Groot Gouda, zaterdag 18 mei 1946

fF GROOT GOUDA f ALGEMEEN DAGBUD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN K S SÏ op actie L I A V d Steenhwen Mr A A J Rijksen Onkker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 231 ZATERDAG 18 MEI 1946 Redactie en admlntstravtic Bur Markt 67 Gouda Tdefoon 30M AboDii p w 27 c Losse ntinun 10 el INGEZONDEN Buiten 9€rantwoordelgkheid der redactie Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer H h Sprik in het blad van 17 Mei l verzoek ik de Redactie mij aog eenige pUatsruimtc toe te staan Ik geef den geachten schrijver toe dat het beter Is crttlek te leveren als men de vergadering zelf beeft bezocht dan dit te doen naar aanleiding van een verslag Maar ah bet verslag dan zoon onvoUedlgen en verkeerden Indruk gaf waarom heeft de A R Partij dit dan niet in de courant van H en 15 Mei j l tegengesproken Mij dunkt daar was toch gelegenheid toe daar het verslag 13 Mei in de courant stond en mijn opmerkingen eerst 16Meid a v De Indruk die een dergelijk verslag op het publiek maakt is toch van het grootste belang voor de Partij Verder Is het absoluut niet ml n bedoeling geweest bet schrijven van Ingezonden stukken als propagandamiddelvoor welke partij dan ook aan te weu den tkt voeren van partij propaganda laat ik gaarne over aan demenscfaen die zich daarvoor geschikt achten 1 Maar evengoed als de verslaggever een verkeerden Indruk kan hebben gehad over de vergadering is het mogelijk dat de geachte schrijver zich een verkeerden indruk uit raijn opmerkingen beeft gevormd Mijn aanval wA derhalve altsluttead gericht tegen karakterlooze en belocdigendc propaganda ongeacht van welke richting die kwam en volstrekt niet tegen een partij zooals ook blijkt uit de voorlaatste alinea van mijn Ingezonden stuk van 16 Mei Dat niet alle A R etc Bovendien stond bet verslag In ecnalgemeene couranlH De critlck van aanhangers van Uw richting die wel de vergadering hadden bijgewoond varieerde van Het was wel een beetje te erg tot Het was meer dan bar wat er gezegd was Dus ik meen dat heb ik de vergaderini niet bijgewoond de plank niet ver te hebben misgeslagen Hopende dat dit niet mag leiden tot een vervelende polemiek en tevens de redactie dankend voor de plaatsruimte H Xl F J den Hartog Baak De politieke ne el opgekiaa hiermede geRed achten wij De disctusie sloten een lumineus idee van den uitvinder wordt zlJ gered waardoor de bezwaren voor een huwelijk met den uitvinder gelijk opgeheven zijn Het voorprogramma geeft U na het Nieuws nog een beeld van Walcheren in en na oorlogstijd en hoe de ijverige boeren van Walcheren weer werken om hun Walcheren er weer bovenop te krijgen daarna nog een komisch teekenfilmpje De dief van Bagdad DeSchouwburg Bioscoop vertoont deze week de boelende kleurenfilm The Thief of Bagdad Deze film opgenomen onder regie van Ludwig Berger en Michael Powell laat ors in de hoordrol Velt Harlan zirn als Jaffer June Duprez als schoone prinses en de bekende Sabu in de rol van Abu de kleine Oostersche dief In deze rolprent eendooreenmengeling van een Oostersch Sprookje en werkelijkheid valt veel te waardeeren We zien de kleine vingervlugge Abu die vanwege zijn dieverijen in de gevangenis belandt tezamen met Ahmad gespeeld door Jonh Justin de Koning die door zijn grootvizier in de gevangenis Is geworpen en ter dood gebracht zal worden Abu heeft echter oog kans gezien de sleutels van de bewakers te stelen en zoo Dan gaan zij de wijde wereld In en de avonturen tegemoet We jnaken dan kennis met vliegende paarden een vliegende reus die eerst de geest in de flesch Is die 2000 Jaar gevangen heeft gezeten het Alziend Oog en het vliegende tapijt komen er bij te pas en er geschiedt veel alvorens de rechtmatige koning z n troon terug heeft en gelukkig geworden Is met zijn Schoone Prinses Op dit gelukkig moment waarmede d film besluit vliegt Abu op zijn vliegend tapijt weer weg de wddc wereld la en nlcawc avoaturca l Oe verkiezingen hebben de lucht boven staatkundig Nederland weer helder gemaakt Als Nederlanders verheugen wij ons hierover afgezien van de omstandigheden of de partijpolitieke gesteldheid die hierdoor te zien gekomen is ons persoonlijk al of niet bevredigt Toen de üuitsche bezetting de vertegenwoordigende lichamen als gemeenteraad en parlement uitschakelde en de verkiezingen verbood werd daarmee een nevel gelegd over de staatkundige gesteldheid van ons land j a de bevrijding kwamen de vertegenwoordigende lichamen wel weer bijeen maar saniengesteld op de basis van oude verkiezingen en van betrekkelijk willekeurige aanvullingen De nieuwe verkiezing bracht bijna 10 jaren na de vorige klaarheid Gezien dit langdurige tijdsverloop de diepingrijpende lotgevallen van ons volk en de omstandigheid dat een geheel leger van nieuwe kiezers bij deze verkiezingen voor het eerst heeft gesproken is het verschil in politieke gesteldheid dat uit de nieuwe resul taten spreekt gering De Katholieke Partij is weer fis sterkste uit de stembus gekomen in 1937 met 31 zetels nu met 32 eer groei die wel reeds uit de meerder bevolkingsaanwas van het Katholieke volksdeel te verklaren is Dan volgt de Partij van den Arbeidmet 29 leden Gezien het feit dat hierin S D A P Vrijz Democraten en Christ Dem Unie met nog eenigeChrtstelijkHistorischen samengaan is hier sprake van verlies S D A P 23 V D 6 en C D U 2 brachten het in 1937 samen reeds tot 31 zetels Het is niet te verwooderen datdeze rtij minder heeft opgeleverd Tot haar behoorden leidende figurenin het kabinet in de eerste plaats deministerpresident haar werden vooral in de verkiezingsactie allerlei nogbestaande misstanden verweten Bij debevrijding werd door politieke kennersvoorspeld dat hij die de regeeringstaak in deze moeilijke omstandighedenaanvaardde met een politiek faillissement zou eindigen en de politiekeoppositie daarvan zou profiteeren Zoogezien mag de Partij van den Arbeidnog niet ontevreden zijn Daarbij komt dat bij de samenvloeiing met de Vrijz Democraten en de C D U verklaarbaar is dat bij de links georiënteerdö socialisten een zekere neiging ontstond om over te gaan op de Communisten Dezen stegen dan ook van 3 op 10 vertegenwoordigers Ook dat is dus niet opzienbarend Ook na den vorigen oorlog viel er een revolutionnaire wending te constateeren Op zichzelf had de diepe sociale verandering en de onrust door den oorlogstijd waarbij bovendien de communisten al spoedig tegenover de Duitschers kwamen te staan een machtiger aanzwelling van den stroom van het commynisme waarschijnlijk gemaakt Een deel van de bevolking heeft echter door het stembiljet zijn afkeer uitgedrukt van staatsbemoeiïng en heeft aldus de liberale zetels van vier op zes gebracht De verwachting dat ook de AntiRevolutionnaire Partij van deze gemoedsgesteldheid zou profiteeren is niet uitgekomen deze is van 17 zetels in 1937 teruggevallen op 13 Anderzijds is de Christelijk Historische Unie die zoozeer uiteengevallen scheen op haar zeteltal van acht gebleven Het gematigd rechtsche deel van de bevolking leden vooral van de Hervormde Kerk mogelijk allereerst van het platteland zijn blijkbaar het Wide vaandel trouw gebleven al gingen velen uit de leiding en vele predikanten over naar de Partij van den Arbeid Uiterst rechts wist de Staatk Geref J ötij haar 2 zetels te handhaven Het is altijd moeilijk om te voorspellen Het lijkt echter het meest Waarschijnlijk dat tegen dezen parlementairen achtergrond een regeering worden gevormd allereerst uit de 5 V en de P v d A Het zou gezien 6 houding tijdens de verkiezings ctie minder te verwachten zijn dat m ook de A R en de P v d V zitting zouden hebben in de regeering maar na de verkiezing blijkt er soms meer samenwerking mogelijk te zijn dan de aangeheven strijdkreten doen verwachten Zeker zouden de C H s wel kunnen meedoen In elk geval behoeft de toekomstige regeering niet meer in politi en nevel te varen Het zicht is vrij De verhoudingen zijn duidelijk De tijd van het noodparlement is voorbij Wij hebben weer een parlement dat de kracht van de volksovertuiging onmiddellijk achter zich weet Raadpleging van de Kamer garandeert aan de regeering voeling met het volk Een regeering die steunt op deze vertegenwoordiging is in staat vaster haar weg te gaan dan tot nu toe mogelijk was Het loont de moeite te bekijken in hoever Gouda in stemmenaantal afwijkt van de verhoudingen in Nederland in het algemeen In het Westen van het land is het aantal Katholieken veel geringer dan in het Zuiden Het is dus natuurlijk dat het percentagen Katholieke stemmen hier slechts ± 21 38 bedraagt terwijl het aantal Kamerzetels 32 is Daarentegen bracht de P v d A het hier tot een percentage van 36 18 met een aantal Kamerzetels van 29 Ook sde A R en de Staatk Ger Partij kofl eii hie r hooger dan het gemiddelde A R Kamerzetels 13 Goudsch percentage 16 Staatk Ger Partij met 2 zetels Goudsch percentage 3 85 Eenigszins vreemd is dat de Christ Hist Unie het hier maar brengt tot een percentage van 3 73 terwijl het aantal Kamerzetels 8 is De rechtsche leden van de Hervormde Kerk zullen hier waarschijnlijk voor n gering gedeelte P V d A hebben gestemd meer stemmen zullen er vermoedelijk naar de A R zijn geg an In Gouda wijken de partijen overigens weinig af van het gemiddelde in Nederland De confessioneel georiënteerde protestantsche partijen n l de A R 16 C H 3 73 Prot Unie 0 52 Staatk Ger partijen 3 85 vormen hier tezamen het percentage 24 1 Met het Katholieke percentage van 21 38 vormt dit dus 45 38 van de bevolking Deze verkiezing is tevens een proefuittspraak ten aanzien van de gemeeteraadsverkiezing al kan zich daarbij gemakkelijker een persoonlijke voorkeur van de kiezers laten gelden STADSNIEUWS GZC diamant Morgen is het 60 Jaar geleden dat GZC haar eerste schreden zette op haar schitterende zwemloopbaan Wij wenschen GZC nog veel succes toe in Gouda en bieden haar van deze plaats ODze hartelijke gelukwenschen aan Ter gelegenheid van dit feit heeft het bestuur hedenmiddag in de zaal Kunstmin die goed in de bloemetjes gezet was een druk bezochte receptie gehouden waarop vele burgerlijke en z em auto rltelten het bestuur kwamen feliciteeren Bervol ontslag Aan den agent van politie J K v d Ham is met ir gang van 10 Mei J l eervol ontslag verleend Weer een politiek debat opkomst Donderdagavond hield de Goudsche afdeeling van de Partij van de Vrijheid een verkiezingsavond waar naast Drs Korthals het woord werd gevoerd door den Heer Frohwein lid yan de noodO meenteraad van Leiden De heer J W de Vos secretaris van het Kath Cent voor Staatk vorming en lid van de Kath Volkspartij achtte het door den Heer Frohwein gesprokene zoo kwetsend en principleelonjuist dat hij den Hr Frohwein uitooodigde tot een openbaar debat Dit werd door den heer Frohwein aanvaard doch met de bepaling dat net bestuur van de Partij van de Vrijheid hem hiertoe toettemmlag zal geven Olympia jubileert lani 1886zag Olyiopia debckeade Goudache voetbal co Cricketclub het leventhcht Het hoeft wel gteo betoog dat dit bijzonder feit niet ongenerkt voorbij zal gaan Wij hopen onze lezers Bog verder hierover in te lichten M S Weltevreden Op ons bnreau ligt ter inzage de lijst met repatrieerden die zich bevinden aan boord van het m s Weltevreden Concert in de St Janskerk Ten bate van het cugdgeboaw der Ned Herv Kerk zal Woensdag 22 Met a i ia de St Janskerk een groot kerkconcert gegeven worden Aan dit concert verlecnen hun laedewcrklng Me M Blom orgel Het Dubbel mannenkwartet o 1 v C de Graaif oop Weyand fluit Zuster Nel Klevtts mezzo sopraan en een zosterkaor oil v G Th Peereboom Mea zie ook de advertentie In ons blad van heden BURGERLIJKE STAND Geboren 15 Mei Anna M dv C A V Gils en A M P v Gils Markt 11 Pteter D xv P D Broer en N Looijaard Achter Willens 6 16 Mei Leentje dv N Schouten en I v Wijk U Kade 82 Johanna M dv L v Nieuwkoop en H ReHerkerk Tollensatraat 87 Cornells zv G F Massar en M vd Bree Woudstraat 56 Geertje W ilv K Dekker en L v Straaten K Tiendeweg 16 Marijke H dv C V Hofwegen en H Wlezer an Phllipswtg 19 Henricus O M zv M A Laurier en E K E Gnjbltzsch St Josephstraat 82 Frederlk R zv R P Dllsselhoff en C P Hooimeijer Willens 131 Ondertrouwd 16 Mei N Radder en J P Heil L I Zielhorst en M Bonneveld I Slobbe en C F Boeghelm W C van Reijen en K vd Stad K de Jong en J Mul I de Bruin en P Stalenburg C Vaillant en G T Verwaal D Ernst en C Vermeulen L de Gruijl en JC Jansen Getrouwd 18 Mei C I v Vliet en A Jaring Overledent 15 Mei Leendert Baas 2 d 16 Mei Johanna Koeman wed B van Loon 66 J Cornells Kraan 57 J brengen De vijfde Piloot Annemarie Deze week brengt het Reunie Theater U een bijzondere maar ook mooie film De vijfde Piloot Annemarie met in de hoofdrol de bekende actrice Annabella Op een vliegveld vormen vijf piloten een clubje apart één van hen krijgt op zekeren dag een ongeluk wat de schuld blijkt te zijn van een ingenieur die zelf nog nimmer practlsch heeft gewerkt De ingenieur blijkt nu een meisje te zijn maar die de woede van de Jongemannen ofwel de piloten door haar charm weer spoedig doet vergeten Zij stelt de piloten voor om haar potlood gaarne tegen een stuurknuppel van een vliegtuig te verwisselen De vijf kameraden spelen het klaar bij de directie dat zij de toestemming krijgen om Annemarie als pilote op te lelden Zij blijkt ook spoedig een handige en kundige leerlinge te zijn De piloten worden om de beurt verliefd op haar maar als zij haar brevet heeft gehaald is er een Jong uitvinder die een groote plaats In haar hart weet te veroveren maar dit is natuurlijk tegen de zin van de piloten wat n haar beste vrienden zijn geworden Na tal van verwikkelingen gaat een der piloten die verliefd op haar Is geworden Annemarie een brief schrijven even voor dat hij een proefvlucht moet maken Het vliegtuig verongelukt en de piloot springt omlaag maar de parachute weigerde De brief wordt door Annemarie gelezen zlJ denkt echter dat het een brief is van de uitvinder maar door een van den brieven die in de zakken van den gesneuvelden piloot worden gevonden blijkt dat de brieven van den piloot zijn Zij vindt dit heel erg en om alles te vergeten onderneemt zlJ een heel gevaarlijke tocht doordat het weer slechf U Door het noodweer rwJtt z4 de kotri kwflt mMf door K eedeeiM Wecrsverwaditlag aedcMlaaM do r het K N M l tot mmrocM e Wordt verwacht I Zwakke of matige wind tosschcnoost en noord Meest zware bewolking met hier en daar eenige lichte regen Ongeveer dezelfde temp als vandaag u Mat Is r In Gouda t doanf Reunie Vrijdag t m Woensdag De 5d Piloot Toegang boven M Jaar Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t nu Donderdag De Dief van Bagdad Toegang boven H Jaar Thalla Tbeater Vrijdag t m Woensdaio De roode aarde Toegang boven 18 ftmtt 2 terdBg 18 Mei Leger des Bella 7 uur Bidstond 7 30 Straatzang Zondag 19 Mei Concordia 7 30 nor Arbeidsfeest K A B en K A J Opvoerina van Het prentenboek van den Roteakrass door De Ghesellen van de Sptkwei leider Anton Sweers Dinsdag 21 Mei Leger des Hella 2 15 uur Gezinsbondsamenkomst 7 30 u Ledenvergadering Idem Ned Herv Ver Calvijn 7 30 Ds D van Ent Braat van Montfoort tegemoet Zooals wij reeds vermelden f 7 valt van dit filmwerk zeer veel te wan deeren Het spel der hoofdrollen is olt stekend de opnamen der Oostersdic markten en palelzen zijn een sprookje voor het oog en om vooral niet te vergeten de schitterende warme klcotca waarin dit alles is opgenomen makca deze film tot één die uitsteekt boven het normale Slechts dezen raad zouden wl eigenlijk tot de regisseurs willen richten gebruikt voor kleureBfilms die nlt d minder makkelijk op te nemen zijn In het vervolg lichtere gegevens dan zal het publiek minder moeite hebben met het volgen van een en ander De Roode Aarde Het kleine Denemarken heeft een film geproduceerd die met kop en schoadcr boven alle films die den laatsten tijd vertoond worden uitsteekt Deze film De Roode Aarde diaalt deze week in het Thalla theater Een traag onsamenhangend begin een gevangene wordt naar zijn cel gevoerd een sigaret wordt clandestien opgestoken rookwolkjes stijgen op luchtalarm de sigarettenrook wordt dichteri de beelden steeds vager tot dat uit het duister plotseling een koplamp van een auto zichtbaar wordt en we ons verplaatst zien midden in het werk dat door verzctagroepen in alle door Duitsehland bezette gebieden werd uitgevoerd De film toont ons de gevaren waar verzetsleiders dag en nacht aan bloot stonden op een dgl realistische wijze dat de toeschouwer zichzelf als verplaatst voelt in deif ondergroodschen strijd Naast het cynisme van een S S officler die een geboeide gevangene laat slaan en schoppen en hem tenslotte op een menschonteerende wijze laat pijnigen zien we ook nog een goeden Dultscher die een menichenlcven redt zi h echter daarna zelf van het leven beroofd Een film die ieder moet zien In bet voorprogramma draalt behalve het gebruikelijke nieuws een film over de hulp van Denemarken aanNederlan Vergeel U niet dat U Maand als Uw stam kaartnummer eindigt op een 9 en Uw naam begint met de letter S T of U een schoenenbon kunt afhalen U moet medenemen Uw tweede diotributlestamkaart en het aleowc inlog vel