Groot Gouda, zaterdag 11 mei 1946

De brandstoHenboniien 60 en 61 zijn nu geldig Op lederen bon leveren wü drie eenheden AntooD Dessing Oosthaveii 24 TeL 2404 Bestellingen rnnrden ook aanqenomerfKimtelkilootm Ciiihetiiiih Uii lrinkiiin raagt Naaliters en LeerlingNaaistcrs Aaom Kaatoor Peperstraat 11 Reiskosten worden vergoed BEL 2001 VKIJZ NED HBRVOHMDBN Klalnt Kerk Peperstraat 128 A Zondag 10 30 u v m Ds Joh ♦ ▼♦ Miillem Zatdbroek MEISJES GEVRAAGD voor alle afdeelingen Stoomwasscheril De Blauwe Haan Kamemelksloot 110 Gouda Luxe Auto Verhuur Bik en Hooimeii Spoorstraat 11 Gouda WILLEM DE BEUN Muxickachool WeathaTea39 Lecraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal Plateelbakkerl ï nlth Pr Hendrikstr 99 101 Gouda vraagt Lampekapnaaisters afwerksters event gehuwde thuiswerksters vrouweL magaz nbedienden afwerkers leerL afwer kers gieters stljilders en schüderesaen Deskundige opleiding verzekerd GEVAARLIIHX VRIJHEID Het Nederlandse Volk dreigt te verzinken m da macht van het grootkapitaal Dat is in werkelijkheid de Vrijheid die ons de liberale verklesmgscampagne voortovert Zi leidt onherroepelijk tot de chaos van voor de oorlog Nederlanders beseft voor hel te laat u alechts planmatige productie brengt welvaart voor geheel ons land Kiest op 17 Mei a s voor MAATSCHAPPELIJKE ordening en voor GEESTELIJKE vrijheid f mOhéM Wreed door s vijands hand geslagen Kom ik na alléén Uw bonnen vragen m n zoon en ik werkten voor U te saam Na kom ik er alleen voor te staan Wil mij helpen te herbouwen Door mg te schenken Uw vertrouwen Prijs en kwaliteit is overal één Het is na maar een gunst alléén ArërVERSLUUS Groenewes 1 I Bfanditoffenhandel Tclef 3 06 Beleefd MnbeTeIcnd s TOOtr Gevraagd Slazenwasschers en n halfwas timmerman voor de fabricage van zonweringen en rolluiken Molenwcrf 18 20 teU2310 Heel Gouda leest GROOT GOUDA TIJDREDE Alle man aan dek WOENSDAG 15 Mei 7 30 uur D V Ds Joh fan Welzen Turfmarkt 54 Komt allen Het Bestuur I Hedea overleed te Anuterdam in vollen vrede onze geliefde Ztuter Behuwdzoitei T nte ea Ottdtante Mejttffronw JeksBM WUhclmiu RromiB ia dca ooderdoa vaa 73 Jaar la leven Diaconesse Nederl Herv DiaconcMenhuis Overtoom 283 Amsterdam Laat mji ow bontjas vakkundig bewaren tegen mot enj zoo noodig repareeren 1 ea modemiseeren O B 8B fedipl bontwerker Fluw singel 28 Gouda tel 2298 Uit aller naam W M Kromme Gouda 9 Mei 1946 Peperstraat 136 De Heer en Mevrouw Meisjes gevraagd van alle leeftijden Hoog loon stoomwastcherij Daalinans Pluweelensingel 25 BOTHVERSTOEP zeggen hiermede namens wederzljdsche familie hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling voor en bij hun huwelijk onder Waddlnxvecn Bioemendaalscheweg 43a Te koop Wie wil koHharlge Duits staande achth nd reu oud 10 mnd Adres energieke jongeman aan f 5C0 tegen billijke voorwaarden helpen Te gebruiken als handelsen zakengeld Br onder no 7125 bur v d blad Ooejanverwellendijk 4 Gouda Ter ruiling j 2 p z g a n damesschoenen m sleehak m 37 voor 2 p sportschoenen of molières Op de GEWONE bonnen voor damesschoenen kan Zn Van Wingerden U weer schoenen leveren Fluweelensingel 28 Tel 2298 zelfde maat Bleck eraaiaael 54 Gevraagd net dagmeisje NET PERSOON zonder bedrijf In het bezit vestigingsvergunning houtbew zoekt iemand m bedrijf om gezamenlijk te werken Br onder no 7026 bur v d blad I Mevr de Wed QUANT van Baeren T urfmarkt 10 Gevraagd MEUBELMAKER of halfwas Potgleterstr 20 s avonds tusschen 78 uur Stsd eymnasium Bonila Aangifte van Leerlingen voor den nieuwen cursus kan van heden af plaatsen vinden schriftelijk of mondeling bij den waarn rector N esthaven 52 Gouda telefoon 2583 tot 15 Juni a s Nette Jongelui die wenschen te trouwen zoeken kamers of gedeelte van woning met keuken of gebruik v keuken Br onder no 7070 bur v d bl TimmermaDsIeerliog gevraagd AanmeldeQi V d Horst an V Henegouwenstraat 1 Reparatie alle soorten naaimachineB Lazaruskade 53 Gouda 5 jonge Bouviers te koop W VAN BAREN Oudewater Lange Burchwal B S99 ladio gramophoon combhutie m platenwisselaar voor 10 platen Pracht salonkast J PIELANEN Weth Venteweq H 85 1 VAN O S AUTOMATIEK Uedt U Hccds hei tuie Heden WEER een verrassing in het gebak Voor Moederdag iets bijzonders Vanaf hedtn weer IJS verkrllgbaar Stoofsteeg Gevraagd FLINKE VAKMAN met vecl jarige ervaring zelfstandig werker voor fijne metaalbewerking draai boor frais en tapwerk Zeer goed loon Brieven met Inlichtingen en opgave van referenties onder no 2747 Advertentie Burea u Houtman Burge Martensstraat 6 Zorgt nu reeds voor den winter Levert U w BrandstofEenbonnen 60 en 61 in bij de M V Teresnlgili BrinilstoffeDkaDdel ▼ oochc 8 D Boo en Flrw P de Vro t Turhintcl i T l iooii 1351 Gouda Goudich Christ Gemengd Koor Directeur de hee P Boel houdt haar repetities OonderdagS avonds 8 10 u in het Vcr lokaal der Ev Luth Kerk Gouwe Zaagliefhebbcrs kunnen zich ter repetttleavond aanmelden U wordt gaarne verwacht DE WINTER is er voor II het weel Er zijn 2 kolenbonnen aangewezen No 60 en óf voor totaal zes mud kolen £ evcd Qsc iUoM cuds in I JONKER Jaagpsd25 Goada Tel 2734 Zondag 12 Mei a begint de Zondagsschool wett van 2 30 tot 3 30 u inSchool 7 ing leSchoolstr fongens en Meisjes wij verwachten jullie weer Ouders zendt Uw kinderen Met Bestmr Speciale Middag bijeeokomst voor de Ouden van Dagen Spreekster Mevr vaii Dantilg Mclks in bet Blauwe Kruis Westhaven Maandag 13 Mei drie uur Toegang vrij KACHELBLOKKEN Bestel nu voor den a s Winter Uw KACHELBLOKKEN U bedt de meeste zekerheid zoo droog mogeli k hout te ontvangen Prijs per 100 Kg franco thnis f 7 50 H VAN DEN END 2 55 Lazaruskade 6 en Piersonweg 5 Telefoonjn 1 Of U verhuist Van Oost naar West Van Zuid naar Noord Met Poldervaart komt U altijd tot een accoord Tarfmaikt 1 Telefoon 2534 L N POLDERVAART GOUDA V HET HUWELIJK iS ken llwlevenryheren gelukUg BUREAU DISCBETIA heelt voorU bmluatde J ifl3 Mnka to 31 A d m C Spreek jj O SO12 n van ramiigteDey eeretniUwJbüwajIETriagt a DAMES l Wij VEDVOKMEN Ihans Siroo en Villhoeden en maken van iwee hoeden een ool model Malson Van Elick Grocncadaal 12 Gouda Op Handelskantoor gevraagd JONGSTE BEDIENDE Brieven onder no 7148 bureau van dit blad Dancing Posthuisit Moordrecht Zondagavond nieuwe DanlL THE SWING FOU onder leiding van Dansleeraar T C ö Swing verboden ultgez lde enkele toegestane speciale SwingA v g 8 suiting H