Groot Gouda, zaterdag 11 mei 1946

Kapitein Kiaiclcebos op de Leeuwenfaciit door O Tta Rotmaa 81 Sinjeur was dus gevangen Even later lag hij netjes gebonden naast den luipaard dien de negers al gebonden hadden vóór hij weer bijkwam En daarop trokken de inboorlingen vlug aan t werk om ook voor de nieuwe gevangenen een rollend hok te maken Maar opeens riep de kapitein op een naderende stohvolk wijzend Wat is dèt Wij vragen weer opnieuw de aandacht voor enkele heesters en boomen waarop thans bijzonder het oog valt want bijna iederen dag is er weer iets bijzonders te zien en op te merken in onze parken en plantsoenen Allereest willen we nog even de aandacht vestigen op de mooie Wilde Kastanjes die bij het spuithuis in het plantsoen Klein Ame ka staan wat geven deze een prachtigen aanblik vanaf de brug aan de Bieekerssingel Nog een paar dagen en dit moois is weer verdwenen De Spiraea Vanhoutti een ongeveer 1 meter hoog wordende struik met overhangende takken bezet met trosjes witte bloemen komt nu overal in bloei Bij de meelmolen t Slot aan de Punt bloeien hiervan meerdere groepen Ook in de plantsoenen aan de N Haven bij de tunnel bij de wielrijdersbank en langs de Graaf Florisweg staan er veel van deze soort aangeplant en bloeien thans zeer rijk Dit is één van de mooiste bloemstruiken die ook in particuliere tuinen veel voldoening geeft In het Van Bergen IJzendoornpark aan het binnenpad bij het rustieke bruggetje bloeien nu de Bruinbladerige Berberissen Berberis Vulgaris Atropurpurea Bij deze ziet men hem en zijn kornuiten In een 1 ongeveer 1 meter hoog groeiendevuistgevecht gewikkeld met de drie mus J heester vinden we een prachtige kleuketiers rencombinatie van de bruine blaadjes met de fijne gele hangende bloem trosjes Vóór de villa de Klaproos valt BINNENLAND De Amsterdamsche Politie wachtte tevergeefs Na zijn eere promotie te Leiden bezocht Churchill den Britschen Ambassadeur te Den Haag waar een diner gegeven werd Mevrouw Churchill en Miss Mary Churchill dineerden bij Mevrouw v Royen Behalve den Britschen oudpremier zaten aan het diner op de Britsche Ambassade aan o a Prof Ir W Schermerhorn de Britsche Ambassadeur Sir Nevile Bland de Canadeesche Gezant Mr P Dupuy de Min van Buiten Zaken Mr J H v Royen de Commissaris der Koningin in de Prov ZuidHolland Mr L A Kesper de Burgemeester van Den Haag Mr S J R de Monchy Prof R P Cleveringa Promotor van Churchill de Rectof Magnificus van de Leidsche Universiteit Prof B G Escher Prof Mr P S Gerbrandy en Jhr Mr F E M H Michiels van Verduynen de Ned Ambassadeur te Londen Tegen middernacht verliet Churchill met zijn familie Den Haag Het gezelschap begaf zich naar Amsterdam maar volgde daarbij niet de voorgeschreven route Men reed via Haarlem en de Haarlenlmerweg naar A dam m ruim half twee arriveerde Winston Churchill op het Paleis op den Dam Daar de route gewijzigd was konden de op post staande agenten niet tijdig gewaarschuwd worden waardoor een groot deel van de Amsterdamsche I Politiemacht tevergeefs op den Britscheq oudpremier heeft staan wachten RADIOPROGRAMMA VOOR ZATERDAG 1 HILVERSUM I dOl m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Weer overzicht 18 18 Lezing door M A Reinalda 18 30 Radioprogramma v d Ned Strijdkrachten 19 00 Piano recital VPRO 19 30 Bijbelvertelling door Ds B J Aris Amsterdam 20 00 Nieuws 20 05 En nu Oké m m v Cor Vonk en Wim Kan 21 15 Binn Pol Weekoverzicht 21 30 Novelty Serenaders 21 50 Dat gebeurde hier 22 20 Het gesprek van de week 22 30 Dansorkest The Ramblers 23 00 Nieuws 23 15 De Speellieden 23 35 Populaire Avondklanken 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m KRO 18 00 Dinermuziek 18 30 Het Rijk Overzee 18 45 Dinermuz 19 00 Nieuws 19 20 Gram muz 1 9 30 Partij van den Arbeid Toespraak 19 50 Journalistiek Weekoverzicht 20 00 ffieuws 20 05 Lichtbaken door Henri de Greeve 20 30 Muzikale potpourri 21 30 Churchill 22 00 Nieuws 22 15 Avondgebed 22 30 Selecta 22 45 Toespraak namens de Kath Volkspartij 23 00 Selecta 23 15 Gram muz 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR ZONDAG HILVERSUM I 301 m VARA 8 00 Nieuws 8 15 Uitzending voor het platteland 8 35 Gram tnuziek 9 15 Voor Moeder een speciale uitzending 10 00 Zondagshalfuur 10 30 Prot Kerkdienst uit de Oosterparkkerk te Amsterdam AVRO 12 00 Progr v d Ned Strijdkr 12 30 Moederdag 12 50 Onder vier oogen met de mannen 1 00 Nieuws 1 15 Metropoleorkest 1 35 Filmpraatje 1 50 De Spoorwegen spreken 2 00 Litteraire beschouwing 2 15 Ooggetuigeverslag voetbalwedstrijd Nederland België 4 30 Marschen van Willy Schootemeyer 4 45 Gram pi VPRO 5 00 Gesprekken met luisteraars door Dr E D Speiberg VARA 5 30 Oome Keesje 6 00 Nieuws 6 15 Lezing 6 30 Programma v d Ned Strijdkrachten 7 00 Bravour en Charme 7 40 Wij waren er bij 8 00 Nieuws 8 05 Rubr van den Wederopbouw AVRO 8 12 Het Renova Septet 8 45 Volk in boeien TO OO The Kentucky Minstrels 10 15 Radio Cabaret revue 11 00 Wieuws 11 15 Actualiteiten 11 30 RadioDansorkest 12 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m NCRV 8 00 Nieuws 8 15 Van man tot man 8 30 Protestantsche Studiodienst 9 30 Nieuws KRO 9 45 Inleiding Hoogmis 10 00 Hoogmis Ï1 30 Uitslag verloting bevrijdingsjapoa Hedenmorgen Is onder toezicht van den Plv commissaris van politie W Beekman trekking verricht van de verloting der bevrijdltgsjapon t b v de Stichting 1940 Op nummer HS is de prijs gevallen t fa Bahlman eigenaar Th Frenk gezien het zeer groote succes deze Week met de bevrijdingsjapon behaald sloten volgende week nog i japonnen r beschikking van de Stichting 1940 5 te stellen die dan op dezelfdem anler ttloot zullen worden De stemming voor de Tweede Kamer D burgemeester van Gouda maakt d dat op Vrijdag 17 Mei 1946 J7 uur de stemming zal plaats n voor de verkiezing van de leden de Tweede Kamer die bevoegd tot kiezen is Is plicht zich op den voor de stemming S eWen bij het ïwezen stembureau Hieraan niet l en wordt met geldboete gestraft ale zich zelf opzettelijk uitgeeft voor r der en au de verkiezing deelneemt T gestraft met gevangenisstraf va ogste een J ar llitoefcniBg Kiesrecht door personen ia dieastbetrekkiag Dt bargenwtster van Gouda herinnert ailen die personen van 23 jaar In dienstbetrekking hebben eraan dat zij verplicht zijn deze personen gelegenheid tot stemmen te geven Oe personen in dienstbetrekking moeten tusschea 8 17 uur minstens 2 uur in de gelcgeoheid tot stemmen zijn Op een lijst in het grootste arbeidslokaal moeten minstens 2 dagen van tevoren de twee voor het stemmen bestemde uren aangegeven staan Overtreding wordt gestraft Lijsten zijn ter secretarie verkrijgbaar Dan 8 ver gnnningeo Door den burgemeester Is voor het op 1 Mei 1 1 ingegane zomerseizoen de regeling op het stuk van openbaar dansen getroffen dat de vergnnningen voer het openbaar dansen op Zaterdag en 2 ndagavond in de enkele daarvoor in aanmerking komende inrichtingen voorhands worden bestendigd doch dat de overige loopcn vergunningen worden ingetrokken Gedurende het zomerseizoen zullen vergunningen voor openbare bals slechts In zeer bijzondere gevallen worden verleend Bijtyds zal publiciteit worden gegeven aan de regeling voor het winterseizoen Samenwerking ook bij de conferenciers De nelging die er momenteel Is waar te nemen tot samenwerking was aanleiding voor de Goudsche conferenciersom te komen tot een gezamenlijke cabaretavond in den Nieuwen Schouwburg In zijn openingswoord vroeg P Kolster de uiterste clementie voor alle medewerkenden daar deze slechts dilettanten zijn Van het uitgebreide liedjes menu wat ons opgediend werd met als toespijs enkele schetsjes en xylofoon solo s van den heer Stolk die ons het meeste kon bekoren Oe onontbeerlijke voordracht Ik zal op je wachten van P Hak en Ode aan de sigaret van A Schoonderwoerd lie nogal eens te wenschen over Jhonny Rooy met het actueele liedje Zuivering tipte vele rake dingen aan Ook de tradltloneele man met de guitaar ontbrak niet p het appèl Op deze avond was het tappen van moppen de sterkste zijde van L Barneveld Mevr de Mink boekte met eenige ievensliedjes veel succes Ter afwisseling trad de Hawaiian band Djalak Wajang op die op rustige wijze hun nummers ten gehoore brachten Na de flaale met een loflied op onze pUpenifad kwam het einde van deze avood De btgeleiding van het Van Berkel ensemble was in goede handen brengen Zij trouwde haar baas Claudette Colbert en Melvln Douglas spelen de hoofdrol in de film die deze week onder den naam Zü trouwde haar baas in de Schouwbuig Bioscoop draait Meivin Douglas speelt de rol van de merikaansche zakenman Barclay voor wien de zaak boven alles gaat en daar ook alleen aan denkt en zelfs ztjn huishouding er aan opoffert Zijn secretaresse miss Scoth Claudette Colbert bleek behalve een goed secretaresse ook een goede huisvrouw te zijn toen ze echter met Barclay getrouwd was wenschte hij dat zij ook in de zaak bleef waardoor er aanvankelijk een ernstig conflict ontstaat dat tenslotte na eenige komische scenes toch weer in het reine komt Uit deze film ademt de echte in Hollandsche oogen overdreven Amerlkaansche zakenmansgeest In het voorprogramma worden de dooden herdacht waarbij het bekende gedicht van Jan Campert Achttien dooden voorgedragen wordt Daarnaast draait er behalve het gebruikelijke binnen nenen bultenlandsche nieuws een buitengewoon aardig teekenfilmpje in technicolor Alles en alles bij elkaar een program dat het bekijken waard is Misdaad aan de Rivièra In de Réunie bioscoop verschijnt deze week een oude bekende op het witte doek Boris Karloff De man wiens naam den ouden ervaren bioscoopbezoeker onmiddellijk visioenen oproept van geheimzinnige uitvindingen onderzoekingen proefnertmgen Ook hier hantg weer een sinistre waas over het geffeimzinnig gebeuren BoFis Karloff delm ah met de markante gelaatstreklJen van een fanatiek onderzoeker heeft als dokter Sartorius een middel tegen verlamming uitgevonden en experimenteert hiermede op een millionair Hierbij komt zijn waanzinnige gedachte naar voren dat in het belang der wetenschap het opofferen van een paar menschenlevens niet belangrijk is De film is rijk aan actueele momenten en opnamen van de hartstochten des P VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD EIOOT GOUDA menschen Ook wordt behalve natuurlijk door Boris Karloff zelf opmerkelijk goed spel geleverd door lady Cliffton de jongste echtgenoote van den millionair Een film vol spanning en actie die tot het einde tóe bezienswaardig blijft met natuurlijk het grandiooze slot waarin dokter Sartorius zichzelf uitschakelt Is de hoofdfilm reeds een gang naar het Réunietehater ten volle waard niet minder is dit het geval bij het zeer goede voorprogramma O m verschijnen de ons bekende sympathieke figuren op het doek als de Rotterdammer de Londenaar en andpren uit den tijd van het klandestiene luisteren naar de B B C Voorts het gedicht de achttien dooden van Jan Campert gedeclameerd begeleid door uitstekende muziek en voorzien van zeer suggestieve opnamen benevens een in dit kader passend filmpje over weerbare democratie Dit alles wordt nog aantrekkelijk omlijst door een origineele humoristische éénacter en een weergalooze kleurenteekenfilm De gemaskerde ruiters Onder dezen titel draait in het Thalla Theater een film waarin de drie musketiers als cow boys hun goede daden verrichten Na een overstrooming wordt aan de door het water verdreven menschen nieuw land aangeboden om te bewerken door een maatschappij De leider hiervan blijkt een gewetenloos mensch en aldra Nadat het nieuwe land bewerkt t blijkt de ondernemer den grond aan den staat te willen verkoopen die het land onder water wil zetten De drie musketiers dwingen den ondernemer aan hen het land te verkoopen en nu volgt een strijd om de koopacte die na verschillende gevechten met veel vuur werk In het bezit komt van de musketiers Vooraf Hollandsch nieuws met een aanbeveling voor de tentoon stelling Weerbare democratie In Rotterdam en een film getiteld Nu of nooit waarin men genieten kan van de eene spannende achtervolging na de andere over treinen en daken en in auto s waarbij men zijn hart vasthoudt Voor liefhebbers die graag schieten vechtpartijen zien een aardig programma DE VERKIEZINGEN NADEREN Hoe zal de uitslag zijn Over eenige weken zal het Nederlandsche volk voor het eerst na den oorlog ter stembus gaan en weer de mannen kunnen kiezen die in dezen moeilijken tijd het vaderland moeten besturen Hoe do uitslag zal zijn weten wij niet De keus is groot en voor velen misschien moeilijk Op het gebied van ons dagelijksch voedsel is het de huisvrouw die Kiezen moet Onze flinke Nederlandsche huisvrouwen horven niet lang te wikken mi te wegen Zij hebbei hun keus al bepaald De Gruyter voor betera waar Eigen fabrieken met de meest moderne installaties en geroutineerde Vakmenschen hebben het mogelijk gemaakt dat de Grtjyter bovendien 10 pCt korting geeft Voor iedere tien gulden cassabons een gulden contant terug Dat zijn dingen waar men wat aan heefi Moeder heeft de goede keus gedaan Tot vor deel van het heele huisgezin 82 Het was Kookmebotje di € hen door snelvoetige dragers dragen achterna kwam Kookmebotje kiespijn Kookmebotje kiespijn kiespijn schreeuwde hij blanke man helpjen Het watje zal uitgewerkt wezen zei de kapitein en met n gezicht alsof hij z n leven lang tandarts geweest was zei hij Tja dan moet de kwaje kies er maar uit Onze parlcen en plantsoenen ons oog op een mooie groep zilverbontbladerige struiken Dit is de zilverbonte Cornus Cornus aiba argenteomarg Deze ongeveer 1 meter hooge heesters maken met hun jonge bonte bladeren een mooi effect Op dfe eilandjes welke jammerlijk met den Septemberstorm l944 zooveel geleden hebben komen nu ook enkele boompjes in bloei het zijn de Gewone Lij sterbes Sorbus aucuparia met witte bloemtrossen en de rood en witbloerende Meidoorn Op een heel mooi punt in onze stad waar men op heden een bijzonder fraaien aanblik heeft willen we nog even de aandacht vestigen Wanneer we staan bij het nieuwe sluisje even voorbij de molen van den Beer v Schelven aan de Goejanverwelledijk en kijken dan in de richting van het Houtmansplantsoen dan aanschouwen we hier een prachtige combinatie van andere boomen In volgorde zien we hier eerst de gewone Eik Quercus robur met frisch voorjaarsgroen daarnaast een bruine Beuk Fagus silvatica purpurea die pas begint te ontluiken dan op den voorgrond een gewone Treurbeuk Fagus silvatica pendula hierachter een w i t b 1 o e i e nde Kastanje Aeculus Hippocastanum en dan geheel rechts de goudbontbladerige Eschdoorn Acer Leopoldü Een volgende keer zullen we iets vertellen over de bewoners van het Van Bergen IJzendoornpark F Barmentloo De Nederlandsche Regeering veroodeelt de Zeeliedenstakitigen De Regeeringsvoorlichtingsdienst deelt mede gedurende bijkans een maand is in de Nederlandsche havens een staking gaande die het uitvaren van schepen belemmert en den laat sten tijd ook het laden en lossen van zeeschepen vertraagt en bemoeilijkt De ontwriplïtinf die aldus teweeg wordt geW acht i onze overzeesche verbindingen die hekna een vijf jarige afsluiting eindelijk weer mogelijk maakten te voorzien in de dringende behoefte aan voedingsmiddelen grondstoffen en andere goederen waaraan hier te lande een groot gebrek bestond en de gelegenheid verschafte het personenvervoer met onze overzeesche gebiedsdeelen te hervatten bedreigt onze geheele bevolking met zeer ernstige gevolgen Amerikaansche Senaat keurt leening aan Engeland goed De Senaat van de Vereenigde Staten heeft gisteravond met 46 tegen 34 stemmen het wetsvoorstel tot het verstrekken van een leening van 3748 millioen dollar aan Gfoot Brittannië goedgekeurd Bruinkoolmi nen in Amerika Maandag weer o De onderhandelingscommissie van de eigenaren der Amerikaansche brumkoolmijneii heeft het voorstel tot het hervatten vsifl het werk gedurende de volgende 14 6S n aanvaard Commissieleden zeiden dat de mijnen Maandag weer zullen worden geopend