Groot Gouda, vrijdag 3 mei 1946

KUN JE NOG ZINGEN zing dan meeü r Jciat c khk nam êaickn af de klok maah slaan k mmnanomimi K 50 £ CNl tiiiibiik BlitlSTUI GOUDA Traagt STRIJKSTERS Ook kannen nog LEERLINGEN geplaatst worden Aanm Ridder van Catsweg 65 ZEEPFABRIEK DE KLOÉ HEERDE Voor het onderhoud en aanleg van Uwtttl fei ens levering van alle soorten perkplanten geraniums begonia s en diverse A A V LeenWCl Nw Gotiwe4 GoiMU Aanbt v t l e a d Er is weer plaats voor eenige Vakbekwame Meisjes en Leerlingen by De Gondache StoemblcckcrQ De Drie Notcboomcn Katteasingel 2 CREDIETEI f 800 uitkeering In contant geld voor elk doel absoluut zonder borgen o d Iedereen vraagt vrifblijvend de duidelijk omschreven voorwaarden BrlevciT porto antwoord De SpaarcredietiotttlÜBg HathmesserwcfllOs ROTTEBDAH W I Gevraagd I een net meisle voor dag of dag en nacht Adres L Tieodeweg 88 FLimE DIENSTBODE Vaa Aalst Goowe 176 Gevraagd EEN STEVIGE BELEGGING Heer vraagt een ongemeabil zitkamer en een daapkamer met pension of een zitslaapkamer met huiaelijk verkeer Br oader no 6838 bur v d blad De kleine som die U bij de Rohyp spaart stelt U na korten tijd in staat in Uw eigen huis te wonen Een pracht van een geldbelegging I JROHYP Te koop een stalen roeilioot PRINS Karekietttraat 27 HECRENG 4 T2 ADAM Te koop aangeboden een geëmaill fornuis en een luidspreker bevragen foubertstraat 182 Uit de hand te koop UDEISWOmilGEII öunstig rendement ROODE AARDE katfti n De groote Deensche Verzetsfilm Inlichtingen F DE WITH Bodegraverstraatweg 107 Gouda Telefoon 2373 Bejaarde dame zoekt ongemtub kamer In centrum der stad Event met warme maaltQd Br met pri sopg onder letter K H Boekhandel Verschoor Dubbelebuurt 3 Te koop aangeboden Goed onderhouden ORGEL Joh van der Spek Logopaediste Behandeling spraak en siemafwiikingen Liplozen voor slechlhoorenden Sprcekuna dageltjlu van 2 3 uur behalve Dlnidag en Vfijdag Graaf Florisweg 38 D 12 registers Event te ruilen voor goede radio H J Rensink Adr Vlackstr 9 Gouda Zondags niet WONINGRUILI Wie wil miin woning te Zevenhuizen Dorp huur f 5 per weck met groote tuin en garage ruilen voor woning te Goudif of directe omgeving Br onder no 6801 bur v d bl Jongelui die wenschen te trouwen zoeken ongemeubileerde kamers of kamer met gebruik van keuken Genegen hooge haurprija te betalen UW FIETS VtEI FBE Br onder no 6846 bur v d blad BthoiKhn tn prima ih orde gemaoU door Rien Boegheim Ooathaven 19 Tel 2392 Goada U kent onze zaait f 800 a 5 pa Zonder borg SpaarcredictiDttelling Hoofdkantoor Rotterdam Voor Gouda en omstreken Kantoor Tolleosstraat 42 Gouda WILLEM DE BEUN Bij alle gelegenheden Bloemen fa f Z Muziekachool WeathaTCB39 Z eraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal VRIJZ NED HERVOKUDBN Kleine Kerk Peperstraat 128 A 8 Zondag 10 30 n v m Ds E Caonegieter Amsterdam Conlictiiiilir Ik BrinkniRn vraagt X Naalsteri en Leerling Naaitters Aanm Kantoor Peperstraat 11 Reiskosten worden vergoed DAMES Wij VEDVODMEN Ihans Siroo en Vilthoeden en maken van Iwee hoeden een grooi model Malson Van Eifck Groeocndaal 12 Gouda GROOT GOUDA Radio Technisch Bureau Gouda KRANENBURG Vlamingstraat 29 Van oudsher het beste adres voor Reparaties aan aiie merken RADIO TOESTELLEN en Electrische apparaten AtttMlC I Heerea ooie Saioa is getpcid vaitf 7 nnr T ai Tevens ruime sorteering PABFUMBBIB t o a Zonnebrandolie en Zonnebruinerême TOILBTAKTIKELBN RapuloB Y Rooy DaoMs ea Hetreasalaas KaramBclkslMl 2 Tel 3703 Wij verwijderen pijnloos Likdoorns Beltpitten Wratten Gratis voetonderzoek Aanmeten van Steunzolen Pedlcarc n MaaaaoC iarlcktiag G Biné Den Riet Turfniarkt 3 Gouda Gedipt Pedicure R K Tooneelvereeniging T A V E N II Slechts 2 opvoeringen van POORTJE SPIER op Dondardas 9 en Don erdas 16 Mei in de zaal Concordia Westhaven Aanvang 8 uur Baleon f 1 50 Zaal f 1 belaiting inbegrepen Bal M Maztek THE OKÉ RHYTHM STABS Vroom en Dreesmann Gouda vraagt voor spoedige indiensttreding een lakken plakkaatscMMer tevens bekend met etaleeren Leeftijd 20 25 jaar Brieven met uitv omschrijving te richten aan Vroom en Dreesmann Gouda Verlmizingeii door bet g e li e e 1 e land Vakkundige bediening J Hoogcndoorn Bogen 23 Tc efoon 2818 Gouda Op kantoor van Meubelfabriek te dezer stede wordt voor spoedige indiensttreding gevraagd een jongste bediende Mofw Br onder no 6855 bur v d bl Uw otasiDMiiiiachiflB wordt als NIEUW indien U deze laat reviseeren bij Fijnslijpinrichting BRUJON VLAMINGSTRAAT 26 Telefoon 356é GOUDSCHE BRANDSTOFFENHANDEL H v d END FiirsoHwsg 5 Lazarnikaie 6 Telsf 248S GRAAF JAN VAN NASSAUSCHOOL Geref Qemeenie Hoofd J H den Boer De Inichrijving Wan Nieuwe Leerlingen voor de cursus 46 47 die per 1 September a i begint wordt gehouden op MAANDAG 6 MEI S avonds van 8 9 30n in het Vergaderlokaal der Kerk Geref Gem atn Stationsweg Het Bestuw Gevraagd voor spoedige indiensttreding een vrouwelijke kaotoorbedieode voor eenvoudige administratie Vereischt wordt Goed kunnen typen en zl die in het bezit zijn van Mulo diploma genieten de voorkeur Brieven onder no 68l6u bureau van dit blad DANSSCHOOL HOLTHUIJSEN bericht dat Zondag a 8 de zaal Concordia NIET disponibclis Het dansen vindt nu plaats in de Restaurant van het Véemarkttetreih Band The Rhythm Players Aanvang 7 HOLTHUIJSEN Gedipl Dansleerau Wegens ziekte der tegenwoordige voor direct gevraagd WERKSTER voor het choonhouden Vbn de kantoren Werktijden van 7 2 uur Dinsdag en Zaterdag den gcheelcn dag Aanmelden De Producent Wathtelstraat 2 Gouda N SAMSOM N V Uitgever Alphen a d R9 vraagt voor spoedige indiensttreding a Vlotwerk de accurate Factarist e Leeftijd niet beneden 20 jaar Mulo en Typediploma vereischt b Geroutineerde Typiste Speciaal voor correspondentie Leeftijd ni beneden 20 jaar Mulo diploma vereischt c Kantoorbediende M of Vrj Mulo dipl en eenige kantoorervaring vereisen Reiskosten worden vergoed Eigenhandig geschreven sollicitat worden gaarne spoedig ingewacht Fa Ge br Plompt Henegouwerweg38t W vee vraagt voor direct aankomend Kantoorbediend Vr ter opleiding in de administratie Vr prettige werkkring goed salaris