Groot Gouda, dinsdag 7 mei 1946

BUITENLANDSCH COMMENTAAR Palestina blijft een probleem Men kan moeilijk beweren dat het rapport uitgebracht door de Ameri kaansch Britsche commissie die het vraagstuk van een mogelijken Jood schen staat in Palestina zou bestudee ren door de belanghebbende partijen met warme belangstelling is begroet Voor de Joden is het uiteraard teleurstellend dat men geen kans ziet voor het oprichten van n souverein Joodsch Palestina zonder daarmee het land tot voorwerp van een hevigen en voor den Wereldvrede uiterst gevaarlijken burgeroorlog te maken bovendien acht men de aanbeveling dat honderdduizend Joden uit Europa zoo spoedig mogelijk in de gelegenheid moeten worden gesteld om naar Palestina te emigreeren maar een zeer betrekkelijke tegemoetkoming omdat veel en veel meer Joden zich in Palestina willen vestigen Hetzelfde getkl en de voorgestelde versnelling der immigratie van Joden in Palestina heen de Arabische wereld zeer gealarmejgfd voorts ziet zij in de voorgestelde opheffing van de reglementen van 1940 waarbij den Joden verboden werd land van Arabieren te koopen of te huren een ernstige bedreiging van de positie der Arabieren in het Heilige Land Het is dan ook nauwelijks te verwachten dat een verwezenlijking van deze voorstellen het Palestijnsche probleem nader tot een oplossing zal brengen De voorstellen beteekenen slechts een beperkte verlichting van het Europeesche vluchtelingenprobleem De uitvoering kan den toestand in Palestina alleen maar verscherpen En vandaar dat de commissie voor de toekomst slechts heil ziet in een feitelijke bestendiging van den status quo het beheeren van het land door een der groote mogendheden Bij zoo groote en ingewikkelde moeilijkheden zou op dit oogenblik slechts een meer bevredigende regeling mogelijk zijn geweest Sinds het begin van deze eeuw botsen in Palestina stroomingen die na twee oorlogen sterk zijn geactiveerd het steeds rijper en krachtiger wordend Arabische nationalisme en de Joodsche trek naar het vaderhuis De laatste is een uitvloeisel van een onder invloed van nationalistische strevingen steeds demonstratiever geworden anti semietisme dat vooral in Oost Europa waar de Joden meer een afgezonderd geheel vormden dan in het Westen waar zij meer tot assimilatie met de gastvolken bereid waren tot op den dag van vandaag een Jo denvraagstuk creëert Voeg daarbij de Joden die in ballingschap der laatste concentratiekampen slechts het veege lijf behielden en die niets liever wen schefi dan weg te trekken van de volken die instemmend of lijdzaam hun vervolging verdroegen dan kan men zich voorstellen hoe nijpend juist nu het vraagstuk van een nationaal Joodsch tehuis worden kon Nu is het voor hen aantrekkelijk en voor den oppervlakkigen beschouwer ook logisch om zich in Palestina het den Joden van ouds beloofde land te vestigen Doch men mag de geschiedenis niet krenken door uit het oog te verliezen dat Palestina al meer dan tien eeuwen sinds de Joden den nomaden staf weer opnamen een overwegend Arabische bevolking heeft Deze eeuwen geven ook den Arabieren het recht over hun land te spreken en hun nationalisme hun drang naar zelfstandigheid verklaart hun afkeer van een sterke Joodsche bevolkingsgroep voldoende Want Palestina is een land dat in zijn huidigen toestand maar een beperkt aantal inwoners verdragen kan Het heeft sinds den tijd van Christus niet 200 heel veel van zijn karakter verloren wat beteekent dat het een in hoofdzaak agrarisch land is gebleven waaraan de industrialisatie goeddeels is voorbijgegaan Hoe overwegender het agrarisch karakter van een land hoe geringer t aantal inwoners dat een draaglijk bestaan kan leiden Hoe verder daarentegen de industrialisatie is voortgeschreden hoe meer inwoners op beperkt gebied redelijke bestaansvoorwaarden vinden Indien de Joodsche drang naar Palestina blijft aanhouden zal in deze richting een oplossing moeten worden gezocht ontwikkeling en uitbreiding der intfu strie rationalisatie van den landbouw Maar zelfs dan blijft het nog de vraag of de daaraan verbonden voor deelen o a verhooging van den levensstandaard de Arabieren zullen doen afzien van een souverein en Arabisch Palestina een oud ideaal dat krachtiger beleden wordt naarmate het meer wordt belaagd De douanebeambte bij de pakjes uit Amerika In de heden verschenen Knickerbocker Weekly komt het volgende artikel voor van Jan van Amstel Op een avond bijna drie jaar geleden stond in een vergaderzaal te New York een dame op en stelde een vraag die vele aanwezigen belachelijk vonden De spreker scheen deze meening van het publiek te deelen althans hij verzekerde de dame glimlachend dat zij zich hierover niet in het minst bezorgd behoefde te maken Die spreker was de heer P Ker stens toen Nederlandsch minister van Economische Zaken die de aanwezigen verteld had van het schreeuwend gebrek aan relef goederen dat Nederland zou kennen zoodra het land bevrijd zou zijn en die eiken in de vergadering aanwezigen Nederlander op het hart had gedrukt te helpen zooveel hij kon De dame had de volgende vraag gesteld of de Neder landsche regeering geen invoerrechten zou heffen van relief goederen die door liefdadige menSchen in het buitenland naar Nederland zou worden gezonden Zij die toen om die vraag gelachen hebben waren er kennelijk van overtuigd dat Nederland door het lijdai wijzer geworden voor altijd de bekrompen en kortzichtige politiek om overal maar geld bijeen te schrapen een politiek die zoo vaak Nederlanders zoowel als vreemdelingen heeft geïrriteerd over boord had gegooid De minister scheen er zelf ook zoo over te denken Nu blijkt echter dat de dame die toen twijfel koesterde de eenige was die het bij het juiste eind had Ondanks de geweldige vorderingen die sinds de bevrijding zijn gemaakt zijn de Nederlanders nog allesbehalve goed doorvoed en hebben zij nog dringend behoefte aan textiel Desondanks schijnen de betrokken autoriteiten van meening te zijn dat de nood thans gelenigd is en dat het daarom hoog tijd is om dien universeel gehaten figuur den douanebeambte in eere te herstellen Zeker duizenden Nederlanders zijn bij machte en meer dan bereid om op de pakketten die zij ontvangen invoerrechten te betalen Maar tevens zijn er duizenden die vorig jaar uit de concentratiekampen of ondergrondsche schuilplaatsen zijn teruggekeerd pfac tisch zonder kleeren en zonder geld Zonder twijfel heeft de Nederland sche regeering meer inkomsten noo dig maar heeft zij daaraan dringender behoefte dan de rampzalige slachtoffers van het Nazidom relief pakjes uit het buitenland noodig hebben En heeft zij werkelijk zoodanige inkomsten dirngender noodig dan Ne derlandsche kinderen snakken bijv naar vitamine en schoeisel De regeering heeft een uit2 ondering gemaakt zeer zeker voor pakketten die naar officieele hulpverleeningsor ganisaties gestuurd worden Maar zij maakt een fout wanneer zij meent dat zij hierdoor den stroom van relief pakketten naar die organisaties zal leiden en het rechtstreeksche individueele pakkettenverkeer zal remmen Persoonlijk contact is altijd geweest en zal altijd blijven een veel grooter stimulans voor liefdadigheid dan de onpersoonlijke bemiddeling van een hulporganisatie Wij verwachten derhalve dat velen in het buitenland met het verzenden van relief pakketten naar Nederland zullen ophouden Het netto resultaat van den nieuwen maatregel zal dus zijn minder relief goederen voor behoeftige Nederlanders En slechts een druppel in de emmer van de Nederlandsche schatkist Zal de winst tegen het verlies opwegen Het Ruhrgebied Naar verluidt zullen de Britsch Fransche besprekingen over de laatst voorgelegde Britsche plannen ten aanzien van het Ruhrgebied Woensdag a s te Parijs aanvangen Fransche s Britsche deskundigen zullen op w Fransche ministerie van Buitenlant sche Zaken bijeenkomen Het laat Britsche voorstel door Bevin aan de Fransche regeering vtorgelegd biedt de keuze tusschen natiönalisatie van steenkool en zware industrie in Ruhrgebied ten gunste van een toekomstig plaatselijk Duitseh bestuur mét it mogelijkheid van geallieerde topcon tróle of internationale economische controle op de steenkoolindustrie van het Ruhrgebied Polen willen niet naar hun land terug De meerderheid van de 135 000 man Poolsche troepen die gedurende den oorlog voor de Geallieerden hebben gevochten weigert naar Polen terug te keeren ondanks de Poolsche ver zekering aan Engeland dat de soldaten niet het slachtoffer zouden wor den van hun besluit om wel terug te gaan De Engelsche regeering heeft de toekomst van de mannen in beschouwing genomen en een onderzoek aan de Ver Staten om medewerking te verleenen wordt overwogen Van de Dominions valt niet veel hulp te ver wachten omdat die zich reeds voor het oplossen van hun eigen problemen geplaatst zien De Ronde tafelconferentie te Simla De tweede zitting van de conferentie welke moet leiden tot opheffing van het Britsche bewind in Voor Indië en tot verdwijning van de tu schenregeering heeft plaats gehad te Simla ten huize van den onderkoning Hier plegen een Britsche regeeringj missie en leiders der Indische Congrespartij en der Mohammedanen overleg Het communiqué van heden zegt dat de conferentie o a het vraagstuk der constitutie en der machthebbers in de gewesten beschouwt NsiiarlaRii helpt Ini STAATSLOTERIJ HAAST U de loten zijn beperkt De verkoop der loten begint Donderdag 9 Mei Begin der trekking 3 Juni Loten verkrijgbaar bij i de Weger Turfmarkt 22 tel 3256 giro 134800 Geboren EMY dochter van Mr EmyH M Eqkman Peber H A M Eilk man Arts Gouda 7 Mei 1946 Westhaven 63 Fa GEBR BLOK vraagt voor directe indiensttreding eeo BEKWAAM BANKWERKER bekend met autogeen en electr lasschen en Mo BEKWAAM METAALDRAAIER Aanmelden Vest 79 vaa 7 ntir tot 17 30 uur Xoonen volgens lan delijke overeenko m MEISJES GEVRAAGD voor alle afdeelingeo Stoomwasscherij De Blauwe Haan Karnemelksloot 110 Goadaj VRIJ Te koop aangeboden een KoSergramofoon Prqi f 38 Groenendaal 85 tniichen 7 en 8 uur Gevraagd een halfwas eo eeo jongen Schildersbedrijf Niemeijer Boelekade 8 Gouda Gratis verkrijgbaar 20 a 25 Milosse grond UITMAN Roseadaal H 17 Telefooa 2772 Op 12 Mei a liefde Onderi hopen onze ge BASTIAAN DË lONG en GARDINA C DE JONG Vergunst den dag te herdenken dat zi voor 25 jaar ia het Huwelijk traden Dat zi nog lang gespaard mogen blijven is de wensch vqfi han dankbare kinderen behuwden kleinkinderen Karekietstraat 62 Gouda Meobelveiliooti Gouda Dcarwaardcr R van Blokland te Gouda Krugerlaan 42 te Gouda is voornemens op Woenadag 29 Mei 1946 des voormiddags 10 o ia het Vciliaagcbouw BUekeraaingd 40 te Gooda In h t openbaar TOO CONTANT oeldverkoopcat Meubilaire goederen als DiP Ameublementen Katten Tafels Stoelen Glas Porce lein en aardewerk en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Kijkdagen Zaterdag 25 Maandag 27 en Dinsdag 28 Mei a van 9 12 en van 2 5 uur Dagelijks kunnen van 9 12 en van 2 5 uur goederen van welken aard ook worden bijgebracht en worden op verzoek afgehaald Hiervoor sluit men aan met Tel no 2886 Voorloopig 2 keer p maand veiling MEVR DORTLAND Jansonius vraagt een flinke holp ifl de hoisboDding voor dag ca dag en nacht Meer hulp aanwezig Turfmarkt 32 boven de bank Adverteert in Groot Gouda UW FIBTS BEVRIJD l van da be agers Sti rgdt kern nu vtrehrvanongtmok n Looi h n primo in orde maken Rien Boegheim Ooathavca 19 Tel 2392 Goada U kent onze zaak Op 3 Mei kwijt geraakt te Goada EEN HONDJE staande oorcn gecoupeerd zwart met bruine poten en wit borstje Naam Puck Gaarne terug en bericht Ned Herv Past NleuwLekkerland Ds van Dorssca ong echtpaar zoekt zit en slaapkamer met keuken of met fgebruik van keuken Brieven B Nomen Potgieterstraat 12 GROOT GOUDA vraagt een BEZORGER Aanm Markt 67 Tc huur gevraagd Woonschuit of Kampeerhuisje aan de plassen gedurende de maand Augustus Brieven H N KAMER Krugerlaan 54 Gouda Leuke jongen zoekt KENNISMAKING met drie vier kaïneraden om gezamenlijk gezellig uit te gaan Br onder no 6926 bur v d blad Tc koop een prima houten 1 pers ledikaot met 2 goede matrassen goed in de verf Tc bcvr t m Donderdag soivoada aa 6 aar Grocacwcg 65 Nederlandsche Volksbeweging Afdeeling Gouda Juist in dezen perkiezingstijd dienen wij ons te verdiepen in de verschillende stroomingen In dit verband spreekt morgenavond Woensdag 8 Mei om S uur in de bovenzaal van de Reunie Ds TER STEEG E over De fts fthoU ic uoH icH pASoiesia d Voorts zullen binnenkort nog gehouden worden De Psychologie van den Katholiek en De Psychologie van den Humanist Hferover volgen binnenkort de nadere data en gegevens TOEGANG VRIJ Nad Volksbeweging afd Gouda in de keuze van Uw BRANDSTOFFENHANPELAAR Lercrt ncds thans Uw bonnen 60 CO 61 in b fMic t Mdtien Beahdtioffehhaudet JONKER Jaagpad 25 Tel 2734 Behandeling van alle belastingzaken Y VUIJK Belasiinêconsuleni Lid Bond v Belastingconsulenten Onder de Boompjea 4 Telefoon 3797 Gevraagd FLINKE Dienstbode Zeer hoog loon 2 dagen werkster aanwezig C TER MEULEN V Swietcnstraat i Gevraagd TWEE KAMERS met kookgelegenheid bt onder ae 6937 bar v d bl Mcdic Zoekt U een ff H mooie rashond i i Wendt U dan tot t Oevertje en indien mogelijk zorgen wij voor het gewenschte Oeverstraat 60 TILBURG GEVRAAGD kmpersbedIendÊ A LEEFLA NG Gouwe 230 2 l P fW RUILEN ca pau Blcaw h r atcbe ata mA2 f l 43 voor MB fatcreacottnaa m 50 Br onder Bo i860 burcao vaa dit blad 1 paar daacnchocaca a 40 voor daia chocacB M KtevlUtraat 34 ca ai la ct M lacbtbaadfa voor a Umtdttt Bct lacbtbaadca Gr Jacobaitr 43 waatriwagaall vaor Ict aadca 38 a 1 Barg MaftiaMiag l 51 Z g n heerenichoenen m IS voor na 7 uur G v Eijk Bodegr Straatwtj W I paar dosker roodc hcereaichocaea i O a n voor cca paar bmlne dameMchotl aat39 Go t l eeo paar hoog kindcrlaanjca m 21 lage chocaljc m 22 l C Voi Elifabcth Wolffitr een paar bruto danicaacboinen n j uèd ea booge bak voor choearnb portKbococn y BrJevtB BO 6942 bBr a van dit bl Tl KOOP AANGEBODEN CB dobbel IroopwafcUtel compltct Nieuwe eB radio Erm ea eea ctofznlgcr X j Brieves ooder ao 6935 bor fT I g it I kacb t werkecboenen 1 led f H betakappen Koa WllhelmlB wegcai overcompleet aieuwe fj aaDgebedca Bolhaatraat 20 2 x x Waadclwag a e Pritre Kareklet Zw booge oBgcaHcbocaaB m 40 ichocBca B 38 39 Jj t Gouw 26 bovui C v TE KOOP 6EVRAAGD MeiiicftchMaea a 40 R v Ca Verloren eea dagaiaaaal T 9 ï l terug t b c v SWC PERSONEEL QEVRAAOO Na tr J H M PERSONEEL AANGEBOP Net a ia 23 J voor lJ f ait I Britvca oadw m 6755 bar