Nederlanders in 1941 toen de bezetters de betreffende Nederlandsche belasting naar Duitsch model hervormden Van iederen omzet van iedere dienstverrichting moest voortaan belasting worden betaald Een heffing dus die in wezen gelijk is aan de tiende penning waarmee Alva onze voorouders reeds gelukkig had gemaakt Zeer belangrijke bezwarenzijn o m de volgende het zal bijdragen tot de zoo zeer gevienschte oplossing voor de Joden in Europa Gisteren trokken enthousiaste arbeidersoptochten tusschen de ruinei van Berlijn Er zi n veranderingen in voorbereiding om het telefoon en telegraafverkeer met Zeeuwsch Vlaanderen te verbeteren Volgens den correspondent van de Daily Herald te Rome zou Koning Victor Emmanuel van Italië aftreden en Iialië verlaten Het 7600 ton metende Amerlkaanschetroepenschip Georgetown Victory is voor het Strangfor meer enkele kilometers ten Z van Belfast aan den qrond geraakt en lek geslagen Reddingsbooten verlecnen assistentie De Poolsche vice minister van Buitenlandsche Zaken Modz elefski heeft in een lange door radio Warschau omgeroepen verklaring het indienen der Tsjechische aanspraken op Poolsch grondgebied bij de conferentie der vier minister te Parijs een zeer onvriendschappelijke daad genoemd waar als zoodanig op zal worden gereaaeerd Tengevolge van een algemeene staking der loodsen van h t Manchester Scheepvaaitkanaal dreigt het binnenvaren In de haven van Manchester onmogelijk te worden Sommige goederen bijvoorbeeld textiel worden verscheidene malen omgezet van den importeur via spinner wever confectiefabrikant grossier en winkelier naar den verbruiker n dus zwaar belast Een radiotoestel heeft gemeenlijk slechts één handelsschakel te doorloopen Voorts bevordert deze belasting het uitsnijden van sommige schakels ook waar dit economisch gezien niet verantwoord is Verder is een gereed geïmporteerd product in het voordeel boven vele inheemsche fabrikaten Deze wijze van belastingheffing is nog steeds van kracht Voor de regeering heeft zij namelijk een zeer aantrekkelijke zijde door de groote opbrengst en de gemakkelijke controle Of deze punten echter tegen de geschetste nadeelen opwegen is zeer twijfelachtig Minister Lieftinck nu heeft niet zoo lang geleden aangekondigd dat de omzetbelasting z i moet worden gewijzigd in dien zin dat het algemeene tarief van 2 op 3 wordf gebracht met vrijstelling van de eerste levensbehoefte en een zware heffing pp weelde artikelen In het parlement is binnenkort de behandeling van deze zeer belangrijke kwestie te verwachten Dan zal ook blijken of men voornemens is de Duitsche omzetbelasting af te schaffen ten gunste van het zooveel aanvaardbaarder systeem der zuivere verbruiksbelasting Over de vrijstelling van de eerste levensbehoeften zal de minister geen moeilijkheden met de Kamerleden krijgen Wel valt te verwachten dat er over het hooge tarief op weelde artikelen zal worden gestreden De zaak is immers aldus dat hetgeen weelde is voor de een een noodzakelijk hulpmiddel vormt voor den ander Een koelkast is luxe voor een particulier maar werktuig voor een slager Een amusementsmusicus heeft een smoking als beroepskleeding en jiet luxe radiotoestel van den particulier ditnt den journalist voor zijn beroepswerkzaamheden Deze lijst is voor eindelooze uitbrQ éi t vatbaar en het zal den minister welj eenige moeite kosten op dit punt zijn tegenstanders te overtuigen