Groot Gouda, zaterdag 18 mei 1946

Het QedUU ¥ üH ife ireefe Oc ditmaal een gedicht vtn Jan Prins De teeuwen W hebben hen by vluchten den heelen winter door tot diep in het vooriaar over de hujzen zien zwenken en op het water neer zien strijken Zij hoeren bij onze oude stad aan het water in het hartje van Holland zooals de dijken de boomen de molens erbij hooren Volgden wij hen wel eens op hun vlucht Jan Prins deed het J N Oe meeuwen vechten vleugels hol en hangen aan den wind Zij vallen in t bouwland neer en neergevailen maktn ze t langs de voren vol Zij namen overland de wijk en zochten langs de breede stroomen hun toevlucht om op kracht te komen achter den hoogen winterdijk De snavels onder pen en veer herstellen de geleden schade Maar t nader klinken aan de spade des akkermans verjaagt ze weer Zij vliegen op de vleugels ree Zich klauwende aan de lucht te klampen Een oogenblik ziet men ze kampen Dan voert de felle wind ze mee Van rijwielbanden en distributie DE MEEUiWEN BINNENLAND E V C stelt voorwaarden voor lossen van Bananen Naar aanleiding van een tot haar gericht verzoek deelt het bestuur van de E V C Bedrijfsgroep TransportRotterdam het volgende mede dat de bananenboot die volgende week in Rotterdam verwacht wordt met medewerking van de E V C kan worden gelost mits daarbij in acht wordt genomen dat er uitsluitend havenarbeiders aan het werk zullen worden gesteld die zich hiervoor vrijwillig bij het bestuur der E V C hebben aangemeld en de lossing geschiedt mede onder toezicht van de stakingsleiding der E V C Het totale door de havenarbeiders verdiende loon zal aan het bestuur der E V C moeten worden ter hand gesteld welk tiestuur in overleg met de havenarbeiders een bestemming aan deze gelden zal geven De E V C verwacht een spoedig antwoord van min Mansholt Vernieuwing van het Hooger Onderwijs Staatscommissie ingesteld Bij K B is mgesteld een Staatscommissie welke tot taak heeft aan den minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen rapport uit te brengen inzake een vernieuwing van het Hooger Onderwijs aan de Nederlandsche Universiteiten en Hoogescholen Canada daidd Bergen op Zoom Dezer dagen ontving het gemeentebestuur van Bergen op Zoom een hartelijken brief van den Canadeeschen ambassadeur den heer Dupuys waarin deze namens zijn regeering aan Bergen op Zoom dank bracht voor de plechtige doodenherdenking welke het ter eere van de Can gevallenen op den herdenkingsdag der bevrijding organiseerde f De intern biljartwedstrijdca te Rotterdam De iaternationale bll artwedstrl deo zQn gifteravond te Rotterdam voortgeiet Bes buitengewoon spannende partij peelde de Nederlander Kobus en de Belg Van de Woestijne bl het cadre 75 2 De ultalag la Kobu 217 26 43 10 42 V d WoMtlJne 300 26 95 11 53 Evenals v Vliet was ook v d Pol er goeil in blJ zijn partij tegen den Franschman Chaaserau In hrt 45 2 v d Pol peelde reeds In de tweede beurt a serie van 117 en In de 4e beurt ooteerde hij de tot nu toe beste verrichting dooreen serie van 193 Voor de laatste 83 punten had de Rotterdammer nog 6 beurten floodtg De uitslag laidt ChasKrau Fr 126 10 48 12 60 V d Pol Ned 4 0 10 193 40 De grootste verrassing van de avond was de nederlaag die J Sweering in het drieband tegen den Belg v d Spiegel leed De uitslag luidt Sweering Ned 44 71 4 0 619 v d Spiegel B 0 71 4 0 704 Sengers Ntd heef een keurige overwinning behaald op den Belg Vingerhoedt bij het drlcbnad Na 2 dagea heeft fcderland thana de kküag met 16 pitatca or België aset If paataa tft PfMkrtTk et 6 pm Uit Tochten Jan Prins Onderhoudswerk aan Woningwetwoningen In de afgeloopen jaren heeft het onderhoudswerk aan woningen niet of bijna niet kunnen plaats vinden Daardoor is een groote achterstand ontstaan Er zijn daarvoor een aantal richtlijnen verstrekt voor de reparatie Het witten of sausen van plafonds evenals het behangen van muren zal tijdens den duur der bewoning door den bewoner zelf moeten worden bekostigd Het behangselpapier zou vanwege de woningbouwcorporaties volgens een nog te ontwerpen regeling kunnen worden verstrekt Ook het vervangen van gebroken ruiten komt voor zoover dit nog met het geval was in den vervolge voor rekening van den bewoner evenals kleine reparaties aan hang en sluitwerk van deuren aan waterleiding kranen en aan electrische installaties Van belang is voorts dat ook alle herstellingen die voortvloeien uit grove nalatigheid slordigHtid onreinheid of ruwe bewoning voor rekening van den bewoner zullen moeten komen AMSTERDAM MET BROODLOOSHEID BEDREIGD De mogelijkheid is niet uitgesloten dat heden 60 van de broodbakkers circa 80 van de broodproductie in de hoofdstad hun winkels zullen sluiten Het dreigende conflict in de Amsterdamsche broodbakkerswereld vindt zijn oorzaak in den eisch van een deel der bakkeVsgezelien om hun reeds dezen zomer vacantietoeslag te geven Er bestaat voor het bakkersbecj ijf een regeling betreffende loon en arbeidsvoorwaarden die zooal niet juridisch toch practisch met een C A O gelijk gesteld kan worden Deze regeling is door het college van Rijks bemiddelaars op 28 Januari van dit jaar vastgesteld Daarin is bepaald dat de bakkersgezellen 6 aaneengesloten vacantiedagen zullen genieten Op den eisch tot vacantietoeslag kon niet worden ingegaan omdat de regeering uitdrukkelijk heeft verklaard dat zij niet zal schromen elk bedrijf in Nederland dat in eenigerlei vorm loonplafon omhoog zou brengen te van vacantietoeslag het vastgestelde loonplafond omhoog zou brengen te sluiten De Hoofdbesturen van de Christelijke Katholieke en JVÏoderne Werknemersorganisaties hebben zich hierbij neergelegd Ook van de zijde der E V C die 2 weken vacantie met evenzoo 2 weken toeslag wenschen werd een ultimatum in gelijken zin ontvangen De leden van de Nederlandsche Vereeniging van Werkgevers in het Bakkersbedrijf afd Amsterdam en van de Federatie van Vereenigingen van Bakkerspatroons in Amsterdam hebben als antwoord op die dreiging een verklaring onderteekend inhoudende dat zij wanneer bij een of meerdere hunner een staking der gezellen zal plaats vinden als gevolg van of in verband met de z g va cantieregelingsactie van een of meerdere Werknemersorganisaties in het Bakkersbedrijf de door hen vertegenwoordigde ondernemingen zullen stilleggen en dat zij bereid zijn alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor hun verantwoording zullen nemen Nader verneemt A N P dat een aantal eertijds modem georgani seerde bakkersgezellen heden eenonderhoud zal hebben met ministerDrees en dat hedenavond de gezame lijke bakkersgezellen van de erkendeorganisaties in vergadering bijeenkomen i Het komende seizoen te Scheveningen Op de vele malen herhaalde vraag kunnen we van den zomer weer genieten van het strand en van de zeé luidt thans voor Wat betreft Scheve nfngen het antwoord aldus Als op 1 Juni de badplaats Scheveningen gereed is om zij het op nog beperkte schaal haar gasten te ontvangen wordt de Boulevard en het daarbij aansluitende strand en de zee van de Keizerstraat tot het Noordeinde van den strandweg vrijgegeven Het gedeelte van de Vis schershaven tot de Ksizerstraat zal dan nog niet gereed zijn doch zal zoodra de werkzaamheden het toelaten ook worden opengesteld Het bad van de Mij Zeebad Scheveningen gaat op ouderwetsche wijze 0 1 juni open en het Volkszeebad tegelijkertijd of anders zoo spoedig als men met het herstel der cabines enz gereed is Ten Noorden van den Boulevard richting Wassenaar zijn de obstakels verwijderd en mijnen geruimd doch de tijd heeft ontbroken daar op dezelfde wijze te speuren als ter hoogte van den straatweg Bovendien de voet van de duinen en de hellingen en koppen daarvan bergen Er waren ki Nederland niet meer grotuistoffen voor de rubberverwerkende hidustrle aanwezig dan hetgeendoor de industrie met medewertóng vanhet Rijksbureau voor Rubber voor denvijand verborgen was gehouden Dezevoorraden waren een druppel in denoceaan Maart 4945 werden de eerste hoeveethed gÏR ndstoffea door bemttklellng van de SHAEF in MMstrlcht aangevoerd ® Door de zeer onvoldoende voorziening gedurende de ooriogsjaren was de behoefte aan rubber artikelen zeer groot Naast de meest in het oog loopende behoeften zooals aan rijwiel auto en motorbanden bestond een uiterst dringende behoefte aan groote hoeveelheden technische artikelen voor de mijnen terwijl daarnaast een groot gebrek was aan ventielslang spenen rubber handschoenen solutie Jijmsoorten verpakkingsmateriaal rubberhandschoenen en knielaarzen Voor de rubberverwerkende industrie zijn behalve de grondstof waaraan deze bedrijfstak zijn naam ontleent dus natuurrubber ook nog groote hoeveelheden textiel zooals canvas een lange rij chemicaliën staal aantal aardolieen teerproducten staal en nonferroproducten asbest enz noodig Voor den aankoop van rubber is men aangewezen op Engeland en Amerika De geallieerden hadden zelf een groote behoefte aan rubber grondstoffen zoodat het verkrijgen van deze grondstoffen voor ons land niet eenvoudig was Toch is Nederland er in geslaagd voldoende rubber te be machtigen Distributie van rij wielbanden Reeds in Juli was het mogelijk de distributie van rijwielbanden op bescheiden schaal te hervatten Verheugend is het dat de maandelijksche bonuitgifte een duidelijke stijging toont Van Juli 1945 tot Mei 1946 zijn in distributie gebracht rUim 1 millioen buitenbanden en ruim 750 000 binnenbanden benevens ruim 50 000 transportbuitenen ruim 40 000 transportbinnenbanden Tot en met Maart 1946 is het systeem gevolgd dat door de distributiediensten bonnen werden uitgegeven die gedekt waren door voorraden gevormd in de voorafgaande maand Van dit systeem werd in April afgestapt Voorraadvorming zal in de toekomst zooveel mogelijk vermeden worden In den vervolge zullen de bonnen die in een bepaalde maand worden uitgereikt gedekt zijn door de productie en den injoer van de laatste helft van de voorafgaande maand en de productie en den invoer van de eerste helft van de betrokken maand Door deze wijziging worden in April gedistribueerd 114 maand productie en invoer B ioefte aan rijwidbanden Bij den aanvang van de distributie van rijwielbanden werd de behoefte geraamd op 3 000 000 stuks Ongeveer 1 3 van den achterstand is met de thans gedistribueerde banden ingeloopen De verwachting is dat vóór gevaren Daarom blijft dit strandgedeelte verboden voor het publiek waarschuwingsborden worden aangebracht En nu het zg Stille Strand en West duinen Op 1 Juli a s dus voor den aanvang der vacanties zal het strand zoo goed mogelijk zijn geruimd De toegangswegen naar de Westduinen zijn volkomen veilig voor de aangrenzende duinterreinen kan echter niet de garantie gegeven worden dat alles veilig is Materiaal om lanjs deze wegen een degelijke afzetting aan te brengen ontbreekt Borden zullen het publiek in herinnering brengen dat het duinterrein verboden en gevaariijk gebied is Het strand komt ter beschikking van het publiek en wel van de Duivelandschestraat tot Kijkduin Doch bok hier bergen de koppen de hellingen en de voet der duinen gevaren het betreden daarvan is verboden Er wordt aan gewerkt om de duinenrij af te zetten met prikkeldraad Men zij echter nog nadrukkelijk gewaarschuwd voor het volgende het kan zijn dat door zandverplaatsing of bij het spelen der kinderen in kuilen onbekende voorwerpen projectielen enz te voorschijn komen of wel mijnen aanspoelen na een storm Men waarschuwe terstond de politie Zoowel op het zg Stille Strand als op het strand ter hoogte van den Boulevard zal extra worden gesurveilleerd het einde van het jaar de geheele ach terstand zal zijn ingeloopen De hoeveelheden geïmporteerde rubber zijn voldoende en veroorzaken geen moeilijkheden De productie wordt geremd door het ontbreken van canvas en staaldraad De Nederlandsche textielindustrie kan niet voldoende canvas voor de rijwielbandenindustrie produceeren Import uit het buitenland is niet mogelijk Eerst als dan aan onze textielindustrie grootere hoeveelheden kolen kunnen worden toegewezen zullen er ook grootere boeveelheden canvas ter beschikking komen Voor staaldraad is de rijwielbandenindustrie aangewezen op import Van de hoeveelheid staaldraad die in Engeland was besteld is slechts 14 door de Engelsche fabrikanten geleverd Thans is de uitvoer door de Engelsche regeering voorioopig stopgezet Getracht wordt de fabricage van staaldraad in Nederland zelf ter hand te nemen Hiervoor zijn ech er hardingsmachines noodig Deze machines moeten uit het buitenland komen Onderzocht wordt of er èankoopmogelijkheden van deze machines in het buitenland zijn Import van banden Tijdens de bezetting heeft de Nederlandsche Regeerin in Londen getracht banden voor ons land aan te koopen Dit was geen gemakkelijke taak Engeland had uiteraard ook igen behoefte te dekken Van Regeeringswege is men er toch in geslaagd order voor banden in Engeland en Amerika te plaatsen De aflevering geschiedt echter roet groote overschrijding van den bedongen levertijd Tot 1 Maart 1946 zijn in totaal uit Engeland aangevoerd 102 000 buitenbanden en 115 000 binnenbanden Verwacht wordt nog een import van 705 000 buiten en binnenbanden De door de Nederlandsche Industrie geproduceerde Imbé behoeven niet onder te doen vöO èe importt anden Ook Ef eland en de Vereenigdcj Staten fabriceeren baiwien volgens regeeringsvoorschrift De banden die thans uit de productie komen hétAyen een levensduur van ongeveer 1 jaar Wie komen voor bandai in aanmerldng Aangezien het aantal beschikbare banden nog beperkt is dient het publiek slechts in dringende gevallen aanvragen in t dienen Uitsluitend zij die een rijwiel noodig hebben voor de uitoefening van hun beroep dan wel zij die dagelijks groote afstanden moeten afleggen om op hun werk te komen zullen eventueel in aanmerking komen voor rijwielbanden Zij die het kleinst aantal banden aanvragen worden spoediger geholpen dan degenen die grootere aantallen aanvragen Het is de bedoeling om zooveel mogelijk menschen weer in staat te stellen hun rijwiel te gebruiken Vitale diensten die het leven in Nederland zooveel mogelijk moeten normahseeren genieten een zekeren voorrang LET OP EN BESTRIJDT DEN COLORAIX KEVER Op verschillende plaatsen worden thans in meer of min r ernstige mate Coloradokevers gevonden Ook zijn reeds eitjes afgezet De bestrijding van den Coloradokever moet thans beginuen Afgezien van alle verder te nemen maatregelen dient iedere teler thans het volgende te doen Geregeld en nauwkeurig zijn aardappelgewassen en plaatsen waaraardappelopslag voorkomt of kanvoorkomen nagaan ledere kever te vangen en Jirect onschadelijk te maken Art 3 van het Coloradokeverbesluit 1941 Ook eihoopjes moeten direct vernietigd worden Wij vestigen tevens de aandacht op de binnenkort vanwege de Burgemeester officieel bekend te maken regelingen inzake de bespuiting van het aardappelgewas De controle op de naleving van een goede bestrijding zal spoedig een aanvang nemen Vanaf heden luidt het devies Bestrijdt den kever met alle middelen waarover U kunt beschikken Min Schermer horn Gisteren hebben de Minisiers hun portefeuilles Ifer beschikking van de Koningin gesleld De Koningin heefi deze Ier beschikkingsleliing in overweging genomen en den minisiers ver xochl inmiddels al dalgene Ie blijven verrichlen wal zij in hel landsbelang noodig achlen Arnold Meyer vermoedelijk 12 Juni voor het Bijzonder gerechtshof Naar wij vernemen zal Arnold Meyer vermoedelijk op Woensdag 12 Juni a s voor het Bijzonder Gerechtshof te Den Bosch terecht staan Als zijn verdediger zal optreden mr J J A V d Putt te Eindhoven Mode Hoekje Vooral nu in dezen tijd la het voor die dames een tl fkomit alt meé van oud tets nieuws kan maken De nog steeds heeraehcnde textlelschaarschte vooral in de zomerstoffen Is nog steeds niet opgelost Daarom geven wil twee modelletjes die aardige ldee n bevatten voor het vermaken en combineeren van japonnen Met een klein lapje stof en een beetje fantasie heeft U dus toch ondanks de schaarschte een leuk japonnetje Voor onze vrouwelijke lezers ditmaal iets over coiffures Parijs leuiceertdcze lente extra vagante kapsels U ziet hier dat d nieuwe mode op het gebied van de colffare zich naar boven richt Het haar wordt heel hoog opgemaakt desnoods met valsch haar opgevuld Oe krullen wordea a aar binnen gerold Deie haardracht leen zich bijzonder voor dames met ra ecniflszlos breed gezicht