Groot Gouda, zaterdag 11 mei 1946

Redactie e admlBlstratle 7ATFRDAG 11 MEI 1946 Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3008 iLAimvL AVJ XI wii i J i rw n w 27 c Losse numm 10 t Mat Is er In Gouda ta deani Schouwburg Bioscoop Vrijdag t Dinsdag Zij trouwde haar baas Toegang boven 14 jaarReunk Vrijdag t m Woensdag Misdaadaan de Rivière Toegang boven 18 jaar ThallaTheater Vrijdag t m Woensdag De gemaskerde ruiters Toegang bovea 14 JM Zaterdag 11 Mei Leger des Helli 7 uur Bidstond 7 30 uur Straatzang Idem Beursklok 11 30 nur JaBrverga dering Stad en Landschap van Zalë Holland Idem Geref Kerk 3 uur Vergadering A R partij sprekers Ds B Bik Mr G Diepenhorst Ds J Rcmme Idem Centraal 3 uur Openb verg derini Ned Ver v Lich Gebrekkige Idem Geref Gem Spoorlann 7 nor Vergadering Staatk tSeref Partij Idea Kunstmin 8 uur TooneelavoBd Maandag 13 Mei Leger des Hella 8 uur Openluchtsamenkomst Jullanastr Idem Veemarktrest 8 uur vergadering Chr Hist Unie spr Mr J J R Schmal 2e Kamerlid en lid Ged Staten Donderdag 16 Mei Vereen lokaal Ev ILuth Kerk repetitie Goudsche Chr Gemengd koor menschen hij erkent de tweede als men het oprecht meent maar deze schelding loopt ook dwars door de A R en dt P v d A heen De derde Is veel moeilijker Men moet echter vaststellen dat er niemand in de P v d A is die elscht dat men tittel of jota prijs geeft van wat men vindt in Godi beginselen Wij moeten juist een bepaalde overtuiging met kracht in de P v d A brengen Ala christen vindt Dr Rozemond het asmtrekkelijk dat er In de P v d A zfln Prot christenen Humanisten ea BaitCa kerkelijk Met de oproep dat de doorbraak niet Is een kwestie van intellectaeelen maar dat het hecle volk dit mo toonen betloot Dr Rozemond zijn korte heldere en persoonlijke rede Uitxending N V H vla Radia centrale Gonda Op 6 achtereenvolgende Maandagen s avonds direct na de nieuwsberichten van 7 uur zal via de radio centrale ta Gonda een 5 minvtcn toespraak worden uitgezonden vanwege Ned Volkshcrstel In deze uitzendingen die staan in het teeken der campagne voor Gezinshcrstel en waarin de 6 voorwaarden tot Gesiaaherstel achtereenvolgens worden behandeld zal het woord gevoerd worden door vertegenwoordlgers sters der diverse Jeugddorgarisaties te Gouda Aangeslotenen op de Radio centrale luistert allen met aandacht Chr Historische Unie Voor de C H U Gezag en Vrijheid alhier spreekt Maandagavond 8 uur in het Veemarkt restaurant in een openbare vergadering Mr R Schasal lid der Tweede Kamer en Gedepatcerde van de Staten van Zuid Holland MBDBDBBLINGEN PLAATSBLQKB DISTBIBUTIEDIBMST GOUDA Rubberlaarzen Zlj die yiinwege hun werkzaamheden rubberlaar Kn moeten dragen worden in de gelegenheid gesteld deze aan te vragen op Maandag 13 en Dinsdag 14 Mei 1946 Formulieren hiervoor kunnen worden afgehaald aaa het loket rubberlaarzca la het geboow aan de Westhaven en kannen op dezelfde data aldaar onder overlegging van de tweede dlstrlbatieatsmkaatl weer worden Ingediend I Onvolledig ingevulde aanvragen wor Iden niet in behandeling gcnoncn EENDR aaCHT GROOT GOUDA AD ASTBA L J A V d Steeohoven Mr A A J Rjjksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda f ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K S Abonn p w 27 c Losse numm Gemeenschappelqke vergadering afgewezen Van de zijde van het Plaatselijke Bestuur van de Partij van den Arbeid deelt men ons mede dat het Afd Bestuur Gouda van de Ned Volksbeweging een verzoek gericht had tot de plaatselijke afdeehngen van de Partij van den Arbeid en de R K Volkspartij om te komen tot het organiseeren van een bijeenkomst waarop van beide partijen een spreker zou optreden Hier werd dus overgenomen de vooral in Noorwegen gebruikelijke methode van verkiezingsvergaderingen om twee sprekers van verschillende partijen op denzelfden avond te laten spreken Van den Secretaris der Ned Volksbeweging is bericht ontvangen dat de R K Volkspartij niet aan dit debat wenscht deel te nemen Maritieme tentoonstelling geopend VAN WEEK TOT WEEK NUMMER 225 UtetUdM Het bezoek van Churchill aan om land heeft de politieke gcbeurteoisscn op het wcreldtooDcel naar den achtergrond geschoven Dit bezoek valt samen met het aftreden van Koning Victor Emmanuel een ernstige wending in de Parijsche Conferentie en opnieuw een kleine crisis in den Veiligheidsraad Zooals bekend was reeds bij de capi tnlatle van Italië van geallieerde zijde gecischt dat de Koning zou aftreden ten gunste van zijn zoon Twee jaar lang heeft men deze zaak slepende kunnen houden Thans verlaat ëe 77 jarige monarch zijn land om zijn macht over te draden aan zijn zoon Umberto Bi de behandeling van de Perzische kwestie in den Veiligheidsraad heeft Rusland den weg gekozen om niet aanwezig te zijn en hierdoor opnieuw een precedent te scheppen Zooals wij reeds meer opmerkten komt de Raad zonder reglement bijeen zoodat men bij elke moeilijkheid het hoofd moet breken om een weg te vinden ten einde uit de tmpasse te komen Het meerendecl der leden was van meening dat een vrijwiHig wegblijven niet beteekent dat het onderwerp niet in behandeling kan worden genomen Zoo zal dus een volgende maal Rusland wel gedwongen zi o om deel te nemen Bl het schrijven van dit overzichtverkeerde de Parijsche Conferentie ineen critiek stadium Men is het er ver eens dat groote concessies zullen moetenworden gedaan Rusland wil niets liever dan de taak van de conferentie beschouwen als een adviseerende en dan nog zoo klein mogelijk een opvatting waar Engeland en Amerika lijnrecht tegenover staan Wat de belangrijkste vraagstukken betreft is men niet tot overeenstemming gekomen Om tot iy komen heeft menden gemakkelllksten weg gekozen den dlplomatieken Hierop heeft men thans de laatste hoop gevestigd Het ziet er naar uit dat de kloof tusschen Amerika en Rusland steeds dieper wordt De Anti Russische campagnie in Amerika wordt met groote felheid gevoerd In Amerika spreekt men reeds van gereed maVen van een vliegtulqbasls aan den Stillen Oceaan en Alaska Uit dit alles blijkt dat de in den oorlog zoo vurig gewenschte samenwerking tusschen de wereldmachten dreigt uit te vallen in een bittere desillusie Een gunstig eeken was deze week het Engelsche bericht dat Gr Brittannlë haar troepen uit Egypte zal terugtrekken Sedert jaren is Epypte geen baas meer in eigen hals daar Engeland alle op haren en snaren heeft gezet om de controle op het Suez kanaal zijn hartsader naar Indië In eigen hand te houden In Eaypte jwas men zeer verheugd over deze mecedeelinq maar Attlee ontmoette in Engeland hevigen tegenstacd op zijn voorstel Men Is van meenina dat de uitvoering hiervan e a verderfe lijke Invloed zal hebban op de innerlijke betrekkingen van het Imperium De strategische eenheid van het Imperium immers zetelt In de zone van het Suezkanaal Navigare nccesse est Gisterenavond had in het pand van de fa bruns de offlciëele opening plaats van de Maritieme tentoonstelling die daar tot 25 Mei wordt gehouden De voorzitter van de plaatselijke afdeejing van Onze Marine heette in een kort welkomstwoord burgemeester ames en diens echtgenoote benevens de talrijke genoodigde autoriteiten hartelijk welkom en vertelde het een en ander over de voorbereidingen voor de tentoonstelling Dank zij de medewerking van de Kon Marine van scheepwerven musea en niet te vergeten van de Gondsche inwoners was deze tentoonstelling mogelijk Hij bracht dank aan de fa Bruns die 14 dagen lang zaak en personeel beschikbaar s clt Hierna verleende hij het woord aan den landelijken voorzitter van het comité Onze Marine de heer A P W Angenent die het doel van de tentoonstelling uiteen zette n l het opwekken van de belangstelling voor alles wat op en om het water leeft de beteekenis beschreef van onze zeevaart en de verwachting uitspraak dat alle Gouwcnaars deze tentoonstelling zouden bezoeken De IttltenBnt ter zee Iste klas Schouwenaar sprak namens de Kon Marine een kort woord zijn contact met Gouda heeft bestaan uit een schaatstochtje naar onze pijpenstad Het contact van onze stad met de Kon Marine had plaats bij het ontzet van Lelden maar hij was van meening dat nu de marine over kleinere ichepen ging beschikken dit contact wel weer spoedig opgenomen zou worden Hierna werd het woord verleend aan burgemeester lames onwillekeurig gingen bij de opening van deze tentoonstelling zijn edwrhten terug naar Rotterdam naar den tijd toen hij daar Chef van de afdeeling havenbedrijf was In de koepel van het Rotterdamsche stadhuls staat de kernachtige spreuk Navlqalre necesse est Zeevaart is noodzakelijk Nederland is groot en machtig geworden door zijn scheepvaart Nu zijn wij arm De oorlog bracht ons een schade van 28 milliard aulden Een groot deel hiervan zal ingelokt kunnen worden wanneer Nederland zijn oude traditie voortzet Onze naam op scheepvaart gebied is goed Laten wij dezen behouden De burgemeestJ sprak den wensch uit dat de stakingen weldra tot het verleden mochten behooren en Nederland zijn oude plaats weer spoedig in de rij der zeevarende naties zou mogen innemen Hiermede verklaarde burgemeesterjames de tentoonstelling voor geopend De aanwezigen maakten een rondgang langs het tentoongestelde materiaal Onlangi bezochten wljïle Maritieme tentoonstelling te Dordrecht maar zonder chauvinisme kunnen wlJ zeggen dat deze die van Dordrecht den loef afsteekt Over het tentoongestelde zullen wij niet veel schrijven Veertien ÓBQtti lang It de tentoonstelling dagelijks behalve Zondag te bezien zonder dat men entreegeld behoeft te betalen Men kan Trij naar binnen loooen De uren zHn van 912 en van 2 5 en savondsv 7 9 uur Moge de verwachtingen van het comité Onze Marine niet teleurgesteld worden n vele duizenden deze tentoonstelling bezoeken Zij is de moeite mimschoots waard WecrsvcrwachttBg mcdcgcdMd door het K N M L tot i rg vo ë Wordt verwacht Koude nacht en plaatselijk nachtvotst Morgen zonnig weer met aanvankelijk nog een vrij frissche N O wind De politieke opvattingen van ons blad Het ligt voor de hand dat men ons in het bizonder in dezen tijd van verkiezingsstrijd wel eens heeft gevraagd wat onze politieke opvatting is Nog meer komt het voor dat men zonder vragen ons bij een bepaalde politieke partij indeelt of dat men zegt dat er tenminste een bepaalde staatkundige gedachte achter ons blad zit Het merkwaardige van het geval is dat de één ons bij de eene de ander bij 41 de andere strooming indeelt Het is daarom goed dat wij er zelfl duidelijk iets van zeggen Openbare Vergadering Partij van den Arbeid Vrijdagavond belegde de afd Gouda van de P v d A een bijeenkomst waarbij de voorzitter de heer J van Ooyen allereerst herdacht dat op deze zelfde 10 Mei zes jaar geleden wij allen geleerd badden dat wij een standpunt in deze wereld hcbbben in te nemen Mr Slager gaat bij zijn onderwerp Wat de afgeloopen 25 jaren ons hebbea geleerd in op de neHtraliteitspolitiek van Nederhnd van voor 1940 Wij wilden ons toen niet met de Groote Politiek bemoeien maar deze bemoeide zich met ons Spreker maakt de balans op van oorlog en bezetting en bespreekt dan de heroverde democratische rechten en waarschuwt in dit verband voor enkele politieke partijen die gebruik makend van de democratie hopen een greep te doen naar de macht en is er dan van overtuigd dat zij niets zullen nalaten om de democratie den nek om te draalen Deze rechten mogen alleen liggen in handen van een regeering waar ze uitgangspunt voor zijn De P v d A is principieel democratisch die zal dus deze rechten waarborgen en uitweiden Spreker komt dan op het Vrijheldsprincipe en vraagt zich af wat er schelding brengt tusschen de Vrijheidsmanlakken en de andere partijen De P vd Arbeid heeft naast democratische vrijheden nog twee andere uit het Atlantic Charter n l 4 vrijheid van vrees en van gebrek Dan komt spreker tot het winst motief dat voor den oorlog uitsluitend de productie leidde Het maken van winst Is natuurlijk noodzakelijk maar de productie uitsluitend om de winst heeft geleld tot overproductie crisis werkloosheid en oorlog Daarom durft momenteel geen Partij te propageeren om naar het onde terug te keeren Wij moeten volgens plan alles van meet af aan opbouwen Bij de regeling van het bedrijfsleven merkt Mr Slager op dat het allerminst zal leiden tot een ambtenarendoro en een bnreacratle waar men van omrolt Bij het onderwerp socialisatie neemt spreker als voorbeeld t bedrijf der PTT dat een voorbeeld is voor meoig particulier bedrijf Geheel in dienst van de gemeenschap met een ambtenaardirecteur en verder niets dan ambtenaren werkt dit bedrijf perfect en maakt nog winst ook Tot slot haalt Mr Slager enkele opmerkingen uit Middenstandskringen aan waaruit duidelijk blijkt dat ook daar de wensch leeft om nieuwe wegen te bewandelen en besluit dan met ieder te overtuigen van zijn verantwoordelijkheid bij het uitbrengen van zijn stem op 17 Mei as Dr Rozemond hoopt dat bet binnenkort geen vraagstuk meer zal zijn of een belijdend Christen lid van de P v d A kan zijn Als belijdend orthodox protestant is spr lid geworden van de P v d A omdat hij daar alleen land en volk naar behooren kan dienen Spr erkent de antithese als een diepgaande worsteling die voor ons volk van groot belang is geweest Dr Rozemond herinnert dan aan het slotwoord van de Restitutie van Calvijn Wordt geen dienstknecht van menschen Er ta niemand in de P v d A die mij elscht afstand te doen van Gods beginselen Spreker ziet ten eerste een tegenstelling tusschen God en menschen voor en tegen Christus en tusschen menschen van bepaalde staatkundige beginselen Dr Rozenmoad erkent de eerste BBtithese I maar deze is dan ook bindend voor alle Voortgekomen uit het verzet waar in de verschillen overbrugd werden door de gezamenlijke Nederlandsche gevoelens en opvattingen zijn wi dezen koers blijven volgen Verschil van geloof en van staatkundige overtuiging tusschen degenen die in ons blad schrijven heeft deze eenheid met weggenomen Het bleek integendeel dat samenwerking en eenheid van geest daarbij uitstekend mogelijk is Eiken Zaterdag heeft het tot onze lezers duidelijk gesproken dat wij geen bepaalde staatkundige overtuiging propageeren Elk van de politieke groepen heeft week aan week over verschillende onderwerpen zijn opvatting in ons blad uiteengezet Voorzoover wij weten is dit nooit tevoren in eenig blad gebeurd Van verschillende kanten ontyfhgenjiij daarvoor blijken van waarft jiag ook van hoogere persinstan fit Wif zijn de schrijvers van verschillende opvattin gen dankbaar dat zij aan ons plan hun medewerking hebben verleend en voor de positieve wijze waarop zij jdat hebben gedaan Menige kiezer kent van de politieke opvattingen nie t veel meer dan een paar leuzen van de raambiljetten Onze lezers hebben nu rustig kennis kunnen nemen van de opvattingen omtrent verschillende onderwerpen Voor het stemmenaantal is het van belang voor welke partij de kiezers zich verklaren op den duur is het echter belangrijker op welke gronden zij dit doen Naaritiate de keuze meer doordacht is is hel minder te duchten dat de opvattingen aanstonds zullen veranderen en is de regeering meer in staat een vast beleid te volgen Dit staatsbeeld wordt overigens meer aangewezen door de moeilijkheden die opgelost moeten worden op grond van de omstandigheden zooals die nu eenmaal liggen dan door politieke opvattingen Er is minder vrijheid van keuze dan het verschil in theorie zou doen denken Er is zelden een veelvoud van mogelijkheden er is meestal maar één smalle weg die overblijft Daarbij komt het vooral aan op werkkracht en helderheid van geest meer op den staatsman zoo zou men kunnen zeggen dan op den politicus Coteriegeest klassebelang promotiekansen door middel van een partij mogen van staatkunde geen politiek zaakje maken De zuiverheid van keuze is welbezien van meer beteekenis dan het feit bij welke partij men zich aansluit Boven de staatkundige opvattingen en gedragingen van partijen eri personen staan de ajgemeene zedelijke wetten die van meer blijvenden aard zijn en hun uitgang hebben uit den Eeuwige voor wien uiteindelijk al wat onwaarachtig is hoe machtig het tijdelijk mag schijnen zal moeten zwijgen In alle bescheidenheid aanvaarden wij soms dwars door de staatkundige opvattingen heen deze algemeene regelen waaraan niemand per slot ont Wij willen goede Nederlanders zijn zouden wij met woorden uit den verzetstijd kunnen zeggen Of met net Engelsche spreekwoord dat eerlijkheid de beste politiek noemt Honesty is the best policy Het herstel van de Crabethstraat De Crabethstraat zal spoedig hersteld worden Er staan reeds stapels klinkers langs den rijweg en er worden er nog meer aangevoerd De klinkers die den vreedzamen weg naar het station zullen vormen zijn afkomstig van de toegangswegen naar het voormalige oorlogsvliegveld bij Loosdrecht De straat zal over ongeveer zes weken gereed zijn Tijdens de werkzaamheden zal het tljverkeer naar het station geleid worden via Boelekade Jan v d Heijden straat en het viaduct De asphsltweg met betonondergrond die er nu ligt is niet geschikt De ondergrond blijkt daarvoor te slap te zijn zoodat er bij den duiker die halfweg de Crabethstraat ligt gevaarlflke gaten gingen vallen Het beton wordt nu weggehakt Bij voorkomende verzakking is de klinkerlaag uiteraard veel gemakkelijker op te halen Daarom is het in de practijk belangrijker in welken geest een staatkundige partij optreedt dan wat haar politieke denkbeelden zijn Van die denkbeelden wordt practisch datgene verwerkelijkt wat toch in de lijn der ontwikkeling ligt Maar als een politieke partij werkt met leugen en scheeve voorstellingen vergiftigt zij een volk Als de macht van een eigen groep of kerk wordt nagestreefd in plaats van het algemeen belang wordt het volksleven ontwricht Politiek kan de eigengerechtigheid van een groep exploiteeren of de kankergewoonte van een deel van de kiezers Het is begrijpelijk dat menigeen het al moeilijk genoeg vindt voor welke groep hij als kiezer zijn stem zsA uitbrengen Toch lijkt het ons wgjïschelijk dat men nog verder gaaf en zich liefst aansluit bij een partij om zoo het openbaar belang te dienen in de wijze waarop men dit ziet zal van ook het eigen belang in het kader la het algemeen belang meespreken Het is overspannen idealisme om te vergen dat dit niet zou mogen gelden Toch mag het geen persoonlijke jacht op voordeel zijn die de keus bepaalt tegen het openbaar belang in