Groot Gouda, vrijdag 17 mei 1946

P GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRACHT MAAKT MACHT iiK tie L J A v d Steenboves Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Qouda NUMMER 230 VRIJDAG 17 MEI 1946 Redactie ea admialstratie Bur Markt 67 Gouda Teiefoon 3088 Abonn p w 27 c Losse Duinin 10 ei Heropening Veenriarkthal STADSNIEUWS Afscheidaavond Lncht beschermingsdienst Gouda Woensdagavond tieeft de Luchtbetcher Ingidteost der gemeende Gouda een aficbeldsavoad aangeboden ter gelegenheid van haar ophetfiog Oe zaal waa ci vol Oe heer Breedijk plaatsvervangend hoofd van den L B O opende den avond Spreker verwelkomde aileieerst den Burgemeester en mevrouw James Dit feest aldus de Heer BrcedDk hebben wl gemeend te mceten geven na de roes der andere feesten om een betere indruk te doen achterlaten Na een korte beschouwing van den L B D betrad de heer J Jaring hoofd L B D het spreekgestoelte Hij dankte niet alleen den Heer en mevrouw ames voor hna tegenwoordigheid maar ook de representanten der burgemeesters van verKhilleade omliggende gemeenten De heer Jaring gaf vervolgens een meer gedetailleerde historische schets der Goudscbe L B D Hem werd ia 34 gevraagd den L B D hier In Gouda te orgaaiseeren Spreker kon niet nalaten hulde te brengen aab alle mannen en vooral de vrouwen In het bi zoader werden de verdiensten geprezen van de heeren Breedijk en Groenendijk Eerstgenoemde had in 43 toen spreker gedwobgen werd het hoofdschap der L B D neer te leggen den dienst In handen genomen Langzamerhand werden meer taken toevertrouwd aan den L B D w o de kunstbescherming die onder leiding stond van den heer Helbers Burgemeestef James was de derde spreker Hij herinnerde ons aan het jaar der bevrijding Nu na eea jaar denken we terug aan den tijd van dood en honger maar ook aan de onderlinge hulpvaard ghtid en het saamhoorigheidsgevoel tegen de Dultschers Het moote de gezaffienlijke taak der luchtbeschermers ooet staan in het teeken van den avond Behalve de gevoelens van weemoed en dankbaarheid hebben we ook een gevoel van voldoening over het gepresteerde werk Toen Gouda feest vierde om de bevrijding hield de L B D de wacht oip behulpzara te kunnen zijn bl aog eventuj le food dropplngs Tegen de Duitschers behoeven we niet meer laamhoortg te zijn maar wel moeten we dat zijn in anctere dingen Tot slot bracht burgemeester James namens het gemeentebestuur zijn dank over aan de heeren Jaring en Breedijk Na dit offldeele gedeelte trad een groep bekende artlstea voor het voetlicht met e n cabaret revue Dat Is Kunst medewerkers waren Toon Hermans Am Heidendaal Wlm lbo Hetty Blok Jack Grlnberg Annie van Duyn The Swinging Nightingales met aan den vleugel Gerard van Krevelen We behoeven niet in details te treden nt goede wijn behoeft geen krans 2 lfs was het geen overkomelijk bezwaar dit programma al een keer door de radio gehoord te hebben bij één der Bonte Dlnsdagavond treincn Na afloop was er een geanimeerd bal met attracties en een groote verloting De wensch van den heer Breedijk dat deze avond een mooie blijvende herlnne Ing zou achterlaten Is zecx zeker in vervulling gegaan De Tokkelmelodlsten In de geheel met genoodigden gevulde chterxaal van De Beursklok heeft Govda a joagate mandoline en gitaargezelsehap De Tokkelmelodlsten o lv haar Dirigent dea Hear P v d Dool Woensdagavond gedebuteerd Indien wij in aanmerking nemen dat vereenlgiag pas 3 maanden geleden opgericht en thans reeds met een ealor tn jnnlorafdeeling voor het voetlicht trad kunnen de nummers welke tea beste erden gegeven de toets der crltlek zeker doorstaan Vooral In deze tijd vaa en swing ia het bestaan vaa een rgelijk gezdschap dat er juist op oit om Iets anders dan het zoojulst geaoemde te preagcn van groote waarde In de pauz georganiseerde verloting d eea groot succes terwijl de tusschea de muzicknnaimcra opgevoerde schetsjes 1 bijval oogstte Indien De Tokkel elodiatea in het komende seizoen lg ea nauwgezet repeteeren zlea wij belai stelllag hoenalaars attvocriag Q oet M 8 Nicnw Holland Het motorschip Nieuw Holland zal 24 Mei a s een NcdcrIandKhe haven binnenvaren De lijst van repatrieerenden ligt op ons bureau ter inzage Ouden van dagen Voeren actie In een vergadering van de vereenigiog voor ouden van dagen Ons Belang die gistermiddag in de Beursklok is gehouden zijn de belangen dezer groep gedupeerden besproken De voorzitter J V d Speld wist te vertellen dat in sommige gemeenten de steun reeds is verhoogd Hij sprak zijn stellige verwachting uit dat na de verkiezingen wel een veel betere regeling voor denouderdomssteun zal worden getroffen Het bestuur heeft het plan deze kwestie on gilddellijk bij het nieuwe bewind aanhangig te maken De che de bureau van yolksherstel de heer Kraaienbrink belichte uitvoerig de moeilijkheden waarvoor NVH thans gesteld is vooral na de malversaties bij de Amiterdamsche en de Rc terdamsche Hark Indien over eenlgen tijd moch blijken dat NVH geen kleeren meer te verdeelen heeft dan zal het zich intens gaan be ig houden met gezins en jeugdzorg Wedstrijden voor de Brandweer Door de Ned Vereenlglng van Brandweercommandanten zijn brandweerwedstrijden georganiseerd welke wedstrijden over het heele land zullen plaatshebben De eerste wedstrijden worden in den loop van de Maand Mei in de verschillende kerngemeenten gehouden waarna de winnaars van deze wedstrijden tegen elkander uitkomen in de afdeellngswedstrijd welke zullen worden gehouden la Gouda Zaandam Arnhem Tilburg en Emmen Daarna vindt tenslotte tusschen de winnaars van deze afdeelingiwedstrijden de eindstrijd plaats In Utrecht Voor Gouda welke Gemeente tevens kerngemeente is is de kring wedstrijd vastgesteld op 25 Mei a s en zal gehouden worden op den Bleekerssinpel Aanvang der wedstrijd om 14 uur Aan dke wedstrijd zullen deelnemen de brandweren van Gouda Stolwljk Berken wonde fkrgambacht Woerden Krimpen a d Lek Lckkerkerk B Lckkerkerk A Krimpen a d IJssel De datum der afdeellngswedstrijd moet nog worden vastgesteld en zal plaats vinden In Juni a s Oadcr groote bclaagsteliing had gistermorgen dt heropening plaats van de gerestaureerde Veemarkthal Na aankomst vaa burgemeester Mr Dr K P O James weihoudstcr Mevr Van Oanzig Melles wethouder A Heerkens enkele gemeenteraadsleden de commissie voor het marktwezen en vele belangstellenden sprak wethouder A ricerkens een korte openingsrede Hij memoreerde hoe 20 jaar geleden zijn voorganger wethouder C Kocmans het plan opvatte om Gouda eea veemarkthal te geven en kosten noch moeite gespaard heeft om de hal aan alle elschen des tijds te voldoen Zoo kwam ia Gouda deze veemarkthal tot stand een unicAm in Nederland op het gebied van den w Tijdens den oorlog richt en de Duitschers deze hal in als paardenstal Er was aog heel wat te veranderen eer de hal weer als varkensmarkt in gebruik kon worden geaomea Zoodoeade werd na de bevrijding al het mogelijke materiaal bij elkaar gegaard ea met de restauratie begonaea We zijn er echter nog niet want ook het achterste gedeelte moet weer in gebruik kunnen worden genomen maar vandaag is het begin We kunnen niet aaders zeggen dan er zit schot In Na het openingswoord vjjn den wethouder sprak de burgemeester een kort woord Het i voor Gouda en ook voor de wijde omgeving een belangr kexiag daar we nu weer kunnen spreken van een echte markt Hij wees op het afechaffen van de tol bij Stolwljkerslnls Nu U er voor een nietGouwenaar geen bel tsel meer om naar de sUd te komea Wfl zfla aUea Ongeluk met doodel ken afloop Woensdagmiddag had in de Kerkhoflaan een ernstig auto ongeluk plaats dat aan verregaande roekeloosheid Is te wijten en waarbij twee slachtoffers te betreuren zijn De 19 jarige J K L anto monteu ea de 16jarige leerling automonteur uit de Vossiusstraat hadden opdracht een ia de tegenover het kerkhof gelegen autogarage geplaatste auto de banden te demonteercn De fa Wientjes had deze bestelauto i uiten gebruik gesteld daar deze wegens groote slijtage een gevèar voor verkeer opleverde In plaats van de gegeven opdracht uit te voeren c ngen L en K met dm wagen rijden De 16 jarige K die nooit eerder een motervoertulg bestuurd had kwam met deze wagen In de Kerkhoflaan in aanraking met den 60 jarigen wielrijder C K zijn oom A K kon niet tijdig meer het stuur omgooien en een vreeselljke aanrijding volgde Het rechterbeen van C K werd geheel van het lichaam gereden terwijl het llakerbrtn zoodanig werd verbrijzeld dat amputatie onmiddellijk noodig bleek Het 10 jarlg dochtertje van den heer K dat achter op het rijwiel zat bekwam twee diepe vleeschwMiden aan belde dijbeenen K is in den daarop volgenden nacht aan de bekomen verwondingen bezweken C J B Agenda Voor de Trekvogels Zaterdag 18 Mei a m 3 uur Sporten Spelmlddag varaamelen bij school no 1 Vaor de Roode Wachten Zaterdag IS Mei a m 7 30 anr Belangrijke ledenvergadering Behandeld wordt het zomerprogramma en dt 2 beatuursvacaturcs Wenschen en candidatea kunnen tot en met dé vergadeUng worden ingediend Voor het Kader Zondagmorgen 19 Mei v m 9 30 uur kadermorgen in school no 1 Het ligt in de bedoeling om een jongenskoppel van II en 12jarigen aan ons werk toe te voegen Jongens die daar iets voor voelen kunnen zich opgeven bij Rie van Anraat Kon Wllhelminaweg 254 en Han Sanders 2de H v Alphenstraat 7 Zl die met ons werk symphatieeeren en gelegenheid willen geven om eea groepje Jongens eens per week in huis in een kamertje of zoo te nemen verzoeken wij hun adres aan bovcnstaaode personen op te geven Er Is een groot gebrek aan bijeenkomsten ruimte op elkaar aangewezen De bultenmenschcn hebben Gouda noodig en Gouda de buitealleden Wij hopen dan ook dat Gouda s vee en varkensmarkt weer eea goede toekomst tegemoet gaan Voorts deelde de burgemeester mede dat het de bedoeling is In September een Landbouwschool te openen en wel la het gebouw van de Klelschool aan den L Tiendeweg waar ook tevens een Land bouw huishoudschool aan verbonden zal worden Hier kunnen dan de kinderen uit de omgeving van Gouda de noodige wijsheid opdoen die ze later in het bedrijf in toepassing kunnen brengen Hierna sprak de voorzitter der Ver eenigdc Varkenshandelaren de heer Lok uit Bodegraven Deze bracht op de eerste plaats dank aan den ond wethouder C Koemaas Hij was de man die de markt van Gouda tot roem heeft gebracht en hij hoopte dat de tegenwoordige wethouder de voetsporen van zijn voorgaa ger zal volgen Voorts sprak hij zijn dank uit aan de heeren Binnendijk en Kooistra die het hunne er hebbea toe bijgedragen de restauratie in orde te brengen Hiermede was de officieele openiaf ge eiadigd In de hal zijn nn 94 hokken aangebracht Een groote verbetering Is het vallicht dat In het dak is aaagebracht zoodat het Sr BicCxoo doaker bmct is dan vroeger Wij hopen ut ook spoedig het aadcrc gedeelte weer ia gebrnik kaa worden genomen ca Gouda zifa oude plaats in dea varkeaahaadel weer xal inncaiea INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der redactie Met verwondering nam ik kennis van het eerste gedeelte van het ingezonden stuk van Mevr H M F J den Hertog Baak in uw nummer van gisteravoad Met verwondering want reeds uit de eerste regel ervan bleek dat geachte schrijfster haar opmerkingen maakte naar aanleiding van het verslag In Groot Gouda Zonder Iets af te doen aan de kundigheden van de betrokken verslaggever moet men toch begrijpea dat wat in een rede van 4 uur wordt gezegd niet volledig kan worden weergegeven in 35 regels Wanneer de verslaggever dan ook enkele losse zinnen opneemt zonder motiveering wil dit niet zeggen dat deze motiveering op de vergadering zelve evenmin gegeven zou zijn temeer daar de verslaggever niet geheel neutraal blijft in zijn opmer tong besloot Ds Bik zijn betaog dat bij het eenstemmig georiënteerde gehoor grootcn bijval vond welk feit nu niet direct de A R verkiezIngsvergade ring van andere dergelijke vergaderingen onderscheidde Het was danook verstandiger geweest als Mevr de H B critiek had geleverd op een vergadering waar zij persoonlijk aanwezig was geweest Bovendien moet zij begrijpen dat omdat zij politiek anders georiënteerd blijkt te zijn dit niet wil zeggen dat haar opvattingen nu alleen maar juist zijn en dat men niet naar politieke vergaderingen dient te aan of recensies ervan dient te lezen als men zich snel aan bepaalde uitdrukkingen ergert Tenslotte meen ik te mogea consta tetren dat wat betreft de lijst van aan de propaganda ten dienste staande middelen welke Mevr de H B noemt deze lijst zou kunnen worden aangevuld met het schrijven van ingezonden stukken U dankend yo9i de plaatsrnimte H L SPRIK Gouda 17 5 46 Paard schichtig geworden De zweefmolen draaide op de Nieuwe Markf maar het paard van deq landbouwer M schrok van de muziek en ging met de wagen door de spiegelruit van de fa K in de St Anthoniestraat Rijdt niet mee met wagine I De 12 jarige C D uit de Dijkstraat was op den Kattensingel achter een wagen gaan hangen Als het meisje plotseling achter het voertuig uitkwam naderde uit tegenovergestelde richting een motorrijder waardoor lij werd gegrepen Zij bekwaao alleea schaafwonden en kon na verbonden te zijn naar huls gaan UIT DEN OMTREK REEUWIJK Biljart Tournooi DOS 1946 De 2e ronde bracht de volgende resul tatcni Thalia s Vrienden De Spil 4 12 Moordrecht NSH 8 8 De Sport W Ballon 8 1 Per Aspera t Weiten 4 12 Touché De Doele 14 2 Ia de fiaale komen thans A s Zondag W ttebrug Dc Spil A s Maandag Touché Dc Sport A s Dinsdag Moordrecht t Westen Na beëindiging van het tournoot staan enkele vriendschappelijke wedstrijden op het programma De eerste zal zijn tegen Touche Bodegraven daaraa Capcllc a d IJssel en Moordrecht Woensdag 22 Mei a s algem jaarvergadering In Zomerzorg aanvang 8 uur Openbare aanbesteding Dinsdagmorgen had ten gemeentehaize van Reeuwijk door B ea W de openbare aaabesteding plaats voor het bonw rijp makea vaa het uitbreldiagsplaa ter uitvoering van grond straat en riolec ringiwerken met bijbehoorende werken op een terrein gelegen aan den Nieaw dorperweg nabij den Raadhuisweg Laagst iaschr vcr was P de Kwaad stcnlct Goudcrak voor f 62 536 00 Benoemd B ea W hebbea tot tljtklQk gdd ophaler bij het gemaentel k waterkldlag bedrqf benoemd de heer H C Groencn ill k iKfeedUcUUJt Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgcaavoad Wordt verwacht I Half of zwaar bewolkt Plaatselijke regenbuien meteenige kans op onweer Zwakke of matige wind tusschen Z en O Weinig verander in temp Mat Is r In Gouda ta doant Reunie Vrijdag t m Woensdag De 5dc Piloot Toegang boven 14 jaar Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t nii Donderdag De Dief van Bagdad Toegang boven 14 jaar Thalla Theater Viijdag t m Woensdag De roode aarde Toegang bovea 18 jaari Vrijdag 17 Mei Blauwe Kruis 8 nar Evang samenkomst Spreker den beer Kkin Hazeveld Bodegraven over Rost voor de onrustlgen Idem Central 9 uur ver aderiag van P v d Arbeid Zaterdag 18 Mei Leger dea Hella 7 uur Bidstond 7 30 Straatzaag Zpndag 19 Mei Concordia 7 30 oor Arbeidsfeest K A B enK A J Opvoering van Het prentenboek van den Roren kraas door De Ghesellen van de Spcle wei leider Anton Sweers PREDIKBEURTEN Kerkdleniten op Zondag 19 Mei Nederl Hervormde Kerk St Janakerk iO uur voorm Df Gerh Huis 5 n pi M C Koole Westerkerk v m 10 uur Jeugddienst Ned Herv Ver Colijn 4 30 our Du Vroeglndeweij van W veen Ds Oskam van Zaltbommel 5 oor Da Elzenga Vereeoiging van Vrtjz Hervormden Kleine Kerk Pepcrstr 128 10 30 uur vja Ds J V Rossum van Apeldoorn Rcmonstr Geref Gemeente 10 30 oor Ds J Nienhuis Evang Luthcrsche Kerk 10 oor vjn Ds J SimcMi Oud Katholleke Kerk 10 30 tt en 6 onrPastoor Giskes Gcreform Kerk 10 en 5 oor Ds H Ri Gijsen van Noordwijk Binnen Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstercrschool Groencndaal en vervolgkl 12 16 jaai Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereform Kerk art 31 8 30 o ia de Chr Geref Kerk en 4 nar in de Rem kerk Ds G Kocaekoop Geref Gem Stationsweg 10 en 5 anri Leesdlcnst Cbristelijk Gercform Kerk 10 en 5 onr Ds A DnboU Nederl Gereform Gem Tor narkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Wclzea Vrije Evang gem geb 2 e gcatr 38 9 10 30 en 5 uur Ds C Hockendyk van Baarn Leger des Heila 10 aar Heiligiagadienat 3 30 uur Openlnchtsamenkomst N markt 7 30 uur Opeabare SamenkcMnst Leiders Majoor en Mevr van Socta Doktert en Apothekersdieast De Zóndagdienst wordt op 19 Mei waargenomen door de artsan P de Boer Gouwe 115 Tel 2273 en C v Elk Kattensingel 79 Tel 2561 Men gelieve boodschappen af te gevta des morgeas voor 10 oor Apothekersdienst Apotheek Grendel Pr Hendrtkatraat 15 HAASTRECHT OUDEWATQt EN POLSBROEK Doktersdieaat Vaa Zaterdag 18 Mei des middags 12 o af tot Maandag 20 Mei s nu rgen I zal de doktarsdlenst worden wnargen H Ka door Dr T Boaga te Haastr t tel K 1822 303 t e