Groot Gouda, vrijdag 3 mei 1946

woordtginsf en zijn regeering nog steeds daarin is gelegen dat in de republiek te veel Japansche invloeden op allerlei wijzen werkzaam zijn gebleven Daarbij is voorts van onze zijde verklaard en door de repyblikeinsche vertegenwoordigers erkend dat ook de door de republiek niet vertegenwoordigende streken en bevolkingsgroepen ten volle aan het overleg voor het geheel zullen moeten kunnen deelnemen Tenslotte heeft de regeierin g met nadruk gesteld dat de bevrijding jen in veiligheidbrenging van de geïnterneerden die zich thans nog in het niet bezette gedeelte van Java bevinden door haar beschouwd wordt als een absolute fatsoensplicht welks vervulling zij verwacht zonder eenige binding aan welke voorwaarde dan ook De besprekingen te Batavia en hier te lande hebben steeds de beperkte strekking gehad om de Nationalistische beweging ertoe te brengen de wapens neer te leggen de revolutie te faten vallen en de vreedzame hervorming van het Koninftrijkr Intusschen heeft de regeering bijzonder nut gehad van de Indonesische adviseurs die den It gouverneur generaal naast de representanten van de wederpartij hebben vergezeld Zij gewaagt van hunne openhartige adviezen met groote waardeering Zij hebben haar gesterkt in twee overtuigingen vooreerst dat het nationalisme een kracht is die alle ontwikkelde Indonesiërs samenbindt Ten tweede dat zij terecht inzake de buitengewesten tegenover de republikeinsche voortijdige aanspraken het boven omschreven standpunt heeft ingenofnen De Regeering betreurt het dat de door dr Van Mook onder hare verantwoordelijkheid met zooveel beleid en volharding gevoerde besprekingen nog niet tot een volledig uiteindelijk resultaat hebben geleid Zij vertrouwt nochtans dat hier een uitweg ligt uit den toestand die steeds dieper Indië s en met name Java s welvaart en geestelijk welzijn aanvreet Zij vertrouwt nog steeds dat het land dank zij een diep verantwoordelijkheidsbesef aan beide zijden voor een ramp kan worden behoed oeiM vooc iottdag iDte Het programma voor a s Zondag luidt voor de eerste klassei West 1 H DVS ADO De Volewljc kers RFC EmmaXerxes VSV Ajax DOS t Gooi West II DHC Stormvogrls NeptunusDFC VUC Haarlem Feljenoord HBS DWS Sparta Oost III Ensch Eoys Tübantia Quick GoAhead AGOVV Wageningen Bc Quick Heracles PECNEC Zutd I Elndhoven Long a Willem IINAC NOAD VÜsslngen RBC RKTVV Helmond De Baronie Noord V FriiiaAchilles Sneek GVAV VelocitasLSC Heerenveen Veendam HSCLeeuwarden Zuid VI Brabantia Juliana MVVRoermond Blijerheide Llmburgia Sportcl EmmaVVV Voor de Goudsche clubs en de elftallin van het rayon Gouda staat het volgende programma gereed 2e kl B Hllversum Hercules SVW Velox SliedrechtUV V VriendenichaarUnitas HVCGouda 3e kl B GSV RVC LaakkwartlerONA GO A Crom vliet ScheveningenWesferkwartier te kl H Hellevoetsluis VND OWDEH SlOOOonk Florissant Hillegersb 4e kl F Oudewater Schoonhoven BergambachtMoordrecht WaddinxveenHaastrecht Stolwi k Ammcrst SV In den GVB wordt het volgende prpgramma afgewerkt i Ie kl A Moercapelle 1 Gouda 4 DONK 2 Haastrecht 2 Ie kl B Groot Ammers 1 Olympia 3 Moordrecht 2 Gouderak 2 GSV 3 Nieuwerkerk 1 11 uur 2e kl A Amm SV 2 Olympia 4 Nieuwerkerk 2 Bergamb 2 ONA 5 Oudewater 2 2e kl B ESTO 1 VEP 2 Bodegraven 2 Waddinxveen 3 12 30 uur 3e kl A Lekkerkerk 4 UNIO 2 12 uur Haastrechi 3 Groot Ammers 2 12 uur Nieuwerkerk 3 Bergambacht 3 12 uur Stolwijk 3 Schoonhoven 3 11 30 uur 3e kl B Moordrecht 3 ODS 2 12 uur VEP 4 Moercapelle 2 2 30 uur BEN VAN WINGERDEN en MIEP DE JONG hebben mede namens wederzijdsche ouders de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag 15 Mei a s om 15 30 uur van Bergen IJzendoornpark 9c Toekomstig adres an van Henegouwenstraat 2 Gouda Gelegenheid tot feliciteeren van 16 3017 30 u In hotel De Zalm f U behoeft niet ver te gaan om alles over DAF opleggers en aanhangwagens te weten te komen Vlak bij U bevindt zich nu een DAF agent die U alle inlichtingen kan verstrekken fk heerlffke alsMnouds gebalén BROOD yon teenland Allen die iets verschuldigd zijn aanof onder hunne berusting hebben van de Expedititbedrijotn Transbclga en TranahoUandia tfe Gouda worden verzocht hiervan opgave te doen aan den beheerder De Beheerder Mr C JONKER Oosthavèn 51 Gouda ROTER Maagzweertablettcn Verkrijgbaar bij Langeraar s Drogisterij P V P tics TÉ KOOP AANGEBODEN een leilboot H R vu Detit P C BothltriH I 1 beige Kinderwagen Koiii BJte 8 ö 1 iw Oameutrooiioed nieuw 1 ï vllthoed Onder de Boompjei Naaimachine merk Singer Splegd Prini Headrikstraat 53 tuMthea 6 7 M Waichkettl tulnaiang fietiiadel I k fl ti bel adeltaich e 2 houten blM bakken 3 gr buiiea 12 rieten tokkui l Wecnerl itoeljl p d gummiKhoeneBm w Bevr Dinidag 4 7 aur De oag KatteMmo 3 jonge honden gebaiterd ehow chow ond Rooi LijiterbeMtraat 2 Gou xwart orgel Am Brieven onder no 6848 bui v d im Mod eiken wieg net bedje Relgeiitr Grif te zottermantel 40 42 L Tiendewea Een paar bordeaux roode iuide ichoei met tleehakz g a n of ruilen v choeneB Lange Tiendewej f 6 loeien aiat leer bekleed adrei LijttabtuUU 1 Zw hoogc fongeniKhocnin m 40 en Uf choancn m 38 39 i Goawa 26 boven C v d B gekleede japon voor oudere dame Brlavcn no 6776 burea vao dit v Mantelpakje griji m 42 Up f Boven Sociëteit Vk Grauchaar gietar enecnhoodeaaaBd model Burg MaitenMlnO bod gevr gd op 4 d llg konijnenhok viool mat toebehooren us Hortenelui A deViK Kinderwagen laag model en 2 paar on I g choencn m 36 38 na 6 ToUenitr rr X g a n tandarcommodc Hoatnaad DIVERSEN Verloren een portemonnalf met iijO Terug te beiorgcn Wefh Vent Ptaihalaje te bnnr gevraagd voor f Juli Br osdar no 6804 bur Te huur of te koop gevraagd w j rf tuin op netten itnnd cantma der een der aingeU of bavcnhnlt P lu BrttTca onda no 6805 bacaau v R L Daggelder vraagt werk omtrek Gouda DE JONG Corn Ketelstraat 31 6 Meisjes 3 Strijksters 1 Hoofdjuffrouw Aanmelding aan het Jcantoor der Stoomerij en Ververij De Belikaan Amerika 21 of Bleekerssingel 24 Voor ons Laboratorium zoeken wij een ASSISTENT E voor lichte werkzaamheden gedurende hdJve dagen Behoorlijke kennis van rekenen vereischt Liefst eenige ervaring op gebied van administratie N V De Goudsche Machinale Garenspinnerij Gouda VERTROUWENSWIRK Wegens ziekte van tegenwoordige medewerkster vraagt zeer groote Huwelijks Bemiddelingsorganisatie met 20 kantoren die geheel onder vrouwelijke Directie staan een beschaafde innemende Dame als vertegenwoordigster voor GOUDA Bedoeld wordt Iemand met een behoorlijke ontwikkeling met eigen home op netten stand en die inderdaad over zoodanige vrouwelijke eigenschappen beschikt om haar taak met toewijding te vervullen Daarnaast strekt eenig zakelijk gevoel tot aanbeveling Brieves BO 68tl barM vaa dit blad Accoutantskantoor W T J Abbema Ftuweelensingel 34 Gouda vraagt voor spoedige indiensttreding eenige AC€ CTB i TB alsmede een TYPIST E Sollicitaties met opgave van verlangd salaris uitsluitend schriftelijk Adverteert in Groot Gouda dam reizen om laar Excelsior ontmoeten Wl verwachten twee punten Wordt Excelsior ongeslag kampioen A s Zondag om 2 30 uur wordt v het ONA terreln eev handbal wedjt 5 gespeeld tusschen Excelsior 1 en Stolwflln De blauw witten die nog steeds on slagen bovenaan staan zullen weiSti moeite hebben Stolwijk met een nederig huiswaarts te nden daar Stolwijki onderste plaats op de ranglijst bezft Zwervers 3 DONK 4 12 uur DONK 5 Boskoop 2 12 uur ONA 6 Waddinxveen 4 II uur 3e kl C Nieuwkoop 2 ODS 3 Nieuwkoop 3 GDS 4 12 uur ESTO 2 VEP 3 12 u Boskoop 3 Gouda6 Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld vangen te 2 uur aap In de Ie kl West afd I ontmocftn H D VS en ADO elkaar die elkaar niet veel In kracht ontloopen evenals Emma en Xerxes Moeten er indeze wcditiijden winstpunten vallen dan geven wij Hermes en Xerxes de meeste kans Ajax spe lt uit tegen VSV en trekt natuurlijk aan het langste eind evenals de Volewijckers die RFC moet ontvangen Als t Gooi die naar DOS gaat het tot een gelijk spel weet te brengen waar o l wel een kansje op Is staat ze de laatste plaats af aan RFC In afd II is Blauw Wit vrij haar groote rivaal Haarlem is te gast bij VUC en zal wel met den eer gaan strijken evenals DHC bij wie Stormvogcis een bezoek gaat brengen Neptunas speelt thuis tegen DFC en DWS ontvangt Sparta Neptunus zal t misschien tot een gelijk spel kunaea brengen terwijl Sparta de meeste kans op den bult maakt Verder staat nog op t programma Feije noordHBS waarbij we Feijenoord de weeste kans zouden moeten geven ware Feijenoord Fel DOord niet GoAhead NEC en Wagenlngen blijven hun nek aan nek race nog wel een weekje voortzetten de eerste twee moeten uit tegen resp Quick en PEC terwijl AGOV V Wageningen ontvangt Ensch BoysTuBantia en Be Qulck Heracles eindigen in overwinningen voor de thuisclub Longa en NAC krijgen een lastige klip te nemen de eerste moet naar Eindhoven om daar de gelijknamige cluH partij te geven terwijl NAC in TllburgJWillem II moet ontmoeten Brengt LongJof NAC het niet tot winst dan gaat a at kans op het kampioenschap praciisch verloren NOADVlissingen is voor NOAD terwijl RKTVV als ze Zondag wint van RBC deze laatste tot hekkeslulter maakt Hel mondDe Baronie zal wel In gelijk spel eindigen JE MAINTIENDRAI Het symbool der vrijheid Het was reeds Willem de Zwiiger de Vader des Vaderlands die deze spreuk van het huis van Oranje in zijn wapen voerde Je maintiendrai ik zal handhaven En ziet door alle eeuwen heen bleef dit devies gehandhaafd Er waren vaak donkere tijden voor ons vaderland Tijden waarin het scheen of land en volk ten onder zouden gaan Maar telkens kwam er redding en uitkomst Ook nu Vijf jaar lang was Nederla onder vreemde dwingelandij Maar de oude wapenspreuk bleef bewaard onder ons volk Ik zal handhaven wij zullen handhaven in ons verzet in onze taaie Nederlandsche onbuigzaamheid De ketenen zijn verbroken Wij vieren het feest der bevrijding Je maintiendrai De traditie blijft bewaard Nu en in de toekomst De Nederlandsche ondememingsgeelt bleef gelukkig ook bewaard Meer dan een eeuw was het streven van De Gruyter het beste te leveren tegen voordeelige prijzen En De Gruyter blijft handhaven het devies bétere waar en 10 procent Ook deze traditieis gelukkig bewaard gebleven Ingezonden mededeeUrg In de andere Zuidelijke afd beeft MVV tegen Brabantla 2 ndag j l een leelljke veer gelaten zoodat Limburgia op het oogenblik de meeste kans maakt 2Sondag a s moet Limburgia naarBlijerhelde terwijl MVV Roermond ontvangt Als Roermond niet op de onderste plaats wil eindigen moet ze de laatste 2 wedstrijden winnen en Spechten beide malen verliezen waardoor Roermond dan een zelfde puntenaantal krijgt als de Spechten Blijerheide maakt noch kans op de onderste noch op de bovenste plaats zoodat Roermond het wel zwaarder zal hebben dan Limburgia toch gelooven wij Limburgia en MVV de overwinning te moeten voorspellen Brabantla de jeugdige eerste klasser die het heftigst van zich afbijt ontvangt Juliana en maakt daarbij wel een kans op een punt evenals VVV die op bezoek gaat bij Sp Emma In Noord komt Heerenveen weer een stap dichter bij het kampioenschap daar ze Zondag tegen Veendam met de beide punten gaat strijken Sneek en GVAV eindigt waarschijnlijk in een gelijk spel PrislaAchllles en Velocitas LSC eindigen in een overwinning voor de thuisclub terwijl SC die Leeuwarden ontv sgt wel aan het kortste eind zal trekken Wat de Goudsche clubs betreft het volgende Gouda moet naar Amersfoort en zal het tegen HVC wel niet tot winst weten te brengen evenals ONAdattepen Laakkwartier uit moet ofschoon Laakkwartier dan toch beter uit de bres moet komen dan zij de laatste weken doet GSV dat RVC ontvang brengt het natuurHk tot winst terwijl Donk als ze net zoo speelt als Zondag 1 1 tegen Sicd winst moet kunnen bthaltn G M H C a s Zondag Daar jammer genoeg nog niet bekend Is waar en wanneer de beslissingswedstrijd om het kampioenschap tusschen Leonidas en G M H C gespeeld wordt loopen we Zondag een spannende match mis G M H C Il Heeren zal zich echter Zaterdag danig moeten inspannen in den th tswedstrild tegen Goad I uit Dordrecht aanvang 3 30 Een kleine nederlaag Is wel het gunstigste met het oog op de Dordtsche sterkte en de Goudsche Zwakte wat wij mogen verwachten De dames moeten Zondag naar Schie Te koop aangeboden DROOGOVEN Ook voor om te bouwen geschikt bijv Moffeloven Te bevragen Groenendaaljèv VAN Os AUTOMATIEK Ue4i tl siu U hü UsU I Als extra reclame I S oo tecg een lot voor Zaterdag zit in één van onze gebakjes een verrassing Geheel nieuwe voorraad Dames en Heerenportefeuillés 7 Schoudertasschen B A VERZIJL Markt 20 hoekK Tiendeweg VLOERBEDEKKING Imit parket f 4 15 per M2 gelegd f 5 25 J Levering direct Toonkamerg F U T TJ B B VAN UMBtJBG STIRXJMSTRAAT 93 DEN HAAO Vett voor Goudm Gebr I Jgselsiein Kailensingel 75 ie Gouda Te koop een handwagen in prima condiditie Ook genegen te ruilen voor groote ren Na 7 u J Cd Edel KattensIngelSO Gouda Ncd Herv Vereeniging CALVIJN Dinsdag 7 Mei s avonds half acht hoopt voor te gaan Gelaaisbehandeling Evening make up Manicuren Elecirisch onHiaren JcoHheJtU de Jong Gouwe 125 Gouda Telefoon 273S Ds H A Leenmans van Ede Badhuis Groenendail is Zaterdag 4 Mei NA DEN MIDDAG gesloten Voor de bloemisterij gevraagd JONGEN leeftijd 15 16 Jaar C Erait Wcth Ventew H 143 Te koop Nieuw Mahonie Huiskamerameublement geheel bekleed vooroorl kwaliteit Br onder no 6868 bar v d blad