Groot Gouda, donderdag 16 mei 1946

IF GROOT GOUDA m AD ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRACHT Redactie L j A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 229 DONDERDAG 16 MEI 1946 Redactie ea administratie Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3008 Abonn p w 27 c Losse nuoun 10 t STADSNffiUWS Kiezersiqst Stcandag voor d Twccëa Kamer dcx Statcn Gcneraal De burgemeester van Gouda maakt bekend dat ter secretarie der gemeente voor een leder ter Inzage is nedergclegd de lijst van de kiezers aan wie is fezon den de oprocplngskaart bedoeld in art 53 der klesvet voor de stemming in deze gemeente te honden op 17 Mei aan staande ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en wier naam niet voorkomt op de kiezerslijst dezer gemeente Jttbileam h 4 Gebr de Vrcngt Gisteren herdachten de keerenA Noo men en M Verwaal den dag waarop zi voor 45 jaar bij de N V Gebr de Vreugfs Exporthandel te Stolwijkersluis in dienst traden Beide heeren zijn door de directie hartelijk toegesproken waarbij hen beiden een geschenk werd overhandigd De een ontviag een radio de ander een geschenk onder couvert De voorzitter en secretaris van de Mij van Handel en Nijverheid overhandigden den heeren een diploma en de medaille Namens het personeel werd door den heer Fredrikze een geschenk aangeboden Zieken ter vcrkicziag Het bestuur van de afdeeling Gouda van dt Partij van den Arbeid deelt mede dat Vr da aan haar bureau Gouwe 1 een speciale autodienst is gestationneerd die zieken en ouden van dagen die moeilijk ter stembus kunnen gaan naar en van het stemlokaal laat brcagen Van dezen dienst kan iedereen zonder onder Khdd van politieke richting gebruik maken Ook telefonisch is deze ilientt te Naaischuwcn het telefoonnummer is 35tO Aantal itemmera in Gouda In Gouda zullen Vrijdag 21071 perionen hun stem uitbrengen Afstaadmarsclien op 29 Jnni a s De wandelsport wordt in Gouda zeer stiefmoederlijk bedeeld Veel aandacht wordt er niet aan besteed Terwijl het toch één van de populairste sporten Is die door iedereen beoefend kan worden De Goudschc Jeugdraad die een federatie is van eenige jcugdorganisatles heeft daarom besloten op 39 Juni a s ter gelegenheid van de verjaardag van Z K H Prins Bernhard afstandmarschen van ongeveer 20 km te organiseeren in de omgeving van Gooda voor alle Goud che vereenigingen met een minimum leeftijd van 12 jaar Dus zoowel jeugd organlsaties als sport en schoolorgaai satlei Ze verwacht daarom een flinke deelname Om dit evtn ment niet te laten voorbijgaan noteert U natuurlijk vast den datum Nadere bijzonderheden omtrent deel nemerigeld enz volgen zoo spoedig mogelijk weer in ons blad Jttbileum wedstrijdep Gisteravond hield de Goudsche Zwem club ter gelegenheid van haar 60 bestaan onderlinge wedstrijden in het Spaar dersbad Een goede opkomst van wedstrijdzwemmers sters en een groot publiek brachten al dadelijk de vereischte sfeer Het heeft ook niet aan spanningen ontbroken waarbij dan ook de luide aanmoedigingen van d jeugd elk ander geluid in de zweminrichting overstemde De prestaties waren over het algemeen Qoed te noemen De jeugd der G Z C g er zijn Zoowel de senioren als de Vergeet II niet dat U morgen als Uw stam kaartnummer eindigt op een 9 en Uw naam begint met de letter P Q of R een schoenenboü kunt afhalen U moet medenemen Uw tvfetie distributiestamkaart en het nieuwe in gvel junioren leverden op de verschillende nummers hevigcn strijd Hoogtepunten vormden de 100 mt rugcrawl voor heeren beven 16 jaar waar Jan de Jong met miniem verschil van WIh den Boer won in den goeden lijd van 1 minuut 25 sec Ook de 100 meter borstcrawl vc r de senioren gaven spannende races te zien Trad bij de eerste Dik van den Tooren als winnaar uit het strijdperk het laatste nummer bracht een zeer mooie overwinning van o Cabottt die een tijd van I min 7 6 sec noteerde den korsten tijd ooit door een Gouwenaar op deze baangezwommen De juniores toonden zich mede van hun beste zijde Hier was het Koos Wever die resp op de 50 m rugslag 50 m schoolslag en 50 m borstcrawl nummer één werd Hij leverde hiermede de beste prestatie als individueel lid en won den daarvoor door de vcreeniging beschik baar gestelden beker Tusschen de wedstrijden vonden twee polo wedstrijdcD plaats G Z C Bodc gravcn adsp eindigde met 2 0 voor de Gouwenaars terwijl C Z C I tegen de hoofdklasser R Z C I Rotterdam gelijk speelde Deze wedstrijd stond op een hoog peil Rotterdam komt uit met H Niezen doel Regter Schadd en Bijster veld achter Dclwel Kruythof en Hoviag voor terwijl het Goudsche zevental bestaat uit Meulmao doel van Willigen Gravesteljn en Wim den Boer achter de Grnijl Wout den Boer en Cabout voor Beide partijen wegen gced tegrp elkaar op en belde doelen komen meer malen in gevaar Wout den Boer moet de doelpunten naken Schadd staat zijn mannetje waardoor de geduchte mid voor uitgeschakeld wordt Het is Cabout die G Z C met een fraai schot de leiding geeft 0 Na de pauze weet Having met een listig boogballetje Meulman te verschalken 1 1 met welken stand het ciode kotst Vooraf gaven de Neder landsche kampiornen op de 100 meter schoolen borstcrawlslag resp Kruiithof en Hoving een demonstratie van hun kunnen op dit gebied Tot slot demon streert onze stadgenoot G Groenendijk het schoonspringen Alle demonitrities werden met aan dacht en geestdrift door htt talrijke publiek gevolgd De G Z C heeft het sportieve gedeelte van haar diamanten feest op goede en aardige wijze gevierd De prestaties wijzea eroQ dat de oude G Z C jang is als ooit te voren De uitslagen zijn als volgti 50 m rugslag meisjes van 13 16 jaar II Corry de Wilde i7 stc 2 ToosKammeraat 48 4 sec 3 Nel Rietkerk 48 8 sec 50 m Idem joagens van 13 16 jaar 1 Koos Wever 45 sec 2 Aart Bos en 3 Kees v d Tooren beiden 53 sec 50 m rugslag dames boven 16 jaar 1 Annie Mul 51 4 sec 2 Hendrien vd Water 52 8 sec 3 Rle Loeve 55 4 100 m rugcrawl voor heeren boven 16 jaar 1 an de Jong 1 min 25 sec 2 Wim den Boer 1 min 26 sec 3 Henny de Jong 1 mia 29 sec 25 m schoolslag meisjes tot 13 jaar 1 WUly Revet 26 4 sec 2 Betty de Jong 26 8 3 Beppy Prins 27 6 sec 25 m idem jongens tot 13 jaari 1 Karel Brinkman 24 sec 2 Bobby Bos 25 8 jsec 1 3 Wim fle Vries 26 4 sec 50 m schoolslag meisjes van 13 16 jr 1 Nel van Reenen 47 8 sec 2 Cobl Bokhoven en 3 Elly Hulleman belden 49 sec 50 m schoolslag jongens 13 16 jaar 1 Koos Wever 46 sec 2 Aart Bos 47 6 sec 3 Kees Slobbe 48 2 sec 50 m schoolslag dames boven 16 jaar 1 Truus de Jong 47 8 sec 2 Annie Mul 49 sec 3 Hendflen vd Water 52 8 sec 100 m £ hoolslag heeren boven lé j 1 Dik vd Tooren 1 min 30 6 sec 2 K es van Willigen 1 min 34 4 sec 3 Wim Scharloo 1 min 35 sec 25 m vrije slag meisjes tot 13 Jaar 1 Panla de Mol 25 sec 2 Beppy Prins 26 sec 3 Willy Revet 27 2 sec 25 m vrije slag voor jongens tot 13J 1 Jan Wever 18 2 sec 2 John de Wilde 18 8 sec 3 Karel Brinkman 22 sec 50 m borstcrawl meisjes 13 16 jaar 1 Annie Cabout 41 sec 2 Toos Kammeraat 41 8 sec 3 Nel Rietkerk 42 6 sec 50 m borstcrawl jongens 13 16 jaar 1 Koos 5t m borsttrawl dames boven 16 jaar HliUter Drm m GBsrt Bnjfsrs sprskin Toor dl Pirtjj ran dm Arbild Gisterenavond belegde de Partij van den Arbeid een groote vergadering In de Veemarkthallen die door een groote menigte werden bijgewoond In zijn openingswoord herinneide de voorzitter J van Ooyen aan de wijze waarop deze hallen tot stand waren gekomen en wcnschte de gemeente Gouda enzijnveemaiktveel succes met deze nieuwe aanwinst Geeft Raygen Bpreest afs kmtholiek de P p d A in Hierna nam Geert Ruygers het woord en begon met te constateercn dat er in dezen verkiezingsstrijd fel gestreden wordt vooral omdat alle partijen zich richtep volk is zoo hoog dat dit ontoelaatbaar la Spreker vertelt dan uit zijn praktijk dat vooral de leden van de Viijheld het meest vragen om regeertngslngrijpcn zooals b v met de wet optreden tegen stakingen waarom worden de meisjes niet gedwongen om In de huishouding te gaan werken Wij willen echter noch Staatsalmacht of absolutisme noch Staatsonthouding Wij zoeken naar de meest practische systemen Wij willen planmatig te werk gaan Bij den bouw van woningen e d wordt eerst datgene gebouwd dat het meest noodig is niet wat het meeste winst opleve t De arbeids en kapitaalsmogelijkhcden moeten in het kader van het Nat Welvaartsplan op D u Als katholiek in deljaj j ht worden dathetdringenst P v d A verklaart spreker dat wij allen L oodj jj Bij de sociale maatregelen gekomen betoogt Mm Drees dat wij willen dat door een stelsel van Volkaverzekeriagcn de onzekerheid in de toekomst zal worden weggenomen Ook de P v d Vrijheid komt op voor ouderdoBszorg Deze partij heeft de oudcrdomszorg tot principe gekozen zeggen zij maar hoc zij dat willen uitvoeren maken zij niet bekend Alleen wordt gezegd niet door dwaog maar door vrij overleg Dit wonder kan Min Drees volgens z n zeggen niet verrichten Spreker gelooft niet aan een resultaat als hij de betrokkenen bij zich Het komea met de opdracht in overleg een einde aan de misère te maken Als voorbeeld neemt spreker nog de Kon Hqllandsche Lloyd w ar het pensioenfonds met het bedrijf weg was Toen moest ook weer de staat bijpassen Tot slat gaat Min Drees dan in ep de leuze van het Kabinet Herstel en Vernieuwing Tijdens het herstel zijn de plannen gereedgemaakt en klaargelegd voor de vernieuwing Op Walcheren moest men eerst de dijken sluiten toen deNollendijkweer bedreigd werd kwamen allen te hulp om dit gevaar te keeren maar achter de bedreigde dijken werden de plannen voor een nieuw Walcherrn al klaar gemaakt Zoo zagen we daar symbolisch de combinatie van herstel en vernieuwing Allen samen op de bres om de gaten te sluiten en dicht te houden Zorgt samen dat Nederland straks zal worden een betere geaeentfchap I gemeenschappelijk staan in dezelfden strijd tegenover dezelfde aanvallen tot de overwinning Is bereikt Wij allen hebben den droom gedroomd dat een dergelijke verkiezingsstrijd in het Nederland van na den oorlog niet meer mogelijk zou zijn maar onze tegenstanders hebben gezorgd dat dit een droom bleef Voorts wees spreker erop dat de katb jongeren op de candldateniljsten van de Pt v d A hooger zijn geplaatst dan de Kath jongeren op de lijsten van de K V P Deze hebben hun teleurstelling ook niet onder stoelen of banken gestoken en in Noord Brabant voor de Staten verkiezingen naast de K V P ern aparte lijst ingediend Maar het gaat n et om de Katholieke beginselen maar om behoud van het conservatisme constateert Ruygers want tegen de Katholieken in de Partij van de VrQheid is geen crlfiek alleen tegen die in de P v d A STRAFZITTING VAN HET KANTONGERECHT TE GOUDA d d 8 Mei 1946 Veroordeeld zijn wegens Zonder schriftelijke vergunning voorhanden hebben van een jachtgeweer A van V te Ouderkerk a d IJssel f 5 s 2 dh met verbeurdverklaring van het in beslag genomene Visschen zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende van het vischwater G W te Oudewater f 6 s 3 dh met verbeurdverklaring v d niet in beslag genomen hengel I of f 1 s 1 dh Het langs den openbaren weg nederleggen van een mestvaalt A Q K te Gouda f 4 s 2 dh Zonder schriftelijke toestemming van den burgemeester gelegenheid geven tot dansen in een café N v d D te Woerden f 12 50 s 5 dh Het toelaten van een minderjarig kind in een verlofs localiteit P L B te Stolwijk f 10 s 4 dh Rijden over een openbaren weg welke voor een bepaalde richting was afgesloten H L v V te Reeuwijk f 5 s 2 dh Rijden zonder rijbewijs C K te Lange Ruige Weide teruggave ouders zonder toepassing van straf Rijden met een rijwiel zonder goede voorverlichling L G de M te Berkenwoude f 2 50 s 1 dh Het niet voldoen aan de Leerplichtwet A A V te Gouda f 12 50 s 5dh G C B te Gouda f 10 s 4 dh C D j te Ouderkerk a d IJssel f 2 s 1 dh j H te Bleiswijk ontslag van rechtsvervolging P S P B te Gouda f 7 50 s 3 dh A M te Gouda f 12 50 s 5 dh J W V tt Gouderak ontslag van rechtsvervolging J F D te Hekendorp f 5 s 2 dh A Sch te Rietveld da j vaarding nietig D v d E te Ouderkerk a d IJssel f 10 s 4 dh Wat de brief van de Bisschoppen betreft kan spreker begrijpen dat de geestelükheid eerst even afwacht Het betreft hier een samenwerking die tot nu toe onbekend was Voor het eerst op het vasteland van Europa is de kloof tusschen christendom en socialisme overbrugd Wij zijn er trots op dat hier Nederland met de P v d A voorop gaat Na de bevrijding is in de meeste landen de social istische partij de sterkste gebleken omdat men weet dat er geen andere weg is Het gaat om het nu of nooit De krachten van het behoud staan klaar om oas terug te brengen naar April 1940 hiertegenover staat alleen de P vd A Nieuwe perspectieven openen zich voor de arbeidende massa s Dewe eld vanhet kapitalisme heeft afgedaan de wereld van het socialisme m et worden opgebouwd Wanneer we nu onzen plicht doen brengen we een strijd van 100 jaar tot de overwinning Minitttr Drees oaer Sociale rechtvaardigheid Minister Drees begint met het feit vast te stellen dat als iedereen omdat hij kath of protestant is juist op die kerkelijke partij ook moet stemmen men erg vlug klaar is zonder tot een definitieve uitspraak te komen Maar juist daardoor was voor den oorlog de politiek vastqeloopen Nu hebben we inde P v d At alle mogelijke groepeeringen en we zijn gegroeid tot goede kame aden Aan den anderen kant vinden we de ongeloofelljke vuilheid waarmede door tegenstanders tegen ons wordt opgetreden Opzrttelilk is door de P v d A vooropgesteld wat zij will In dit verband maakt spreker de regeeringsploeg nadrukkelllk los van de partil Dit kabinet was er al voor er van een P v d A sprake waJ Het Welvaartsplan Is erop gericht dat wr spoedig weer alles binnen ieders bereik zullen brengen dan is er ook geen forraullerenboel meer noodig Typisch vindt spreke het wel dat roodra er Iets dreigt mis te gaan men onmiddellijk bij de Regeering aanklopt met het verzoek in te grijpen De stakingen veroordeelt Min Drees scherp want de nood In ons 1 Trfus de Jong 41 4 sec 2 Hendrie vd Wa er 43 8 sec 3 Rle Loeve 46 2 sec 100 m borstcrawl heeren boven 16 1 1 Jo Cabout 1 min 7 6 sec 2 Wim de Roer 1 min 12 sec 3 Piet Binée 1 min 13 aec GZC Bodegraveo adsp 2 0 GZC I RZC I 1 1 kfutUcUU Weersverwachting medegiedeeM 4oer het K N M I tot m rg aavoa4 Wordt verwacht I Licht bewolkte of heldere koude nacht Overdag weer half of zwaar bewolkt met enkele buien Weinig wind leta warmer dan vandaag Wat il r In Gouda t doanf Reunie Vrijdag t m Woensdag De 5de Piloot Toegang boven 14 jaar SchoBwburg Bioscoop Van Vrijdag t mi Donderdag De Dief van Bagdad Toeganf boven 14 Jaar Thalia Theater Viijdng t m Woensdag De roode aarde Toegang boven 18 Jaari Donderdag 16 Mei Vereen lekaal Ev Luth Kerk repetitie Goudsche Chr Gemengd koor Idem Excursie Ned Vcreeniging vasi Huisvrouwen naar Boskcop vertrek per trein 2 15 uur Idem Nieuwen Schouwburg 8 uur Drs Korthals en A O Frohwein spreken voor de P v d V Idem bovenzaal Reunie 2 4 aUr Vrouwengioep P v d Arbeid Mevr C Nederhorst Pothuis Ook ik ken Amerika Donderdag 16 Mei Concordia 8 oor R K Tooneelver T A V E N U voert op Doortje Spier Idem Leger des Heils 7 uur openbare samenkomst Vr dag 17 Mei Blauwe Kruis 8 attr Evaag samenkomst Spreker den heer Klein Hazeveld Bodegraven over HRuat voor de onrnstigen Zondag 19 Mei Concordia 7 30 unr Arbcidsfeest K A B en K A J Opvoering van Het prentenboek van den Rpren kraos door De Gheselien van de Spele wei leider Anton Sweers NIEUWS IN HET KORT Een 24 jarige Atheensche student in de rechten die tweemaal door de Nazis ter dood werd veroordeeld is door het Atheensche Gerechtshof ter dood veroordeeld wegens het vermoorden van twee Grieksche burgers tijdens de bezetting Rt Aiivalliog Bonnenlpt Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van i Bonkaarten ka kb kc 606 285 250 gram Jam stroop e d 284 100 gram koffie 283 plm 225 gr huish zeep 282 4 doosjes lucifers Bonkaarten kf 606 369bmv 125 gram boter 384 reserve 125 gram margarine Bonkaarten la Ib Ie 666 pi 44 2 liter melk b 44 en c 44 melk 3Vi liter melk 228 aardappelen 2 kg aardappelen Bonkaarten kd ke 606 785 250 gram Jam atroop e d 784 plm 225 gr hoish zeep 783 4 doosjes Incifert Bonkaarten ld Ie 604 d 44 e 44 melk 6 liter melk 721 aardappelen 1 Kg aardappelen Tabakskaarten enz t 28 2 rantsoenen tabaksart geen import sigaretten V 28 100 gram chocolade of sulkerwerken X 28 100 gram ld ld Bovengenoemde bonnen kannen reeda op Vrijdag 17 Mei van s morgens 8 uur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor vleesch melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 20 Mei mag worden afgeleverd De bonnen 211 711 ed 221 algemeen van de bonkaarten k 604 welke zijn aangewezen voor boter blijven zooals reeds bekend U t m 25 Mei geldig M i