Groot Gouda, maandag 13 mei 1946

Kapitein Klaicicebos op de Leeuwenjaciit door O Th Rotniaa 84 Oeal Oea klonk het gesmoord uit Kookmebotje s keel toende hamer met n forschen slag op hetbreekijzer neerkwam Hij had tweevan z n eigen kiezen Ingeslikt drie andere lagen los in zijn mond en hetbreekijzer zat tot op de helft in z nkeel Met uitpuilende oogen en vanangst verwrongen gezicht holde dearme man woest in de rondte 83 Eerst morrelde de kapitein wat met zijn tang in Kookmebotje s mond maar hij kon de kies er niet mee tepakken krijgen Toen haalde hij een breekijzer en n hamer plaiitste het opperhoofd tegen een boom zette tzware breekijzer tegen de kies en Amsterdam huldigt Churcill Zaterdag was het voor Churchill de Amsterdamsche dag De bevolking van de hoofdstad die den grooten staatsman bij zijn aankomst reeds zulk een enthousiaste ontvangst had bereid heeft zich nu het bezoek officieel de eigen stad betrof zoo mogelijk nog overtroffen Langs alle wegen waar Churchill zou komen stonden duizenden en nogmaals duizenden om hem hartelijk toe te juichen en Churchill werd niet moede om naar alle kanten vriendelijk wuivend glimlachtend te danken voor al die spontane hulde Zoo vaak hij het populaire V teeken maakte zoo vaak laaide de geestdrift nog hooger op Ongetwijfeld is deze Amsterdamsche dag voor hem zoowel als voor hen die er getuigen van mochten zijn een onvergetelijke geworden RADIOPROGRAMMA VOOR MAANDAG HILVERSUM I 301 m AVRO 6 00 Nieuws 6 18 Vaude villeorkest 6 30 Progr voor de Ned Strijdkrachten 7 00 En nu naar bed 7 10 Reportage van het vertrek van Dr Winston Churchill 7 30 Gr muz 7 45 Causerie door Mr H Drion 8 00 Nieuws 8 05 Anti Rev Partij Toespraak 8 25 Concert o l v Albert van Raalte 9 30 Mist hoorspel 9 50 ör pl 10 00 Weet je nog wel oudje 10 30 Dutch Swing College 11 00 Nieuws 11 15 Ens Khotinov 11 45 Or pl 12 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m NCRV 6 00 Stichts Kamerorkest 6 45 Sportpraatje 7 00 Nieuws 7 20 jyiet band en plaat voor U paraat 7 30 Kath Volkspartij Toespraak 8 00 Nieuws 8 05 De kunstmest voorziening 8 20 Dubbelmannenkwartet 8 45 Vernieuwing en Middelbaar onderwijs 9 05 Marinierskapei o 1 v Gijsb Nieuwland 10 00 Nieuws 10 15 Het actueel geluid 10 30 Moeilijke teksten uit het Nieuwe Testament 10 50 Concert 11 20 RADIOPROGRAMMA VOOR DINSDAG HILVERSUM ƒ 301 m AVRO 7 00 Nieuwg 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Disco ontbijt 8 00 Nieuws 8 15 Ochtendrhythme 8 45 Boyd Neel en zijn strijkorkest 9 15 Morgenwijding door Ds R v d Mast N H Pr te Blaricum 9 30 Een vroolijk programma 10 30 Zie Uw kinderen voor vol aan 10 35 Zang en piano 11 00 Sprookjes van overal 11 15 Het Lyratrio 11 45 Bier over bevrijde krijgsgevangenen uit het Verre Oosten 12 00 Bollroom Orkest 12 30 Ons Platteland 12 40 Pianospel 1 00 Nieuws 1 15 Ik kom uit Spanje 2 00 Met naald en schaar 2 20 Viool en piano 3 00 Wat vinden vrouwen van de politiek 3 15 Liederen van Alph Oiepenbrock 3 35 Viool en piano 4 30 Kindertijd 4 45 Van 14 18 5 00 Dat leun jij ook 5 30 Het Aeolian Sextft HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtend gymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 lir muziek 8 00 Nieuws 8 20 Lichte Ochtendklanken 9 00 Opgewekte melodieën 9 30 Waterstanden en Politieberichten 9 50 Opgew melodieën 10 15 Voor de vrouw 10 30 Cinemaorgel 11 00 BURGERLIJKE STAND Geboren 8 Mei Geertrulda W dv A vd Eng en C Leenden Groenrweg 49 tena C H dv M G Schoonderwoerd en G I de Wit Tollensstraat 107 Nelly dv t Gorissen en S M v Bruggen Ridder van Qitsweg M4 Maria L dv W vd Laan en J A Kling Sophiastraat 37 Hendrikns zv E D H vd Eng en H Blok Da Costakade 64 9 Mei Pieter M zv W V Os en J P Baki Vorstmanstr 3 10 Mei Hendrik zv C de Groot en O H V Waas IliscUaan 2a Ondcrtroudwd 9 Mei JNCToi nenbarg en A Dekker C Baas en R Bargeler A Cammeraat en A Kok K Haiebroek en J S Hoebeek T A v Dam n N E V Delft D Keljier en D E v Erkel P J Dijkxhoorn en A M Wieser 1 de Munck en J PCalatz JEdeLangen B I Barendregt G Straver en A M vd Pavoardt J H Blom en E Hermenet M S W Rond en vd Graaf 1 D San en M E Mikker Overleden 7 Mei Herman vGeemert Jaar luiT DEN OMTREK REEUWIJK SUatk Geref Partij bifecii Dinsdag 7 Mei belegde de S G P een Ptnbare vergadering in hotel Zomer Voor een klein maar aandachtig or trad hierbij op de heer C wttlng uit Gouda met een rede getiteld De Bakens verzet Na afloop werd een kiesvereeniging S G P opgericht Voorloopig voor ï is de heer C J Smit secretaris de I Hoogendljker tuinder Platteweg WADDINXVEEN Vergadering Staatk Geref Partq Donderdag 9 Mei trad alhier op voor da Staatk Geref Partij haar lijstaanvoerder Ds P Zandt Ned Hcv predikant te Delft Het ruime vereeniglngslokaal der Ned Herv Kerk was geheel met belangstellenden gevuld Op duidelijke wijze werd door spr de vraag beantwoord Waarom Suatk Geref Inzonderheid werd het fundamenteele verschil inzake de opvattingen over art 36 der N G B met de AR Partij belicbt Spontaan werd aan het einde der vergadering Ds Zandt toegezongen Ps 121 4 waarvoor Z Eerw zichtbaar ontroerd dankte Na afloop werd een Kiesvereeniging der S G P opgericht Voortoopig voor zitter is de heer Modderkolk BINNENLAND Churchill dineert met de Koningin In het Paleis op den Dam te Amsterdam heeft Churchill gisteravond aangezeten aan een intiem diner aangeboden door de Koningin Ook Prinses Juliana en Prins Bernhard behoorden tot de gasten Het was een zuiver cercle privé zonder eenigerlei officieel vertoon 22 Nieuwe Sneltreinlocomotieven De Nederiandsche Spoorwegen zijn er in geslaagd twee en twintig sneltreinlocomotieven waaraan juist zoo n groote behoefte bestond in Zwitser land aan te koopen Dezer da en zijn eenige machinisten naar Zwitserland vertrokken om de eerste vijf machines van dezen aankoop te halen We zullen ze dan ook spoenlig kuniftn verwachten De Indrapoera naar Nederland De afdeeling Pers en Publiciteit vanden Dienst der Repatrieering deeltmede dat het motorschip Indrapoera 9 Mei uit Tandjong Priok vertrokkenis met 1238 passagiers aan boord Het schip wordt 24 Mei in Suez verwacht Rijvefguningen blijven vereischt Teneinde bij een onverhoopte ongunstige ontwikkeling wat betreft aanvoer of verbruik gemakkelijker tot weder invoeren van de thans nog tot 1 Juni a s geldende bepalingen te kunnen overgaan zullen zoowel benzine als smeeroliën en vetten distributiegoed in den zin der wet blijven doch er zullen de noodige dispensaties van de betreffende artikelen ter beschikking worden gegeven Hoewel het gebruik dus door het in de hand houden van de uitgifte van rijvergunningen en door het handhaven van het verbod tot rijden op Zon en feestdagen dat zoo noodig tot artdere dagen kan worden uitgebreid beperkt wordt doet de overheid toch een beroep op hen aan wieeen rijvergunning is verleend om zuinigheid met het gebruik van benzine en smeerolie te blijven betrachten DE ZONDAG TE SOESTDIJK Voor het Paleis Soestdijk wachtte een zeer groote menigte de komst van Churchill af Op het bordes van het Paleis stonden Prinses Juliana en Prins Bernhard om Hun gast te begroeten In den hal van het Paleis zag men de Prinsesjes staan Na het noenmaal heeft het hooge gezelschap geruimen tijd in den tuin achter het Paleis vertoefd waarbij Churchill o a eenige oogenblikken met Prinses Margriet aan zijn hand heeft gewandeld Omstreeks half vier werd de terugreis naar Amsterdam aanvaard Ooknu was er weer veel publiek op de been dat Churchill langdurig heefttoegejuicht Terstond nadat Churchill van Soestdijk was vertrokken zijn Pnnses Juliana en Prins Bernhard in een door den Prins bestuurden auto naar Amsterdam gereden om het laatste gedeelte van den voetbalwedstrijd Holland België bij te wonen Staking mijnen Laura en Julia De moeilijkheden op de mijnenLaura en Julia werden uitvoerig besproken De M I R was eenstemmigvan oordeel dat de staking volstrektmoet worden afgekeurd dat ook andere Duitschers dan de De M I R ging er mede accoord als volkomenjbona de beschouwde worden tewéVicgesteld niits slechts op Tukele mijnen en afgescheiden van de overige arbeiders IF VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT GOUDA Van het Paleis op den Dam is de stoet regelrecht naar het stadhuis gereden In de raadszaal was met uitzondering van de communistische fractie de geheele raad bijeen benevens zeer vele genoodigden Nadat de wnm burgemeester van Amsterdam de heer B C Franke een korte toespraak had gehouden waarin hij het bezielende voorbeeld van Churchill in de afgeloopen oorlogsjaren nog eens memoreerde nam wethouder mr W F Schokking het woord Rede mf Schokking Mr Schokking bracht de rampen die ons vaderland na 10 Mei 1940 hebben getroffen weer in herinnering Churchill s redevoeringen waren in die sombere jaren een steun Hoewel zij niel te optimistisch waren gestemd was ons onschokbaar vertrouwen in hetgeen u zei gebaseerd op ons gevoel dat u nimmer een belofte deed waarvan u wist dat deze niet kon worden vervuld In ons was wanhoop toen u de mogelijkheid in 1942 te kennen gaf dat de oorlog niet voor 1945 gewonnen zou worden maar de feiten hebben u in het gelijk gesteld Sprekend over Amsterdam zei mr Schokking dat de stad nog niet was w t zij placht te zijn maar dat het herstelwerk gestadig voortgaat Dankwoord van Churchill In zijn dankwoord heeft CHurchill de vermaardheid de schoonheid van den geest en den ondernemingszin van Amsterdam geroemd Hij wekt allen op voorf te bouwen aan datgene waarvoor zoovelen hun leven hebben gegeven Een vaartocht Van het stadhuis is per motorbootje door de diverse grachten naar den Amstel gevaren De zoo zeer eigen schoonheid van Amsterdam van het stadsbeeld liet kennelijk met na diepen indruk op Churchill en zijn familie te maken In het ogebouw van de Ned Herv Diaconie heeft de gemeenteraad Churchill een maaltijd aangeboden tijdens welken jhr Van Lennep namens de regenten enkele geschenken heeft overhandigd Op het Y Na de lunch is het gezelschap per auto naar het Paleis teruggekeerd waar de Koningin zich bij Haar gasten heeft gevoegd Staande in zijn open wagen heeft Churchill zijn gastvrouw begroet waarna beiden vergezeld door slechts een klein gezelschap zich naar het Y hebben begeven Hier is men geëmbarkeerd om het admiraalzeilen gade te slaan dat een zeer groot succes is geworden Het was een feeëriek feest vaT kuren maar ook van enthousiasme Tijdens den tocht bleek Churchill verbazend goed op de hoogte f te zijn met de voor de Nederiandsche havens zoo actueele kwesties als de bootwerkersstaking Bij den havenmeester informeerde hij vol belangstelling naar verdere bijzonderheden Tijdens dit gesprek liet hij zich o a in dezen geest uit dat hij bij zijn vele bezoeken aan Europeesche staten na de bevrijding nog nergens die dankbare spontaniteit en imponeerende hartelijkheid had aangetroffen als juist in Nederland dat men dan wel eens als nuchter en lauw had voorgesteld fa het admiraal zeilen dat Churchill s groote belangstelling trok zijn de Koningin en hij naar het Paleis op den Dam teruggekeerd De avond is in intiemen kring doorgebracht HET NEDERLANDSCHE ELFTAL OP 30 MEI De K N V B deelt ons mede dat op 30 Mei te Antwerpen de return wedstrijd tegen de Belgen zal worden gespeeld met onderstaand elftal Doel Kraak Stormvogels Achter Potharst en v d Linden beiden Ajax Midden B Paauwe Feyen Kup pen Sittard en De Vroet Feyen Voor Holleman V U C Wilkes Xerxes Roozen Haarlem Rijvers N A C en Draeger Ajax De reserves zullen nog nader worden bekend gemaakt Electriciteitsvoorziening gedurende de Zomermaanden In October werden de electriciteits rantsoenen voor verlichting en huishoudelijk verbruik gedurende de wintermaanden de vijfde zesde en eerste en tweede periode van circa 60 dagen op een peil gebracht dat bij zuinig verbruik voldoende waarborg bood tegen overschrijding Nu de zomer in zicht is en de kolenpositie een opheffing van de beperkende bepalingen helaas nog niet toelaat is overwogen in hoeverre ook de volstrekt ontoereikende rantsoenen voor de derde en vierde periode eenigermate konden worden herzien Ondanks het uitblijven van den Zomertijd bleek een verhooging met 8 kWh per periode het uiterste waartoe kan worden overgegaan Er mogen thans derhalve de volgende hoeveelheden worden verbruikt April Mei en Juni Juli onderscheidenlijk 20 kWh en 16 kWh Mei Juni en Juli Augusi fS telkens 17 kWh De rantsoenen V n kookdoelein den zoowel voor gas als voor electri citeit moeten voorloopig nog ongewijzigd blijven Verwonderlijke toestanden in de Duitsche UNRRA kampen De Correspondent van de News Chronicle te Herford in het bezette Duitschland deelt mede dat in de kampen voor verplaatste personen welke onder toezicht staan van de UNRRA verwonderlijke toestanden heerschen Hij meldt dat een betrekkelijk klein aantal personen die soms ten gevolge van hun ondervindingen in de concentratiekampen tot ziektegevallen zijn geworden ewapenderhand menig kamp terroriseeren Met behulp van diverse identiteitspapieren trekken zij van het eene kamp naar het andere en het ongewapende UNRRA personeel kan vaak niets tegen hen uitrichten Het Proces tegen Antonescu De Rechtbank te B oekarest die een proces voert tegen Antonescu den vroegeren Dictator van Roemenië en 16 zijner handlangers hpeft besloten t hooren van getuigen te staken daar zij genoeg bewijzen bezit om hafar oordeel te kunnen vormen INDiE Sjahrir naar Soerak a Gistermorgen heeft Sjahrir zich met een vliegtuig naar Soerakarta begeven Gedurende de laatste dagen is Sjahrir bedlegerig geweest en heeft hij niemand behalve vrienden en eenige vertegenwoordigers der ministeries ontvangen Er hebben tot dusver geen verdere ontmoetingen plaats gehad met dr Van Mook Den laatsten tijd heeft er in repu blikeinsche kringen in Batavia eenige bezorgdheid geheerscht over t feit dat men aldaar omtrent de onderhandelingen met de Nederlanders niet geheel dezelfde meening heeft als de republikeinen in het binnenland en het is noodzakelijk gebleken door persoonlijk contact de verschillende inzichten wederom met elkaar in overeenstemming te brengen Men verwacht eveneens dat Sjahrir met Sjarifoedin besprekingen zsil voeren omtrent de evacuatie van geinterneerden en Japanneezen Deze evacuatie immers verioopt geenszins in het vereischte tempo Was men zoo voortgegaan met 1 074 geïnterneerden in 14 dagen te vervoeren dan zou het ongeveer een jaar duren alvorens de laatste geïnterneerden binnen de geallieerde zone zouden zijn gebracht Het Britsche hoofdkwartier heeft er bij de republikeinen op aangedrongen deze zaak te bespoedigen Sjahrir wordt begin volgende week te Batavia terugverwacht en dan zullen waarschijnlijk verder bijeenkomsten met dr Van Mook plaats hebben