Groot Gouda, donderdag 16 mei 1946

Kapitein Kiaicice os op te Leeuwenjacht jr 1 door O Th Rotm 90 En zoo tufte de heele trein lustig door Afrika over bergen en heuvels Het gelukte onderweg nog een groote eland antilope te vangen ook daarvoor werd een wagen gemaakt die achter aan den trein kwam te hangen Totdat op zekeren dag een heele troept giraffen in zicht kwam Daar moeten we er n paar van hebben zei de kapitein 89 Na een week kwam de kapitein terug in n vreemdsoortig voertuig half auto half locomotief Geruild tegen m n vliegmachine heelemaal ia t Westen van de Kongo riep hij We zullen m Alida doopen Goed de kapitein besloot twee der negers mee te nemen en stuurde de rest met een bedankje naar huis De Alida zou voortaan de wagens trekken 12 November Vredescoafereotie I i RADIOPROGRAMMA VOOR DONDERDAG j lLVERSUM I 301 m Ni AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Weer przicht 18 18 Gram muz 18 30 ProSma voor de Ned Strijdkr 19 00 En nu naar bed 19 05 Sportiraatie 19 20 Musette orkest 20 00 nJieuws 20 05 Partij van de Vrijheid Toespraak 20 25 Concertgebouworkest 22 30 Ouderen en jongeren 23 oó Nieuws 23 15 Dansorkest 23 45 Or pl 24 00 Sluiting HILVERSUM 11 415 m NCRV 18 30 Chr Nationaal Vakverbond 18 45 t Matrozenkoor 19 00 Nieuws 19 20 Met band en plaat voor n paraat 19 30 Katholieke Volkspar♦ü ♦ Toespraak 19 50 Marschen van S0US3 20 00 Nieuws 20 05 De Regeeringsvoorlichtingsdienst antwoordt 2020 Concert door het NCRV orkest 200 Nieuws 22 15 De vaart der volten 2 35 Kamermuziek 23 15 RADIOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG HILVERSUM 1 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendik gymnastiek 7 30 HILVERSUM II 4 5 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Ochtendgebed 7 45 Nog een gescfienk voor Winston Churchill De burgemeester van Zutphen heeft een aantal servetten van damast uit de 18e eeuw waarop een herinnering voorkomt van generaal Lord Marlborough een der grootste voorvaderen van Churchill aangeboden aan Winston Churchill namens den Staatsman heeft mevrouw Churchill die vergezeld was van haar dochter en Engelschen Ambassadeur Sir Neville Bland en Lady Bland en den Cormnissaris der Koningin in de provincie Gelderland dank gebracht aan de gemeente voor dit geschenk Bij haar bezoek was de heele burgerij uitgeloopen om de hooge gasten toe te juichen Op het gemeentehuis bood burgemeester Jhr Mr E M C de Jonge en thee aan Een bezoek werd nog gebracht aan het standbeeld van Sir Philips Sidney de Engelsche held diehier sneuvelde in den oorlog tegen Spanje Aan den voet van het monument werden bloemen gelegd Aanmeldingsplicht vrijgelaten Politieke Delinquenten üe Stichting Toezicht Politieke Deliquenten Afd Gouda en omstreken wijst nogmaals nadrukkelijk op de plicht van elke politieke delinquent onder voorwaarde dat hij zich onder toezicht stelt van genoemde Stichting ch onmiddellijk te melden bij den Heer van Vliet sociaal werker der stichting De Heer van Vliet houdt spreekuur iederen Maandag van 9 tot JP uur in het Waaggebouw aan de Markt te Gouda Waar blijkt dat aan deze aanmeljngspljcht niet terstond wordt vol 3an zal de Stichting dit aan het Oofdbestuur rapporteeren met v rfoek tegen de betrokkenen maatrege te nemen Men diene dus zijn eigen 2 ang en houde zich aan de bepalin Onmiddellijke aanmelding DEZE WEEK IN HET BINNENLAND Deze week was er één feit waar alle aandacht in Nederland op gevestigd w 8 Ons land stond om het zoo maar te noemen in het teeken der dankbaarheid dankbaarheid jegens een man die gedurende vijf jaren van verdrukking voor ons volk t symbool van de vrije wereld is geweest Het moet dan ook geconstateerd worden dat Nederland die dankbaarheid niet onder stoelen of banken heeft gestoken en Winston Churchill met zijn echtgenoote en dochter een ontvangst heeft bereid die klonk als een klok Zelfs de nuchtere zakelijke Engelschman Churchill heeft er wel eens verbaasd van gestaan dat die koude Hollanders zóó los konden komen We kunnen niet anders zeggen dat hij geeërd is op alle mogelijke manieren waarop wij maar van onzen dank konden getuigen De Gouden Plaquette van de stad Amsterdam Buitengewoon Hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit in de Ridderzaal ontvangen door de gecombineerde zitting der Staten Generaal en tenslotte Eere Lid van den Rotterdamschen Gemeenteraad Dit alles heeft Churchill met een joviaal gebaar in ontvangst genomen een gebaar waarmede hij zich nog dieper in de herinnering van het Nederlandsche Volk heeft gegrift Typisch bij dit alles juist in dezen verkiezingstijd nu de gemoederen van ons Volk zoo heftig in beroering zijn is wel het feit dat hier toch eigenlijk een man geëerd werd op grond van zijn ongeëvenaarde eigenschappen voor de oorlogsvoering ondanks het feit dat velen het niet met zijn politieke opvattingen eens zijn Maar groetend met zijn beroemd geworden V teeken heeft hij kans gezien het hart van ons geheele Volk in één klap te veroveren De havenstakingen in Amsterdam en Rotterdam duren ondanks de protesten die alom in het land hiertegen worden ingebracht nog steeds voort Het is wel te hopen dat op korten termijn langs den weg van onderhandeling en gezond verstand spoedig aan dezen misstand een einde zal komen want min Mansholt heeft er geen geheim van gemaakt dat een voortduring van dezen toestand spoe dig tot vermindering van bepaalde rantsoenen zou kunnen leiden Juist nu ook weer aangekondigd is dat wij waarschijnlijk in Juli ons broodrantsoen ten bate van de hongerende gebieden in Europa zullen moeten verlagen is het toch wel ontoelaatbaar dat stakingen die zoo den levensader van ons volk aantasten maar voort duren Tenslotte heeft de Regeering dfze week een belangrijk wetsontwerp ingediend dat behelst de schadeloosstelling en rehabilitatie van de goede ambtenaren die in den ooHog ontsla gen zijn of nadeelen van hun houding hebban ondervonden Een sociale rechtvaardiging dus waarop door velen met spanning werd gewacht Nu toch de uitdrukking met span ning wachten is gebruikt kan dit overzicht zeker besloten worden met een blik op a s Vrijdag te werpen waarop Nederland weer vrij naar de stembus zal kunnen gaan Zeer veel zal er ditmaal van den uitslag van deze verkiezingen afhangen en dubbel interessant zal deze uitslag zijn nu zich op politiek terrein nieuwe groepeeringen hebben gemanifesteerd die voorspellingen omtrent den uitslag bij voorbaat onzeker maken alle opinieonderzoekingen ten spijt Binnenkort nieuwe Puntenbonnen voor Metalen Keukengerei Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat binnenkort nieuwe puntenbonnen voor metalen keukengerei en servies goed in gebruik zullen worden genomen De oude puntenbonnen voor deze artikelen blijven tot nader order geldig De nieuwe bonneh voor serviesgoed hebben een waarde van een punt zwarte opdruk of vijf punten roode opdruk de kleur der bonnen is bruin De nieuwe bonnen voor metalen keukengerei hebben een waarde van een punt zwarte opdruk of tien punten roode opdruk de kleur van deze bonnen is violet Na inlevering buiten omloop gesteld Bankpapier De Hoofdgroep Banken deelt opverzoek van de Nederlandsche BankNV het volgende mede betreffendede nainlevering van buiten omloopgesteld papiergeld Na de sluiting van den termijn voor nainlevering van buiten omloop ge VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD ÜIOOT fiOUOli stelde bank en muntbiljetten en zilverbons op 15 Mei 1946 zal de Nederlandsche Bank N V een aanvang maken met de afdoening van de desbetreffende aanvragen Ingevolge de door den minister van Financiën gegeven aanwijzingen zullen slechts die aanvragen voor toewijzing in aanmerking komen waarvan bewezen is dat omstandigheden buiten den wil van den aanvrager de inlevering hebben belet Als zoodanige omstandigheden zijn slechts aan te merken welke niet aan de inleveraar kunnen worden toegerekend Vergeetachtigheid slordigheid onachtzaamheid en dergelijke redenen zijn derhalve geen omstandigheden die tot toewijzing kunnen leiden De Nederlandsche Bank N V zalaan de hand van de verschillende haarten dienste staande gegevens de aanvragen qauwgezet beoordeelen Zij zal echter geen redenen in geval van afwijzing opgeven daar zij in verbandmet het zeer groote aantal aanvragen mondeling noch schriftelijk met de belanghebbenden in discussie kan treden Correspondentie over afgewezen aanvragen kan derhalve niet wordengevoerd BUITENLAND Polen verbreekt Handelsbetrekkingen met Italië De Poolsche regeering heeft de handelsbetrekkingen met Italië verbroken Een officieel communiqué geeft als reden op dat de Italiaansche autoriteiten beslag hebben gelegd op hjet Poolsche schip Atery De Italiaansche regeering beweert dat het schip haar als waarborg moet dienen voor de schulden die de oude scheep vaartthaatschappij Gdynia America vóór den oorlog heeft gemaakt Arabische leiders uitgenoodigd tot een Bijeenkomst Het pro Wafdistische weekblad Akher Saa meldt dat Abdel Aziz Badr hoofd van de Arabische afdee ling van het Koninklijk Paleis per vliegtuig Cairo verlaten heeft teneinde een invitatie van koning Faroek van Egypte aan alle Arabische leiders voor een bijeenkomst ter bestudeering vai het Palestijnsche vraagstuk te overhandigen Studentenreüetjes te Krakau Een correspondent van de Times meldt uit Warschau dat de Poolsche autoriteiten de studenterelletjes die 3 Mei j l op het marktplein te Krakau zijn vooYgevallen ernstig opvatten De Gouverneur van Kf akau heeft medegedeeld dat 200 van de 400 gearresteerde studenten nog in de gevangenis worden vastgehouden De voornamste beschuldiging welke tegen hen wordt ingebracht is het voorbereiden en ensceneeren van een demonstratie tegen de regeering op den Nationalen Feestdag 3 Mei op het marktplein van Krakau waarbij zij beleedigingen uitschreeuwden aan het adres van de Sowjet Unie en President Bierut en riepen lang leve generaal Anders en lang leve Miko lajczyk de redder van Polen DE PARIJSCHE CONFERENTIE Byrnes heeft thans tijdens de conferentie van ministers van Buitenland sche Zaken te Parijs voorgesteld op 12 November van dit jaar een speciale vredesconferentie bijeen te roepen die zal beslissen over het lot van Duitsch land Hij stelde tevens voor een speciale commissie der plaatsvervangers in het leven te roepen die op 15 juni de datum die hij heeft voorgesteld voor de volgende ontmoeting der ministers verslag zal uitbrengen De commissie zou de nog te regelen Duitsche problemen bestudeeren zoo als de toekomst van het Rijn en Ruhr gebied de grenzen van Duitschland de Duitsche export en import De ministers zouden dan in hun volgende bijeenkomst ten aanzien van de punten een beslissing nemen Deze zelfde commissie zou dan tevens een rapport maken voor de vredesconferentie van November Deze Amerikaansche voorstellen werden in ena die een bespoediging beoogen van de behandeling VSri deze problemen werden ingediend na een discussie tusschen Bidault de Fransche minister van Buitenlandsche Zaken en Bevin en waarbij Bidault aandrong op onmiddellijke behandeling van het probleem van het Ruhr gebied terwijl Bevin eerst het geheele Duitsche probleem aan de orde wilde stellen Molotof steunde Bidault Bidault gaf een uiteenzetting van de Fransche plannen ten aanzien van Duitschland Frankrijk wil de politieke en economische internationalisatie van de Ruhr Deze nieuwe staat zou bezet worden door internationale strijdkrachten terwijl de integriteit dier staat door de belanghebbende mogendheden zou worden gewaarborgd De mijnen zouden onteigend worden en beschouwd worden als internationale nutsbedrijven Tusschen het Ruhr gebied en Duitschland zouden tolgren zenzen bestaan Een gedeelte van een gunstige handelsbalans van het gebied zou voorioopig gebruikt worden voor bevoorrading van de rest van Duitschland Ten aanzien van het Rijnland wil Bidault een permanente militaire bezetting van de Westelijke Rijnoever en waarbij de bezettingstroepen ten Zuiden van Keulen Fransch zouden zijn met eventueel Belgische en Lu xemburgsche contingenten De bezettingstroepen ten Noorden van Keulen zouden Belgische Nederlandsche en desgewrenscht ook Britsche zijn Naar gelang de plaatselijke ontwikkeling zou er hetzij een enkele Rijnstaat onder intergeallieerde militaire bezetting ontstaan of twee afzondedijke staten onder verschillende geallieerde bezet ting In dit kader zou het Rijnland zijn eigen binnenlandsche aangelegenheden besturen zou eigen diplomaten hebben en een eigen financieel handelssysteem De kolenmijnen van de Saar die bij het verdrag van Versailles aan Frankrijk werden toegewezin zouden het eigendom van de Fransche staat worden en het Saargebied zou worden opgenomen in het Fransche douane en monetaire systeem Het gebied zou onmiddellijk onder Fransch gezag komen en Frankrijk zou daar ten mili taire macht handhaven voor het bewaren van de orde en het bewaken van de grenzen van de Sdaf De politieke Status en de nationaliteit van de inwoners zou worden opengelaten terwijl Frankrijk de belangen van de Saar en de Saarlanders zou behartigen Bidault zeide dat Frankrijk had toegestemd in de politieke decentralisatie van Duitschland doch dat het de instelling van centrale economische en administratieve departementen prematuur acht Men moet thans eerst de regionale structuur van Duitschland die de basis zal worden van de politieke toekomst van Duitschland verder ontwikkelen Frankrijk zal op l September gemeenteraadsverkiezingen doen houden en op 1 October verkiezingen voor de districtsraden Frankrijk wil zich beveiligeit egen een Duitsche agressie in de toekomst et wii geen annexatie van Ruhr Kiinland of Saar doch wij ez ai biedett slechts vati Duitschland scjfei öen Omdat deze gebieden echter geen politieke óf economische eenheid vormen wi Frankrijk een afzonderlijke regeling voor elk PARIJSCHE CONFERENTIE VERDAAGD De ministers van Buitenlandsche Zaken die thans te Parijs bijeen zijn zijn overeengekomen de conferentie tot 15 Juni te verdagen Men zal dan wederom te Parijs bijeenkomen De conferentie is overeengekomen het herziene wapenstilstandsverdrag met IfSlië zooals voorgesteld door Byrnes te onderteekenen Voor de Buitenlandsche Zaken zuHen tijdens hijn bijeenkomst van 15 Juni beslissen wanneer de Vredesconferentie gehouden zal worden Na lange discussies heeft de conferentie geen overeenstemming bereikt ten aanzien van het voorstel van Byrnes om het Oosten rij ksche vraagstuk op de ag enda te plaatsen De conferentie heeft nog geen beslissing gnomen over de preciese datum van verdaging morgen om II uur zal wederom een informeele zitting worden gehouden ter bespreking van het Duitsche probleem INDIË Patrouille activiteit bij Kiender en Tjitenreup Volgens een bericht van den voorlichtingsdienst van het K N I L werd op 13 Mei op Nederlandsche stellingen bij Kiender gevuurd Een patrouille die een onderzoek instelde werd met lichte en zware machinegeweren aangevallen Nadat men hieraan een einde gemaakt had werd de kampong van waar uit gevuurd was gezuiverd Voorts is een patrouille die een verkenningstocht bij Tjiteureup deed met mortieren eti machinegeweren bestookt Het vuur werd beantwoord ert tot zwijgen gebracht Van de pattrouille werden een Nederlandsch officier zwaar en een sergeant licht gewond