Groot Gouda, woensdag 15 mei 1946

Kapitein Klaidcebos op de Leeuweniacht door a Tk Rotmaf 88 Kapitein Klakkebos dacht met gerimpeld voorhoofd na Toen bestudeerde hij aandachtig de kaart Ik waag het er op zei hij toen De Kongo is hier niet ver vandaan Ik tippel er in m n vliegmachine even heen en ben binnen twee dagen terug Als t soms wat langer duurt behoef je je niet ongerust te maken En weg was hij 87 Kookmebotje vertrok weer en t werk werd voortgezet zoodat den volgenden dag twee keurige nieuwe wagens gereed waren in den eenen kwam de neushoorn en in den anderen de luipaard Maar nu kwamen de negers met n wanhopig gezicht naar den kapitein toe Dat zaakje kunnen we onmogelijk trekken kappie zeiden ze IndrakwekkeDde bnlds aan gtvallensn Hooge onderscheiding voor Generaal Winkelman RADIOPROGRAMMA t VOOR WOENSDAG HILVERSUM 1 301 m VARA 17 35 Orgelspel door Johan Jong 18 00 Nieuws 18 12 Weeroverjicht 18 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten 19 00 Pianoduo 19 15 tuisterwedstrijd vanwege de Nederl Jeugdgemeenschap m m v Koos Koen VPRO 19 30 Lezing door mej ds W S Wiardi Beekman 20 00 Nieuws 20 05 Partij van den Arbeid Verkiezingstoespraak VARA 20 25 De be pgm Kadi 21 15 Negen mannen negen strijders 21 45 Dansorkest The Ramblejs 22 15 Het gesprek van de week 22 25 Omroepmannenkoor 22 45 Geestelijk leven 23 00 Nieuws 23 15 Novelty Serenaders 23 45 Gr pl 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m NCRV 18 30 Rijk over zee 18 45 RADIOPROGRAMMA VOOR DONDERDAG HILVERSUM I 301 m AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek in den morgen 8 00 Nieuws 8 15 Vlot en vroolijk 8 45 Gr pl 9 15 Morgenwijding Ds H V d Elskamp Geref pred 9 30 Een vroolijk programma 10 30 Van vrouw tot vrouw 10 35 Dos de Zwart piano 11 00 Nuttig en noodig 11 10 Orgel en bariton 11 45 Ber over bevrijde krgsgevangenen uit het Verre Oosten 12 00 Poets de Paris 12 20 Metro Sax Quintet 12 30 In t spionnetje 12 35 Ensemble Geza Kiss 13 00 Nieuws 13 15 Vaudeville orkest 14 00 De vrouw binnen en buiten haar huis 14 20 De Kwintetspelers 15 00 Sterren en sterretjes 15 20 Confetti 17 00 AVROKaleidoscoop 17 30 Het AVRO Dansorkest HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 8 00 Nieuws 8 20 Gram muziek 9 00 Opgewekte melodieën 9 30 Waterstanden en politieberichten 9 50 Richard Tauber zingt NCRV 10 00 Gr pl 10 15 Morgendienst te leiden door ds J Snoey Geref Pred te Huizen 10 45 Gr pl KRO 11 00 Radio ziekenbezoek 11 45 Piano recital Johan Ligtelijn 12 15 Kees uit Bartj van Anne de Vries 12 30 Lunchconcert door het Ensemble joan Lancé 13 00 Nieuws 13 15 Lunchconcert 13 45 Voor de ¥ rouw NCRV 14 00 Staf muziekcorps van de Amsterdamsche Politie 14 40 Causerie voor de vrouw 15 00 Een kwartiertje gram muz 15 15 Concert 16 00 Nachtvorstverwachting 16 02 Bijbellezing 16 45 Gewijde muziek 17 00 Rijk over zee 17 10 Populaire orgelbespeling 17 30 Nederland helpt Indië 17 35 Rhapsodia Sextet BUITENLAND Engelsche druk op Franco Groot Brittanië oefent groote pressie op de regeering van Franco om het uitleveren van nazi en ongewenschte Duitsche agenten aan de Geall autoriteiten te bespoedigen Volgens de inlichtingen die de Britsche regeering heeft ontvangen zijn er tusschen de 2200 en 2500 Duitschers in Spanje maar verdere onderzoekingen zullen wellicht nog toonen dat deze cijfers te laag zijn geschat Van dit getal zijn voor zoover te Londen bekend is lechts ongeveer 400 bijeen gebracht die thans klaar staan om naar Uuitschland te worden verscheept Nog geen resultaten inzake Italië Tijdens een formeele zitting der ministers van buitenlandsche zaken der groote Vier is het rapport van de commissie van deskundigen over de Fransch Italiaansche grenskwestie goedgekeurd Minder belangrijke economische vraagstukken inzake het Italiaansche vredesverdrag en het terugtrekken van troepen vormden ook een punt van de bespreking jJe besprekingen leidden niet tot resultaten en geen der belangrijke punten van het Italiaansch verdrag werd behandeld Onderhandelingen met Azerbeidsjan mislukt Radk Tebils heeft medegedeeld $ at de ondaliandelingen tusschen de Perzisdie r et ng en de delegatie van de Noordkjke Provincie kus KidBian zi ii tnistukt Oproep tot algemeene staking in Denemarken Axel Aksel Larsen leider der Communisten te Kopenhagen heeft de Deensche arbeiders tot een Igemeene staking opgeroepen als protest tegen de poging der Deensche regeering een einde te maken aan de stalung der arbeiders in het slachthuis 25 000 S S ers vrijgelaten Volgens den Amerikaanschen Nieuwsdienst in Duifschland heeft het derde Amerikaansche leger medegedeeld dat verleden week 25 000 leden der Waffen S S zijn vrijgelaten Tito bUjft Triest opeischen Tito heeft bij de opening van een Joego Slavisch Jeugdcongres te Zagreb verklaard dat Joego Slavië het bezit van Triest en zijn achterland zal blijven eischen Het leven in België wordt goedkooper De Belgische premieir Van Acker heeft gisteravond een algeheele vermindering van de kosten voor levensonderhoud in België aangekondigd Het leven zal 10 goedkooper worden In oogenblikken als nu aldus Van Acker wordt aan het lot van een geheele generatie vorm gegeven Desalarissen zullen niet boven het huidige niveau uit mogen komen dezwarte markt zal meedoogenloo $ bedwongen worden en officieele prijzen zullen voor alle goederen en dienstverrichtingen worden vastgesteld Toeslag voor groote gezinnen enouderdomspensioenen zullen met ingang van 1 Juli worden verhoogd Alle loontrekkers zullen een kleine verlichting van belasting krijgen Van Acker deelde voorts mede dat eenlijst is ingesteld van fabrieken en winkels die de voorschriften van de pVijsbeheersching hebben overtreden Drie firma s zullen worden gesloten en hiin voorraden geconfiskeerd Deze lijst zal binnenkort worden gepubliceerd De Perzische kwestie De Veiligheidsraad van de V N ziet zich voor de mogelijkheid van een nieuw debat over Perzië geplaatst De onderhandelingen tusschen de Perzische regeering en Azerbeidsjan zijn in een impasse geraakt en er is geen officieel nieuws omtrent de bewegingen van het Roede Leger De afgevaardigden zijn kennelijk verontrust over het uitblijven van de bevestiging van de SowjetRussische ontruiming De laatste aanwijzing die de afgevaardigden van de V N te Washington hebben ontvangen is dat Soeltaneh liever geen commissie van onderzoek naar Azerbeidsjan zendt hij geeft er de voorkeur aan te wachten tot de onderhandelingen met den Azerbeidsjaanschen premier in een meer gevorderd stadium zijn gekomen Als de Perzische regeering Maandag a s den Veiligheidsraad nog niets over de ontruiming door het Roode Leger kan mededeelèn zijn eenige afgevaardigden van plan zoo wordt van bevoegde zijde vernomen den raad voor te stellen zelf een commissie naar Perzië te zenden voor een zelfstandig onderzoek Rapport van Hoover over de Wereldvoedselsituatie De voormalige President der V S Herbert Hoover heeft Truman rapport uitgebracht van zijn reis door de wereld waarbij hij een onderzoek heeft ingesteld naar de voedselsituatie Volgens dit rapport is er tusschen 1 Mei en 30 September een graantekort van 3 6 millioen ton te verwachten Gedurende de crisisperiode zal Europa 8 3 millioen ton graan noodig hebben De waarschijnlijke bevoorrading der wereld bedraagt uit de V S 4 2 millioen ton Canada 2 3 Australië 900 000 Engeland 200 000 Argentinië 2 3 millioen Brazilië 200 000 Birma 75 000 Siam 195 000 en Rusland aan Frankrijk 300 000 ton graan Het wereldtekort van 3 5 millioen ton zou nog verlaagd kunnen worden door mogelijke bevoorrading door de graanproduceerende landen Hoover gaf tevenseenige cijfers betreffende de behoeften van verschillende landen tusschen Meien September Frankrijk 1 7 millioenton Italië 775 000 ton Zwitserland 90 000 ton Engeland 2 millioen Nederland 80 000 ton België 300 000 ton Amerikaansche zone van Dint 2 97 ïOOO ton Britsche zone 9UU UUU en FranThe zone 195 00O ton Hoover stelSe tevens voor dat Engeland nog 00 000 tbn graan van haar voorraaen ter besch king van behoeftige landenzou stellen VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GlOOÏ 6011011 Op tal van plaatsen in het land zijn gisteren de gesneuvelden van de vijf oorlogsdagen van Mei 1940 plechtig herdacht waarmee aan de strijders van het eerste uur op den eersten verjaardag van de capitulatie die dat mogelijk maakte openlijk de eer is betuigd die zij verdienden Deze 14de Mei was geen stralend zomerschen j dag zooals zes jaar geleden de dag i van de capitulatie doch de grauwe lucht de gure wind en de koude regen pastten wellicht beter in het kader van deze sobere Ned ingetogen herdenking dan een blauwe hemel en een vroolijke zon het zouden hebben gedaan Hare Majesteit de Koningin heeft den oud opperbevelhebber van Landen Zeemacht op dezen dag de hoogste Nederlandsche onderscheiding het Grootkruis in de Orde van de Nederlandsche Leeuw toegekend Daarmee heeft Hare Majesteit zooals de min pres prof ir W Schermerhorn in zijn herdenkingsrede op de Grebbeberg verklaarde niet alleen den generaal Winkelman willen eeren bijzonder voor zijn moedig gedrag na de capitulatie doch ook heeft Zij de dank tot uitdrukking willen brengen van het geheele Nederlandsche volk aan zijn leger dat in 1940 den ongelijken strijd te voeren kreeg De plechtigheid op de Grebbeberg was indrukwekkend niet door militair vertoon of de luister van het hooge gezelschap dat zich op dit grootste Nederlandsche oorlogskerkhof met nagelaten betrekkingen van gesneuvelden oorlogsinvaliden en vertegenwoordigers van velerlei jeugdorgani saties rond t groote kruis had verzameld doch door statigen eenvoud en de afwezigheid van vormelijkheid zonder inhoud De beteekenis van een regimentsvaandel trad in Nederland wellicht nooit duidelijker aan den dag dan toen het vaandel van het 8ste Regiment Infanterie t onderdeel dat rond de Grebbeberg 226 dooden te betreurwi had het kerkhof werd binnengedragen De vaandelwacht bestond uit zes burgers en eenige militairen allen leden van het regiment in zijn formatie van 1940 Het onlangs heropgerichte 8ste Regiment Infanterie waaraan dit vaandel te gelegener tijd zal worden toegewezen zal het als kostbaar onderpand van een roemrijke traditie kunnen bewaren temeer waar het in 1940 door twee soldaten met levensgevaar uit Duitsche handen is gehouden en H M de Koningin thans toestemming heeft gegeven de woorden De Grebbeberg 1940 in het vaandel te voeren Amsterdamsche Havenarbeiders eindigen hun staking De Besturen van de Samenwerkende Organisaties in het Havenbedrijf hebben naar aanleiding van den oproep van den burgemeester van Amsterdamhedenmorgen een zeer druk bezochte gecombineerde ledenvergadenng gehouden Daarin werd met algemeene stemmen besloten aan den oproep van den burgemeester gehoor te geven en morgenochtend den arbeid te hervatten L Verder is overleg gepleegd met het Bernhard die H M de Koningin vertegenwoordigden om ongeveer 11 uur waren aangekomen opende professor Schermerhorn de herdenkingsplechtigheid met een rede waarin hij o a de betêèkenis schetste van de offers welke in 1940 werden gebracht De oudcommandant van het Veldleger luitenant generaal J J G baron van Voorst tot Voorst beschreef vervolgens uitvoerig het verloop van de krijgshandelingen in de Grebbestreek f Kransen Een zevental prachtige kransen werd vervolgens op de aarden verhooging waarop het Grebbehuis staat neergelegd Prinses Juliana en Prins Bernhard droegen samen de krans van H M de Koningin minister Schermerhorn die van de regeering De Koninklijke Marine het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger de Bond van Nederlandsche Militaire Oorlogsslachtoffers de Britsche militaire missie in Nederland en de Koninklijke Landmacht legden de overige kransen Een vertegenwoordiger van een der jeygdgroepen declameerde het gedjcht de dooden van Muus Jacobse een padvindersleidster richtte zich op vrouwelijke gevoelvolle wijze tot de aanwezigen treurmuziek van de Koninklijke Militaire Kapel en het hoornsignaal De laatste post vormden de inleiding tot de plechtige minuut van stilte welke werd besloten met het hijschen van de vlag die tot dan toe halfstok had gehangen Het uitreiken van een aantal onderscheidingen aan nabestaanden van gevallenen door Prins en Prinses vormde het slot van de plechtigheid De Militaire Willen orden welke posthuum werden toegekend werden de eereteekenen van majoor Randzaat en soldaar Migchelbrink door den Prins overhandigd aan mevrouw Landzaat de echtgenoote van den gevallen hoofdofficier en aan den heer Migchelbrink den vader van een soldaat Elders in het land Op de heide onder Mill waren dui zenden samengekomen voor een soort1 g elijke plechtigheid in Haarlem op de iroote Markt in het Utrechtsche stadion in Maastricht op vliegveld Ypenburg bij den Haag op den Dam in Amsterdam op de Parkkade in Rotterdam in Kornwerderzand en Groningen in het zwaar getroffen Middeldelburg kortom in heel Nederland werd deze 14de Mei tot een indrukwekkend getuigenis van de erkentelijkheid van ons volk voor de in 1940 gebrachte offers bestuur van de Scheepvaartvereeniging Noord Dit heeft de toezegging gedaan voor alle havenarbeiders die morgen weer aan het werk gaan de ontslagen in te trekken Dit geldt zoowel voor de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven als voor de vasten van de diverse maatschappijen De politiemaatregelen rond het havencomplex zijn verscherpt Vrijstelling verhooging Motorrijtuigenbelasting Bij K B is bepaald dat aan den houder van een motorrijtuig op meer dan twee wielen indien door middel van dat motorrijtuig een rij of voertuig dat al dan niet zelfstandig kan worden gebezigd aanhangwagen en oplegger anders dan langs spoorstaven wordt voortbewogen onder bepaalde voorwaarden tot wederopzeggens vrijstelling wordt verleend van de verschuldigde verhooging van motorrijtuigenbelasting iDt besluit treedt in werking met ingang van 1 Juni 1946 INDIE Indonesische Radiostemmen Volgens het Indonesische Radiostation te Garoet heeft Soekarno in een onlangs gehouden rede het volgende gezegd over het rijstaanbod van Sjahrir aan Britsch lndië Deze belofte is niet gedaan omdat het BritschIndische volk bijna sterft van den honger maar omdat ook zij ons helpen in onzen strijd op leven en dood In Djokjakarta hebben zoowel Soekarno als SjaVifoedin de minister van Verdediging de ideologie van den arbeid aan de plaatselijke leiders van de Arbeiderspartij verklaard waarbij zij meermalen de woorden van socialistische en communistische leiders aanhaalden Sjarifoedin drong erop aan om een regeering te vormen als striidmiddel tot het vernietigen van kapitalisme en imperialisme Soekarno zeide o m de Indonesische gemeenschap heeft geen gevoel van nationale eenheid en heeft geen kapitalistische groep daarom is het gemakkelijk om een programma van sociale welvaart in praktijk te brengen Inderdaad hebben wij thans een dictatuur van het proletariaat Onze nationale revolutie is nog niet ten jainde Inmiddels gaan de Indonesische Radio stations voort met een heftige anti Nederlandsche propaganda Radio Soerakarta heeft in een heruitzending van radio Soerabaja op 12 Mei een rede van den bekenden spreker Soetomo uitgezonden die bij de bespreking van den toestand in de Molukken o m zeide alle vreemdelingen in de Molukken zullen tot dea laatsten man worden uitgeroeid Op 7 Mei zeide de radiocommentator van radio Priangan die sprak over het belang van eenheid de Nederlanders zien niet in dat wij het Indonesische volk hoe dan ook al die Nederlanders er uit zullen werpen Een radio omroeper van Soerakarta verklaarde onlangs dat het symbool van den vechtlust van de Indonesische jeugd wordt belichaamd in de gepunte bamboespeer en besloot met de woorden thuis wordt mijn aanvalsgeest door het heilige wapen de gepunte bamboespeer aangespoord om den vijand te bevechten en te vernietigen Komt vrienden komt laten wij het sein afwachten Malakka waarschuwt Engeland De Voorzitter van de pas opgerichte organisatie van nationale organisatie van vereenigd Malakka heeft verklaard dat de bewoners van Malakka bijna hun vertrouwen in de Britsche regeering hebben verloren en dat de inwoners van Malakka die tijdig hun waarschuwenden stem hebben doen hooren geen blaam verdienen indien onaangename incidenten zouden plaats hebben