Groot Gouda, vrijdag 3 mei 1946

EEN JAA R GELEDEN Etn daiz ndkoppigemenigte brengt een ooatie voor het baloon van ArtU Legi waar zich een bevrijder vertoonde den op de schouders gedragen en zingend in het rond gedragen Verscheidene van hen verklaarden in geen andere stad zulk een enthousiasme ontmoet te hebben Zoo verliepen de eerste bevrijdingsdagen ondanks voedselnood enkachelmisère in een gelukkige stemming UV Y t t 0 w t Eenige dagen later snelde het Com staande gevechtsvliegtuigen en mer missariaat Noodvoorziening de Goud volledige bommenlast kan hij 16000 I sche bevolking tegemoet door den km afleggen een romp heeft De bemanning van 15 koppen de 8 bommenrekken van 60 bommen de 4 motoren van 3000 P K en de 4 groote brandstoffentanks bevinden zich allen in den vleugel De spanwijdte is bijna 52 50 m Geheel beladen is het gewicht 104 ton maar door het ontwerp kan hij naar men beweert sneller vliegen dan vele be Op het oogenblik ondergaat de Vliegende Vleugel de grondproeven aanvoer van voedsel terwijl het Roode Kruis hulpcorjïs zich over het lot der ernstig verzwakten ontfermde Dank te Hawthorne in Californië In juni zal er voor het eerst mee gevlogen worden De belangêtelUng voor onze bevrijders was enorm De V S en de beperkingen van het Handelsverkeer Len Finley een New Yorksch jurist is Maandag per vliegtuig naar Parijs vertrokken Hij zal in vers hillenoe landen o a Nederland bespre Kingen voeren met betrekking tot de bestaande beperkingen op het gebied Ivan den handel en de valuta s Hij verHet Amerikaansche Departement j jaarde vier groote Bankfirma s en In dustriebedrijven te vertegenwoordigen en hoopte tijdens zijn verblijf in het buitenland iets te kunnen doen opdat de Amerikaansche dollars in het handelsverkeer iets beteekenen gaan Hij zal ook een bezoek aan Eindhoven brengen Verlangend verdringem zich honderden om het laatste nieuws te vernemen In dagen als defe gaan onze gedachten onwillekeurig terug naar den tijd van de bevrijding die als een wild stortbad over onze hoofden werd uit e ondragelijke spanning waarin i eel Nederland reeds dagenlang had verkeerd werd eindelijk gebroken op dien bekenden Vrijdagavond Zooals gebruikelijk hadden wij naar het politieke weekcrverzicht van Radio Oranje geluisterd De korte berichten er voor waren bemoedigend Toen spoelverwisselen en Herrijzend Nederland opzoeken Dat viel meestal niet mee want de accu was niet al te best meer Maar daar was ie dan toch Eerst zachtjes daarna harder Muziek Plotseling houdt dit op en komt de mededeeling van een extra bericht Dat was iets bijzonders dat kon niet anders want over tien minuten kwamen de nieuwsberichten Daar komt de Rotterdammer voor de microfoon en duidelijk leest hij de mededeeling van Montgomery voor Alle Duitsche strijdkrachten in Nederland in N W Duitschland en in Denemarken met inbegrip van Helgo Vervolg van pag 2 leel zelfs bij voibezetting niet in staat om alle arbeidskrachten die zich aanboden op te nemen zodat zelfs in de beste jaren in West Europa nog 10 van de arbeiders werkloos was De beruchte aanpassingspolitiek van Colijn prijsverlaging inkrimping van de productie loonsverlaging belastingverhoging etc baseerde zich echter op de gedachte van oveVproductie en had dan ook funeste gevolgen In plaats van het land uit het moeras te helpen bracht deze K litiek het er nog dieper in Het is de onsterfelijke verdienste van den groten Britsen liberalen econoom Lord Keynes die juist dezer dagen overleden is t hij in 1936 op uiterst scherpzinnige wij ze de werkelijksoorzaak van alle ellende heeft aangewezen Zijn inzicht is na enige discussie thans door de gehele wetenschappelijke wereld geaccepteerd Aan ons de taak dit inzicht ten bate der mensheid politiek tot uitdrukking te brengen Keynes heeft aangetoond dat het werkfoosheidsverschijnsel veroorzaakt werd door het tekort schieten van de koopkrachtige vraag Dit proce wordt in gang gezet doordat op gegeven momenten vaak door psychologische oorzaken bepaalde i ersonen gelden gaan oppotten d w z dat zij ïun inkomen niet besteden voor consumptie en evenmin hun besparingen 1 of niet via banken of spaarbanken No 12 Feuilleton Het geheim van den ingesneeuwden slaapwagen Monsieur Bouc was niet aanwezig n de restauratie wagen Poirot keek rond om te zien wie er nog meer ont braken Prinses Dragiloff ontbrak en het nongaarsche paar Ook Ratchett Z jn kamerdienaar en de Duitsche kaTienier De Zweedsche dame veegde haar ogen af Ik ben dwaas zei ze Het is eerd om te huilen Alles om bestal wat er ook gebeurt Deze christelijke gevoelens werden cht€r lang niet gedeeld J at IS allemaal heel goed zei Mac land en de Friesche eilanden hebben gecapituleerd Zij hebben zich overgegeven aan de 21ste legergroep Zaterdagmorgen om 8 uur zal de capitulatie van kracht worden j Even legden wij den koptelefoon neer Wat beteekent dit En stormachtig juicht het in ons binnenste Wij zijn vrij vrij vrij De Rotterdammer had het duidelijk gezegd i Wij snelden de straat op wpar men haastig voortliep om voor negen uur Ijinnen te zijn In enkele minuten was de stad in rep en roer Hier en daar zag men een vlag naar buiten steken oranje en alom blij opgewekte gezichten De patrouilleerende Feldgendarmerie wist zich geen houding te geven Wir wissen nichts was steeds het antwoord op de tientallen vragen die Gouwenaars stelden Enkele Hollandsche S S ers schoten in verbeten woede den Kleiweg schoon Tegen 10 uur was het rustig Toen aan het werk Het nieuws doch de driekleur bleef veelal niet lang hangen Op sommige revers zag men moest bekend gemaakt worden Ter ter beschikking van het bedrijfsleven stellen Dit oppotten vindt voornamelijk plaats in de zeer hoge inkomensgroepen Wil nu de bestaanszekerheid gewaarborgd zijn dan is nodig Ie Verhoging van de koopkrachtige vraag door sociale uitkeringen als ouderdomspensioenen en kindertoeslagen aan de lagere inkomenskJassen 2e Stimulering van het bedrijfsleven door het ter beschikking stellen van gelden tegen lage rente 3e Uitvoering van grote openbare werken wanneer ondanks deze maatregelen toch nog n crisis dreigt 4e De benodigde gelden moeten gebonden worden door sterk progressieve belastingheffing die tevens het oppottingsverschijnsel tegen gaat en achterwegelating van belastingheffing op de eerste levensbehoeften Door een dergelijke monetaire en fiscale politiek die de vrije markt en prijsvorming en het persoonlijk initiatief onaangetast laat kunnen zelfstandigheid en bestaanszekerheid vrijheid geluk en welvaart voor arbeider middenstander boer industrieel en ambtedenstander boer industrieel en ambtevan het hele maatschappelijke leven als de P v d A voorstaat is dus geheel overbodig Een ieder die vrijheid en bestaanszekerheid voor het hele Nederlandse volk wil verzekeren stemt op 17 Mei No 1 van lijst 5 Korthals lijstaanvoerder van de Partij van de Vrijheid Queen rusleloos We kunnen hier wel dagen vastzitten Wat is dit eigenlijk voor een land vró eg mrs Hubbard huilerig Toe n ze hoorde dat het Joego Slavië was zei ze O zoo n Balkanland Wat kun je anders verwachten U is de eenige geduldige mademoiselle zei Poirot tegen Mary Debenham Ze haalde even haar schouders op Wat valt er aan te veranderen u is een filosobf mademoiselle Dat wil zeggen ik houd mij afzijdig Ik geloof dat t enkel zelfzucht is Ik heb geleerd mezelf nuttelooze emotie te sparen Ie sprak meer tot zichzelf dan tot hem Ze keek hem zelfs niet aan Haar blik ging langs hem naar bmten waar de sneeuw in zware massa s neerlag U hebt een sterk karakter mademoiselle zei Poirot zacht U hebt geloof ik het sterkste karakter van ons allen O neen Neen heusck niet Ik ken iemand veel veel sterker dan ik wijl één man de wacht hield bij de radio werd bij kaarslicht de laatste illegale Vrije Pers gezet s Morgens 5 uur berichtte het hoofdkwartier van de B S ons dat bij de lagere Duitsche instanties de capitulatie nog niet bekend was s Morgens vroeg togen de verspreiders van De Vrije Pers op pad en verspreidden nog half in het geheim hun nummers Hoewel de toestand nog onzeker was hakten B S en Burgemeester James Zaterdagmorgen vroeg den knoop door De Ortskommandant capituleerde Nu wordt het zwoegen voor de menschen van De Vrije Pers Eenige weken tevoren had de heer Frenk zijn pand belangeloos ter beschikking gesteld Dit moest in orde worden gebracht De M V Z had reeds toezegging gedaan van in bruikleen afstaan van kantoormeubilair Padvinders verkenners en verspreiders die de geheele stad zouden doortrekken moesten worden biieen getrommeld volgens t tevoren gereed gemaakte plan Het drukken van het bevrijdingsnummer leverde geen moeilijkheden op Een twee maanden van tevoren geplaatste benzine motor voor het aandrijven van een drukper ehoefde geen dienst te doen Er was stroom In September 1944 waren de cliché s van de portretten van de Koningin en Burgemeester James reeds gereed ge gezet Eenige ontsteltenis werd dien Zaterdagmorgen verwekt door het verspreiden van mi gestenceld blaadje dat de onderteekening van Seys Inquart droeg Het werd o a in de Doelestraat verspreid en bevatte de mededeeling dat er noch gecapituleerd noch vrede gesloten was Tegen ordeverstoorders zou streng worden opgetreden Het was gedateerd op den oden Mei Doch dit berichtje was van geen invloed o de feestvreugde De straten en het Marktplein waren gevuld met menschendrommen zooals Gouda waarschijnlijk nog nooit had gekend De geheele stad was één vlaggenzee Gouda was vrij en uitte zich in n laaiende feestvreugde Het wachten was nu op onze bevrijders Zij kwamen doch druppelsgewijze Eerst een motorrijder daarna twee geallieerde soldaten waarvan iedereen verwachtte dat het Canadeezen waren doch Hollanders bleken te zijn Daarna een R A F afdeeling en kwartiermakers van het Canadeesche Medical Corps Duizenden en duizenden verdrongen zich op de Markt wanneer zich een geallieerd uniform vertoonde Zij wer I komen en de copie was van te voren bij stukjes en beetjes met de hand En dat is Ze scheen plotseling tot zichzelf te komen tot het besef dat ze met een vreemde sprak met viden ze tot nu toe maar een half dozijn zinnen had gewisseld Ze lachte een beleefd maar gereserveerd lachje Wel die oude dame bijvoorbeeld U hebt haar waarschijnlijk opgemerkt Een heel leelijke oude dame maar iemand van beteekenis Ze heeft haar pink maar op te lichten en de heele trein vliegt Hij vliegt ook voor mijn vriend monsieur Bouc zei Poirot Maar dat komt omdat hij directeur van de lijn is niet omdat hij een heerschzuchtig karakter heeft Mary Debenham glimlachte De morgen ging voorbij Verscheidene menschen waaronder Poirot bleven in den restauratie wagen Men voelde dat men den tijd gezamenlijk beter door kwam Hij hoorde nog heel wat over mrs Hubbard s dochter en hij vernam de levensgewoonten van wijlen den heer Htlbbard van dien $ opstaan s morgens af en zijn biscuitje zij deze hulp waren wij Gouwenaars er weer spoedig boven op Ons heele leven lang zullen deze dagen in ons geheugen blijven gegrift als een verkwikkenden droom na een vreeselijke nachtmerrie Amerikaansche bommenwerper Sneller dan een gevechtsvliegtuig van 104 ton V Oorlog maakte eenigen tijd geleden bekend dat het beschikt over een reusachtigen bommenwerper van een tot nu toe onbekende constructie die meer bommen over een grooteren afstand en sneller kan vervoeren dan elk ander vliegtuig Hij staat geregistreerd als X B 35 Het idee is reeds 23 jaar oud en is het eerst bij John K Northropp opgekomen Hij wordt de Vliegende Vleugel genoemd Zijn vorm lijkt wel wat op dien van een boemerang en zijn constructie verschilt van elk ander vliegtuig daar hij noch een staart noch bij het ontbijt tot zijn rust in bed met de bedsokken die mrs Hujjbard gewoon was voor hem te breien Toen hij luisterde naar een verward verslag van de zendingsplannen van de Zweedsche dame kwam een van de wagon Ht conducteurs den wagen in en bleef bij hem staan Pardon monsieur Ja Compliment van monsieur Bouc en of U zoo vriendelijk zou willen zijn een oogenblikje bij hem te komen Poirot stond op excuseerde zich bij de Zweedsche en volgde den man Het was niet zijn eigen conducteur maar een groote blonde kerel Hij volgde zijn gids door de gang van zijn eigen wagen en door de volgende De man klopte aan een deur en liet Poirot binnen gaan Het was niet monsieur Bouc s eigen coupé Het was een tweede klascoupé blijkbaar gekozen om zijn grootere ruimte Het was er inderdaad nog vol genoeg Mwisieur Boiic zelf zat op het bankje in den hoek Naast het raam aan ABONNEERT U OP GROOT GOUDA den overkant stond een kleine donkere man naar de sneeuw te kijken Er stond een groote man in blauwe uniform de hoofdconducteur die Poirot volkomen belette binnen te gaan en zijn eigen wagon lit conduo teur Ha beste vriend riep monsieur Bouc Kom binnen We hebben je noodig De kleine man bij het raam school op Poirot wrong zich voorbij de twee andere mannen en ging tegenover zijn vriend zitten De uitdrukking op hionsieur Bouc s gezicht gaf hem zooals hij zeggen zou machttig veel te denken Het was duidelijk dat er iets buttengewoons aan de hand was Wat is er gebeurd vroeg hij Dat mag je wel vragen Ten eerste die sneeuw dat oponthoud En iiu Hij wachtte en een soort verstikte zucht kwam van den slaapwagen conducteur En nu wat Wordt vervolgd