Groot Gouda, maandag 13 mei 1946

P GROOT GOUDA k ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRACHT MAAKT MACHT Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen kker Drukkerij Verziji Gouda NUMMER 226 MAANDAG 13 MEI 1946 Redactie en administratie Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3008 Abonn p w 27 c Losse nunun 10 et Openbare vergadering Anti Rev Partij STADSNIEUWS Loter Stichting 1940 45 Vorige week stelde de eigenaar van de h Bablmann de heer Th Prcnk aan de Stichting 1940 45 een bcvri dings apon ter bcKhikking die door de Stichting is verloot De opbrengst van deze loteri bedroeg f 532 50 De prijs viel op het lotnummer 148 Thans heeft de heer Frenk opnieuw vier van deze japonnen ter beschikking van it Stichting 40 45 gesteld B ö W hebben bij besluit d d 11 5 46 afd Alg en Soc Zaken goedgekeurd deze japonnen ten bate van de oorlogsgetroffenen waarvoor de Stichting zorgt te verloten Voor dit doel zullen 1500 loten worden verkocht De loten zullen morgen namiddag te verkrijgen zijn aan hel bureau Groot Gouda waar tevens de japonnen zullen worden geëtaleerd Hoe minder loten er worden verkocht des te grooter is de kans voor hen die een lot hebben gekocht Niemand haaste zich dus Jaarvergadering Institttttt Stad en Landachap Ia de groote zaal van café restaurant de Beursklok had Zaterdagochtend de jaarvergadering plaats van het Instituut voor Stad en Landschap van Zuid Holland Om kwart voor twaalf opende de voorzitter de heer Mr K P v d Mandele de vergadering waarin hij den burgemeester en speciaal den nieuwen eerevoorzitter den Commissaris der Koningin van Zuid Holland Mr L H Kesper een oud Gouwenaar wiens vader eens rector was aan het Gymnasium en tevens gemeentearchivaris speciaal welkom heette Verder vestigde hij er de aandacht op dat Z Hollaad het zwaarst getraffen deel van Nederland is maar dat er gelukkig toch ook nog veel schoons overgebleven is Ook sprak hij zijn dank uit aan de gastvrouwe de Gemeente Gouda die vertegenwoordigd werd door den burgemeester Gouda biedt veel Interressants voor het instituut daar hier nog veel oude gebouwen staan en en hij sprak tevens de hoop uit dat speciaal de Markt weer in haar oude glorie hersteld zal kunnen worden Voorts bracht spr dank aan alle aanwezigen speciaal aan de vertegenwoordigers der andere gemeenten en sprak zijn voldoening er over uit dat het Instituut zich momenteel over practisch geheel ZuidHolland oltstreXt Hierna vond de bestuursverkleziog plaats toegevoegd werden de heercn van der Wal van Beuningen en Clemens terwijl de aftredende bestuursleden werden herkozen vervolgens werd een kleine statutenwijziging bij acclamatie goedgekeurd Het jaarverslag toonde aan dat de organisatie weer feheel in orde was De hceren en dames die het vele werk in verband met de organisatie hadden verZet werden hartelijk bedankt Een nieuw pand is geheel Ingericht aan den Eendrachtsweg te Rotterdam Het Prinsenhof te Delft wordt geheel gerestaureerd goede vorderingen zijn er reeds gemaakt Ofschoon de financleele toestand vrij gunstig is is versterking zeer noodlg Vervolgens had de rondvraag plaats waarin tot uitdrukking kwam dat behalve het restaurieren ook een belangrijk punt het verwijderen van ontsleBsgefi of ze aan het oog te ontrekken door beplanting hetgeen da fraaiheid van het landschap zeer zeker in waarde zou doen iigen De Commissaris der Koningin sprak hierna eenige woorden van dank voor e aan hem bewezen eer en zelde verder Verseet II niet dat U morgen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 9 en Uw naam begint met de fetter G H of I en schoenenbon kunt afhalen U moet medeaemen Uw tweede dlstrlbutlestamkaart en het nieuwe in gvel dat hij groove belangstellbig had voor bet werk van het Instituut Het volgende v orstel dat gedaan werd was het bestuur van het Instituut ook tot bestuur van het Zuid Hollandsche Landschap te benoemen De heer Van Tienhoven werd benoemd tot eerevoor zltter van Het Z HoU Landschap De secretaris maakte nog eenige algemeene opmerkingen over het werk en de finandeën van het instituut tevens werden eenige nummers van destijds gesloten obllgatleleenlngea uitgeloot Goedgekeurd werd het voorstel tot machtiging van aankoop van de botanische belangrijke polderboezem Veerstalblok te Gouderak voormalig boezemland dat door een ander wijze van bemaling niet meer voor dat doel noodlg is De heer Lambert sprak over de verwildering en beschadiging van de duinen Gelukkig is al een hoop hersteld er zijn echter nog veel mveilijkheden op te lossen men hoopt echter de duinen over een paar jaar weer in haar oude glorie te hebben hersteld Ontvangst op het Stadhuis De Burgemeester heette het Instituut van harte welkom in Gouda en hoopte de Markt met behulp van t Instituut weer te bebouwen in den geest van de Middeleeuwen en hoopte tevens de bebouwing om de St Janskerk met behulp van het Instituut tot een goed einde te brengen Tot zijn groote spijt koi de burgemeester het Instituut nog niet de Goudsche glazen in hun oude glorie toonen Wel zijn van alle ramen prachtige foto s gemaakt zoodat het Instituut toch van het werk van de Gebroeders Crabeth kan gt nieten De burgemeester wees verder op enkele bijzonderheden van het Stadhuls De heer v d Mandele bedankte tot slot den burgemeester Hierna g ng men naar de St Janskerk waar de reeds geplaatste glazen werden bezichtigd en van de overige de genomen foto s waarna men In cafe restaurant Elfhoeven de thee heeft gebruikt waarbij nog meenlg woord over de plassen en haar omlijsting gesproken is Baurtver De Goudsbloem Zaterdagavond jl werd den bewoners van de Buurtvereenlglng De Goudsbloem Achter de Vischmarkt een cabaretavond aangeboden verzorgd door eigen krachten De avond werd geopend met het zingen van het Wilhelmus Het muzikale gedeelte werd verzorgd door een band die zich uitstekend van hear taak kweet Alles op te noemen zou te veel zijn doch enkele punten moeten wij vermelden Allereerst het optreden van de Martries wat bij allen in goeden smaak viel In het eerste deel van hun optreden brachten zij Hn waiïandreams ten gehoore terwijl ze na de pauze ons meenamen naar het land van ZuidAfrika Van de schetsen en voordrachten noemen wij nogi NaarScheveningen Behang Eindelijkalleen Lente liedjes zooals Bij ons op de Vischmarkt en Hel is alweer n jaar geleden werden tusschen de schetsjes ten gehoore gebracht Kortom het was een zeer goea verzorgd programma Na afloop werd aan de dames die hun medewerking hadden verleend een bouquet bloemen overhandigd Toen de Martries bloemen werden aangeboden leek het alsof het applaus geen einde kon nemen Mgr J P Huibers in Gouda Gisterenmiddag half vijf arriveerde de Bisschop van Hsarlem Mgr J P Huibers in Gouda waar hij verwelkomd werd door deken J F A Bots Mgr Huibers diende gisterenmiddag in de kfrk van O L Hemelvaart het H Vormsel toe aan de kinderen van deze parochie De bisschop zal tot a s Woeasd in het dekenaat verblijven om het H Vormsel toe te dienen De varkensnarkt De varkensmarkt te Gouda heeft In de afgeloopen oorlogsjaren nog al Iets te lijden gehad Na den oorlog Is de restauratie zoo spoedig mogelijk ter baad geBomtn zoodat deze voor Gouda belangrijke markt a s Donderdag om 10 uur heropend kan worden Zaterdagmiddag belegde A R Partij een verkiezingsbijeenkomst in de Gereformeerde Kerk aan de Turfmarkt Na In gebed te zijn voorgegaan richtte de heer Polet plaatselijk voorzitter zich tot de stampvolle Kerk ea bracht vooral dank aan de Jongeren omdat zij deze bljeea konst belegd hadden en ook In zao groote getale waren opgekomen Hierna gaf hij het woord aan Mr G A Diepenhorst dia onder de titel Met vernieuwde kracht zijn rede aanving met te zcfgen dat ditmaal de omstandigheden waaronder de verkiezingen worden gehouden uiterst ongunstig zijn Spreker denkt hierbij aan de spanningen en verhoudingen in België Frankrijk Italië Griekenland Indië e d Bovendien aan de moeilijkheden die tusschen Engeland en Amerika eenerzijds en Rusland anderzijds zijn ontstaan Overal zien we bij de stcmbusultslagen een opschuiving naar links De Christenen die in één gelid behoorcB te staan zijn verdeeld en Am sterdamsche predikanten zijn overge ioopen naar de socialisten In de Partij van den Arbeid worden Christenen en Humanisten samen verklaard tot bouwers van het Nederlandsche leven De A R stellen zich bier lijnrecht tegenover want zij zijn onverdraagzaam Chrlsteadom en Humanisme zijn onvereenlgbaar De antithese is een rechtstreeks gevolg van den zondenv l De wegen van Christenen en Humanisten gaan uiteen zoodra het op prladpes en normen aankomt Spreker erkent daa de enorme moeilijkheden welke het Kabinet Schermerhorn op zlja weg heeft ontmoet maar dit kabinet heeft stelselmatig recht en wet tegengewerkt daarom moet het weg Mr Diepenhorst gaat dan verder in op de ordening van het bedrijfsleven zooals de Partij van den Arbeid die wenscht Dit roer moet op 17 Mei worden omgegooid De handhaving van het gezag la die handen is niet veilig dit Is veilig bij het programma dat reeds van 1870 dateert Bij het punt Indlë merkt spreker o a op dat reeds Colljn In woord en geichrift heeft aangedrongen op grootere zelfstandigheid voor de Inlanders Het beleid van anze regeering kenmerkt zich echter door slapheid en halfheid Overal ter wereld worden de collaborateurs terechtgesteld maar onze regeering onderhandelt met collaborateurs Toespramk Ds Bik Als tweede spreker betrad daarna Ds B E J Bik den kansel door de vergadering reeds enthousiast begroet Deze spreker be on met vast te stellen dat de A R steeds regeerlngspartl Is geweest maar dat zij nu zitten in de hoek waar de slagen vallen en waar ook de slagen worden uitgedeeld Het gaat nu tegen de dictatuur vaa het proletariaat Velen be grijpen dit niet en een aantal Amster damsche predikanten is overgeloopen naar de Koode Horden Maar roept Ds Bik dan uit Buskcs en de zijnen hooren niet meer bij ons Dan trekt spr fel van leer tegen de Partij van den Arbeid en hekelt scherp het optreden van Vorrink en den Min President Het is een schandaal dat Jhr Tjarda vaa Starkenborgh Steehouwer moest wijken voor een man die alleen maar van Mook heet en niet anders doet dan vliegen Bij de verkiezingen constateert Ds Bik dat dit geen vrije verkiezingen zijn want de Vara doet niet anders dan den geheelendag Roode Propaganda brengen Wij wenschen niet te warden opgevoed door Göbbels De antithese is niet doorbroken dat is onmogelijk want In Genesis staat geschreven Ik zal vijandschap zetten dus moet er eea aati these zijn Het gaat tusschen de Roode Vaan en het Bloed van Golgotha Met de oproep Mensch durf te leven Mensch durf naar Boven te kijken besloot Ds Bik zijn betoog dat bij het eanstemmlg georiënteerde gekoor grooten bijval vond Zondtr Mij kunt gy niets Tot slot neemt Ds J H F Remme het woord en vangt aan met te zeggen dat leder vogeltje zingt zooals het gebekt is Hij zal anders spreken dan zijn voorganger maar ook bij hem brandt het heilige vuur Spr herinnert aaa het Woord Zonder MQn kracht kunt gij niets doen God heeft de menschen slechts als middelen gebruikt en mogen wij dus menschen niet verteren Dan wijst Ds Remme de vergadering erop dat zij mctGodinhun binnenste over ban stembilj moeten hebben gesproken want aan Gods zegen is het al gelegen Het penaiagske van de weduwe kreeg waarde omdat zij het biddeadegaf zoo moet het ook zijn als U Uw stembiljet in de bus werpt Van een veilig kompas zal moeten worden afgelezen hoe het schip van staat zal varen dat veilig kompas is alleen Gods woord Dan betoogt Ds Remme dat er een zondige versnippering gaande is op het gebied der politieke partijen in Nederland en bepleit het samengaan van allen In één huls van allen die bulgen voor Gods Woord Met welk doel heeft God U dit pand thans gegeven dit stembiljet zoo besluit Ds Remme alleen om ermede tot Hem in te gaan Als God u leidt hebt gij niets te vreezen Met dankgebed en het zingen van het 6e en 14e couplet van het Wilhelmus wordt dan deze bijeenkomst gesloten Beethoven Cyelus Het bestuur van Het Goudsch Volksconcert deelt ons mede dat het programma van de Beethoven cyclus thans bekead Is Het luidt als volgt i 6 Jual des avonds 7 uur in den Nieuwen Schouwburg Ouveture Coriolan 5e planoconcert 3e symphonie solist Theo van der Plas piano 13 Juni des avonds 7 uur in den Nieuwen Schouwburg Ouverture Prometheus vioolconcert 5e symphonie solist Jo Juda viool 20 Juni des avond 7 uur Inden Nieuwen Schouwburg Ouverture Egmont Egmont liederen 7e symphonie solist Ankle vaa Wickevoort Crommalin zang 27 Juni des avonds 7 uur in de Sint Janskerk Ouverture Leonora 111 9e symphonie solisten Dora Lindeman Annie Hermes Louis van Talder en Willem Ravelli Koor der Maatachajiplj tot bevordeeing der Toonkunst afd Rotterdam Alle concerten worden gedirigeerd door Gyula Baodo Voor leden van het G V zijn uitsluitend abonnementen verkrijgbaar bij den bode der Ver Bleekerssingel 27 Voor nlet leden der vereenlging zijn de abonnementen verkrijgbaar bij de fa de Ven Wijdstraat De abonnementen zijn vanaf Woensd 15 Mei a s verkrijgbaar De Maritieme tentoonstelling Zatardag 1817 bczockera Zaterdagmorgen opende de Maritieme tentoonstelling die tot 25 Mei a s in het pand van de fa Bruns wordt gehouden haar poorten voor het publiek en gezien het groot aantal bezoekers dien dag 1817 personen bezichtigden de expositie mag gezegd worden dat het de moeite loont even bij de fa Bruns naar binnen te loopen Zoowel voor jong als oud biedt de tentoonstelling veel aantrekkelijks zooals b v paravantn miniatuur oorlofsvloten de prachtigste scheepsmo dellcn tal van scheepvaart instrumenten en waardevolle historische documenten Het ligt in de bedoeling van het plaatselijk comité de jeugd van de hoogste klassen der lagere school en de leerlingen van U L O en middelbare scholen in klasseverband tot het bezoeken van de tentoonstellipg uit te noodigen A s Dinsdag Woensdag en Donderdagavond zal tijdens de avonduren waarop de tentoonstelling is geopend de Marlnefllm worden vertoond Voor het bezoeken Van de tentaonstelling behoeft men geen entreegeld te betalen De tentoonstelling is dagelijks behalve Zondags geopend van 9 12 van 2 5 en van 7 9 uur Repatrieerenden Van de motorschepen Oranja en Sloterdijk liggen passagierslijsten op ons bureau ter Inzage Scherpe mesjes en prijzen Wegens te hooge prijzen voor het slijpen van mesjes werd een scharen slijper beboet Voor bet slijpen van twee mesjes werd f 1 berekend terwijl de prijs 20 cent per stuk aieg zijn W Tan de Niebwe Markt deed een wollen costuum over aan C A K voor f 210 en kwam hierdoor in contact UetdedcU Weersverwachting mcdegcdcdtf door het K N M l tot morgcnavMdl Wordt verwacht I Meest matige wind tusschen N en O In het N W van het land bier en daar een buitje Vlij koud Mat is er In Gouda t doonf Schouwburg Bioscoop Vr dag t mntsdag Zij trouwde haar baas W Toegang boven 14 jaar Reunie Vrijdag t m Woensdag Misdaad aan de Rivière Toegang boven 18 jaar Thalia Theater Vrijdag t m Waensdgg De gemaskerde ruiters Toegang boven H jaari Maandag 13 Mei Leger des Hells 8 uur Openluchtsamenkomst Jullanastr Idem Veemarktrest 8 uur vergadering Chr Hist Unie spr Mr J J R Schmal 2e Kamerlid en lid Ged Staten Donderdag 16 Mei Vereen lokaal Ev Luth Kerk repetitie Goudsche Chr Gemengd koor met den economischen dienst van de politie De levende paling è f 2 50 per pond was niet zóó glad of de politie kreeg ze te pakken om er nog wat op te leggen De juiste prijs mag f 2 zijn H uit de Scheltemastraat verkocht gerookte paling aan den eethuishouder V V aan den Kleiweg 7V2 kg è f 8 per kg De toegestane prijs is f4 3 kg nam de politie nog in beslag J P H bood een tweedehands trans portrijwiel aan voor f 200 De waarde was 55 gulden Een bekeuring volgde OPROEP VOOR DE VERKIEZINGEN Ons bericht van Donderdag 9 dezer behoeft nog eenige aanvulling Het was n l alleen bedoeld voor die gemeenten waarvan wij onlangs hebben gepubliceerd dat werd toegestaan dat zij geen oproepingskaarten behoeven te verzenden doch met een algemeene kennisgeving kunnen volstaan Om misverstand te vermij den dient hieraan te worden toegevoegd dat dat alleen geldt voor degenen die in de grootste gemeenten vertoeven verblijven of wonen en uiterlijk drie dezer voor de Statenverkiezing uiterlijk 15 dezer gevraagd hebben daar te mogen stemmen waarvoor zij dus geen oproepmg hebben af te wachten doch zich zelf moeten aanmelden bij het stembureau van hun wijk volgens de ter plaatse verspreide huis aan huisbiljetten Vo ft Gouda kan worden medegedeeld dat het voorkomt dat men geen oproepingskaart en daarover evenmin een persoonlijke kennisgeving heeft ontvan gen In dat geval informeere men men zich daarover eerst ten stad huize terwijl men dan toch aan het stembureau een nieuwe oproepings kaart kan vragen Overigens komt het voor dat men zich heeft opgegeven om elders te stemmen en toch een oproepingskaart voor Gouda ontvangen heeft Deze kan men desgewenscht terugzenden of terugbezorgen met de nteekening stemt elders Noodzakelijk is dit evenwel geenszins omdat uw naam van de kiezerslijst wordt afgevoerd terwijl dit louter om locale redeneti en tijdnood niet mogelijk was vóór het verzenden der oproepingskaarten Men make zich daaromtrent dus allerminst ongerust en ga rustig elders ter stembus n l daar waarvoor men heeft aangevraagd Aangenomen dat alle formaliteiten inderdaad niet alleen vervuld zijn doch dat men ook technisch geen steek heeft laten vallen als het in het onge reede raken e d waarvoor wij reeds eerder gewaarschuwd hebben hetgeen bij de overbelasting der daarbij betrokken instanties niet absoluut onvermijdelijk blijkt te zijn Desgewenscht informeere men zich tijdig bij de emeente secretarie in zijn verblijf of nieuwe woonplaats onder aanbieding van de copie der vóór 4 of 16 dezer gedane aangifte terzake