Groot Gouda, woensdag 15 mei 1946

Amerikaansche onderscheidingen aan ondergrondsche helpers van geallieerde vliegers Duizenden Fransche Belgische Ne derlandsche Deensche en andere Europeesche burgers die gedurende den oorlog hun leven dagelijks in de waagschaal hebben gesteld om langs ondergrondsche kanalen en in organisch verband neergeschoten Geallieerde vliegers te begeleiden op hun ontsnappingstochten zullen eerlang naar door it kol Betts commanding officer van het 6801 mis X detachement Usfet vverd aangekondigd door de Amerikaansche regeering onderscheiden worden Mis X is het legeronderdeel dat belast is met het onderzoek en het naar waarde schatten van de hulp welke aan Geallieerd vliegtuigpersoneel bij hun poging den vijand te ontsnappen en hun linies weer te bereiken werd verleend Na zestien maanden angstvallig onderzoek naar de werkzaamheden van een 60 000 iUegale verzetslieden gedurende den oorlog van wie vermeld werd dat zij op eenigerlei wijze hulp verleend hebben aan de ontvluchtings pogingen der Geallieerde vliegers is mis X thans in staat mede te deelen dat de voorbereidingen het vaststellen van hetgeen ieder precies gedaan heeft in een zoo vergevorderd stadium gekomen zijn dat het weldra mogelijk zal zijn over te gaan tot de officieele uitreiking der onderscheidingen Naar schatting zullen van deze 60 000 personen wier naam aan mis X bekend is ongeveer een 46 000 een dergelijke erkenning ontvangen Onder deze 46 000 zijn 25 000 Fran schen 8000 Nederlanders 12 000 Belgen 300 Denen 200 Tschechen 300 Hongaren en 100 Polen Ongeveer een derde hiervan zullen de Medal of Freedom ontvangen vergezeld van een perkamenten oorkonde geteekend door generaal Eisenhower en getuigend van hun moedige hulp aan de Geallieerden Een derde zal deze oorkonde alleen ontvangen en de rest een schrijven waarin de Amerikaansche regeering haar lof betuigt Mis X heeft reeds over de 30 mikHoen Fransche francs betaald aan J 1200 Fransche Belgische Luxembu sche en Nederlandsche pilotenhelpe die geld kleeding of andere mater u hulp aan vliegers hebben gegeven en die in behoeftige omstandigheden bleken te verkeeren Ook met de uitbetaling van pensioenen aan weduwen en weezen van gedeporteerde piloten helpers die in Duitsche concentratiekampen voor hun hulp aan vliegei stierven wordt een snelle voortgang gemaakt nette werkster Donderdag en Vrijdag J Hoogendoorn Peperstraat 16 Fi ll lEIUII E4Uiiniik heeft wagens auto s beschikbaar voor alle vrachtverveer voor dag en nacht Beleefd anbevelend Fa A Verkaik en Zonen Bod gevraagd op het grootste unieke Pkilips Radio toetfel type 990 X met of zonder bijp gramofoonmeubcl Als nieuw Iets bijzonders voor een liefhebber Br onder no 7265 bur v d blad VERLOOFD MARRY KOOL HENK DEN UIJL Stolwijk 19 Mei 1946 Tentweg 17 Thuis van 3 5 uur Verloofd H ƒ VAN DER WIEL Med Cand en D VALCKBNIERDEGREEVB Tandh Stud Ede Park Paaschberg 3 Gouda V Beverninghlaan 24 Ontvangdag 25 Mei 1946 van 3 30 5 uur Heden herdenken onze Ouden de Heer en Mevrouw Van Wingerden Laurent den dag waarop zlJ voor 30 jaar in bet Huwelijk traden B J v Wingerden T W v Wingerden de Jong R A V Wingerden en Verloofde Cooch Behar 15 Mei 1946 17 Mei hopen onze geliefde Ouders Giysbtrt Johan Vcnncnlen en Wilhclniaa VermcsleB De Joog den dag te herdenken waarop zi voor 35 jaar geleden in bet Huwelijk traden Oit zij nog lang gespaard mogen blijven isdewensch van hun dankbare kinderen behuwd en kleinkinderen Gouda Mosstraat 40 De Heer en Mevrouw PRINS FUTSELAAR betuigen hierbij mede namens wederzljdsche familie bun hartelyken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden Gouda Nieuwe Haven 223 K De Heer en Mevrouw V WINGERDEN DE JONG danken mede namens wederzljdsche Ouders voor de belangstelling vóór en tijdens hun huwelijk onder Gouda 15 Mei 1946 Wegens ziekte wordt het Huwelijk ALERS MEIJER tot nader order uitgesteld uw ADRES VOOR Witwerk en Siusen van Woonhaixca W rkplaatacn Fabrieken en vercenigingageboawcn caz caz is IP iiOFSUDEiiif EtMIlO Boschweg 1 IS124 Gouda Door omstandigheden bod gevraagd op een nieuw ERRES RadiO toestel type 457 en een nieuwe vooroori ERRES Stofzuiger S Z 18 220 Volt Br onder no 7266 bur v d bl SPOID Wiehelpt jong zakenman aan f 1000 tegen vergoediag van behoorlijke rente Br onder no 7249 bar v d bl Abonneert U H dit blad Voor aannemelijk bod te koQp een Philips radio 480a in pr staat en een gebruikte Union stofzuiger sleemodel 220 volt met opnieuw gewikkelde motor en een nieuwe slang geheel compleet Br onder no 7268 bur v d bl Evangelisatie IPWEHIItS SlIEIUHST A i Vriidai 17 Md in de bovenzaal vaa Het Blauwe Kruis Westhaven 5 Evaaseliat Jb Klein Haneveld te Bodegraven spreekt over Raat voor de onrnatigea Aanvang 8 uur Toegang vrij Komt U ttok luisteren Administratief goed onderlegd man met veelzijdige ontwikkeling m l heeft nog tijd vrij voor controlewerk ofadmi nistratie ve arbeid thuis Br onder no 7257 bur v d blad Houten zomerhuis of Directiekeet te koop gevraagd Liefst dubbelwandig en uitneembaar Oppervl ca 20 4t M Br ander no 5570 Adv Bur Gevers Zaagmolendrift 35a Rotterdam Gevraagd Kok Baoketbakker of aankoacnd Siroapwafala kunnende bakkcB en een meisje voor de afwaich V HOORN ê CAFETARIA Groenendaal 15 Het adres voor Mkubalraiwratia Balta an Old Finish spuitwerk ia IP lJQFSIEDEiM EIMOiD Boschweg 118 114 Voar aannemelijk bod aangeboden een nog mooie Smith schrijfmachine type 8 en een Höhner accordeon Verdl 2 pianaklavier m 80 bassen Br onder no 7267 bur v d bl Voor een prima waschkuip of tobbe naar C LAPOUTRE Groenendaal 43 KOSTHUIS gezocht door werkman Br oader no 7238 bur v d blad Voor direct gevraagd Bakkerskoecht ROOTERT Heérenstraat 87 Voor direct gevraagd Rijwielliersteller J DE FRANKRIJKER Spoorweg straat 15 Een arbeiderswoning te koop aangeboden m poort Leeg te aanvaarden Br oader no 7246 bar v d blad Vervoer van évacué s van Ned lndië naar Nederland De Vereenigdc Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij roept voor het bemannen van het door de zcellcdenstaking ao reeds wekenlang opgehouden m s Blacaifoatcia dat nu verhinderd wordt om Nederlandsche medeburgers évacuè s uit NederlandschIadië te gaan balen vrijwilligers op voor tcratoad Noodlg zijn aiatroxea koks bakken slagers en bovendien bsdlcadca al dan aiet met ervaring Gages en voorwaarden als onlangs overeengekomen met den Centrales Bond van Transportarbeiders Aanmelding mondehng schriftelijk of telefonisch bij de Inspectie der Vereenlgde Nederlandsche Scheep vaar tmastscbappij Surinaniekade 5 Amsterdam Telefoon Amsieriiam 45969 Gevraagd Premier Jnaior Stofzuiger met roteerendc borstel staand model 220 volt met hulpstukken tevens gecombineerd Hoogfreqoent Faradiscer apparaat voor Massage Zonder hulpstukken 110 en 220 volt Bod gevraagd Br onder do 7269 bur v d bl De zeldzame prachtfilm met Annabella de 5e piloot ANNE MARIE Vanaf Vrijdag a s Reunie Bioscoop Theater KWEEKSCHOOL Instituut voor Lich Opv te s Gravenhage Opgericht 12 September 1912 Opleiding voor A de Akte M O LIch Oef waarin opgenomen het examen Zwemleeraaries Koninklijke Ned Zwem en Reddingsbond Vooropl einddiploma Gymnasium H B S enz B Hèt diploma Hcllgymnastftk tn Manage Staatsdiploma Minimum vooropleiding U L O diploma Inlichtingen en aanmelding bijt Dr ƒ H O Reijs Dir Gr Hertoginnelaan 53 Tel 332443 Op Maandag Woensdag en Vrijzdsg van 1 3 uur F Mobach Secretaris Ananasstraai 111 Tele f 39 33 20 Metaalwarenfabriek oh de Graijl ë Zn Nieuwe Haven 183 185 Gouda Telefoon 2584 vraagt PlaatwerlcerS Soldeerders en Stampers benevens Jongens voor de fabriek en lakspuiterij ROOTE DEKKLEEDENVEILING op Dondardaf 23 Mei a s voorm 10 uur te Gouda vóór de Kaas waag van PARTIJ PRIMA DEKZEILEN o a afm 5 x 6 6 z 6 cnz enz t o v deurw R Jv Blokland Veilingmeester I H FRESEN A dam vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Donderdag 16 Mei spreken Drs H A KORTHALS Lid van de Tweede Kamer Lijstaanvoerder in deze kieskring en A O FROHWEIN Gemeenteraadslid te Leiden Oud Ud van de R K Staatspartij In den Nieuwen Schouwbnrf Boelekade te Gouda Aanvang 8 uur PARTIJ VAN DE VRIJHEID VVYVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV LQtt 1 is de stormram die de muur der reactie doorbreekt I Een inuur van zelfzucht conservatisme xelfvoldaanheid en willekeur Da Partij van de Arbeid baapt de weft voor een conitructiev kr telvaattspolitieL ï WfiM M i c tockonaC vaa Ncderlaod IkH opl7 Meiia Uw band Kent Uw pKcht en stemt op lijll L X t lijst van de nieuw iSidi vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv DE VROUW die wenscht dat de vraagstukken die ook voOr haar van belang zijn zooals het onderwijs voor haar kinderen de distributie woningbouw grootte van ultkeering bij ziekte en invaliditeit in het besef van vrijheid verantwoordelijkheid en sociale gerechtigheid worden opgelost en dat vrijheid van arbeid en grootere zelfstandigheid in de wet worden vastgelegd komt op de Grooti Openbare Yergaderlog in den Nieuwen Schouwburg p Donderdag 16 Mei te 8 nar Sprekers Drs Korthals en A O Frohwcia en stemt op 17 Mei Mm A Foriiiiiir Di Wit Ii 2 ni lijit 5 ook al is zij geen lid van dC J AXdif UOH lU l t VVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV DE DIEF VAN BAGDAD De fantastische kleurenfilm komt a s Vrijdafl in Gouda s mooiste Theater SCHOUWBURG BIOSCOOP Plaatsbespreken vanaf VRIIDAG dagelijks van 10 30 uur tot 12 30 uur Zondag vanaf 1 uur WIJ BRENGEN U Uw kolen thuis zoo spoedis d ze aankomen Tot en met 25 Mei kunt U Uw bonnen 60 61 inleveren y Wij helpen U naar vermogen JONKER Jaagpad 25rGouda Tel 2734 Voor een te openen ELEC LASCHCURSUS de is nog gelegenheid tot deelname Deze carsus wordt gegeven door een instructeur van N V Smit Transformafrenfabriek te N megen De lessen zullen worden gegeven in de Ambacbtsschool Inlichting te verkregen ElJ de N V Machinefabr v h Fa A de Weger Bogen 27