Groot Gouda, woensdag 8 mei 1946

Het aandeel van de Amerikaanscbe troepen b i de bevrijding van ons land Zaterdag een jaar getedeo op 4 Mei 1945 capituleerden de Duitsche legers in Nederland Dit was het slot van het hoofdstuk aver den strijd voor Nederland s bevrijding dat op 12 September 1944 was aangevangen met de overschrijding van de Neder landsche grens door het Britsche 21ste leger Hier volgt een korte beschrijving van de operaties tusschen 12 September 1944 en 4 Mei 1945 Tegen 1 September 1944 was de Kanaalkust naar het Koorden toe tot Zeebrugge van vijanden gezuiverd Britsche strijdkrachten op de Noordelijke flank besteedden daarna verschillende weken aati de verdrijving van den vijand van de Zeeuwsche eilanden aan den mond van de Schelde De laatste positie daar werd op G November genomen Op 27 November was de haven van Antwerpen in bedrijf Op 17 en 18 September landden de Amerikaansche 82ste en 101ste luchtlandingsdivisies en een Britsche luchtlandingsdivisie in Nederland bij de groote rivieren jMaas Waal en be neden Rij n in het gebied van Eindho ven Arnhem Dit was de grootste luchtlandingsoperatie die nog ooit ondernomen was In twee dagen werden daarvoor 2 0 vliegtuigen en meer dan 1600 zweefvliegtuigen ingezet Vertwijfijelde Duitsche tegenaanvallen vertï aagden den opmarsch en dwongen dfe Britten zich met zw re verhezen uit Arnhem terug te trekken Nadat de Duitsche aanval in de Ardennen vanyie December was afgeslagen en de Geallieerde troepen hun opmarsch hadden hervat gingen de Can deezen van het 1ste Canadeesche leger op 8 Februari 1945 tot den aanval over vanuit het bruggehoofd Nijmegen tusschen Maas en Rijn Tegen 11 Maart beheerschten de geallieerden den Westelijken oever van den Rijn van Nijmegen tot Keulen Op 1 April was er geen aaneengesloten front meer in het Westen en de Rijn was herhaaldelijk overgestoken Op 8 April hadden de Amerikaansche troepen het industriegebied van de Ruhr afgegrendeld en een cordon om Nederland getrokken zoodat de Duitschers als het ware in den val zaten Op 15 April trokken de Britten en Canadeezen op drie aanvalsfronten op naar de Noordzeehavens Emden Bremen en Hamburg Op 16 April werd Groningen bevrijd door de Canadeezen op 17 April Apeldoorn eveneens door de Canadeezen op 18 April bereikten de Canadeezen de Zuiderzee Op 29 April begonnen de R A F eu de Amerikaansche Luchtmacht voedsel boven Nederland éi te werpen hetgeen feitelijk het begin van de bevrijding was Op 3 Mei keerden Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana naar het reeds eerder bevrijde gebied van Nederland terug En op 4 Mei 1945 gaven de Duitsche iegers in Nederland zich over Voor 10 000 000 Amerikaansche surplus voorraden Nederiand heeft het eerste quotum van 10 000 000 dollar Amerikaansche surplus voorraden volgemaakt l De jongste aankoopen op groote schaal van machinerieën transportmiddelen en scheepvaartmateriaal die in Nederland dringend noodig zijn voor het Nationale program van den wederopbouw hebben de totale aankoopen van Nederland van Amerikaansche surplus leger voorraden gebracht op het totaal van 10 000 000 Deze aankoop en hebben plaats gehad krachtens een overeenkomst met de Amerikaansche regeering van Sep tember j l waarbij Amerika Neder landsche guldens zou accepteeren tot een bedrag van 10 000 000 dollar De helft van het aangekochte materiaal is aan Nederiand afgeleverd en wordt thans besteed voor Nederland s herstel na den ooriog Vroegere kranen van het Amerikaansche leger lucht compressors en groote hoeveelheden gereedschappen voor de bouwnijverheid worden gebruikt voor de oprui mingswerkzaamheden in het gebombardeerde Rotterdam Een partij van 105 schuiten en 18 sleepbooten die verkocht werden voor 1 258 000 dollar vervoert thans vracht door de Nederiandsche kanalen terwijl 19 C 47 transportvliegtuigen aangekocht voor 445 000 dollar op de Euro peesche routes van de K L M dienst doen De jongste aankoop van Amerikaansche leger kleeding tot een bedrag van 1 170 000 dollar n l 100 000 werk uniformen 200 000 stel katoenen ondergoed 300 000 paar sokken en 100 000 plunjezakken Plunjezakken zullen worden gebruikt voor t Nederiandsche leger Twintig Diesel electrische locomotieven aangekocht voor 43 350 dollar per stuk zullen bij de Nederiandsche Spoorwegen dienst doen Om in het ernstige tekort aan lucifers te voorzien zijn 13 000 000 doozen uit de legervoorraden aangekocht voor 87 391 dollar Groote hoeveelheden machinerieën electrische boren persen draaibanken slijpmachines technische benoodigdheden me dische instrumenten tractors trucki banden en papierpulp maken het toï taal van 10 000 000 dollar vol Verschillende Jeeps werden van het bureau gekocht en beproefd op bruikbaarheid in landbouw en industrie De Nederiandsche aankoopcommissie onderhandelt thans over den aankoob van vele duizenden van de y ton monsters Verder doen zij een bod op handwerktuigen pneumatische boren werktuigen voor het opbreken van bestrating enz waaraan in Europa een tekort bestaat en die door het bureau zullen worden toegewezen aan regeeringsinstellingen Nu de oorspronkelijke order van 10 000 000 dollar is uitgevoerd heeft de Nederiandsche regeering nieuwe credieten gevraagd voor den aankoop van surplusvoorraden en de voorwaarden hiervoor maken thans een onderwerp van studie uit 130 jarige inwoonster van Azerf eid8jan In een dorp in het Hoogland leeft de oudste vrouw van Sowjet Russisch Azerbeidsjan de 130 jarige Kechkha noem Goeseinowa met haar nazaten ten getale van 59 Haar echtgenoot stierf op 105 jarigen haar oudste zoon op 85 jarigen leeftijd STAATKUNDIG GEREF PARTIJ Afd Gouda Openbare Vergadering D V Zaterdag 11 Mei aToada 7 onr In het Keikscbonwdcr Gcrcforaiccrde Gemeente aan de Spoorlakn Spreker Di J v DIJK Pred Ned Herv Kerk te Monster Onderwerp De roep om eenheid Dr C Steenblok pred der Geref Gem te Rotterdam hoopt hierbij een openingswoord te spreken Toegang Trfl Hrt Butmr VRIJ in de keuze van Uw BRANDSTOFFENHANDELAAR Levert rceda thans Uw bonnen 60 CO 61 in bq JONKER Jaagpad 25 Tel 2734 GEVRAAGD 2 flinke Naaisters Bah mann Gevraagd per 15 Mei EEN KOK Calé Restaurant THE CORNER Crabethstraat 75 Gouda De Httt en Mevrouw V d SNOEKV Hoaweninge geven met groote blijdschap kennU van de geboorte van hun dochter HeariSttc CoracUn Jolianan Rotterdam 6 Md 1946 All Picrsonstraat 18a Tijdelijk t Budokla De Heer en Mevrouw vErheul kortencïbver geven met blijdschap kennis van de geboorte van hunnen Zoon Frederik Willem Galoma Wastenaar 7 Mei 1946 Storm van Gfavensancleweg 4 f dtl mdttt St Wllltbrord Rlddtrk B 1 Tot onze groote droefheid werd hcc en na efcn langdurig doch geduldig gedragen lijden van onze zijde weggenomen onze beste en zorgzame Man Vader Behuwd en Grootvader de Heer Gerrit van den Berg in den ouderdom van bijna 70 jr Uit aller naam V d BERG Hoogendoorn Gouda 6 Mei 1946 Kelzerttfaat 54 De teraardebestelling zal plaata hebben Vrijdag 10 Mei 2 45 u op de Alg Begraafplaats te Gouda Vertrek vanaf Keizerstraat 54 plm 2 unr Hiermede1 etulgen wij onzen hartelijken dank bij het overlijden van Mej 4e W d Scktrloo Polct aan allen die hierbij hun belangstelling hebben getoond FAM SCHARLOO Bockenbergstraat Het DUtrictsbestuur De Korte Akkeren der C V B betuigt hiermede hartelijkcn dank aan den Heer Joh Vet kermisexploitant en aan de vereenigingen O N A en K B O alsmede aan alle anderen die hebben medegewerkt aan het welslagen van de in de K Akkeren gehouden v orjaarsweck Gevraagd een flinke Dienstbode of Meisje V d of d en n in gezin vaa 4 personen MEVR C DE JONG V Bergen IJzendoornpark 9c Te koop Compl l pers KANO D 45 HAASTRECHT Te kodp aangeboden paar nieawe jortgenssehoenen dikke zolmn maat 38 1 paar nieuwe dameasehoenen Ptaa de snéde ateehak maat 38 Tusschen 7 en 8 u Markt 20 boven Te koop goed onderhouden vergr B M Zellklaw Te bevragen t Van Swletcnstraat 24 Uw Itolen te kopen bij wi U dit zel wenst Het kopan van brandstoffen is een zaak van vertrouwen d Oe Coöperatie tiandelt uitsluitend in het belang van de verbruikers zij levert U tegen de Juiste prijs datgene waarop U recht hebt KOOPT BIJ DE CtfOfieeoiie j OOK UW KOLEN Morgenavond Dondttrdsg 9 Mei 8 UUr brengen degezamenlijke Goudsche Conferenciers ia dfen NIttuwen Schouwbsrg een amttsaot Cabaret Programma Medewerkende Conferenciers P HAK JOHNNY ROOT A SCHOONDBRWOERD P KOLSTER X BARNBVBLD en anderen Verder Zang Declamatie Schetsen en een Hawaiïanband Orkest onder leiding van J p Berkel Na afloop een prettig bal Kaarten verkrijgbaar Groeneweg 28 v d Palm8traat9I en savondsaan de zaal N V il l l yOS PmWliBENFllBIIEIlEII vraagt voor direct Typiste Jongste Bediende M ofv LeerlingZetter Leeriing Drukicers Aanic Monteur Jongen voor Expeditieweric Werkster vó or kantoor Aanmelden kantoor Turfmarkt 124 Gouda ZATERDAG U MEI 8 u zaaUKunstmin TOONEELAVOND Werken pan Todor Molière He ermans Kaarten ft f 1 50 verkrijgbaar bi Maarlevcid Westhaven 64 en indien Toorradlg s avonds aan de zaal STAATSLOTERIJ De verkoop van Loten begint Donderdag 9 MEI a S Loten verkri gl aar bi i C LAFBBBR Stoofsteeg 10 12 TeL 2825 Goada Giro 2I35S17 Pekingeesies DwergTackels aniels £ óef mwt 69 Gevraagd een flinke werkster C Lafeber Stoofsteeg 10 Meisje 19 jaar beginnend wenscht lid te worden van tenniscL te Gouda Br onder no 6951 bar v d bl Een net 2de MEISJE gevraagd DE MOL Achter de Waag WERKSTER voor Vit dag per week MEVR ZANEN Burg Martenssingel 68 en 1 LeerlingNaaister Sf is weer plaats poor eenige Vakbekwame Meisjes en Leerlinsen bij De Goodache Stoomblccker De Drie Noteboomcn Katteasingel 2 CMiictiilikiik nieiSTIIII GOUDA vraagt STRIJKSTERS Ook kunnen nog LEERLINGEN geplaatst worden Aanm Ridder van Catsweg 65 Een net persoon te Rotterdam gepenslenneerd zoekt een Huishoudster tusschen 50 en 60 jaar Br onder no 6986 bor v d blad Gevraagd flinke joogemao voor magazijn en vtrpakkingawetk Br onder no 7654 bar v d bl Gevraagd httlpiodehnishondiig voor dag of dag en nacht Gocd loon en goede behandeling Htvr Prosaaa t ItcriMlaBa26 Gewb Gevraagd eea NET DAGMEISJB van 8 3 uur of een flinke WERKSTER voor Maandag en Vrijdag A Dessing Karnemelksloot 134 Te huar gevraagd 2 onieneoli hm met gebruik van keuken Br onder no 7000 bur v d bL Te huur gevraagd een PLASHUIS E tegen goede betaling voor de maanden Juni Juli en Augustus Br onder no 6990 bur v d blad Gevraagd een MEISJE voor heele of halve dagen DE KORTE V Baerlestraat 20 J haar of te koop gavraagd Kaaspakhttis voor opslag adnstena Ofoo Aanbiedingen Fa G V d TOGTen Zn Make laars Boskoop Telef 334 D V P ties TE KOOP AANGEBODEN een iB goeden l o k Huize SchooB 0 we Koriendijk K wq 2 ptnooni iprinflbed G Florliweg 5 Kunitichllder gercedich p en o a p Melen 100 tube ollt e f 3000 pUl n Wj Brieven no 6983 bnreea v n dit HM 1 old SnUh gelnkt eyUdei bur wieg B 4 1 Kinderitoel Te bevt O de Boompjei Heirenparaplnio iw mnntelpaktt pluche tafelkleed vleeichm len f in panr somcncbeeBen m 37 WlntMdflk 19 7 Kkutfladder x g n 42 ipotten Inl GoeJ n erw ll d J i g n n daaetri wi l Cnppentrtteeg i U l model haadwns Adr VUckilJ Gond 9 5 30 wtf en goed onderhoudeoforniii Wnehteli TE KOOP GEVRAAGD 1 paar m Uj aKho i m 31 eo IS SpooritrO PERSONIEL AANGEBODEN R K Halihoudater SI ur inct kind ▼ Llifit bulten adrei Mc G d Oeo Watttgcnntraat 107 RoM TER RUILING en keffergraBofooa ▼ waBdel J Capp i klwU choait f 25 Lx et voor pop Fluwerienrti wulclwagcati voor Bctibanden 28 B 0 MartoBMtaB De a vaa E B I f 2 OdZ ilaagdt van hc de Nee Opro Pers Gouda wonen kiezin 4Milch n wijk 1 plaats Goo De thiek compc 18 19 terreli om re te ver 400 ei meter werpc wijl e met i voor gcsteli domei tervij kome van e BOmn dat mi fen Ui jtrib htt en boi U del en 2 4 Vo bilj da ka eo lei