Groot Gouda, woensdag 8 mei 1946

Kapitein Kialcicebos op de Leeuwenjaclit door O Th Rotmao RADJOPROGRAMMA VOOR WOENSDAG WI VERBUM I 301 m VARA 18 00 Nieuws 18 12 Weeroverzicht 18 15 Hooger onderwijs in de oudheid 18 30 Prgramma voor de Ned Strijdlcrachten 19 00 Johan Jong nrtrel 19 15 Departementale uitzendine dine VPRO 19 30 Lezing door mei Ds W S Wiardi Beekman Den Haag 20 00 Nieuws 20 05 Protestantsche Unie Toespraak VARA 2025 Operette programma 21 10 De keizer en de comediant hoorspel 21 50 Het gesprek van de week 22 00 Rtóidentieorkest 22 40 Gram platen 2245 Geestelijk leven 23 00 Nieuws 2315 Eddy Walis speelt 23 45 Gram muziek 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m NCRV 18 10 Celesta Ensemble 18 30 Rijk over zee 18 45 Philharmonisch Orkest van New York 19 00 Nieuws 19 20 Met band en plaat voor U paraat 19 30 Partij van den Arbeid Toespraak 19 50 Gram muz 20 00 Nieuws 20 05 Oratorium Judas Mac abaeus G F Handel 23 30 Avondconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting 7 Na eenige minuten van hotsen en botsen over boomtakken en andere oneffenheden schoot de wagen een ondiepen poel in waar hij tot stilstand kwam Daar zaten ze nu midden in het water Maar wat erger was de heele poel wemelde van rhinocerossen van die groote dikke exemplaren met twéé horens De eerste vraag is nu hoe komen we hier Mitr zei de kapitein 75 Zóó gauw gingen ze echter niet naar beneden of de luipaard zag toch nog kans voorop het vliegtuig te springen Hij kwam echter wat men noemt op de koffie want kapitein Klakkebos bracht even den schroef in beweging en vriend luipaard kreeg n tik tegen z n neus dat hij bewusteloos over den grond rolde RADIOPROGRAMMA VOOR DONDERDAG HILVERSUM I 301 m AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek in den morfen 8 00 Nieuws 8 15 Gram muziek 15 Morgenwijdiiig Ds J v d Velden 9 30 Een vroolijk programma 10 30 Korte gesprekken van vrouw tot vrouw 10 35 Ensemble Jetty Cantor 11 00 Nuttig en noodig 11 10 Zang en piano 11 45 Ber over bevrijde krijgsgevangenen uit het Verre Oosten 12 00 Het Lyra trio 12 30 Gesproken woord 12 35 Klaas van Beeck en zijn ensemble 13 00 Nieuws 13 15 Metro poleorkest 14 00 De vrouw binnen en buiten haar huis 14 20 Het Concert gebouwtrio 15 00 Sterren en sterretjes 15 20 Confetti 16 15 De camera loopt 17 00 AVRO kaleidoscoop 17 30 Nederland helpt Indië 17 35 The red white and blue stars HILVERSUM II il 5 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Lichte Engelsche muziek 8 00 Nieuws 820 Gram muziek 9 00 Opgewekte mel dieën 9 30 Waterstanden 9 50 Opgewekte melodieën NCRV 10 00 Max van Poll dient motie in oyer Indie HET VRAAGPUNT IN EUROPA FRANKRIJK Strijd om de Binnenlandsche macht woedt in volle hevigheid Zondag j l zijn de Franschen ter stembus getogen om er hun ja of neen uit te spreken over de voorgestelde Grondwetswijzigingen En het is een neen geworden Met 10 2 millioen tegen 9 millioen stemmen heeft het Fransche volk de nieuwe Grondwet verworpen Wat behelsde deze Grondwet Wat was het groote verschil met de tot nu toe bestaande Waarom is er in Frankrijk een campagne gevoerd die den verkiezingsstrijd verre te boven ging Laat ons in het kort de nieuwe voorstellen bezien In de groote pers Werd er weinig welhaast té weinig aandacht aan J esteed In de eerste plaats wilde men het twee kamer systeem verlaten en er als eenig het Volk vertegenwoordigende lichaam één kamer de Assemblee voor in de plaats stellen De President van de i epubliek zou door deze Kamer gekozen worden terwijl deze laatste niet de macht en het recht had om de Assemblee te ontbinden De te benoemen Ministers worden door den Pre dent voorgesteld waarbij de AssemWee echter het recht heeft dit voorstel te wijzigen Zonder meer is het dus duidelijk at die partij welke een meerderheid n de Assemblee weet te verkrijgen utomatisch regeeringspartij wordt Ja zelfs de geheele regeering inclusief den President zal kunnen benoemen Democratisch is dit zeker niet te noemen Toch werd de nieuw voorgestelde Grondwet in de huidige Assemblee aangenomen met 309 tegen 249 stemmen Opvallend hierbij was dat de ministers niet eensgezind voor of tegen stemden maar ellc naar de meening van hun partij Het volksreferendum dat thans gehouden is heeft afwijzend beslist De Communisten die een enorme propaganda vóór het voorstel hebben gevoerd hebben hiermede een nederlaag geleden terwijl de Mouvement Republicain Frangais de Fransche Volksbeweging hiermede een eclatant succes heeft weten te behalen Intusschen zal geen enkele Franschman met de gedachte rondloopen dat met dit besluit de binnenlandsche strijd voorloopig gesust is Wanneer men in aanmerking neemt dat de Fransche Vakbonden uitgesproken communistisch georiënteerd zijn en de Communisten ook over verscheidene belangrijke Ministerzetels beschikken zal het duidelijk zijn dat van deze zijde zeker geen einde van den strijd is te verwachten Er is een opvallend verschil tusschen het Fransche Communisme en het Communisme zooals wij dat in Holrland aanschouwen Daar voeren de vakbonden een groote actie voor uitbreiding van de productie terwijl stakingen tot de uitzonderingen behooren Hier grijpen de Communisten met een zekere voorliefde naar het stakingswapen Maar in Frankrijk staan de Communistische Ministers aan de leiding terwijl hier het Communisme om erkenning vraagt en dit slechts langs den negatieven weg tracht te bereiken Frankrijl s internationale positie In internationaal verband bezien is Frankrijk een belangrijk punt in Europa Het is niet uitsluitend haar positie tegenover Spanjfe die hier doorslaggevend is De Fransche industrie levert belangrijke producten aan Rusland waartegenover Rusland graan levert Wanneer de Communisten wier macht in Frankrijk niet onderschat moet worden de overhand zouden behalen zou Frankrijk een belangrijke pion kunnen worden in het internationale schaakspel en de geheele huidige situatie belangrijk kunnen beïnvloeden Voorloopig althans is dit van de baan Maar wat de toekomst zal brengen is nog duister Frankrijk heeft ook reeds voor den oorlog steeds geleden aan een inwendige verdeeldheid die het belemmerde interriationaal die plaats in te nemen welke t krachtens haar uitgestrektheid en haar koloniaal gebied toekwam Door den oorlog is er eenige wijziging gekomen in dezen binnenlandschen strijd Gold vroeger het iedere Franschman eenmaal minister thans gaat de strijd ingrooter verband Partijen betwisten elkaar lederen aanhanger Zeker zal het voorloopig nog zoo blijven Hopelijk komt het tot een gezond evenwicht van krachten die een goede basis zal vormen voor samenwerking zoodat Frankrijk naar buiten als een eenheid zal kunnen optreden Vooral met het oog op de huidige conferenties is dat van het allergrootste belang Geen deblokkeering meer voor reisdoeleinden De Nederl Bank N V heeft le Algemeeoe Vergunning no 2 betreffende de deblokkeering voor het koopen van reiamiddelen in bultenlandache geldtoort met ingang van 1 Mei l ingetrokken Handelsverdrag met Denemarken Naar wij vernemen Is op 3 Mei te Kopenhagen een handelsverdrag geteekend tusschen Nederland en Denemarken door den Deenscben Minliter van Bultenl Zaken Gustaaf Rasmussen en den Ned gezant hr W F van Lennep Biionderheden omtrent dit verdrag zijn nog niet bekend Amerikaansche oorlogsgraven in Nederland Er zl n Jn Nederland drie oorlogskerkhoven door de Amerikaansche strijdmachten ingericht Het grootste Is dat te Margraten waar 16 406 Amtrlkaansche militairen begraven liggen 1 026 van deGeallieerde medestrijders en 3 054 doeden van den vijand Totaal zijn das 20 486 gesneuvelden op dit kerkhpf ter raste gelegd De andere twee kerkhoven zijn veel kleiner Molenhoek met 795 Amerlkaan che 41 Geallieerde en 120 vijandelijke geineavelden en Son met 416 Amerikaansche 48 Geallieerde en 232 van den vijand VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT GOUDA Conferentie te Parijs deze week nog beëindigd Naar de diplomatieke correspondem van de Daify Telegraph van gezag hebbende zijde verneemt zal ét bijeenkomst van de ministers van buitenlandsche zaken der groote vier te Parijs deze week afgeloopen zijn De mmisters zullen dan wederom misschien over twee maanden bijeenkomen In een bericht uit Parijs voegt de correspondent er het volgende aan toe De Amerikaansche delegatie is zeer sterk de meening toegedaan dat er geen voordeel gelegen kan zijn in het verlengen van de huidige conferentie Volgens de Amerikanen zouden enkele dagen gewijd moeten worden aan een zeer vluchtige en algemeene bspreking van de vredesverdragen met de Balkanlanden en Finland en Aan het eind van de Tweede Kamerzitting heeft gisterennacht het was inmiddels half twee geworden de heer v Poll de volgende motie ingediend De Kamer wordt uitgenoodigd te kennen dat aan het NederlandschIndische gebiedsdeel als deelgenoot van het Koninkrijk een autonome bestuursvoca behoort te worden toegekend en te overwegen dat over den vorm en de mate van deze autonomie zoowel voor het gansche gebiedsdeel als Voor zijn onderdeelen besprekingen gaande zijn dat het noodzakelijk moet worden geacht deze besprekingen ook met vertegenwoordigers van de buitengewesten te voeren en dat intusschen voor die gewesten al dadelijk met kracht naar de vorming van autonome organen behoort te worden gestreefd dat het derhalve gewenscht is de reeds geruimen tijd in voorbereiding zijnde rijksconferentie zoo snel mogelijk bijeen te roepen dat bij de vormbepaling der hier bedoelde autonomie eenigerlei republikeinsche vorm voor het inwendige bestel van het autonome gebiedsdeel of van een zijner onderdeelen mits gezuiverd van Japansche invloeden niet bij voortiaat uitgesloten behoeft te worden geacht dat evenwel bij de voortzetting der besprekingen allereerst overeenstemming dient te worden verkregen over een schema tot snelle en stelselmatige invrijheidstelling van de thans nog in interneeringskampen vastgehouden Nederlandsche onderdanen en dat deze invrijheidstelling Voltooid moet zijn voordat nieuwe besprekingen over andere punten kunnen worden gevoerd En dan is het besluit de regeering met allen aandrang te verzoeken de in gang zijnde besprekingen voort te zetten overeenkomstig de in bovenstaande overwegingen vervatte richtlijnen Deze motie bevat alle bezwaren van de gematigde partij der oppositie en komt tevens ook tegemoet aan de voorstanders van het regeeringsbeleid De gedachte aan een republiek wordt niet verworpen zich daarbij baseerende op andere republieken zooals de U S S R en Ierland die onder toezicht van een grooten staat een min of meer vrij bestaan hebben Zij vraagt alleen het hooren der eenige dagen aan een dergelijke bespreking van de toekomst van Duitschland Men meent te weten dat de ministers hiertoe besloten hebben Na onmiddellijke besprekingen zullen zij de bijeenkomst verdagen zoodat het geheele vraagstuk van het Italiaansche vredesverdrag verder besproken kan yvorden en de ministers in staat gesteld worden met hun regeering overleg te plegen Rantsoeneering van Steenkool in de V S waarschijnlijk De Amerikaansche minister van Binnenlandsche Zaken Krug heeft medegedeeld dat de terugkeer tot de oorlogsrantsoeneering van steenkool in de Ver Staten waarschijnlijk is zelfs indien de stakende mijnwerkers spoedig aan het werk gaan Krug zeide partijen voor er een beslissing genomen wordt en daarnaast als noodzakelijke conditie het vrijlaten van de geïnterneerden door de Republiek waardoor het idee omtrent de nationalisten hier te lande beter zal worden Het lijkt dat deze ruim geredigeerde motie in het stadium waarin de verhoudingen op het oogenblik verkeeren voor de regeering geenszins een belemmering kan vormen in de voortzetting van haar politiek mtegendeel dat zij versterkt zou kunnen worden indien zij op grond van deze motie een meerderheid achter zich zou kunnen krijgen En dat de motie zoo ruim geredigeerd is zal wel mede zijn oorzaak vinden in de hoop dat de regeering haar eigener beweging zal overnemen hetgeen zeker onze positie naar buiten sterker zou maken en ook aanzienlijke interne moeilijkheden wellicht zou kunnen voorkomen Men mag benieuwd zijn naar wat minister Logemann erop te zeggen heeft Bij de replieken wees de voorzitter van de commissie Van Poll er op om wille van deze functie kreeg hij vijf minuten meer spreektijd dat hij en zijn medeleden zich in het rapport geen oordeel hadden aangematigd Zij hebben zich van hun taak willen kwijten en deze bestond daarin de Kamer materiaal te verschaffen De motie werd over het algemeen aantrekkelijk geacht zelfs bij de antirevolutionnairen Deze echter wilden er wijzigingen in brengen en tegelijk daarmede de neerslag van eigen ideeën Iets dergelijks poogde ook de communist De G oot te doen Van Poll wees er op dat dit allerminst strookte met den zin en de bedoeling van zijn voorstel De heer Joekes P v d A probeerde zonder het te willen die bedoeling nog scheef te trekken zoodat het bestaan van de motie nog even in gevaar kwam Eenparig immers moest er de sententie over wezen opdat niemand vooral niemand in het buitenland haar verkeerd moge uitleggen Zoo kwam het dat de stemming nog eenige spanning bracht De antirevo lutionnairen bleven voet bij stilk houden de christ historischen ook en de liberalen voegden zich bij de 26 tegenstemmers 45 leden keurden de motie goed dat de staking welke op 1 April is begonnen zulk een tekort in den voorraad heeft veroorzaakt dat haar uitwerking vele maanden zou worden gevoeld en dat een terugkeer tot de oorlogsrantsoeneering noodig zou zijn om de verdeeling van den voorraad voor den volgenden winter zoo billijk mogelijk te doen geschieden INDIË Repatrieering van Javaansche dwangarbeiders 4 iVlei zijn 1500 Romoeshas Javaansche dwangarbeiders met het s s Plancius van de K P M te Priok aangekomen Zij repatrieeren van Ce lebes waarheen zij door de Japanneezen gedeporteerd werden Reactie Rajat en Merdeka Het republikeinsche blad Rajaf concludeert uit de rede van minister Logemann in het Nederlandsche Parlement dat het kabinet Schermerhom zich niet los kan maken van de politiek van het wegnemen met de linkerhand wat het geeft met de rechterhand Het blad voegt er aan toer Hoe goed het zou zijn wanneer de Nederlanders de republiek zouden erkennen De Indonesiërs zouden dan kunnen samenwerken als een vrij volk De reactie van Merdeka is dezelfde De voorgestelde structuur van het Indonesische gemeenebest w rvan de republiek deelgenoot zou zijn en dit gemeenebest weer onderdeel van het Nederlandsche Koninkrijk is zeer verward en is oogenschijnlijk bedoeld om yan de republiek een autonoom gebied zooals Pontianak te maken dit is een autonoom Sultanaat onder den Resident van West Borneo De republiek echter pleit voor hetzelfbeschikkingsrecht van het volk en herhaalt nogmaals Eens onafhankelijk altijd onafhankelijk Kota Intan uit Batavia vertrokken Het m s Kota Intan is 5 Mei l I uit Batavia vertrokken met 26 mannen 77 vrouwen en 53 kinderen aan boord Het schip wordt op 26 Mei a s te Suez verwacht De Evacuatie van de Japanneezen op Sumatra Op een totaal van ongeveer 29000 Japanneezen op Sumatra zullen meer dan 23000 voor het midden van Juni zijn geëvacueerd 23 829 zullen tusschen 10 Mei en 14 Juni van Pakan Baroe naar Singapore worden geëvacueerd Hiervandaan zullen zij op Amerikaansche Libertyschepen rechtstreeks naar Japan worden overgebracht De vraag welke troepen de Japanneezen op het toch reeds dun bezette Sumatra waar de Japanneezen belast zijn met de bewaking van de olievelden en de raffinaderijen was reeds op de onlangs te Singapore gehouden conferentie besproken Een beslissing was daar echter niet genomen daar deze aangelegenheid was verwezen naar de Commissie van Stafchefs te Washington