Groot Gouda, dinsdag 14 mei 1946

GROOT GOUDA AD ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rnksen Drukker Drukkerij Verzijl Uouda NUMMER 227 DINSDAG 14 MEI 1946 Redactie en admlnlsuatic Bur Markt 67 Gouda Telefoon 30M Abonn p w 27 c Losse ntanm 10 De huidige doorbraaic is afbraalc Verklezlngrede van Mi J J R Schmal voer 49 CH II de vergunning voor het exploiteeren van een draai en zweefmolen in de Korte Akkeren welke beoogd was te gelden voor de week na Paschen reeds op den Stillen Zaterdag geldigheid had en gebruikt is Er zal door den burgemeester voortaan op toegezien worden dat in de Stille Week geen openbare vermakelijkheden op straat plaats vinden en dat zooveel mogelijk openbare vermakelijkheden in besloten ruimten van de Witte Donderdag af tot aan Paschen worden tegengegaan Stemmen en aanvragen om Rijwielbanden bij ziekte De Secretaris van de Vereeniging voor Huisartsen te Gouda deelt ons mede Het is voor de artsen een bindende bepaling dat voor geen enkel doel eenig attest mag worden afgegeven Dus ook niet voor zieken in verband met de a s verkiezingen Indien men ziek is drage men er zorg voor dat de oproepkaart voor de stemming wordt afgegeven aan den Voorzitter van het stembureau in zijn district Daarbij moet dan den naam van den arts welke den patiënt behandelt wórden opgegeven Met nadruk moet er ook op worden gewezen dat ofschoon dit op t aanvraagformulier staat vermeld GEEN attest door den huisarts wordt afgegeven ter verkrijging van rijwielbanden Met dert Distributiedienst is hieromtrent een nadere regeling getroffen het hefüind kamt komen oader de cammnnlstlsche zweep Spr kon zich niet voorstellen dat iemand uit de C H U krlngcn iets kon zien in de P v d A Het verheugde spr in het program van de P V d Arbeid te Iczea dat deze ein verband erkende tusichcn levensbeschouwing en politieke apvatting maar dit was In de C H U reeds lang bekend Spr miste ca duidelijke erkenning van het christendom In de politieke atickking van da P v d A Op staatkundig gebied Is samenwerking voor de C H U alleen magelijk wanneer men zich anbewimprid onder Gods tucht stelt T a v van de groote politieke groepeeringen van da P v 4 A en Gisteravond hield de Christelijk Historische Unie In het Veemarkt reataurant een verkiezingsavond waarop het oord werd gevoerd door Mr R Schm lid van de Tweede Kamer en Gedeputeerde Staten Na het zingca van Ps 68vr 10 Geloofd zij God en het voorlezen van een gedeelte van het laatste hoofdstuk van Jasua werd voorgegaan in gebed Bij afwezigheid van den voorzitter den heer Verboom wegens het vervullen van een spreekbeurt elders heette de heer L Albada spreker en aanwezigen hartelijk welkom Hij vergeleek het vaorgelezcnc vaa josua met den tijd vaa nu Wanneer eea volk z n historie vergeet vergeet het Gods leiding Duidelijk zag men dat In V P vroeg spr of het niet mogelijk den strijd tegen Spanje en Frankrijk De wa dat de protestanten zich niet nauwer aaneensloten Het gesprek tusschen A R n C H U Is begonnen Spr hoopte dat dit gesprek zich gunstig zou ontwikkelen Dit wil niet zeggen dat de C H U zich zal oplosseü Spr was van meening dat In den huldigen tijd een Ingrijpen in het ecoaoifalsch leven door de Overheid noodzakelijk is Voor de toekomst achtte spr oorlogsjaren achter ons hebben wat dat betreft weer duidelijk tot ons gesproken Als het volk God verlaat komt er smart op smart Moqjenteel is er blJ velen eea tasten en zoeken Sommtgea deakea dat christenen en iet christenen in een partij kunnen samenwerken Hoe goed ook bedoeld spreker acht e élt onmogelijk Hierna werd het woord verleend aan Mr Schmal Spreker ving zijn rede aan met te constateeren dat er na 6 jaar oorlog reden was tet dankbaarheid Iets van dien geest van staal zooals Churchill die momeateel in ons laad vertoeft heeft getoond bezit het Nederlandsche volk hetgeen tot dankbaarheid raaet stemmen evenals de grootere opkomst dan in vorige jaren bij het vergadering bezoek Het huidige politieke weerbericht iS zwaar bewolkt Er zijn nog steeds menschen die zich niet met de politiek bemoeien Als het hun en het kringetje van hen maar goed gaat dan laat het hun koud Waaneer men zich echter niet met de politiek bemoeit dan bemoeit de politiek zich wel met ons Spr zelde niet optimistisch te zijn over s lands financleën Zelfs de min presl dent heeft moeten verklaren dat het uit moest zijn met de geldsmijterlj Nederland kent ondanks de vrije pers een regecrlngsvoorlichtiUgsditosf die om jaarlijks een bedrag van zeven cijfers kost hetgeen ons niets geen plezier geeft De Interneerlng alleen kost ons mlllioeoen De rompslomp voor het verkrijgen van een verguaaing kost ons land massa s geld Dit alles baart oas zorgen Spr oefende critlek uit over de voorlichting over Indië De parlementaire commissie heeft een voorloopig verslag uitgeb Bcht waaruit bleek dat het noed 3 uur Gebedsuur Idem Turfmarkt 54 7 30 uur TUdrede geleideeconomie een onnoodlge beknot U j Welzen Alle man aan dek ting van de vrijheid jan w rkfle ve n yeemarktrest 7 30 uur Lede vergadering Ned Chr Vroawenbond Me Mr Legmag Mijn werk over de politieke delitqnenltn Idem Veemarkt rest 8 uur Geart Rnygert en W Dreés spreken voor do P v d A Ideif Groot Gouda 7 9unr Bpreekuur voor gerepatrlecrden Idem Nieuwen Scbcuwburg 8 nor Feestavond C B D Donderdag 16 Mei Vereen lokaal Ev Luth Kerk repetitie Goudsche Chr Gemengd koor Idem Excursie Ned VereöJiglng van Huisvrouwen naar Boskoop vertrek per trein 2 15 uur Idem Nieuwen Schouwburg 8 uur Drs Korthals en A O Frohwein spreken voor de P v d V Ideal bovenzaal Reunie 2 4 uor Vrouwengroep P v d Arbeid Mevr C NederhorstPothula Ook Ik ben Amerika werknemers De C H U komt op voor sociale gerechtigheid zooals zl altijd heeft gedaan en weascht als zoodanig mede te werken aaa de vernlcuwiag Uit alle grocpea die van goeden wil zijn moeten de beste aiaancn en vrouwen aaar voren komen tot herstel van ons land De C H U pleit voor een aatloaaal Kabinet Spr eindigde met de spreuk dat de heerlijkheid van het tweede huls grootcr zal zijn dan van het eerste huls Hiervoor dteacB wij de handea uit de nouwen te steken Voor het vaderland zullen wi werken e a bidden Dan zal Holland uit het stof verrezen weer het oude land wezen Meerdere vragenstellers vsnuitlcopcnde richting brachten hulde voor de wijze waarop hij de ideeën van zijn partij naar voren bracht en over de verschillende partijen sprak N a v een vraag zelde spr dat het In het geheel geen bezwaar is wanneer bij de gemeenteraadsverkiezingen de protestanten uitkomen met één gemeenschappelijke H st Na het zingen van het Wilhelmus werd de vergadering besloten met gebed Arbeidsveest der Kath Arbeiders Beweging Óp Z dag 19 Mal aj viert de Kath Arbeiders Beweging hier ter plaatse haar gouden beslaansfeest Het programma vermeldt Ota i morgens om 10 30 uur een Solemneele Hoogmis ia de St Josephkerk aan de Gouwe Des middags om 2 30 uur opstelling van en optocht op het Veemarkttcrreia welke om 3 van daar vertrekt en langs de volgende route zal gaam Veemarktterrein Nieuwe Markt Markt Regenboog Wijdstraat Dubbele Buurt West Hav n Lange Noodgodstetg Walestraat Doelestraat Burg Martensstraat Burg Martensslngel St Josephstraat Adr Vlakstraat IJssellaan Karneroelksloot Bleekerslngcl Kleiweg Kerk Défilé Hoagstraat Markt alwaar bij het oorlogsraoouroent een Jcorte toespraak voor de microfoon wordt gehouden door Jos Braspenning nationaal KA J propagardist gevolgd door kranslegging bij het monument waarna afmarsch vla Wijdstraat Dubbele BuurJ St Janibrug Goawe naar St Josephkerk De roep naar geforceerde eenheid Ds Van Dijk voor de Staatk Geref Partij Zaterdagavond hield de Staatk Gertf Partij in het kerkgebouw der Ger Gem een verkiezingsvergadering waar Ds v Dijk Ned Herv pred te Monster sprak over De roep om eenheid Na het zingen van Ps 25 2 en voorlezing van Ps 2 opende dr C Steenblok met gebed Nadat Ds v Dijk gewezen had op het kamp St Michlelsgeitel waar mannen met verschillend Inzicht elkaar vot den en daar van het standpunt uitgingen voor eenheid ook na den oorlog ging ipr in op de doorbraak die Is gekomen en haalde de woorden van den schrijver Randwijk aan die schreef de bult van den oorlog Is de Partij van den Arbeid Spr bepaalde zich tot de Ned Herv Kerk en sprak met waardeering over het werk der Synode in bezettingstijd Spr deelde verder mede dat hij heel goed wist wat modernisme beteekende daar hl zelf 6 jaar lang eea evangelie heeft gepredikt wat geen evangelie was doch dat God hem licht had geschonken Gevaarlijker dan de oud modernen die er rond voor uitkwamen niet aan Christus te gelooven zijn de z f rechtsmo derncn die woorden spreken waar zij niet dezelfde beteekenls aan hechten als de orthodoxen zelf Op kerkelijk terrein hoort mea tegenwoordig veel over eenheid maar het Is een geforceerde eenheid Hoe kan men zich één voelen met hen wier levensstijl geheel afwijkt met de onze De Staat Geref Partij heeft al zeer lang een eenheid voorgestaan toen an In de St Josephkerk zal vervolgena zakelijk Is dat er t o v Indië een vaste koers dient te worden gevaren Een doel bewuste politiek Is noodzakelijk Ook de verhouding tusschen de poll tleke groepen Is aiet goed en mtn vraagt zich In de C H U aff of er op de Ingeslagen weg voortgegaan dient te worden De C H U gaat het ter harte W 9t er op het oogenbllk In de Ned Hervr Kerk gebeurd De bestuursorganen van deze kerk houdt zkh niet meer kuiten de politiek en het maatsch leven Dit Is op zichzelf verheugend Maar onder de gewone omstandigheden Is dit een verheagen met beving want een vergadering van de synode is geen politiek parlement Spr releveerde het Bisschoppelijk schrijven van Zondag j l waarin de iisschoppen het bezadigde advies aan hun geloovigcn gaven te stemmen op de Kath Volkspartij De huidige doorbraak waarvan men spreekt Is geen doorbraak doch afbraak van de Christelijke school en de Christelijkearbeldersvereeaif ing De geschiedenisstudie zal de ontdekking opleveren dat het geen vergissing was dat in den strijd tegen het Liberalisme de Christelijke school en de Christelijke arbeidersorganisaties ontstonden Wat nadenkt doet niet mee aan dien afbraak Een van deze doorbraakmannea prof Kraemer verklaarde In het laatste nummer van Vrij Nederland dat de P V d Arbeid deze doorbraak nofl niet heeft gebracht In het ontitaaa van de P v d Arbeid ontwaarde spr tot op zekere hoogte iets goeds voor zoover het neerkomt op een vereenvoudiging van het staatkundig leven v i De P v d Arbeid zal waaneer z4 aan een Ponllflcaat Lof gehouden worden waaronder de Nationaal Aalmoezenier der Kath Arbeiders leugdbeweqlng den ZeerEerw Heer Reet H A J Drost een feestrede zal uitipreken Des avonds om 7 30 uur zal In Concordia een feritavond worden gehouden waarbij de Ghesellen van de Spelewelo 1 v Anton Sweers zullen opvoeren het spel Het prentenboek van den Roezenkrans waarmede dezen dag zal worden beriotcn Motorongeluk Van een Rottcrdamsche motorclub die aaar den Grebbeberg geweest was kwamen op den hoek van den Korte en Lange Tiendeweg enkele rijders te vallen Een werd er min of meer ernstig gewond nadat de e verbonden was is het gezelschap weer doorgereden Boskoop in actie Op den Kleiweg Hepen Zondagmiddag eenige Boskoopsche Joncelul die kennelijk meer dan één glaasje ophadden en In hun overvrooUjke bul een Gouwenaar te lijf gingen en zooals het meer gaat waren weldra eerdere Gouwenaars in het conflict betrokken Aan dezen veldslag op den Kleiweg werd door tuischenkomst van de politie een einde gemaakt De politie nam eenige Gouwenaars te pakken die zich zoo maar niet ov flay terwlil de Boskoopers achtervolgt door vele Gouweaaars de St Anlhoniestr a insaciden waar de strijd wtrdvoortgezet totdat ook hier de politie de ruziemakers te pakken nam en er enkele op transport stelde naar het polltle bnreau STADSNIEUWS ER KOMT EEN VRIEND VANAVOND Met één der beste stukken dat dit seizoen in Nederland op de planken is gebracht besloot de Sociëteit Ons Genoegen gisterenavond haar serie tooneelvoorsteliingen I e Stichting Amsterdamsch Rotterdamsch Tooneelgezelschap heeft n stampvolle Schouwburg vergast op t Fransche tooneelstuk van Jaques Companeez en Yvan Noé Een meesterlijk geschreven stuk dat door den regisseur Paul Storm buitengewoon goed vertaald is Bij een bezetting van niet minder dan 18 rollen is het natuurlijk niet doenlijk ieder met name te vermelden en als wij voor enkelen een uitzondering willen maken is het wel voor de rol van Hélène met élan gespeeld door Myra Ward Jaques vertolkt door Han Bentz v d Berg en Dokter Tiller die zich later ontpopt als Kapitan der Duitsche contraspion nage en die ten tooneele gebracht wordt door Adolf Rijkens Om U een kleine indruk te geven van dit spel van verzet en spionnage waarin we spanning en humor tevenmin missen moeten we ons verplaatsen in een inrichting ergens in Frankrijk waar die personen verpleegd worden die net nie t heelemaal mal zijn Hier komen we ca een meesterlijk type als Mr Bonhomme tegen die rotsvast geloofd in zijn wereld van rechtvaardigheid en vrede maar die tenslotte toch om een wapen vraagt omdat die wereld van hem aangevallen wordt Onder leiding van den sympathieken Dokter Lestrade zijn in dit gesticht ook een aantal verzetslieden ondergedoken die zich als patiënten gedragen en zoo hun arbeid voortzetten Tevens ontmoeten we hier Hélène die zich aan h t slot in een pracht scène vol van spanning en fijne trekjes ontpopt als een Jodin Dokter Tiller dringt zich tusschen dit gemelleerde gezelschap in om uit te zoeken wie Commandant Gérard eigenlijk is en als hij eindelijki ontdekt heeft dat dit Jacques is denkt hij nog de macht in handen te hebben terwijl zijn tijd al voorbij is Bijzonder fraai is het als deze spion dan in een gesprek met Hélène zijn mentaliteit en zijn beginselen uiteenzet Alleen al deze bekentenis van moffenmentaliteit maakt het waard dit stuk te gaan zien en nooit meer te vergeten Is het noodig om in een verslag critiek te leveren dan valt de huiszoeking wat tam uit en zijn de geluiden achter de coulissen wat pover verzorgd maar dit vergeten we gaarne tegenover dit stuk dat allen die het gezien hebben lang in herinnering al blijven AL Geen vermakelijkheden meer in de Stille Week Toez ging van den Burgemeester Op de vraag van het lid van de tijdelijke Gemeenteraad de heer Bik of het College van B en W bereid is maatregelen te treffen om alle publieke vermakelijkheid in de Stille Week zooveel mogelijk tegen te gaan is geantwoord dat dit een aangelegenheid is die tot de bevoegdheid van den burgemeester behoort De burgemeester heeft het raadslid geantwoord dat diens brief hem aanleiding heeft gegeven aan onderscheidene kerkgenootschappen te berichten dat ten gevolge van een ook door hem betreurde onachtzaamheid zijnerzijds Verseel U niet dat U morgen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 9 en Uw naam begint met de letter J K of L een schoenenbon kunt afhalen U moet medeaemen Uw tweede distributiestamkaart en het nieuwe inItgvel UucUcUkii Weersverwachting mcdcgcdcaM door het K N M I tot margcMvaad Wwdt verwacht I Koud Laagz n N krimpende w Meest mat In het blnneai tijdel nog kr langs de kust Wind ea waarsch dienst v N M en Z waarsch v N w Mat II er In Gouda te doen f Schouwburg Bioscoop Vrijdag t Dinsdag Zij trouwde haar baas Toegang boven H jaar Reunie Vrijdag t m Woensdag Misdaad aan de Rlvlère Toegang boven 18 Jaar ThaliaTheater Vrijdag t m Woensdafl De gemaskerde ruiters Toegang boven M jaan Dinsdag M Mei Leger deS Heils 2 15 uHr Gezinssamenkomst 7 30 uurLedenvcrgaderlog Idem bovenzaal Reunie 7 uor Ds J Borger Woensdag 15 Mei VilJeEvazg Gem derea hierover nog niet dachten Haar Partij was Interkerkelijk De schelding der kerken Is te betreuren aldus spr maar een samenfaan met ethischen en barthlanen Is echter niet mogelijk Op staatkundig terrein is eveneens een roep naar eenheid De P v d A is een partij die opkomt voor de rechten van den mensch en treedt in de rechten van God Kan Iemand die Goda woord aanvaardt en hiervoor buigt jd worden van een dergelijke Partij Spreker constateerde dat er ook bij andere partijen een roep om eenheid was de besprekingen van Schout met Ds Zandt leidde echter niet tot resultaat Door de de schrapping van een aantel woorden in art 36 was samengaan voor de St Ger P echter onmogeUlk geworden Nadat Ps 79 4 gezongen was werd de vergadering ontbondea Kiezerslijst B en W van Gouda maken bekend dat de op 5 April j l vastgestelde kic zerlijst zooals deze thana luidt tot 1 April van het volgend jaar van kracht blijft behosdens de wijzigingen daarin tengevolge van rechterlijke uitspraken welke wijzigingen der li st bevelen ta brengen De kiezerslijst blijft voor een leder op de secretarie der gemeente ter Inzage neergelegd Verkocht Aan den aannemer A M de Korte U door de gemeente het pakhuis Gouwe 168 verkocht en gekocht van L Valk bet trottoir voor zijn winkel Markt 44 Ontslag Aan Mej A Verstoep typiste Ie klasse ter gemeente secretarie is op haar verzoek met ingang van 5 oni 1946 eervol ontslag verleend