Groot Gouda, donderdag 2 mei 1946

Ia plmmt twi kaartca 5 Mei verlopen zieh RIE HUURMAN HoÉril lalden belooning ea FRANS DE JONG Goada Schcltemastraat 8 Heerenstrnat 34 een voor dicg pakhuis wi Br onder no Ondertrouwd i C OIEL BOUARO ALERS én GRÉ MEYER Hawelijksvoltrekking Doaderdafl 16 Mei a s te 2 30 o De inzegeningsdienst wordt gehoO den te 3 uur in de Ev Lath Kerk Gouwe 134 door de WelEerw Heeren Ds Stgon Dê A J Meyer Voorschoten Papelaan 5 Gouda Joubcrtftraat 98 2 Mei 1946 Ontvangdagi Zaterdag il Mei van 3Va 5 uur Joubertstraat 98 Toekomstig adres i De Peppels Nw Haven Rijswijk bl Gtvraagd een Flink net meisje wegtas Huwelijk der tegenwoordige in gezin van 2 personen Mevr V d VEER Regentesseplant oen 32 Aet dagelljkseh kopje thee dat is altijd weer een bipsondcr genot Vooral als het D E thee is Speciaal gemengde thee vol aroma en smaak Besteed Uw bon goed neem D E THEE Wederom ontvangen etn kleine zending DOORSLAGPAPIER Fa J3 A Verzijl Kantoorboak en Kantoormachine U dankend voor het genoten vertrouwen declen wi U hierby mede dat wij onze slage ij hebben overgedaan aan den Heer N POLS dien wij gaarne in uw gunst aanbevei Spoor Grocacwcg 45 Hiermede berichten wij U dat wi met ingang van Maandag 15 Hel de slagerij van den Heer J Spoor Grocacweg 45 hebben overge Domen Wij hopen door accurate bediening ons het vertrouwen der clientele en begunstigers waardig te toonen Beleefd aanbevelend N POLS Tclcfooa 2053 Groeneweg 45 MEVR HOYTEMA vraagt een nette hulp in de huishouding in gezin met één kind Voorschoterlaan 105 Rdam Telefoon 22706 V af ZATERDAG tas WOENSDAG ▼ cttooaea wi Al aicawc Aacrlkaaaacbc aaiMaatc Ha ▼ BING CROSBY n QLOÜIA JACN Een vroolijke romantische Grand Mnsical ilm waarin Bing CroAf zijn door de radio bekende songs zal zingen Vcr fer uitgebreid voor programme met 2 ién aettn en binnen en bultenlandsch nieaws Toegang alle leeftijdts Aanvang der voorst dagelijks 3 u 7 u en 9 15 u Zondag i voor 3 5 7 en 9 15 u Plaatsbespr 11 uur voor ledere voorstelling Vrijdag geJottn Betrouwbaar persoon 23 Jaar zoekt betrekking als winkel ea magazijabediende Br onder no 67 86 bar v d blad Waarschuwlns Gelieve geen geld of goederen af te geven aan mija vrouw KeilerVisser daar door mij niets kan worden betaald A K ELLER Ctabethstraat 19 TE KOOP Wegens Verhuizing Breede Divan met verende verstelbare kop Volautomattsche drnkgeiscr merk VaiUant compleet met mengkraaa en handdouche Old finsh Hniskamertpiegel een Haard i Baby commode 2 eiken Leunstoelen m tafeltje Vitrage Alles vöór oorlogsch Te bezien na 7 aur Fluw slngel 70a Bakkety VAN AALST Gouwe 176 vraagt een nette werkster Bi it lieb net persoon voor de morgen uren tot half twaalf voor incasso controle of verder voorkomende werkzaamheden Br onder no 67 87 bar v d bl Te koop aangeboden een gebruikt eiken BUFFET D DE i RIESr laelweg PRIJSVERLAGING VOLVETTE n van f 2 05 per K G op I 1 75 per K 6 t j P G DEN BROEDER Zeugestr óO Goni Ben slaapkamer met balcon te huur Onge meubileerd Br onder no 6797 bur v d4 bl Vanaf heden verkrijgbaar onze nieuwe LteiUbliotlicek Het Ceatram Gouwe 15 GRAAF JAN VAN NASSAUSCHOOt Geref Gomeenio Hoofd J H den Boer De Intchrilvlng van Nieuwe Leerlingen voor de cursus 46 47 die per 1 September a s begint wordt gehouden op MAANDAG 6 MEI S avonds van 8 930 a in het Vergaderlokaal der Kerk Geref Gem aan de Stationsweg Het Bestour Nette halp ie de haishoadiog voor dag of dag en nacht Zaterdagmiddag en Zondag vrQ SCHULD Wljdïtraat 23 2 daagsche feestreciame KofiSüUH DE TIJD Gediplomeerde behandeliit0 Middenstandsprijsklasse Geopend van 8 12 en van 2 7 öof A G de yrlfeitr 10 tegeoovtr lt Kopichool N SAMSOM N V Uitgever Alphen a d R vraagt voor spoedige indiensttreding Viotwerkeode accurate lFactttrist e Leeftijd niet beneden 20 jaar Mulo en Typ diploma vereischt Geroutineerde Typiste Speciaal voor correspondentie Leeftijd oie beneden 20 jaar Mulo diploma vereischt Kantoor1 edlencie M of Vc Mulo dipl en c irige kantoorervaring vcreiicW ReUkosten worden vergoed Eigenhandig geschreven soHIcltal worden gavae spoedig iagcwacbt a 6 c REUNIE BIOSCOOP THEATER Directie T ▼ d Toorcn G ada Vanaf ZATERDAG 4 MEI ffi WOENSDAG 8 MEI 1946 De Ned rlandêcke saccesfilm welke opnienw is uitgebracht LOU BANDY Het meisje met de Blauwe Hoed Als extra vertoonen wij OnXC Pflnsesjei ea de nieawste acttAliteUen Ie vertooning Gouda To gaag Icdntn UeftQd Aaavaag Zaterdag Maaadag Dlaidag a Vrifdag U 7 U CN 0 18 U Zondag S U B U 7 U EN 9 1a U Plaatibeiortkta dagcU ki li uer TOOf d aaavaaa ran l dtt voontfUlag Nltt p t tcle oD Btzoelccn baittii Gouda ktuuen achriftel k pU tMO opgcvca aaa d directie Deze moeten i nut voor den aanvang x n afgehaald Het oordeel vaa dulxendcn beioeken Rtoale ledere acic een goed programaa Attentie I Aan den vooravond vaft 4 Mei ter herdenking van de gevallenen is ons Theater Vrj day 3 Mei den geheeten dag gesloten Verwacht STALINGRAD PARTIJ VAN DE VRIJHEID afd Gouda PARTIJ VAN DEN ARBEID a£d Gouda GROOTE Schouwburg Bioscoop Gouda s mooiste Theater Debat Vergadering op Dinsdag 7 Mei in de zaal Kunstmin aanvang 8 u precies Namens de Partij van de Vr heid spreekt de Heer E G STIJKEL Namens de Partij van den Arbeid spreekt Dbs G M NEDERHORST Kaarten ad f 0 25 vanaf heden verkrijgbaar bij A Boer Krugerlaan 40 I van Ooyen loubertstraat 80 Mr J W Rutgers Regentesseplantsoen 12 L den Blijker de Genestetstr 32 B D van Schalk Hoogstraat 3 Th Allebrandi Kleiweg 98 THALIA THEATER van ZATERDAG 3 Mei tm Woensdag 8 Mei De vier vroolijlce Hoteliers et RAY VENTURA met zijn Dansorkest Een daverend lachsucces Toegang alle Ue t dtn Middag en avondvootitelltagcn Samenwerking met kleine metaaldraaier gezocht door technicus Liefst étomanszaak Genegen eenlg geld in te brengen Br onder no 6798 b r v d blad Aanvang der voorstellingen Zaterdag 3 7 en 9 15 u Zondag 3 5 7 en 9 15 u Maandag en Dinsdag 3 7 en 9 15 u Woensdag 7 en 9 15 u Plaatsbespreken dringend aanbevolen 1 u voor iedere voorstelling Telefoon 2230 van s morgens 10 12 uur behalve Zondags KLEIWEG 103 TELEFOON 2230 GOUDA BOUVIERS met offiicieele stamboom S weken COCKCR SPANIELS extra mooi Binnen enkele weken CHOW CHOWS Kampioensafst met offic stamboom Kannen na reeds besteld worden LOEF Kleiweg 69 Telef 2705 Trim en Schar WasschcB GOUDSCHE CHR ORANJE VEREEN WIJPINGSAVOND Vrijdag 3 Mei ter herdenking van de bevrqdingt Vavonds 8 uur in de St Janskerk Spreker Ds B 6 BUc van Amsterdam Toegang vrij j Gevraagd voor spoedige Indiensttreding een vrottwelijke kaotoorbedieode voc eenvoudige administratie Vcreischt wordt i Goed kunnende typen en zij die in het bezit zijn van Mulo diploma genieten de voorkeur Brieven onder no 6815 bureau vaji dit blad Tekoop3000 DAKPANNEN Te bevragen STEENLANQ Nieuwe Haven 1