Groot Gouda, vrijdag 10 mei 1946

Kapi in Klakkebos op de Leeuweniacht door a Th Rotmao 80 Bij een boom bovenaan de helling stond nog een van de negers De neushoorns er op af De neger klom echter als n kat in den boom de eene neushoorn snorde voorbij maar de andere vloog met zoo n vèart tegen den boom dat allebei z n hoorns er in bleven zitten en hij onmogelijk los kon komen 79 Vervolgens laadde de kapitein zijn geweer en pafte er op los of hij in z n eentje n heel leger moest verslaan De neushoorns zetten er vol schrik de sokken in vlogen het water uit en holden den heuvel op waarbij ze meteen den wagen meenamen En dit had de slimme kapitein nu juist bedoeld RADIOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG miVERSUM I 301 m jf i XARA 18 00 Nieuws 18 15 Weeroverzicht 18 18 Kwartet Jan Cdrduw ner 18 30 Programma voor de Ned Strijdkj achten 19 00 Binnenl Weekoverzicht 19 15 Departementale uitzending VPRO 19 30 Lezing door Ds Joh de Graaf Pred Indische kerlc te Medan 20 00 Nieuws 20 05 Christelijk Historische Unie Toe apraak 20 25 Qrajn muz 20 30 Lezing overde vernieuwing van de Kunst Urn door Dr Q Knuttel Wzn 21 00 Op de brug VARA 21 15 Vijf jaar van ons leven hoorspel VPRO 22 4Ö Avondwijding 23 00 Nieuws VARA 23 15 Gram muziek 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m NCRV 18 00 Vrij en blij 18 40 De muren spreken 19 00 Nieuws 19 20 Or pl 19 30 Klanken vaji eigen bodem 20 00 Nieuws 20 05 Eeresaluut op den lOden Mei Herdenkingssamenkomst in de Westerkerk te Amsterdam 21 00 Op de brug 21 15 Orgelmuziek uit de St Stevenskerk te Nijmegen 21 30 De Vereenigde Zangers 22 00 Nieuws 22 15 Het actueel geluid 22 30 10 Mei 1940 10 Mei 1946 22 50 Nederl Composities 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR ZATERDAG HILVERSUM I 301 m j r VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek bij het ontbijt 8 00 Nieuws 8 20 Gramofoonmuz VPRO 10 00 Morgenwijding door Os J A van Nieuwenhuyzen Rem Pred te Hilversum VARA 10 20 Gr pl 10 30 Fragment uit Fontatnara 10 45 Uitzending voor rfe arbeiders in de Continu bedrijven 11 45 Berichten over bevrijde Krijgsgevangenen uit het Verre Oosten 12 00 Cyclus van Chopin s Pianowerken 12 30 Kalender 12 35 Eddy Walis speelt 13 00 Progr voor de Ned Strijdkr 13 30 Metropole orkest 14 00 Toespraak door C Kleywegt 14 15 Beoefening der huismuiüek 14 45 Van Boek tot Boek 15lto Radio Philh Orkest 16 00 Maleischelfes 16 15 Men ▼ raagt en wij draaien 16 45 Sportpraatje 17 00 Om en nabij de twintig 17 30 Filmland HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nietms 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Maria ter eere 8 00 Nieuws 8 20 Gramofoonmuii 9 00 Opgewekte melodieën 9 30 Waterstanden en politieberichten 9 50 Opgewekte melodieën 10 15 Maria s ballingschap 10 30 ViOloncel en clavecimbel M OO De Zonnebloem 11 45 Clarinet recitai 12 15 Voordracht door Nel van Arem 12 30 Ensemble Joan Lancé 13 00 Nieuws 13 20 Ensemble Joan Lancé 13 45 De Tooneelkijker 14 00 Bekende Engelsche Bands 14 15 Engelsche les Toor gevorderden 14 45 Bekende Engelsche Bands 15 00 Hand in hand door Kinderland 16 00 Nachtvorstverwachting 16 02 Pianorecitai 16 30 De bevrijding van Parijs 16 45 ür pl 17 00 K T 0 kiosk 17 15 Cantate No 12 van J S Bach 17 45 De Vliegende Hollander Telegram van Winston Churchill De Voorzitter der Stichting Nieuw Walcheren ontving een antwoord op een dpor zijn organisatie gezonden ielegranv ac n Winston Churchill het ▼ olgende telegram in antwoord All good wishes to galant Wal hererf w g Winston Churchill Het eerste Russische vliegtuig na den o log op Schiphol Voor de eerste m al na den oorlog is gisteren een Russisch vliegtuig op Schiphol geland Het was een Dakota toestel het gewone lijnviiegtuig van Moskou naar Berlijn waarin gezeten was de delegatie uit het Nederlandbloembóllenbedrijf die in Moskou een Nederlandsche bloemententoonstelling heeft georganiseerd Tevens heeft de delegatie in Moskou enkele parken bezocht om na te gaan waar de beplanting die in het najaar namens het Nederlandsche volk door de Stichting Bloementolk onzer Dankbaarheid aan de Russische bevolking zal worden aangeboden als huldeblijk aan een Bondgenoot die zulke groote lasten in den gezamenlijken oorlog heeft gedragen het best tot haar recht zal komen S S er wordt holbewon i Twéé jachtópzieners die tusschen Ede em Otterloo op surveillance waren zagen hoe n man en een vrouw met zwaar bepakte rijwielen de eenzame bosschen introkken en op een gegeven oogenblik in de dichte dennen verdwenen De opziChter s besloten het paar te volgen baanden zich een weg door de dithte bosschen en kwamen zoo te staan voor een hol waaruit het verschrikte hoofd van een manspersoon naar buiten kwam Het volgende oogenblik kwam de holbewoner heelemaal voor den dag en ging aan den haal Achtervolgd door de jachtópzieners Na een wilde achtervolging werd de man die in een Duitsche uniform gekleed was gegrepen Het bleek een Nederlandsche S S er te zijn die uit de Harskamp was ontvlucht Hij werd aan den Commandant aldaar uitgeleverd Door militairen werd het terrein nog afgezocht doch zonder verder resultaat Naar de identiteit der beide wielrijders die van de consternatie gebruik hadden gemaakt spoorloos te verdwijnen en die verdacht worden van hulpverleening aan den deserteur wordt een onderzoek ingesteld Uitreiking Verzetsliruis door de Koningin Gistermorgen heeft de Koningin in het Paleis te Amsterdam voor de eerste maal het pas ingestelde verzetskruis uitgereikt een onderscheiding bestemd voor hen die bijzonder aan het verzet hebben deelgenomen Symbolisch werd dit kruis uitgereikt aan de nabestaanden van omgekomen verzetslieden De uitreiking geschiedde m de Troonzaal in tegenwoordigheid o a van den minister president prof ir Schermerhorn Het kruis werd posthuum toegekend o a aan prof mr V H Rutgers prof ir H L A Schoenmaker prof mr B M Telders dr H B Wiardi Beekman en aan de omgekomen kopstukken van Je Maintiendrai Cor Vlot en Jo Wüthrich Engelschman over onderwijs in Nederland De heer F T Hussey lid van den gemeenteraad van Hastings Sussex die als afgevaardigde van de National Farmers Union in Engeland ophet oogenblik met anderen een bezoekaan Nederland brengt op uitnoodigingvan de Regeeriag vloog naar zijnwoonplaats terug teneinde aldaar eenzitting van den gemeenteraad bij te wonen Hij vertelde den raad dat hij vol bewondering was voor het peil van het VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT GOÜDIi onderwijs in Nederland en den toestand van de scholen Het tempo waarin Nederland zich herstelt van de gevolgen van de bezetting en het feit dat de gebouwen die in 1914 aldaar werden opgericht dezelfde zijn als welke men zich voorstelt in 1950 in Hastings te bouwen hadden wel de grootsten indruk op hem gemaakt De heer Hussey is inmiddels weer naar Nederland teruggegaan De Time over Koningin Wilhelmina en Nederland Het Amerik tijdschrift Time bevat een artikel waarin hulde wordt gebracht aan Koningin Wilhelmina en l n Nederland In het artikel wordt gewezen op den verbazenden vooruitgang bij den wederopbouw in Nederland Nederlanders werken samen terwijl de rest van Europa ofwel terugvalt in apathie ofwel zich verliest in strijd van theorieën Het blad prijst de Nederlandsche Regeering welke weinig uitblinkende mannen telt doch deze eene schitterende gedachte voor oogen heeft Dat vrije en geleide economie hand in hand kunnen gaan Het artikel besluit De Nederlanders rekenen er op dat Koningin Wilhelmina hen er door heen zal hel pen en zij glimlachen temidden yan den nood en de ongemakken van het oogenblik BUltBNLAND Victor manuel doet afstand van het Koningschap Volgens offideele mededeeijng van Radio Rome heeft Victor Emanuel gistermorgen te twaalf uur zijn besluit tot troonsafstand geteekend Zoutvat van 1 81 verkoclht Een prachtig goud op zilveren zoutvat op voetstuk dateerend uit den tijd van Koningin Elisabeth werd vandaag te Londen voor 2300 pond sterling verkocht Het voorwerp is 27 cm hoog en weegt ongeveer 400 gram Het werd in 1581 in Londen vervaardigd en is een overblijfsel uit den tijd toen de gewone man zich aan tafel niet van zout mocht bedienen Rusland tegen Vredesconferentie op 15 Juni Naar Reuter uit Parijs meldt gaven de gedelegeerden ter Parijsche Conferentie bij het verlaten der plenaire zitting van gisterenavond te kennen dat het voorstel van Byrnes de Vredesconferentie te Parijs op 15 Juni a s te doen aanvangen niet door de Sov jet Russische afgevaardigden wordt aanvaard De verslaggevers meenden tot de conclusie te moeten komen dat de bijeenkomst van gisteren een mislukking lA as geworden Soelttaneh kan ontruiming niet bevestigen Soelttaneh de Perzische Premier heeft den SoWjet ambassadeur machtiging gevraagd militaire deskundigen te mogen zenden die zich van de volledige ontruiming van Azerbeidsjan zouden kunnen overtuigen Deze weigerde echter zeggende dat de ontruiming reeds voltooid is De Perzische militaire deskundige die van Tebris is teruggekeerd was slechts getuige van het vertrek der Sowjet troepen uit die stad maar kreeg geen toestemming om meer naar het Noorden te gaan Als gevolg van dit rapport heeft Soelttaneh aan de Sowjet am bassade verklaard dat hij onder deze omstandigheden de volledige ontruiming van Azerbeidsjan niet officieel aan den Veiligheidsraad kón bevestigen noch ook het besluit dat het houden van parlementsverkiezingen aankondigt door den Sjah kon doen publiceeren Een Generaal van dertig jaar Generaal de Benouville Fransch verzetsheld en een van de organisatoren van het geheime leger zal op 13 Mei om 19 30 uur in de Rolzaal in Den Haag een voordracht houden o er de waarl eid omtrent het verzet Generaal de Benouville die tijdens den oorlog een prachtigen staat van dienst heeft gemaakt is behalve militair ook letterkundige Hij is de schrijver van boeken over Baudelaire en Saint Louis Zijn laatst verschenen boek La Sacrifice du Matin is een verhaal over het verzet in Frankrijk Mijnv erkersstakingen in België Gisteren zijn in verscheidene mijnen van het bekken van Charleroi 2 A uurstakingen uitgebroken In de meeste gevallen hebben de mijnwerkers den verjaardag der Duitsche capitulatie willen vieren Nochtans hebben sommige mijnwerkers den arbeid gestaakt om een vermindering der bedrijfsbelasting te eischen benevens de aanpasing der loonen en de verbetering der wetten betreffende de sociale veiligheid Ook in het Luiksche zijn de mijnwerkers in staking gegaan eenerzijds als protest tegen een geldboete aan den arbeider opgelega en anderzijds als protest tegen de ontoereikende pensioenen de te hooge belastingjnhoudingen en de niet uitbetaling van den len Meidag Het Fiasco der Parijsche Conferentie In n telegram van de New York Times uit Parijs wordt gezegd Door de leden van de Amerikaansche delegatie wordt als waarschijnlijk resultaat van een fiasco der Parijsche conferentie en de daaruit voortvloeiende verbreeding van den kloof tu§schen de SovjetUnie en de Westersche Mogendheden een drastische wijziging van de Amerikaansche politiek ten opzichte van Duitschland en de rest van Europa voorzien Volgens Engelsche Amerikaansche en Fransche deskundigen zal de kloof misschien jarenlang niet te overbruggen zijn Men komt tot de conclusie dat de Vereenigde Staten in deze omstandigheden genoodzaakt zouden zijn hun bezettingsleger in Duitschland te versterken en door de militaire bezetting langeren tijd te doen voortduren Zal Hirohito aftreden Volgens berichten uit Tokio uitgezonden door radio New York zalKeizer Hirohito v n Japan waarschijnlijk in de naaste toekomst besluitenom af te treden No H Feuilleton Het geheim van den ingesneeuwden slaapwagen Het is een vrouw zei de hoofdconducteur weer Vrouwen zijn zoo Als ze woedend zijn hebben ze groote kracht Hij knikte zoo wijs dat iedereen een persoonlijke ervaring vermoedde Ik heb misschien iets bij te dragen tot uw feiten materlaal zei Poirot Monsieur Ratchett sprak me gisteren aan Hij vertelde me zoover ik hem kon begrijpen dat zijn leven in geTaar was Hij zou worden opgeruimd zoo gen die Amerikanen met zei Oionsieur Bouc Dan is het geen trouw Dan is het een gangster n uit de onderwereld De hoofdconducteur keek vdrongelijkt dat zijn theorie in het water vieL Zoo ja zei Poirot dan schijnt het erg dilettantisch gedaan te zijn Er is een dikke Amerikaan in den trein zei monsieur Bquc zijn gedachte vervolgend Een ordinaire man Weet je wien ik bedoel De slaapwagen conducteur tot wien hij zich richtte knikte Oui monsieur no 16 Maar hijkan het niet geweest zijn Dan had ik hem den coupé moeten zien in ot uitgaan Misschien niet Misschien met Maar daar zullen we f ƒ P d g f u k vraag is wat te doen Hij keeK Poirot aan Poirot keek terug Kom vriend zei monsieur Bouc Ie begrijpt wat ik je vragen wil Ik ken ie krachten Neem dit onderzoek OP ie Neen neen weiger met Klik voor ons is het ernstig ik róreek voor de Companie Internatio Se des Wagon Lits Wat n geluk a s we de oplossing kunnen aanbieden wanneer de Joego Slavische poht e arriveert Anders oponthoud verhooren en honderd andere ongemakken Misschien wie weet ernstige onaangenaamheden voor onschuldige personen In plaats daarvan los jij het mysterie op Wij zeggen er is een moord gebeurd dit is de misdadiger En stel dat ik het niet oplos Ah mon cher monsieur s Bouc s stem werd bepaald liefkoozend ik ken je reputatie Ik ken iets van je methodes Dit is hèt ideale geval voor jou De antecedenten van al die mensch fn te onderzoeken hun verklaringen na te gaan dat alles vergt tijd en eindelooze inspanning Maar heb ik je niet dikwijls hooren zeggen dat om een geval op te lossen iemand maar achterover m zijn stoel hoeft te gaan ligg n en te denken Doe dat Interview de reizigers in den trein bekijk het slachtoffer onderzoek de aanwijzingen die er zijn en dan wel ik heb vertrouwen in je Ik weet zeker dat dat geen ijdel gepoch van je is Ga achterover liggen en denk gebruik zooals ik je zoo dikwijls heb hooren zeggen die kleine grijze cellen achter je voorhoofd en je zult het weten Hij boog zich vertrouwelijk naar zijn vriend Je vertrouwen treft me mijn vriend zei Poirot geroerd Zooals je zegt dit kan geei sPioeilijk geval zijn Ik zelf heb gisternacht maar daar zullen we nu niet over spfeken Werkelijk dit probleem interesseert rtle Ik overdacht geen half uur geïbden dat vele uren van verveling vóór ons zouden liggen terwijl we hier vastzitten En nu ligt er een probleem voor me klaar Dus j neemt t aan vroeg monsieuf Bouc levendig Afgesproken Geef mij de zaak in handen Goed We zijn allen tot je dienst Om te beginnen zou ik graag een plattegrond van den Istanboel Calais wagen hebben met een lijst van de menschen die in de verschillende coupe s zijn en ik zoif ook hun passen en biljetten willen zien Wichel zal ze je bezorgen De slaapwagen conducteur verliet den coupé Welke andere reizigers zijn efnog in den trein vroeg Poirot In dezen wagen zijn dr Constan tine en ik de eenige reizigers In den wagen uit Boekarest is een oude heer met egn mank beeti De conducteur kent hem Behalve dat zijn er de gewone wagens maar die gaan ons niet aan daar ze gesloten werden na het diner gisteravond Vóór den Istanboel Calais wagen rijdt alleen de restaura tiewagen Dan schijnt het zei Poirot langzaam dat we naar onzen moordenaar moeten zoeken in den Istanboel Calais wagen Hij wendde zich tot den dokter Dat bedoelde u ook niet De Griek knikte Een half uur na middernacht liepen we vast in den sneeuwhoop Niemand kan sindsdien den4rein verlaten hebben MonsieuF Bouc zei plechtig X emoordenaar zit dus bij ons in dentrein Wordt vervolgd