Groot Gouda, dinsdag 7 mei 1946

Kapitein Klaicicebos op de Leeuwenfaciit door a Th Rotman 74 Maar o sapperdoosie toen ze bovenaan waren verscheen daar opeens de verrassende aanblik in den vorm van een reusachtigen luipaard die een dreigend gebrul uitstiet De negers namen één twee drie de beenen den wagen die huppelend langs de helling terugholde zoomaar in den steek latend Wat zal me nou weer overkomen zuchtte de kapitein 73 Na een halve dagreis kwamen ze aan een hoogen heuvel oei wat was me dat n karweitje om dat zware hok er tegenop te zeulen I De arme negers bezweken er haast onder maar kapitein Klakkebos zat lekker onder het zonnescherm dat hij op het vliegtuig gemaakt had Je zult een § zien zei hij tegen de jongens wat n verrassenden aanblik we daarboven zullen hebben 1 oADïOPROGRAMMA VOOR DINSDAG HILVERSUM I 301 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Weeroverzicht 18 18 Framamuz 18 30 Profframma voor de Ned Strijdkrachten jgOO En nu naar bed 19 05 De waarheid over Java 19 20 The red white and blue stars 19 45 Causerie over de beeldende kunsten 20 00 Nieuws 20 05 Kath Volkspartij Toesoraak 20 25 Bonte Dinsdagavondtrein Revue Dat is t toppunf 22 00 Het lied van dezen tijd 22 20 Viool en piano 22 45 Buitefllandsch overzicht 23 00 Nieuws 23 15 Omroeporkest 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m KRO 18 00 Diïiermuziek 18 15 Het Bureau Verkiezingen 18 30 Dinermuz 18 50 s Avonds als ik slapen ga 19 00 Nieuws 19 20 Gram muz 19 30 Comm Partij Nederland De Waarheid Toespraak 19 50 Gram muz 20 00 Nieuws 20 05 Departementen spreken 20 20 RadioPhilharmonischOrkest 21 00 Filmkwartier 21 15 Vioolrecital 21 45 Maria s Ballingschap 22 00 Nieuwsberichten 22 15 Avondgebed 22 30 Piet van Dijk en zijn orkest 23 00 Gram muziek 23 30 En tenslotte 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMJVIA HILVERSUM I 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek bij het ontbijt 8 00 Nieuws 8 20 Gram muziek 8 50 Voor de huisvrouw 9 00 Gram muziek VPRO 10 00 Morgenwijding door Ds J P C Poldervaart Ned Herv Pred te Naarden VARA 10 20 Voor de vrouw 10 35 Liedjes van vroeger en nu 11 00 Radio Volksuniversiteit 11 30 Bekende ouvertures 11 45 Eer over bevrijde krijgsgevangenen uit het Verre Oosten 12 00 Jaap Brill s Continental Kwintet 12 30 Kalender 12 35 Aart Schol en zijn dansorkest 13 00 Nieuws 13 15 Kon Mil Kapel 14 00 Voor de vrouw 14 15 Sopraan en piano 14 45 Gram muz 15 00 Voor de jeugd 17 00 Benedict Sjlberman en rijn Novelty Serenaders 17 30 Nederl ♦ Volksherstel 17 35 Dansorkest The Ramblers fULVERSUM II 415 m nCRV 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Bel Canto 7 45 Een woord voor den dag 8 00 Nieuws 8 20 Morgenconcert 9 15 Ochtendbez bij onze jonge zieken 9 30 Waterstanden en politieberichten 9 50 Gram muziek 10 30 Morgendienst te leiden door Ds P Boes Ger Pred te s Oraveland 11 00 J A Leerink 11 15 Vioolrecital 12 00 Marinierskapel der Kon Marine o i v Gijsb Nieuwland 13 00 Nieuws 13 20 Postillons 14 00 Pianorecital 14 30 Chrysanthen van stek tot kamerplant 14 50 Bloemen in de muziek 15 00 Nederlandschq muz uitgevoerd door Fransche kunstenaars 15 30 De strijkkwartetten van Mozart 16 00 Nachtvorstverwachting 16 02 Marschmuz 16 15 Kinderkoor Zangvogeltjes 16 45 Voor jongens en meisjes 17 30 Celesta Ensemble 17 50 Patricia Rossborough piano H Robison Cleaver orgel De Tweede Kamer bijeen Gistermorgen kwam de Tweede Kamer bijeen voor de behandeling vin de regecringsverklaring over Indië en het rapport van de Commissie van Poll Vandaag komt de Kamer opnieuw bDeen om de behandeling voort te zetten BUITENLAND Op jseer korten termijn Eea van de belangrijkste maatregelen van de Nëderlandsche regeering te Londen is geweest die waardoor het overgroote deel der Nëderlandsche depots jn vreemde valuta meer in het bijzonder in dollars voor het Nëderlandsche volksvermogen behouden is gebleven Al spoedig immers had men zich in Londen gerealiseerd dat het den bezetter weinig moeite zou behoeven te kosten om in de Ver Staten door telegrafische zoogenaamd van de verschillende banken in Nederland afkomstige opdrachten de ten name van die banken voornamelijk in de Ver Staten staande dollarssaldi te doen overschrijven óp door Duitschland gecontroleerde banken in Amerika Óp zeer korten termijn en met uiterst primitieve middelen voor een goed deel zijn de voorontwerpen geheel met de hand geschreven en aangevuld moest het besluit dat in het eerste Londensche staatsblad op 24 Mei 1940 werd afgedrukt onder het nummer A 1 worden tot stand gebracht gedrukt en vertaald worden waarna de tekst kon worden overgeseind Gelukwenschen van Montgommery Lord Montgomery heeft de volgende boodschap aan de Koningin gezonden Mag ik U mijn nederige en oprecht gemeende gelukwenschen aanbieden op dezen eersten verjaardag van de bevrijding van Uw groot land door de geallieerde strijdkrachten Deze dag zal mij altijd herinneren aan het grootsche en vitale deel dat Uw dappere volk heeft gehad in de uiteindelijke vernietiging van onzen gemeenschappelijken vijand en aan de geweldige geestkracht die Uw volk heeft getoond bij den wederopbouw van Uw land In Haar antwoord zegt de Koningin dat noch Haar volk noch Zij zelve ooit zullen vergeten wat Nederland aan de dappere legers en haar grooten bevelhebber te danken hebben Woensdag weer Veiligheidsraad Het secretariaat van de H deelt den Veiligheidsraad zal plaats hebben Woensdag 8 Mei des middags 3 uur Het eenige punt op de agenda is de Perzische kwestie Ontruiming van Perzië voltooid Van gezaghebbende zijde werd hier Zondagavond vernomen dat de Perzische min president in een verklaring tot de wereld vanuit Teheran mededeeling zal doen van dé ontruiming Perzië door de Sowjet troepen Hiermede is het felst omstreden dispuut dat tot dusver voor den Veiligheidsraad is gebracht tot een goed einde gebracht De ontruiming is geschied volgens de Sowjet Russische afspraken van 5 April overeenkomstig het verzoek van den Veilgheidsraad om 6 Mei de evacuatie voltooid te hebben de Perzische ambassadeur is Zondagavond uit Washinton in New York aangekomen om aan den Veiligheidsraad een officieel rapport voor te leggen Rubber zolen ijn tlians ook vrij Met ingang van Maandag is thans ook de handel in uit rubberplaten gesneden hakken alsmede die in rubberplaat en rubberzolen vrij gegeven Dit houdt in dat het publiek voor het doen repareeren van schoeisel met rubberzolen en rubberhakken in welken vorm ook geen bonnen meer behoeft in te leveren P VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD non ttüDi Het Fransche referendum Harold King Reuteri correspondent te Parijs schrijft het volgende Frankrijk gaat vandaag weer 7 maanden met een voorloopige regcering tegemoet als gevolg van de verwerping van de grondwet gebaseerd op het een kamer stelsel Tijdens de aanstaande verkiezingen in unt moet Frankrijk een tweede constitu eerende vergadering kiezen welker voornaamste taak nogmaals zal bestaan uit het uitwerken van een grondwetiontwerp dat door een referendum aan het eind van dit jaar of In anaart 1947 bekrachtigd moet worden De uitslag van het refendum van Zondag j l wordt door politieke kringen te Parijs o a toegeschreven aan de volgende factoren Ben protest van huisvrouwen die eer dan de helft van het aantal kiezersuitmaken tegen den warboel van de voedselvoorziening en den zwarten handel Pe ontevredenheid der boeren over de lage officieel vastgestelde prijzen han wantrouwen inrake de Fran che munten hun reactie tegen de onmacht der regeering de boeren te voorzien van de hoognoodige industriecle producten Oe opstand van een groot gedeelte van de socialistische arbeiders en witte boorden klasse tegen de communistische Uverheersching v de arbeideriorganiiatle en tegen de klaarblilkelijke onderwerpingvan de socialistlsclie partij aan de communistische partij inzake belangrijVe politieke kwesties De vcrdeeling van de stemmen geeft volgens reuter het volgende beeld van de neen meerderheid Landbouwproducten 827 098 Industrieele districten ISl lS gedeeltelijk industrieele en qe deelteink landbouw districten 79 571 De cijfers toonen aan dat er niet alleen voor een groot gedeelte In de landbouwgebieden maar ook In de industrieele gebieden tegen gestemd is Het resultaat van het referendum is ongetwijfeld een nederlaag voor de linksche grocpeeringen maar waarnemers zijn het er over eens dat het nog niet beteekent dat zij ook bij de verkiezingen in Juni een groote nederlaag zullen lijden Nel Oosthout in Londen Onder den titel Een HoUandsche Actrice schrijft de Manchester Guar dian over de opvoering van De Krijt cirkel door Nel Oosthout Dè opvoering was brilliant en hield de aandacht der toehoorders van het begin tot het einde gespannen De karakter uitbeelding was treffend en zeer gedifferentieerd evenals de stem en gelaatsexpressie Nel Oosthout be heerscht de mime en de beweging volkomen Het is te hopen dat deze kunstenares in de toekomst een langer tournee door Engeland zal maken De Moant cnrmel menscli Een nieuwe schakel op het gebied van de evolutie van den meosch is ontdekt door een Engelsche archeologische expeditie in Palestina welke op den berg Karmel het skelet van een man heeft uitgegraven die voor meer dan 50 000 jaren geleefd heeft INDIE Activiteit van Linksche groepeeringen op Java Wedijverend met de partijgenooten aan Sumatra s Oostkust is het Volksfront op Java wederom actief geworden Het richt zijn aanvallen voornamelijk tegen de Javaansche en de sociale structuur Het republikeinsche te BataWa verschijnende blad Merdeka meldt uit Soerakarta dat de Soesoehoenan de voornaamste der Javaansche vorsten er in heeft toegestemd te addiceeren ingevolge een motie welke door burgerlijke ambtenaren politie en jeugdbeweging gezamenlijk is opgesteld In de motie wordt er op aangedrongen dat de vorstendommen van Soerakarta en Mangkoenegara worden afgeschaft en dat het gezag der vorsten wordt beperkt tot hun paleis Dit probleem wordt nu onderzocht door den plaat selijken hoogen commissaris der republikeinsche regeering Tot dusver is dit bericht in republikeinsche kringen te Batavia HOg niet bevestigd In een hoofdartikel schrijft Het Dagblad onder den titel doodsklokken het volgende Terwijl overal in Nederland de kerkklokken luiden om de bevrijding van de Duitsche tyrannic te vieren is aan het Binnenhof een raadgever van de Kroon oor het Parlement verschenen met het voorstel om over een ander deel van het Koninkrijk de doodsklokken te luiden en het over te leveren aan de tyrannie van den vijand en zijn satellieten Dit is in het kort de schokkende be teekenis van Logemann s verklaring in de Tweede Kamer de gansche uiteenzetting van dezen minister wiens naam voor immer verbonden zal zijn met de zwartste periode in de geschiedenis van het Koninkrijk is zoo verward destructief en ontbloot van alles wat te maken heeft met argumenteering dat wij ons niet zouden verbazen indien een van de Kamerleden morgen bij het begin van de Parlementaire debatten een hiotie van wantrouwen in het voorstel van den min zou indienen Na er uitvoerig op gewezen te hebben dat het initiatief tot de besprekingen te Batavia uitsluitend door de Indonesiërs is genomen vervolgt het blad Wat er gebeurde was dat dr Van Mook op eigen initiatief en zonder mèt den minister overleg te plegen het Koninkrijk heeft opgegeven en naar de republiek is overgeloopen Het blad bespreekt voorts de o er eenkomst en de verschillen tusschen den toestand op Java en dien in de Annamietische republiek en schrijft verder Wat toen volgde is een tragische grap Bij iedere concessie van den It gouverneur generaal en het aantal concessies was niet gering verklaarde v Mook volgens minister Logemann dat hij geen volmacht had tot overeenstemming te komen Niettemin doet hij concessies en werkt hij deze uit tot gen voorloopige overeenkomst Of Logemann s ongeloofelijk verhaal is een poging om den persoon van V Mook te redden of het is een gecamoufleerde poging om v Mook te beschuldigen voor den treurigen gang van zaken Wat het ook zijn moge het is geen bemoedigend schouwspel om den It gouverneur generaal die beweert Ik geef niet toe meer en meer te zien toegeven Het hoofdartikel bespreekt tenslotte de wettigheid van het besluit om de republiek te laten voortbestaan No 13 Feuilleton Het gelieïm van den insesneeuwden slaapwagen En nu ligt er een reiziger dood op tijn bed doodgestoken Monsieur Bouc sprak met kalme wanhoop Een reiziger Welke reiziger Een Amerikaan Een man hij neet hij heet hij raadpleegde notities voor hem Ratchett Zoo is het toch Ratchett Ja monsieur slikte de slaapwa s onducteur Polrot keek hem aan De man zag Nt wit Laat die man liever gaan zitten ei hij hit valt anders misschien ilauw De hoofdconducteur verschoof wat 0 d slaapwagen conducteur zonk neer in den hoek en verborg zijn gezicht in zijn handen Br r zei Poirot Dat is n ernstig geval Zeker is het ernstig Om te beginnen een moord dat is op zichzelf een ramp Maar niet alleen dat de omstandigheden zijn hoogst ongewoon Hier staan we tot stilstand gedwongen We kunnen hier wel uren moeten blijven en niet alleen uren dagen Nog een omstandigheid In de meeste landen hebben we politie van het land in den trein Maar in Yoego Slavi niet Begrijp je Het is een moeilijke positie ïei Poirot Er komt nog meer bij Dr Con stantine o ja ilc heb je nog met voorgesteld Dr Constantine monsieur Poirot De kleine donkere man boog en Poirot eveneens Dr Constantine is van meening dat de dood ongeveer om één uur des nachts intrad r u u Wannger is de heer Ratchett het laatst levend gezien vroeg Poirot Het staat vast dat hij © ngeveer 20 minuten vóór een nog in leven was toen sprak hij met den conducteur zei monsieur Bouc Dat is heel juist zei Poirot Ik hoorde zelf toen ook wat Is dat het laatste wat men weet Ja Poirot wendde zich tot den dokter die voortging o u Het raam van monsieur Ratchetrs coupé is wijd open gevonden hetgeen leidt tot de veronderstelling dat de moordenaar daardoor ontsnapt is Maar naar mijn meening is dat open raam misleidend Iemand die zóó was vertrokken zou duidelijke sporen in de sneeuw hebben achtergelaten Er waren er geen Wanneer is de misdaad ontdekt vroeg Poirot Michell De slaapwagen conducteur kwam overeind Hij zag nog bleek en verschrikt Vertel dezen heer precies wat er gebeurde beval monsieur Bouc De man sprak wat hakkelend De knecht van dien monsieur Rat chett klopte verscheidene malen op zijn deur vanmorgen Er kwam geen antwoord Toen een half uur geleden kwam de kellner Hij wou weten of monsieur wilde ontbijten Het was elf uur begrijpt u Ik doe de deur voor hem open met mijn sleutel Maar er is ook een ketting en die zat vast Er komt geen antwoord en het is erg stil binnen en koud koud Met het raam open en de sneeuw die binnen wa it Ik dacht dat meneer misschien ongesteld was Ik haalde den hoofdconducteur We verbraken de ketting en gingen naar binnen Hij was het was vreeselijk Hij begroef zijn gezicht weer in zijn handen De deur was van binnen gesloten en op de ketting zei Poirot peinzend En het was geen zelfmoord De Grieksche dokter lachte sarcastisch Steekt een man die zelfmoord pleegt zich op tien twaalf vijftien plaatsen vroeg hij Poirot zette groote oogen op Dat is een groote wreedheid zei hij 1 Het is een vrouw zei de hoofdconducteur voor den eersten keer sprekend Reken maar het was een vrouw Alleen een vrouw kan zoo steken De Grieksche dokter fronste peinzend de wenkbrauwen Het moet een erg sterke vrouw geweest zijn zei hij Ik wensch niet technisch te spreken dat is maar verwarrend maar ik kan u verzekeren dat een of twee steken met zoo n kracht werden toegebracht dat ze door harde been en spierweefsels zijn gedrongen Het was dus geen wetenschappelijke misdaad zei Poirot Zeer onwetenschappelijk zei dr Constantine De steken schijnen op goed geluk gegeven te zijn Sommige zijn afgegleden bijna zonder schade te doen Het is alsof iemand zijn oogen had gesloten en toen in blinde razernij er op k s gestoken heeftl Wordt vervolgd