Groot Gouda, woensdag 15 mei 1946

IF GROOT GOUDA Sf ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRACHT MAAICT MACHT Bedactie L I A v d Steenboven Mr A A J Rijksen prokker Drukkerij Verzijl Qouda NUMMER 228 WOENSDAG 15 MEI 1946 Redactie ea admlnUtratie Bur Markt 67 Gouda Tdefoon 30W Aboon p w 27 c Logse numm 10 et werd alhier een openbare vergadering belegd waarin als spr optrad de beer C J Kcstlng uit Gouda met het onderwerp De bakens verzet Voor deze vergadering die in de consistoriekamer van het kerkgebouw der Geref Gera zon worden gehouden bleek zooveel belangstelling te zijn dat de vergaderruimte te klein bleek en t kerkgebouw in gebruik moest worden genomen Na afloop kon een flinke kiesvereenlging worden opgericht VoorI voorzitter werd de beer A v d Spek Hoofdstraat 66 alhier REEUWIJK Honden op den weg De motorrijder O alhier die met zijn motor over den Nleuwdorperweg reed kwam doordat een hond tegen het motorrijwiel liep te vallen nset het gevolg dat zijn hand werd verwond en de duozitster mej de H die ook kwam te vallen een lichte hersenschudding opliep Klap van een paard De koopman V alhier had bet ongeluk dat hij een trap van een paard tegen het gezicht kreeg waardoor hij aan dat lichaamsdeel werd verwond Doktershnlp moest er aan te pas komen Voetbalwedatrqd Na een lange rast speelde de voetbalclub R V C tegen Boskoop op hetveldin de afd De Tempel een wedstrijd die et dr nemer s trga ir n 1 2 2 gel k gespeeld werd Het getoonde d s vrflheld voor del p l fleeft hoop voor de toekomst 1 STADSNIEUWS Vcrccniging voor Lichamdqkc gebrekkige n Om in Gouda tot oprichting te komen van een afdeeling van een bond van Ned Invaliden is in de Reunie een vergadering belegd die geslaagd genoemd mag worden Daar de opkomst vrl gering wai il nog geen bestuur gekozen De beer oh Schartemeth Wilfaelminastraat 34 zal voorloopig de correspondentie waarnemen Door dcD beer van Zee uit R dam werd het doel van de vcreeniging dat o m verbetering van de sociale toestanden verstrekking van invalidewagcni banden e d en onderwijsverbetering omvat uiteengezet Binnenkort zal er in Gouda weer een vergadering belegd worden arop men dan hoopt te komen tpt oprichting van een afdeeling hier ter stede De NatsspaarBank in 1 H5 Daar de beperkte plaatsruimte In ons blad niet toelaat het door de Nutsspaar bank Gouda gtzonden financieel overzicht over de jaren 1941 1945 In zgn geheel te plaatsen beperken wij ons hier tot het pubiiceeren van enkele cijfers over het boekjaar 1945 zonder vergelijkingen met vorige verantwoorde jaren te maken Aan het einde van 1945 waren 22638 spaarbankboekjes in omloop 2675 nieuwe inleggers werden ingeschreven In 211037 posten werd een bedrag van f6 898 802 70 Ingelegd In 41 0 14 posten werd een bedrag van f 3 902 534 88 terugbetaald Per 31 December 1945 was het totale tegoed van de inleggers f 11 327 652 25 Het gemiddelde saldo tegoed per Inlegocr bedroeg f 500 34 Het totaal bedrag van de aan de Inleggers toegekende rente f 211 217 04 De uitgekeerde rente bedroeg 2 4 pCt Van de op de balans per 31 December voorkomende activa en passiva noemen wij slechts de navolgenden Activa I Hypotfleken f 439 155 Nederlandsche Bank fill 076 04 Effecten f 4 131 706 56 Onderhandsche leeningen f 448 460 Hulzen en Erven f28 000 Schatkistpromessen f 6 400 000 Passiva Inleggerstegoed f 11 327 652 25 Crediteuren ingel bankpaple f40 023 Glroovergaagsposten f34 092 87 onververdiend Disconto f 77 622 84 Reserve voor toekomstige belastingen f 9 800 Reservefonds f 503 904 11 Jodan Boya De plannen voor hetop 2enPinsterdag te houden voetbaltouraooi ter nielding van het 12Vi jarig bestaan van de Chr Sportvereeniging De jodan Boys beginnen vastere vormen aan te nemen Reeds ver voor den sluitingsdatum der inschrijving 30 April kon men zien dat niet alle clubs in dit tournoo zouden kunnen worden opgenomen aangezien maar op twee velden f espeeld kan worden 18 Senioren elftallen en 10 Juniorenelftallen badden op 30 April ingeschreven t w Groen Wit Rotterdam 2 sen 2 un T O G Rdam 2 sen 2 jun H B S Schiedam 2 sen 2 jun Vitesse Delft 2 ien 2 jun Jodan Boys Gouda 3 sen 2 jun Zwaluwen Rdam 1 sen HCSZ Hlllegersberg 2 len W A R dam 2 en G E B Rdam 2 sen Afgewezen moesten worden H C S Z W I A G E B terwijl Groen Wit Inge eld wprd met 2 sen en 1 Jnn elftal A H B S Schiedam met 2 sea en 1 an elftal B De Senioren spelen 2 x 20 min en de Innioren 2 x 15 minuten Ntasteenwin aarsronde tal tevens een verliezersronde Ofden lespecld zo dat leder elftal tenminste 2 wedstrijden zal spelen Verdere Relingen enz zijn opgenomen In het Wicieele programma Vergeet U niet t U morgen als UW stamkaartnummer eindigt op een 9 Uw naam begint met de fetter M N of O a schocnenbon kunt afhalen P oet medenemen Uw tweeJe dii jnbotkstamkaart en het nieuwe In 9 vel Tribunaal Goad Ter zitting van het Tribunaal van Maandag 20 Mei e k zullen de navolgende zaken worden behandeld Johannes Oldenbroek te Woerden Pictcr de Groot te Schoonhoven Jacob Noorlander te Goudsrak terwijl oltsyraak zal worden gedaan inde zaak vani 1 Leendert Kwakeinaak 2 Johannes Wilhelmus Vonk 3 Pieter Spekman en 4 Theodorus Spekman De zitting vnngt aan om 2 nnr Pcravcrkicziogsdicnat van de Govdache dagbladen In de eerste dagen van April hebben een aantal Goudsche dagbladen zich tot den burgemeester gewend met het verzoek bepaalde faciliteiten te verleenen in verband met de a s verklezln en Het lag n l in de bedoeling een specialen dienst in te richten waardoor bet mogelijk zou zijn de lezers zoo snel mogelijk de resultaten van deze hsogstbelangrljke verkiezingen door middel vin publlcaticborden en luidsprekers mede te decleo De dagbladen ontvingen daarop van onzen burgemeester de mededeeling dat hij vreesde dat de geheele verkiezlngsdienst zou uitloopen op een zeer rumoerige concurrentie waardoor de belangen van de lezers van leder blad waarschijnlijk niet gediend zouden zijn Hij stelde de betrokken zes bladen derhalve vo r overleg te plegen om lot een gezamen lijken dienst te komen Nadat Groot Gouda de Nieuwe ZuidHollander Het Parool Trouw Het Vilje Volk en de Waarheid daaromtrent van gedachten hadden gewisseld faiecirrdater geen bezwaren bestonden welke een dergehjken gezamenlijken dienst in den weg stoaden Ieder blad zal een dedcelte van de werkzaamheden voor zijn rekening nemen en zoo zal in onderlinge samenwerking de beste service kunnen worden gebracht welke mogelijk is De verkiezingsuitslagen zalles op een publicatiebord op het Marktplein worden bekend gemaakt terwijl s avonds voor verlichting zal worden gezorgd Gouda heeft hier waarschijnlijk een der zeldzame bewijzen dat samenwerking ook na den oorlog niet uitgesloten is Openbare vergaderiag C P N De Waarheid Gisteravond hield de communistische Partij Nederland De Waarheid in Kunstmin een openbare vergadering waarbij de heer Chris Smit het woord voerde terwijl het kleinkunst cabaretgezelschap De Hamer o I v Joop Tas zijn medewerking verleende Na een inleidend woord van den heer J Snel begon Chris Smit zijn rede en zei o m het Is goed na alle inspanningen welke wl ons in de afgeloopen weken hebben moeten getroosten eens een avond te mogen meemaken welke niet geheel gefundeerd Is op gecstclfjke inspanningen maar waarin ook ruimte is gelaten voor de noodige ontspanning In deze periode van strijd welke wij moeten leveren om aan de reactionairen die met holle leuzen de ware vrijheid belagen Is het goed te kunnen zeggen wij hebben ons best gedaan en wanneer wij ons op dit oogenblik ifvragen of wl in deze harde verkiezingscampagne tevreden zijn moet ik antwoorden ja en neen Ja wanneer ik denk aan het vele werk wat door onze leden in de afgeloopen weken gedaan 1 en zij nog zullen doen voor een goed resultaat van onze parti Echter neen wanneer ik zie hoe wl comm alleen staan als democraten voor de democratie wat toch niet de bedoeling is geweest maar om gezamenlijk voort te gaan in den strijd voor onze vrijheid Ook maakt men ons dikwijls het verwijt voor 40 zich niet als goede vaderlanders gedragen te hebben D w z in het tijdsbestek van het verdrag tuischen de Sovjet en Dultschland welke feiten Ik echter kan logenstraffen wanneer ik aanhaal het lleqale blad De Waarheid dat al in 40 een actieve rol speelde en op de stakingen in de groote steden naar aanleiding van de jodenvervolgingen WIJ propageerea nok vrllheld zeker maar niet die van de werkgevers die met deze lens trachten de vrije baad te krljo ons om terwijl arbeiders om naast al hun plichten die zij hebben ook hun rechten te doen gelden Spr meende er goed aan te doen ook DU weer erop te wijzen dat er ook nu nog een ondergrondsche organisatie aan het werk Is maar nu niet ten goede maar ten kwade en dit een aansporing moet zijn om het werk wsarvoor zoovelen hun leven hebben opgeofferd voort te zetten om dan gezamenlijk deze resten van het gehate fascisme uit te roeien Dit is alleen mogelijk wanneer alle socialisten niet tegen maar met elkaar optrekken tot heil van ons volk Hierna flng spr over tot de stakingen welke ons volk zoo in beroering brengen en zei ook doordrongen te zijn dat dit de herrljzeal s van ons land nooit ten goede kan komen integendeel hiermede eigen vleesch snijden Maar is het niet zno dat men de arbeiders dwingt van dit wapen gebrUik te maken Na eenige besluiten betreffende Indlë te hebben behandeld besloot Spr Het moet voor ons een aansporing zijn front te maken tegen deze kapitalisten Wl stonden In onze protesten alleen maar laten wij de reactioaalren met onze daad op 17 Mei toonen en als ware democraten laten sien waar of wij staan moeten en willen Tooneel voor onze Jeugd Het Haagsch Tooneelgezelschap De Sprookjesspelers dat uitgaat van de Stichting voor Kunstzinnig Jeugdtooneel heeft het voornemen ook in Gouda geregeld kindervoorstellingen te gaan geven Het optreden van dit nieuwe gezelschap is reeds in vele andere plaatsen hier te lande een groot succes geworden De Sprookjesspelers gaan van de stelregel uit dat alleen het beste goed genoeg voor de kinderen kan zijn en hun ernstig streven is er op gericht dit hooge doel steeds weer te benaderen Goed kindertooneel voorziet nu meer dan ooit in een behoefte De opvoedende kracht die ervan uitgaat mag niet onderschat worden De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat niet alleen een talrijk kinderbezoek maar zeker ook belangstelling van ouders en opvoeders het eerste optreden van dit gezelschap op Woensdag 22 Mei 1946 in Concordia met het sprookje Drie Betooverde Prisesjes ook voor onze stad tot een suces zal maken UIT DEN OMTREK NIEUWERKEBK a d Sfaatk Geref Partij Door de Stntenkrlng Gouda IJ Gezellige avond De bunrtvereeaiglng Vrij Holland aan den Weth Vcntewcg gaf in de zaal van hotel Zomerzorg aan de Reeuwijkschebrug voor haar leden een gezeillgen avond De voorzitter de heer Scharloo sprak een welkomstwoord waarna door meisjes een revue opgevoerd werd getiteld Het revueschip Vrij Holland t gaat U goed dat goed gespeeld werd en veel bijval oogstte De Mondharmonicavereen Crecendo uit G nda en het Kwartet De Moha s eveneens ott Gouda verleenden daarop hun medewerking aan het welslafen van dezen avond Hierop werd dooi een 10tal kinderen een spel waarbij figuren werden gevormd met roode witte en blauwe linten uitgevoerd Dit spel was de kinderen door mevr Van LeenwenKikkert ingestndeeid Na nog eenige tooneelstukjes door leden Tan Vrtj Holland uitfevoerd te hebben werd de avond met een gezellig bal besloten oader leiding van den dansleer D Kool uit Waddinxveen De muziek stond onder leiding van den heer J Nobel nlt Gouda Tot penningmecater benoemd Wegena vertrek uit de gemeente van den heer M Hagen is tot penningmeester van Polder Broekvelden en Vettenbroek benocad de keer A Ruis Vergadering A R Kieavercen Voor de plaatselijke A R Kiesvereen sprak de heer Mr A J Meijer uit Alphen a d Rijn die een uiteenzetting gaf van het verkieztngsprograni der A R parti Hij belichte de A R visie op de verhonding van overheid en bedrijfsleven hij pfeitte voor een door het bedrijfsleven zelf gevormde bedrijfsorganisatie waarbij de Overheid een toezichthoudende en leidende taak moet hebben Het particulier initiatief moet zich vrij kunnen ontplooien en ingrijpen van de Overheid in het economisch leven is slechts toelaatbaar wanneer de nood der omstandigheden daartoe drijft In verband hiermede oefende hij critiek uit op het streven naar socialisatie der bedrijven en blijvend geleide economie Spr propafeerde hoogere uitkeeringen wegens ouderdomspensioen waarbij premiebetaling geschiedt door Staat werkgever en werknemer gezamenlijk Vergadering polder Broekvelden en Vettenbroek Door stemgerechtigde ingelanden van polder Broekvelden en Vettenbrock werd de rekening van inkomsten en uitgaven over 1945 en de begroolmg voor 1946 vastgesteld De lasten worden voor hel jaar 1946 geraamd op f 90 per H A De heer D Vis die periodiek aftredend was als voorzitter werd als zoodanig herkozen Uitslagen biljartwcdatraden T O P Reenwijk Persoonlijk kampioenschapi A vd Voorn A Verkaik 2 0 T v Dam A de Roni 0 2 C Schakel L Prins 2 0 P v Gameren M Verkaik 0 2 H Uiter wijk F V Dijk 2 O J Straver B Grooten dorst 2 0 Dinsdagavond speelde T O P II tegen De Viersprong II in Moordrecht Het resultaat was een 6 4 nederlaag Na een hoopvol begin van v Dam en Prins die hun partijen in resp 23 en 19 beurten wonnen konden de anderen het niet tot een overwinning brengen Alleen Verkaik speelde nog een goede partij en moest door pech toch nog de eer aan Van Steln laten Van Os en vd Voorn kunnen beter De altslagen waren C vd Wlnden T V Datti 0 2 A Brandwi k L Prins 0 2 L V Stein M Verkaik 2 0 P Verdoold H V Os 2 0 H Boom A vd Voorn 2 0 Ook TOP III moest In De Viersprong III haar meerdere erkennen Met iets meer geluk had de uitslag net andersom geweest maar een volgende keer beter De uitslagen waren t C Schakel A Ver ripi 2 0 A deRooij ABoom BGrooten dorst J Daiverman 0 2 H Uiterwijk G vd Heuvel 2 0 A Verkalk C Verboom 0 2 De totale stand Is nu 23 23 A i Dinsdag Is de laatste wedstrijd die dan de beslissing moet brengen WecrivcrwacbtiaQ mcdcflcdenM dont het K N M I tot nnrgennvwul Wordt verwacht Kond Langz n N krimpende w Meest mat in het binnenl tijdel nog kr langs de kust Winden waarsch dienst v N M en Z waarsch v N w Wat It er In Gouda ta doant Reunie Vrljilag t m Woensdag Misdane aan de Rivière Toegang bovenl 8 jaar Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag De gemaskerde ruiters Toegang boven 14 Jann Woensdag 15 Mei Vrije Evang Gea 3 uur Gebedsuur Idem Turfmarkt 54 7 30 uur Tijdrede Ds Joh v Welzen Alle man aan dek Idem Veemarktrest 7 30 unr Ledenvergadering Ned Chr Vronwenbond Mej Mr Legmag Mijn werk over de politieke delinquenten Idem Veemarktrest 8 uur Geert Rnygers en W Dieet spreken voor dn P v d A Idem Groot Gouda 7 9 uur tprceknar voor gerepatrleerden Idem Nieuwen Schouwburg 8 nor Feestavond C B D Donderdag 16 Mei Vereen lnkaal Ev Lath Kerk repetitie Goudsche Chr Gemengd koor Idem Excursie Ned Verecniglng vnn Hulsvrouwen naar Boskoop vertrek per trein 2 15 uur Idem Nieuwen Schouwburg 8 unr Drs Korthals en A O Frohweln spreken voor de P v d V Idem bovenzaal Reunie 2 4 uur Vrouwengroep P v d Arbeid Mevr C Nederhorst Pothuls Ook ik ken Amerika Donderdag 16 Mei Concordia 8 uur R K Tooncelver T A V E N U voert op Doortje Spier Idem Leger des Heils f uur openbare samenkomst Vrijdag 17 Mei Blauwe Kruis 8 utsr Evang samenkomst Spreker den heer Klein Hazeveld Bodegraven over Rnit voor de onrustlgen Zondag 19 Mei Concordia 7 30 unr Arbeidsfeest K A B en K A J Opvoering van Het prentenboek van den Roren krans door De Ghesellen van de Spele wel leider Anton Sweers BURGERLIJKE STAND Geboren t W F M zv Q de Wit en J C Groenendijk Overleden M Vergeer oud 64 Jaar echtgen van W M v Doorn Gehuwd i J van Dijk oud 25 jaar t Waddlnxveen en W M Boerenftjn Loop der bevolking Vertrokken A Muilwijk nitHSSnanr Oud Beierland M Moes wed van G Nieuwenhuizen uit E 64 naar Vllsslngen E J P Harten uit E 9 naar Gouda Ingekomea K vd Heijden in D 81a uit Amersfoort A H Bennis la H 240 uit Lekkerkerk J J de Wit In E 27 uit Woubrugge Beroepen Bij de Ned Hevr Kerk te Recnwljk dorp is Maandagavond beroepen tot predikant cand H Goedhart uit Utrecht Cand Goedhart heeft reeds eerder eca toezegging gedaan tot aannemen vaneen beroep Mal 30 Auguitus Ten bate van oorloga slachtoffcra en ter voorziening in oorloganooden EEN DAAD Ttohkuc aU te met UH